Friday, May 9, 2014

တပ္မေတာ္ႏွင့္ စကားႀကီးေလးခြန္း

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး
ထက္ပင္ ဖြားသက္ ေစာသည္။ 
ထုိသုိ႔ ေရွ႕သုိ႔ေရာက္ေနႏွင့္ေသာ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဆုိစ
မွတ္ျပဳရေလာက္ေသာ စကားခြန္း
 အႀကီး၊ အငယ္မ်ား အစဥ္အဆက္
 ေပၚထြက္ ခဲ့သည္သာ။ ထုိစကား
အခြန္း အသြယ္သြယ္တုိ႔ကတပ္မေတာ္၏ 
ပကတိ အရွိတရားမ်ားကုိ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထင္ဟပ္ျပသႏုိင္စြမ္းရွိသည္မွာ မ်ားစြာ ေသခ်ာသည္။
၁။ ”စစ္တပ္ဆုိတာ ေသနတ္ကုိမုိးေပၚ ေထာင္မပစ္ဘူး။ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ ပစ္တယ္” (Army would have to be called and I would like to declare from here that if the army shoots it has no tradition of shooting into the air. It would shoot straight to hit.) ဟူသည့္ စကားရပ္ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါစ

ကားရပ္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါစကားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ စစ္ဘက္မွ ပါတီ ဘက္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ရည္ၫႊန္းေသာ စကားရပ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ ဓေလ့ ကုိ ေဖာ္ၫႊန္း ျပသခဲ့သည္ကုိေတာ့ ျငင္းကြယ္၍ ရႏုိင္မည္မထင္။ ႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ ၾကံရြယ္သူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ ပုိင္းတြင္ ရပ္တည္ခ်က္၊ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ နားလည္ခ်က္၊ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ စစ္တပ္သည္ မုိးေပၚေထာင္ပစ္ ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ပစ္မွတ္ရန္သူဟု သတ္ မွတ္ ယူဆျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ်ကုိ ထိမွတ္ေအာင္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္သာျဖစ္ သည္။တပ္မေတာ္၏မေနာ၊တပ္မေတာ္၏သေဘာကုိထုိစကားရပ္ကသက္ေသ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ထူခဲ့ သည္ဟု နားလည္ရသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ၎တုိ႔ၾကံရြယ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္၊ အစီအမံမ်ားကုိစိတ္ရွည္လက္ ရွည္ ျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္စီမံႏုိင္ခဲ့သည္သာ။ အသိသာဆုံးႏွင့္အျမင္သာ ဆုံး ျပယု ဂ္ႏွစ္ခု ကုိ ထုတ္ ႏုတ္ရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံ (Road Map) ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥ ပေဒ(2008 Constitution)) တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။
၂။ ”စစ္တပ္ကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္မျပစ္မွားနဲ႔” (must not think back or sin against the army even in your minds) ဟူေသာ စကားရပ္က ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အေတာ္ကုိ ဂယက္႐ုိက္ ခဲ့သည္။ ေခတ္စ ကားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အလြန္ ‘ေပါက္’ခဲ့သည္။ ထုိစကားတစ္ခြန္းကကာယကံရွင္ျဖစ္သူ သခင္ေအာင္ႀကီး(ေပါင္းတည္)ကုိပင္ ႏုိင္ငံေရးဘဝေမွးမွိန္ပေပ်ာက္သြားေစခဲ့သည္အထိမုန္တုိင္း

ထန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္အဆုိပါ စကားရပ္ကုိ သမုိင္းသင္ခန္းစာအျဖစ္ ရက္ရက္စက္စက္ သင္ခန္းစာယူၾကည့္လွ်င္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေသာ့ခ်က္က်လြန္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။

ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီး၏ တပ္မေတာ္အေပၚထားရွိေသာ အျမင္မ်ားသည္ တိမ္လြန္း ျခင္း၊ ေပါ့ဆခဲ့ျခင္းတုိ႔က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သားေၾကာျပတ္ျခင္းကုိ ျပ႒ာန္းေစခဲ့သည္လား ဟုပင္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကုိ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခန္းက႑၊ မည္သည့္ နယ္ပယ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်မည္နည္းဟူေသာ ဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားခ်က္တုိ႔က ထုိစဥ္ကာလကေရပန္းစား ခဲ့ဟန္မတူေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္တပ္ကုိ စစ္တန္းလ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိသာ ႐ုိး႐ုိးေလးစဥ္း စားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ေနာက္ပုိင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၎တုိ႔ ေတြးထင္ခဲ့သလုိ မ႐ုိးရွင္းခဲ့သည္မွာ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသေကာင္းေကာင္း
ထူခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာစကားႏွစ္ခြန္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳမိမည္ထင္သည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကာလတြင္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ စစ္တပ္အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္နီးစပ္သူ (၎၏ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးသည္ စစ္တကၠသုိလ္တြင္ စာေပသင္ၾကားေရးတာဝန္ကုိႏွစ္ရွည္လမ်ား တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။) ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အေပၚလြင္ဆုံးႏွင့္အ ထြန္းေတာက္ဆုံး ကူညီသယ္ ပုိးေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာအီဂရက္စ္ကုိထူေထာင္သည့္ ဆရာေန ဝင္းေမာင္၏ စကားတစ္ရပ္ကလည္း တပ္မေတာ္၏ သ႐ုပ္သကန္ကုိ အထိမိဆုံးေပၚလြင္ေအာင္ ပုံေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုထင္သည္။

၃။ ”လက္မ်ား ေျမႇာက္ထားသည့္တုိင္ေအာင္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ခ်ိန္ရြယ္ထားဆဲ”ဟု ၎၏ စာ တစ္ ပုဒ္တြင္ ေရးသားတင္ျပဖူးသည္။
ရန္သူ တပ္မေတာ္သားမ်ားကလက္နက္ခ် အ႐ႈံးေပးသည့္တုိင္ေအာင္၊ ရန္သူ႔တပ္စခန္းကုိ သိမ္း ပုိက္ ရရွိေအာင္ျမင္သည့္တုိင္ေအာင္တပ္မေတာ္၏ သေဘာ၊ သေဘာဝမွာ မိမိတုိ႔၏လက္နက္ကုိ ကုိယ္ႏွင့္တစ္ပါ တည္း ကုိင္ေဆာင္သည္သာမက မိမိတုိ႔လက္နက္ျဖင့္ ရန္သူသုံ႔ပန္းတုိ႔ကုိ ခ်ိန္ရြယ္ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္မွ လုံျခံဳသည္ဟု ခံစားနားလည္ေလ့ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္မွ မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံတကာအသီးသီးရွိ တပ္မေတာ္အားလုံး၏ခံယူခ်က္၊ အမူ အက်င့္တုိ႔မွာ ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။လုံျခံဳေရး၏အႏွစ္သာရ၊စစ္ေရးသတိသည္အရာရာကုိ ျဖစ္တန္ရာေသာ ယုတၱိေဗဒျဖင့္အေျခခံ၍သံသယျဖင့္႐ႈျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔႐ႈျမင္တတ္လာေအာင္ ႏွစ္ကာလ

မ်ားစြာေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရသည္မွာတပ္မေတာ္၏ ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာ ပင္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ေလွ်ာ့ခ်လုိလွ်င္၊ ဥပေဒျပဳေရး နယ္ ပယ္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်လုိလွ်င္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်လုိလွ်င္တပ္မေတာ္၏ ဓေလ့၊ ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ေက်း မႈလုိျဖစ္ေနေသာ သံသယကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

၄။ ”တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္” (The Tatmadaw shall never betray the NationalCause) ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈ ကာလတြင္ ထြန္းေတာက္ေသာ ေပးဆပ္မႈ မ်ားစြာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း စစ္မက္ ကာလ တြင္လည္း သူမတူေအာင္စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈမ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိထိန္းမတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ၊ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္ စီအစုိးရ စသည့္ အစုိးရငါးဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ စသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး သုံးခုကုိ ေမြးဖြားပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါအစဥ္အလာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ဦးေဆာင္ပါဝင္မႈ မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရငါးဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သုံးခုကုိသေႏၶတည္ေပးလုိက္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ တပ္မေတာ္၏ပုံရိပ္၊ ဥပဓိ၊ က်င့္စဥ္၊ လမ္းစဥ္ကုိမူမည္သုိ႔မွ် ေသြဖီခံမည္ မဟုတ္ေပ။

တပ္မေတာ္သည္ သမုိင္းလုိအပ္ခ်က္အရ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးက်ိန္စာအရ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရခဲ့သည့္တုိင္တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္သာျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အာဏာရပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္တုိင္ တပ္မေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ေပ။ ထုိအခ်က္ကုိ ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ပါအျပတ္အသတ္ျငင္း
ပယ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေသာတုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး(တစည) ပါတီသည္ လည္း ထုိနည္းတူပင္။

ေရာက္လြယ္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း ( tradition) အေပၚ နားလည္ခ်က္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ဥပဓိ႐ုပ္ (Identity) ကုိ ေလးေလးစားစား အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ယုတၱိေဗဒ အေျခခံသံသယ (reasonable doubt) ကုိေလွ်ာ့ခ်ေခ်ဖ်က္ေရးတုိ႔က မေတာင္းမီ ေပးႏွင့္ဖုိ႔ လုိအပ္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မုိးေပၚ ေထာင္မပစ္ခဲ့။ မွန္ေအာင္ပစ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း စစ္တန္းလ်ားတြင္ မေနခဲ့ရ။ ႏုိင္ငံေရးအထူးတန္း ပြဲၾကည့္စင္တြင္ ေနခဲ့ရသည္။ စစ္မက္ကာလတြင္ ေသနတ္ေမာင္းခလုတ္ တင္ရန္ လက္မတြန္႔၊ စစ္မဲ့ကာလတြင္ေမာင္းတံျဖဳတ္ရန္ ဝန္မေလး၊ ထုိသုိ႔ေသာ ဝိေရာဓိ မ်ားစြာရွိေနေသာတပ္မေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
ပင္ျဖစ္သည္။

ကိုဇန္

No comments:

Post a Comment