Saturday, February 22, 2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံအိပ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႔-
နာယကၾကီးခင္ဗ်ား
ျပည္သူ႕အသံလႊတ္ေတာ္အသံဟုခံယူ
ထားေသာနာယကၾကီးတို႕လႊတ္ေတာ္ထံ
သို႕ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကိုတင္ျပခြင့္ျပဳ ပါရန္။
ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုး
သပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မီတီအစီရင္ခံစာ
အနွစ္ခ်ဳပ္အရအေျခခံဥပေဒ၏
အေရးပါေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလက္ရွိ
အတိုင္းမျပင္ဆင္ဘဲထားရွိရန္တင္ျပသူသိန္းဂဏန္းေက်ာ္ရွိျပီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္သမၼတျဖစ္ေရး အတြက္ျပင္ဆိုလိုသူနွင့္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ျပည္သူတို႕ဆႏၵသေဘာထားကိုမယူေတာ့ ဘဲေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္တို႕ကသြန္လိုသြန္ေမွာက္လိုေမွာက္လုပ္၍ရေအာင္တနည္းအား
ျဖင့္ျပည္ သူ႕အာဏာကိုလုယူလိုသူေတြကငါးရာေက်ာ္စီသာရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယေန႕တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚေပါက္ေရး
အတြက္တင္ျပခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါရွိမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ေကာ္မီတီ၏အစီရင္ခံစာတြင္သတင္း
အေမွာင္ခ်ထားသည္ကိုအ႕ံၾသဘြယ္ရာေတြ႕ရွိရပါသည္။ပါတီမ်ားနွင့္လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတုိ႕မွ
တင္ျပခဲ႕ၾကမည္မွာမလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္လက္ရွိအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၆၁ပါအပိုဒ္ခြဲ။ခ။ဃ။င။တို႕ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း
ဇယား၁။၂။၅။ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ဖက္ဒရယ္ပံုစံေပၚလာေအာင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္အေသးစိတ္အၾကံျပဳ
ခ်က္ကို(11-10-13)ပါစာျဖင့္တင္ျပခဲ႕ျပီးလႊတ္ေတာ္ရံုးမွဖုန္းျဖင့္ျပန္လည္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား
လည္းေျဖၾကားခဲ႕ျပီးျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ေရဒီယိုမိန္႕ခြန္းတြင္လည္းမ်ားမၾကာမွီျပဳလုပ္ေတာ့မည့္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွညွိနိဳင္းရရွိခ်က္မ်ားကိုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၌မက်န္ရွိေစဘို႕သ
တိေပးေျပာၾကားထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရးသည္တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နွင့္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။လႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႕စည္း
လိုက္ေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအေကာင္ထည္ေဖၚမွဳေကာ္မီတီသည္တိုင္းရင္း
သားအားလံုး၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နွင့္ရည္မွန္းခ်က္ကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ရာစုနွစ္ထက္
ဝက္ေက်ာ္တိုင္းရင္းသားအားလံုးေမွ်ာ္မွန္းေနသည့္ဆႏၵကိုျဖည့္စြမ္းေပးရာေရာက္ပါမည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ဆႏၵကိုေရွ႕တန္းတင္ေနလွ်င္၄င္းတစ္စုတစ္ဖြဲ႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္
ကိုမလိုလားသည့္အင္အားစုမ်ားကလည္းထုထည္နွင့္ရွိေနေၾကာင္းသတိျပဳမ္ဘ္ို႕လိုပါမည္။ထိုနည္း
တူလႊတ္ေတာ္က္ိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုျဖဳတ္ခ်ရခက္ခဲေအာင္ျပင္ဆင္ေရးဦးစားေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း
သူရဲေဘာေၾကာင္သတၱိနည္းသူမ်ားသာလႊတ္ေတာ္တြင္စုစည္းေရာက္ရွိေနမည္ကိုလည္းသတ္္ိျပဳရန္
လိုအပ္ပါမည္။

နိုင္ငံအတြက္ေလာေလာဆယ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္
တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္သာအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ပါရန္ျပည္သူတစ္ဦး၏ဆႏၵ
ကိုေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးၾကည္
၁၀မလမနိုင္၀၂၉၂၃၁
၀၉၄၀၁၅၈၀၅၆၇

No comments:

Post a Comment