Wednesday, February 19, 2014

အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားက ေရတပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ေနၾကၿပီ

ကမၻာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ၀န္းရံတည္ရွိေနမႈ၊အေမရိ
ကန္ႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္၌ အာရွေဒသအေပၚ အာ႐ုံစုိက္လာမႈ၊ ကမၻာ့အင္အားႀကီး နိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ နိုင္ငံမ်ား တည္ရွိေနမႈတို႔သည္ အာရွေဒသ၏ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနမႈ ျဖစ္သည္။
၎ျဖစ္တည္ေနမႈအေပၚ ေဒသတြင္း ပင္လယ္ျပင္ပိုင္ဆိုင္ေရး အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အေမရိကန္၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၌ အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈ၊ စစ္ေအးကာလ ၿပီးကတည္းက ေမွးမွိန္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ ခဲ့ေသာ ႐ုရွားတို႔၏ ပစိဖိတ္ေရတပ္အုပ္စု (Pacific Fleet) အား ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းခဲ့မႈတို႔က အာရွေဒသနိုင္ငံမ်ား၏ ေရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အာရွေဒသသည္ ကမၻာ့စစ္သေဘၤာႏွင့္ ေရတပ္ဆုိင္ရာ လက္နက္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနသည့္ အဓိကေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္လာေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အာရွေဒသ နိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ေရတပ္ဆုိင္ရာသေဘၤာႏွင့္ လက္နက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူသုံးစြဲ႐ုံမွ်မက ကုိယ္ပုိင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး သေဘၤာက်င္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘၤာအစိတ္အပုိင္း ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေရးစက္႐ုံမ်ား စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကသည္။
အာရွေဒသတြင္ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ ေရတပ္ အင္ အားကုိ အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ တုိးခ်ဲ႕လာၾကသည္။ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းအ လုိက္ လက္ရွိေရတပ္အင္အားႏွင့္ ေနာင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ားအား ဗဟုသုတျဖစ္ ဖြယ္ ေရးသားတင္ျပလုိပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈကိစၥၿပီးကတည္းက၎ကာကြယ္ေရး  ဘတ္ဂ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္သုံးစြဲလာခ့ဲရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးျမႇင့္သုံးစြဲခ့ဲသည္။ ၎၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္၏ အသုံးစရိတ္ အမ်ားစု ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ဆက္စပ္ေန သည့္ ၎တုိ႕၏ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ (EEZ) အား ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး တ႐ုတ္နိုင္ငံလုပ္ Type - 054 F22P ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာနွစ္စင္း ၀ယ္ယူသုံးစြဲရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
053 H2 Frigate သေဘၤာ တစ္စင္း
ေရတပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာနွစ္စင္းအား မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တရား၀င္ ေၾကညာ ခ့ဲသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ ေရတပ္အင္အားမွာ ဖရီးဂိတ္သေဘၤာေလးစင္း လက္ရွိအသုံးျပဳ လ်က္ရွိၿပီး ၎မွ အဂၤလန္နိုင္ငံလုပ္ Type – 41 အမ်ဳိးအစားနွစ္စင္းအား လက္ရွိသေဘၤာအမည္ မေျပာင္းလဲဘဲ (BNS Abu Ba-kar ; BNS Ali Haider) တ႐ုတ္လုပ္ Type - 053 H-2 အတန္းအစား ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အစားထုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္လုပ္ ကမ္းေျခေစာင့္ Hamilton အတန္းအစား ဖရီးဂိတ္နွစ္စင္းအားလည္း မွာယူထားၿပီး တ႐ုတ္လုပ္ Type - 053 H -2 အမ်ဳိးအစား တစ္စင္းအား ထပ္မံမွာယူ ထားသည္။ ၎အစီအစဥ္ မ်ားျပီးပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္၌ အေမရိကန္လုပ္ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာနွစ္စင္း (Hamilton class)၊ တ႐ုတ္လုပ္ ဖရီးဂိတ္ ေလးစင္း (Type -053 H-1)၊ (Type - 053 H3-1) ကိုးရီးယားလုပ္ ဖရီးဂိတ္ တစ္စင္း၊ (Daewoo Ulsan class) စုစုေပါင္း ခုနစ္စင္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္နွစ္စင္း၊ (Darjoy class) အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ႏွစ္စင္း (Type - 056 class) မွာယူထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အေပါ့စားႏွင့္ ကင္းလွည့္တုိက္ေရယာဥ္ ၄၈ စင္းရွိၿပီး၊ မုိင္းစစ္ ဆင္ေရးႏွင့္ တုိင္းတာေရးေရယာဥ္ ငါးစင္းရွိသည့္အျပင္ ကုန္း၊ ေရ နွစ္သြယ္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ကမ္းထုိးေရယာဥ္ ၁၁ စင္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတည္ေဆာက္မႈကုိ အေပါ့စားႏွင့္ ကင္း လွည့္တုိက္ေရယာဥ္ ထုတ္လုပ္ရာ၌သာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ၌၎တုိ႔၏ ျပည္တြင္းထုတ္အေပါ့စားကင္းလွည့္ေရယာဥ္ကုိ ေရခ်နိုင္ခ့ဲေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိရသည္။
ထိုင္း ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ Chakri Naruebet

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ပုိင္ဆုိင္သည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ပင္လယ္ျပင္ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္နိုင္မႈ၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေပသည္။ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ကိုးစင္းရွိၿပီး ေတာင္ကုိရီးယား ေဒ၀ူးသေဘၤာက်င္း၌ DW 300 H ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာနွစ္စင္းအား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

၎သေဘၤာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံအား ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေငြေပးေခ်ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ေကာ္ဗတ္စစ္ေရယာဥ္ ၁၀ စင္း၊ အေပါ့စား တုိက္ေရယာဥ္ ၁၇ စင္း၊ မုိင္းစစ္ဆင္ေရးေရယာဥ္ ခုနစ္စင္းႏွင့္ ၾကည္း၊ ေရ နွစ္သြယ္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္းတန္ Endurance class ကမ္းထုိးေရယာဥ္ တစ္စင္းႏွင့္ အျခားကမ္းထုိးေရယာဥ္ သံုးစင္း ရွိသည္။ လက္ရွိအသုံး ျပဳေနေသာ Naresuan class ဖရီးဂိတ္နွစ္စင္း၌ Sea Sparrow ဒုံးပစ္စင္ ကိုးခု တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ၀ယ္ယူထားၿပီး အေမရိကန္မွ Oliver Mazard Perry အမ်ဳိးအစား ဖရီးဂိတ္နွစ္စင္း ၀ယ္ယူရန္အစီအစဥ္မွာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း မၿပီးေသး၍ ေလာေလာဆယ္ ရပ္တန္႔ထားရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကေမၻာဒီးယားတုိ႔အေနျဖင့္မူ ၎တုိ႔၏ေရတပ္အား အေပါ့စား စစ္ေရယာဥ္၊ ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္ ၂၁ စင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားၿပီး အစဥ္အလာ မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ထံမွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူ၍ ေရတပ္အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရုတ္တို.၏ ပထမဆံုးေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ
တ႐ုတ္တုိ႔အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ တပ္ေတာ္၀င္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္အုပ္စု တစ္စုအား သေဘၤာ၌ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာနွစ္စင္းမွ သံုးစင္း အထိ ျပည္တြင္း၌ထုတ္ လုပ္ ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေပသည္။ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္း ခ်က္အရ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ၌ ပါရွိမည့္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္ မွ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ အျပည့္အ၀ထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ၎တုိ႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာအုပ္စုမ်ားအား အစဥ္တစုိက္ တုိးခ်႕ဲလ်က္ရွိၿပီး Jin အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား ေရမုိင္ ၄၀၀၀ အကြာအေ၀းအထိ ပစ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ Jl - 2 တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ Type -096 အမ်ဳိးအစားႏွင့္ Type -095 အမ်ဳိးအ စား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား ေနာက္လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


တရုတ္ေရတပ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ Luda အတန္းအစား ဖ်က္သေဘၤာမ်ားအား ပုိမုိေခတ္မီေသာ Luyang - 3 အမ်ဳိးအစား ဖ်က္သေဘၤာ ၁၂ စင္းျဖင့္ အစားထိုးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ေရတပ္သုံး DH-10 ခ႐ုစ္ဒုံးက်ည္မ်ား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အေမရိကန္ တုိ႕၏ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသ၌ အင္အား ခ်ဲ႕ထြင္ေရး မူ၀ါဒကုိ တန္ျ ပန္ႏုိင္  ရန္ ၎တုိ႔၏ေရတပ္အား ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးေရတပ္မွ ကမၻာ့အင္အားႀကီးေရ တပ္ျဖစ္ေရး အစဥ္တစုိက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေပသည္။
အိႏၵိယ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ
အိႏ္ၵိယေရတပ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ေရတပ္ႏွင့္အစဥ္ အားၿပိဳင္ေနရၿပီး လက္ရွိ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စင္း အသုံးျပဳေနကာ ေနာက္ထပ္တစ္စင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအၿပီး အိႏ္ၵိယေရတပ္သုိ႔ ႐ုရွားတုိ႔မွ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ တစ္စင္းမွာမူ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ တပ္ေတာ္၀င္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။


ထုိ႔ျပင္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္၌ တန္ခ်ိန္ ၆၅၀၀၀ ရွိေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္ ခ်မွတ္လ်က္ရွိေပသည္။ အိႏိ္ၵယေရတပ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ၎၏အနာဂတ္ ၁၀ နွစ္ စီမံကိန္းအား ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ၎စီမံကိန္း၌ တုိက္ေရယာဥ္ ၁၀၀ စင္း ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအေျခအေန၌ ၅၀ စင္း တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။အိႏၵိယ ေရတပ္ ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စင္း

ဂုိအာၿမိဳ႕အနီး ကာ၀ါေဒသတြင္ ေရနက္ ေရတပ္အေျခစုိက္စခန္း တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ INS Vikram aditya ကုိ ၎ေရတပ္စခန္း၌ ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အိႏိ္ၵယ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္မွ အမ်ားစု ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ အိႏိ္ၵယေရတပ္အတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏ္ၵိယ႐ူပီး ၂၄၁ ဒသမ ၅၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကီလုိအတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ အနည္းဆုံးေျခာက္စင္းမွ ခုနစ္စင္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အၿပီး၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏ္ၵိယမီဒီယာမ်ားမွ တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း နယ္နိမိတ္အရွည္မွာ ၁၂၄၇ ဒသမ ၇၇ ေနာ္တီကယ္မုိင္ (ေရမုိင္) ျဖစ္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈ ေရျပင္ဧရိယာအက်ယ္၀န္းမွာ ၁၄၉၇၄၅ ဒသမ ၂၀၅၄ စတုရန္းမုိင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံထက္ ၂ ဒသမ ၃ ဆခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ေရျပင္ဧရိယာ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

ျမန္မာေရပုိင္နက္၌ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း မျပဳရေသးေသာ ေရသယံဇာတ မ်ားစြာရွိသည့္အျပင္ အဖုိးတန္ဓာတ္ေငြ႕ ရတနာသုိက္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တင္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေရတပ္အင္အားကုိ အစြမ္းကုန္တုိးခ်ဲ႕လ်က္ ၎တုိ႔ပုိင္နက္ေရျပင္ လုံၿခဳံေရးအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကေပသည္။ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ျမန္မာ့ေရျပင္ပုိင္နက္မ်ား လုံၿခဳံေရးသည္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အင္အားႏွင့္ စြမ္းရည္အေပၚ တည္မွီေနမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိသူတုိင္း သိရွိႏုိင္ရန္ သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။


ေရႊကူ @ ၿမ၀တီ

No comments:

Post a Comment