Sunday, May 4, 2014

ႏုိင္ငံေရးသမားတဲ႕လား . . . ..ရဲရဲေမး၊ ရဲရဲေျဖ

(၁)ႏုိင္ငံသားဆုိသည္မွာ
 ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသား
အား လံုး၏အေရးကိစၥမွန္
သမွ်အေပၚတြင္ အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းလိုစိတ္ကို ေရွး႐ႈ
၍ စိတ္၀င္တစား
 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို
စိတ္ရွိရမည္ျဖစ္ ၏။ မိမိအက်ိဳးႏွင့္ႏုိင္ငံသားအက်ိဳး
ယွဥ္တြဲလာပါကလည္း ႏုိင္ငံ သားအက်ိဳးကို ေရရွည္ၾကည္႕၍
ေရွး႐ႈရပ္တည္လိုစိတ္ရွိၾကရမည္ လည္းျဖစ္၏။ ထုိ့အတူ မိမိအက်ိဳးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးယွဥ္တြဲ လာပါကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိက္ၡာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပါ၀ါ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အဆင့္အတန္းအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ဖို့ အသင္႕ ရွိေနေသာ စစ္မွန္သည္႕ႏုိင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ရွိသူ အေရအတြက္ နည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏တုိးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း အေျဖလည္းျဖစ္၏။ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စျပဳ ႏုိင္ငံေတာ္အခင္း အက်င္းသစ္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး
သည္ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ႏုိးၾကားတက္ ႂကြစၿမဲလည္းျဖစ္၏။

    ႏုိးၾကားတက္ႂကြေသာ ႏုိင္ငံ ေရးစိတ္ဓာတ္တြင္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ပညာၪာဏ္ကိုေရွး႐ႈသည္႕ စိတ္ဓာတ္သည္ တုိးတက္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္
ရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးထားရွိအပ္သည္႕စိတ္ဓာတ္လည္း ျဖစ္၏။ ယခု အခါ ႏုိင္ငံေရးသမား
မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့အေရးေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား၊ အလြန္တရာမ်ားျပားလာသည္ကို ႀကိဳဆုိၾကရမည္လည္း ျဖစ္၏။ သို့ေသာ္ အႏွီပုဂ္ၢိဳလ္တုိ့၏အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ အမွား၊ အမွန္၊ ဓမၼ-အဓမၼ၊ ျဖစ္သင္႕သည္႕အရာ၊ မျဖစ္သင့္သည္အရာ၊ ျပဳလုပ္သင္႕ သည္အရာ၊ မျပဳလုပ္သင္႕သည္႕အရာအား အတ္ၱစြဲ၊ဆႏၵစြဲကင္းလြတ္ စြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္႕ၪ ဏ္ရည္အဆင့္အတန္း၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ စစ္မွန္မွ်တျခင္းသည္ တုိင္းခ်စ္စိတ္၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ “စံ”ေပတံလည္းျဖစ္၏။ မိမိႏုိင္ငံအား ခ်စ္သည္၊ မိမိလူမ်ိဳးအား ခ်စ္သည္ဆုိရာ၌ အစြန္းေရာက္အယူ အဆမ်ား၊ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္သြားသည္႕အခါတြင္ ခ်စ္ရာမေရာက္၊ ႏွစ္ရာေရာက္ခဲ့သည္႕ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအား ယထာဘူတ က်က် ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားၾကည္႕ပါကေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္၏။ မိမိလုပ္ ရပ္သည္ မိမိႏုိင္ငံႏွင္႕မိမိလူမ်ိဳးအား
ႏွစ္ရာက်ေနသည္။ စုန္းစုန္း ျမဳပ္ရာက်ေနသည္ကို ပညာၪ ဏ္သတိျဖင္႕ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈကင္းလြတ္ေနေသာ
အစြန္းေရာက္ႏုိင္ငံေရးသမား သူရဲေကာင္းလုပ္လို သူ မ်ားျပားလာျခင္းသည္ အဆုိပါလူ႔အဖြဲ႔အစည္းထံသို႔ ကံေကာင္း ျခင္းမ်ားထက္ ကံဆုိးျခင္းမ်ားသာ သယ္ေဆာင္လာတတ္ၾကသည္ ကိုလည္း သတိျပဳၾကဖို႔လို၏။ အမွန္ကိုဆုိရေသာ္ . . .ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတုိးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းရလဒ္ လည္းျဖစ္၏။ အေတြးအေခၚအယူအဆ၊ ၪာဏ္ပညာႏွင့္အတူ ခ်င့္တြက္ေမွ်ာ္ေထာက္မႈအရည္
အေသြးျပည္႕မီသည္႕ႏုိင္ငံသားဦးေရ မ်ားျပားေသာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚစစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရား၊ မွ်တေသာေမတၱာ၊အရည္အခ်င္းရွိေသာအေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား(သို႔မဟုတ္)
အစိုးရတစ္ရပ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသည္တုိးတက္၏။ဖြံ႔ၿဖိဳး၏။ ၀င္႕ထည္၏။ ယခုအခါ လူတုိင္း၏ ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ၾကားလာရသည္႕စကားတစ္ခြန္းသည္ကား . . . .။


(၂)
စစ္မွန္ေသာႏုိင္ငံေရးသမားဟူသည္ ႏုိင္ငံကို တုိး တက္ေစခ်င္၏။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္၏။ ႏုိင္ငံသားတုိ႔အားလည္း လံုၿခံဳ စိတ္ခ်လွပေသာအနာဂတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ၊ ေအးခ်မ္းစြာရပ္တည္ ေစလို၏ စသည္႕ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို လည္းေတြ႔ရမည္ျဖစ္သလို အခြင့္အေရးကိုေမွ်ာ္၏။ လာဘ္လာဘ ကို ေမွ်ာ္၏။ ေနရာကိုေမွ်ာ္၏။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုျခင္းကို ေမွ်ာ္၏။
|ႏုိင္ငံေရးလူရာ၀င္လိုျခင္းအတြက္ အရာရာလူတြင္က်ယ္ လုပ္လိုျခင္းစိတ္ဓာတ္အား ေမြးျမဴသည္
႕ႏုိင္ငံေရးသမားအေရၿခံဳ မ်ားကိုလည္း ေခတ္တိုင္း ေခတ္တုိင္း၊ စနစ္တုိင္း၊ စနစ္တုိင္းတြင္ အလြန္တရာေပါမ်ားစြာေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရ မည္ျဖစ္၏။
အမွန္စင္စစ္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး ေကာင္းစားေရးအား ရည္ရြယ္သည္ဟုဆုိျငားအံ့ . . .ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး အနာဂတ္ေကာင္းစားေစမည္႕စီမံကိန္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒသ မ်ားအေပၚ သတိ္ၱရွိရွိ၊ ေထာက္ခံရဲဖို႔လည္း လို၏။ မေထာက္ခံလို ေသာ္ျငားမေႏွာက္ယွက္မိဖို႔လည္းလို၏။ မိမိအယူ၀ါဒသည္သာ အမွန္၊ မိမိႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္သာ အမွန္၊ မိမိေစတနာသည္သာ အမွန္၊ မိမိ၏တုိင္းခ်စ္စိတ္၊
ျပည္ခ်စ္စိတ္သည္သာ စစ္မွန္ေသာ တုိင္းခ်စ္စိတ္၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အစြန္းေရာက္၀ါဒကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး မည္းမည္းျမင္ရာ ဆန္႔က်င္၊ ကပ္ဖဲ့၊ ေတာင္းပြဲ၊ တုိက္ပြဲ၊ မင္းမူပြဲလုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းသည္ စစ္မွန္သည္႕ႏုိင္ငံေရး လုပ္ျခင္းဟု လူထုယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေနမည္လည္းျဖစ္၏။ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ရပ္(၀ါ)ႏုိင္ငံတစ္ခု ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်ေနၿပီ
ဆုိလွ်င္ သူရဲ ေကာင္းမ်ား၊အၿပိဳင္းအ႐ိုင္းေပၚထြက္လာတတ္စၿမဲျဖစ္၏။ သူရဲေကာင္း
ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား၊ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္းထြက္ေပၚလာစၿမဲျဖစ္၏။
        သို႔ေသာ္ အဆုိပါလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(၀ါ)ႏုိင္ငံႏွင္႕ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ကံေကာင္း ျခင္းရလဒ္မ်ား
သယ္ေဆာင္လာဖို့အတြက္ဆိုလွ်င္ ၎င္းတုိ႔အတြက္ခက္ခဲ လြန္းသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္၏။ မူ၀ါဒစြဲ၊ အယူ၀ါဒစြဲ၊ အစြန္းေရာက္ အတ္ၱစြဲကို အလံုးစံုေပြ႔ဖက္ရင္း ငါႏွင့္ငါသာ ႏိႈင္းစရာမရွိ၊ ငါေတာ္၏။ ငါတတ္၏“ထံုး” ႏွလံုးမူကာ ၀ါဒၿပိဳင္ဖို႔သာ အားယူေလ႕ရွိၾက၏။ အင္အားၿပိဳင္ဖို႔သာ ႀကိဳးစားေလ့ရွိ၏။ အယူအဆၿပိဳင္ဖို႔သာ အားယူေလ႕ ရွိၾက၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လူထုအားအသံုးခ်ဖိနင္းရင္း မိမိပါတီ၊ မိမိအဖြဲ႔ အစည္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းအား အဓိကအားျပဳခဲ႕ၾကသည္ကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေလ့လာၾကည္႕ပါက ေတြ႔ၾကရ မည္လည္းျဖစ္၏။ စြန့္လႊတ္အနစ္နာခံ
ရဲေသာ၊ ေပးဆပ္ရဲေသာ၊ သူရ သတ္ၱိႏွင္႕ျပည္႕စံုျခင္း၊ အရည္အခ်င္းၪာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည္႕စံုျခင္းရွိ႐ုံမွ် ျဖင့္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္၏ၾကန္အင္လကၡဏာျပည္႕စံုၿပီဟု ထင္ မွတ္တတ္ၾကသူမ်ား၏။ အမွန္စင္စစ္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္၏သားေကာင္ ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသူလည္းျဖစ္ရမည္။ ငါသိ၊ ငါေတာ္၊ ငါတတ္၊ ငါ႕ျမင္း ငါစိုင္း၊ ငါ႕ေလွ ငါထုိး၊ ငါ့အမ်ိဳး၊ ငါ့အေဆြ၊ ငါတုိ႔တစ္ေတြသာ ေကာင္းစားရမည္။ ငါတုိ႔တစ္ေတြသာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏုိင္ရမည္ဟူေသာ တစ္ ကိုယ္ေကာင္းစိတ္အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသူလည္း
ျဖစ္ရမည္။
ဘက္မလိုက္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ အဂတိတရားေလးပါးႏွင့္ ကင္းရွင္းေသာပညာၪာဏ္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားရွိဖို႔သည္လည္း အေရး ႀကီး၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံသားတုိ႔အက်ိဳးအတြက္ဆုိလွ်င္ မိမိတစ္ကိုယ္ ရည္စိတ္ခံစားမႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ အမုန္း၊အာဃာတစသည္တုိ႔အား ေျခ ခၽြတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏုိင္စြမ္းရွိဖို့လည္းလို၏။ မိမိအယူအဆ၊ မိမိဆႏၵထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္႕ တစ္ပါးသူ၏အယူ အဆ၊ ဆႏၵကို ေထာက္ခံရဲ၏။ အသိအမွတ္ျပဳရဲသူ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္စိတ္ရွိသူလည္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္၏။ သို႔မွသာ စစ္မွန္ေသာႏုိင္ငံ ႏွင္႕လူမ်ိဳးအတြက္ သူရဲေကာင္းမည္၏။

“နင္လားဟဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသမား”ဟု လူထုအမ်ားက ရဲရဲေတာက္ ေမးျမန္းလာသည္ရွိေသာ္ ရဲရဲေတာက္ျပန္လည္ေျဖၾကား ရဲသည္႕ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ သူရဲေကာင္းစစ္စစ္ဟူသည္ . . . .။

(၃)
အမွန္ကိုဆုိရေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ့ႏုိင္ငံသည္ သူရဲေကာင္း ေပါမ်ားလြန္းေသာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္၏။ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္သူ၊ သူရဲ ေကာင္းေယာင္ေဆာင္လိုသူမ်ားလြန္းေသာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္၏။ သို႔ ေသာ္ . . .သူရဲေကာင္းမ်ား၏ အသည္းႏွလံုးကိုတည္႕မတ္ေရွ႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည္႕စစ္မွန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို့ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းလိုက္ပါႏုိင္မည္႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ၊ ေပးဆပ္စြန့္လႊတ္ ရဲေသာ၊ ပညာႏွင္႕ယွဥ္သည္႕ဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း သည္ အလြန္တရာရွားပါးခဲ့သည္ကိုလည္း မညႇာတမ္းေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ ၀န္ခံရဲၾကဖို့လို၏မိမိအယူ၀ါဒအတြက္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း မိႈင္းတုိက္ ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လူထုအား မိမိကိုင္စြဲထားသည္႕တစ္ယူသန္ ႏုိင္ငံ ေရးမူ၀ါဒအေပၚ လမ္းလြဲေလွ်ာက္တတ္လာေအာင္ ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ဆရာေမြးျခင္း၊ တပည္႕ေမြးျခင္း၊ လူစြမ္းေကာင္း၀ါဒ၊ ထူေထာင္ျခင္း၊ လူတြင္က်ယ္၀ါဒထူေထာင္လိုျခင္း စသည္႕စိတ္ဓာတ္ဆုိးမ်ားအား ေခတ္ အဆက္ဆက္သြတ္သြင္းရင္း လူထုကိုခ်နင္းခဲ႕ၾကသည္႕ႏုိင္ငံေရးသမား အေရအတြက္မ်ားျပားလြန္း
ခဲ့သည္ကိုလည္းေတြ႔ရမည္ျဖစ္၏။

အနီးစပ္ ဆံုးဥပမာသည္ကား . . . “ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကၽြန္ျပဳ၊ဖက္ဆစ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၊ တုိင္းတစ္ပါးတုိ့၏ကၽြန္သေဘာက္ဘ၀တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို့လူမ်ိဳး မ်ားသည္ စည္း႐ုံးခဲ႕ၾက၏။ ညီညြတ္ခဲ႕ၾက၏။ တြဲလက္ၿမဲခဲ႕ၾကသည္ကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ေတြ႔ရ၏။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကနဦး ေဖာင္ဒါမ်ားျဖစ္သည္႕ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၊ သခင္စိုး၊ ရဲေဘာ္ဗတင္(ခ) ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ဗုိလ္ လက္်ာ၊ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္သိန္းေဖ၊ ဗုိလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၊ သခင္ဗသိန္းတင္စသျဖင့္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀တြင္ ျမန္မာတစ္ မ်ိဳးသားလံုးလြတ္လပ္ေရးအတြက္ က်ရာတာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ရင္း ညီညြတ္ခဲ႕ၾကသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္၏။


ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႕ႏုိင္ငံသားတုိ့၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးရလဒ္အတြက္ ဘံုဆံုမွတ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ ေသာအခါအယူ၀ါဒ၏ သားေကာင္မ်ားဘ၀မွ႐ုန္းထြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိ သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အလြန္တရာ အတ္ၱက်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊
ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ မိမိၾသဇာ၊ မိမိအာဏာ၊ မိမိေနရာအား ပိုမို သာလြန္၍ မက္ေမာခံုမင္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်ခဲ့ရေသာ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ရင္စည္းခံခဲ့ရျခင္းလည္းျဖစ္၏။ မွတ္မိေသး ၏။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္သာဟူေသာ ေပးဆပ္
စြန့္လႊတ္ရဲ
သည္႕ေခါင္းေဆာင္ စိတ္ဓာတ္အား မယွဥ္သာသည္႕အခါ ေျခရာတုိင္းၾကေတာ့၏။ ပခံုးခ်င္းတုိက္ၾကေတာ့၏။ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ၾကရန္ တာစူခဲ႕ၾက ေတာ့၏။ ထင္ရာစိုင္းခဲ႕ၾကေတာ႕၏။ မင္းဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ ေသး သိမ္ေသာ လြဲမွားသည္႕ႏုိင္ငံေရးအယူအဆတစ္ခုကို ကိုင္စြဲကာ ေသြးကြဲခဲ႕ၾကေတာ့၏။ သပိတ္ဆံု၊ သူပုန္ထလမ္းေၾကာင္းကို လြဲမွား စြာကိုင္စြဲရင္း လမ္းလြဲခဲ႕ၾကသည္႕ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ အမွား အမ်ားဆံုး၊ အျပစ္အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္
လူထုအတြက္ အေမွာင္ တုိက္ထဲသို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ဆြဲေခၚရင္း ျပည္တြင္းစစ္အား မီးေမႊးခဲ့ၾကသည္႕သူရဲေကာင္းေယာင္ေဆာင္ခဲ႕သည္႕ႏုိင္ငံေရးသမားသူရဲေကာင္းအတုမ်ားကိုေတြ
ၾကရမည္လည္းျဖစ္၏။

ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရး၏ ေရွ႔ေတာ္ေျပး ၁၃၀၀ ျပည္႕အေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္အတူ ရဲရဲေတာက္ေပါက္ဖြား
ခဲ႕ၾကသည္႕ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားသူရဲ ေကာင္းမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ၪာဏ္ပညာကို ေရွး႐ႈၿပီး အယူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ သားေကာင္ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း ေၾကာင့္ ေဘးထုိင္ဘုေျပာ၊ ကပ္ဖဲ့ယက္ဖဲ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ေတာင္းပြဲ၊ တုိက္ပြဲ၊ သပိတ္ဆံု သူပုန္ထလမ္းေၾကာင္းကို သမုိင္းေၾကာင္းမလွပ စြာ ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ခဲ႕ၾကရာတြင္ကၽြႏု္ပ္တုိ့ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ
ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ရလဒ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ လူလံုး မလွ၊ အပူလံုးႂကြ၊ အနာဂတ္ဆုိး၊ ေၾကာက္လန့္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွင္သန္ခဲ႕ၾကရသည္ကိုသာ ရလဒ္အျဖစ္ က်န္ရွိသည္ကို ယေန့ႏုိင္ငံ ေရးသမားသူရဲေကာင္းမ်ား သတိျပဳေစခ်င္လွ၏။ မိမိတုိ့ႏုိင္ငံေရး လုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံႏွင္႕လူမ်ိဳးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ျခင္းဟုေသခ်ာပါ၏ေလာ။ ရဲရဲေမးက ရဲရဲေျဖရဲေသာ ေဒါင္ ေဒါင္ျမည္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာမွသာ ကၽြႏု္ပ္တို့၏ေရႊျပည္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္တုိင္းမေ၀းႏုိင္ေတာ႕မည္လည္း ျဖစ္၏။ ေသရဲ၊ သတ္ရဲ၊ ေတာင္းရဲ၊ တုိက္ရဲ၊ဆူပူအံုႂကြ၊ အာဏာ ရွင္မ်ားအလုိက်ကျပလိုၾကျခင္းသည္ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္မဟုတ္။


ႏုိင္ငံေရးသမားစိတ္ဓာတ္မဟုတ္၊ ငေတမာစိတ္ဓာတ္သာျဖစ္သည္ ကို ေနာက္ဆံုးတုိင္းျပည္ႏွင့္႒
လူထုအား ေတာင္းပန္၀န္ခံသြားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကသက္ေသခံခဲ႕ၿပီလည္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒလက္ဦးဆရာႀကီး သခင္စိုးႀကီးသည္ မေသခင္ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္၏ တရားခံမွာ မိမိတို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏လမ္းစဥ္အမွား၊အေတြးအေခၚအမွား၊ အယူ အဆအမွားမ်ားအား ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္တြင္ လူထုအား၊ ခြင့္လႊတ္ရန္ ပန္ၾကားခဲ့၏။ ၀န္ခံခဲ့၏။ ယခုအခါ အမွားလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ ႏုိင္ငံခ်စ္သူတုိ႔အား ေသြးထုိး၊ ေျမႇာက္ပင့္၊ စည္႐ုံး၊ သိမ္းသြင္း၊ တပည္႕ေမြး၊ ဆရာေမြး၊ ေတာင္းလိုက္၊ တုိက္လိုက္၊ ရင္ဆုိင္လိုက္၊ တစ္ေက်ာ႕ျပန္သပိတ္ဆံု သူပုန္ထ လမ္းေၾကာင္းေပၚ သို႔ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတၱအတြက္ အသံုးခ်လိုသည္႕ မစစ္မွန္ေသာသူရဲ ေကာင္းမ်ား၊
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာေနျပန္ၿပီလည္းျဖစ္၏။ ခ်ဳပ္ရေသာ္ . . .စည္းလံုးညီ ညြတ္ျခင္းျဖင့္ လူထုအားလံုးေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေရႊျပည္ေတာ္အား အလွပဆံုး တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစ။ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္႕ ႏုိင္ငံ ေရးသမားသူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။ သမုိင္းသင္ခန္းစာတုိ့အား ယူတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။ လူထုမွ နင္လားဟဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား ဟု လက္ညိႇဳးေငါက္ေငါက္ထုိးၿပီး ေမးျမန္းလာသည္႕အခါ ရင္ေကာ့ ေခါင္းေမာ့ရင္း
ႏုိင္ငံႏွင့္လူထုအက်ိဳးအတြက္ ေပးဆပ္အနစ္နာခံ ရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား သူရဲေကာင္းစစ္စစ္ျဖစ္သည္ဟု ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျဖ ၾကားႏုိင္သည့္ လိပ္ျပာပိုင္ရွင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအမ်ားဆံုးေပၚ ထြက္လာပါေစဟု မ၀ံ့မရဲဆုေတာင္းေနမိပါေတာ႕သတည္း။

ေအာင္စိုးသူ
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

No comments:

Post a Comment