Thursday, May 8, 2014

ျမန္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေဒသခံရွမ္း ျပည္သူတို႔၏ ရင္ဖြင့္သံ

၁။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ KIOအဖြဲ႔ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔သည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕၊ မေနာကြင္းအတြင္းရွိ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ေလ့လာသူ (observers)အျဖစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Vijay Nambiar , တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Wang Ying Fan ၊ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း(၁၀)ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္(၄)ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ (Peace-talk Creation Group) အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ(၁၀)ဦးတို႔ တက္ေရာက္သည့္ သက္ေသမ်ားကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္-

၂။ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ား-
အပိုဒ္(င)တြင္-
ျပည္သူလူထုထံမွ တရားမ၀င္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားရယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ၊
အပိုဒ္(စ)တြင္-
ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵမပါဘဲ တပ္ဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ အဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊
အပိုဒ္(ဆ)တြင္-
အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳေသာလမ္းမ်ားအား တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု သြားလာေရးႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအား ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊
အပိုဒ္(ဇ)တြင္-
ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးအရ ဖိအားေပးဖဲ့ထုတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ေရးအရဖိအားေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တာ၀န္ခံရန္၊
အပိုဒ္(စ်)တြင္-
နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ ေနရပ္စြန္႕ခြာေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာ နာ ေထာက္ ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ား အား ေႏွာင့္ယွက္ဟန္းတား ပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိဳင္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္-ဟု ပါရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရာသာကို ခံစားရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။


၃။ သို႔ပါေသာ္လည္း သေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႕ မကိုက္ညီသည့္ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မိုးၿပိဳဆင့္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာ ခံစားေနၾကရပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး
- ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္၊ မံဖြေက်းရြာ၊ ေဒသခံ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ လူငယ္လူရြယ္(၇၀)ေက်ာ္ကို KIAမွ တပ္သားသစ္အျဖစ္ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥအေပၚ KIAမွ ျပန္လည္လြတ္ေပးရန္ ေဒသခံ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႔မွ (၁၀-၁၂-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ KIO Technical Advisory Team သို႔အေၾကာင္းၾကးခဲ့ပါသည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္၌ ဖမ္းဆီးခံၾကရေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား KIO/
KIAအဖြဲ႔မွ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည္အတြက္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ ေဒသခံရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မေၾကမနပ္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ လူအင္အား (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ KIAတို႔၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

၄။ မတရားဖမ္းဆီးခံ လူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဖမ္းဆီးခံလူငယ္မ်ား ျပန္လြတ္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ KIOႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုေၾကာ
င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ SEA (Shan Ethnic Affairs) အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔( Peace-talk Creation Group)သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ P.C.G-မွ ညႇိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးခံလူငယ္မ်ားအား ျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသည့္တြက္ ဖမ္းဆီးခံမိဘမ်ားမွာ မ်က္ရည္ကိုသာ အားကိုးရသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေနၾကရပါသည္။

၅။ ဗန္းေမာ္ခရိုင္အတြင္း သစ္ေမွာင္ခိုရွင္းလင္းေရးစစ္ေၾက
ာင္းႏွင့္ KIAတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အေျမာက္အမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ျပန္သည္။
၂၀၁၄-ခု၊ မတ္လကုန္ပိုင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေသာ စစ္ေၾကာင္းကို KIAတို႔မွ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ရ
ာ အရာရွိဒုတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အသက္ေပးခဲ့ရသည္။ KIAတို႔သည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို မလိုလားသည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၆။ (က) ၃-၅-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ KIA တပ္မဟာ(၁)၊ တပ္ရင္း(၄)မွ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုသို႔ သြားရာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ျမစ္ႀကီးနားမွ (၁၅)မိုင္ခန္႔အကြာ ဒြန္ဂမ္ႏွင့္ လံုဂါဇြပ္ေက်းရြာအၾကားတြင္ လမ္းမေပၚ၌ ၀ါးလံုးျဖင့္တားကာ ခရီးသြားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရေသာ- ျပည္နယ္ေထြ/အုပ္ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္
၁- ေမာင္ၿဖိဳးၿဖိဳး၊ အသက္(၂၃)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးျမင့္လြင္၊ အမွတ္(၃၆၇/ခ)၊ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
၂- ေမာင္မုန္ခန္ေနာ္၊ အသက္(၂၄)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေနာ္ေအာင္၊ ဒူကေထာင္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား

(ခ) အူဗ်စ္ေက်းရြာမွ
၁- ေမာင္တူးရိန္ အသက္(၂၀)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေဇာ္မိုင္
၂- ေမာင္ခြပ္ဂ်ာ(ေက်ာင္းသား) အသက္(၁၅)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးလဒြန္း
၃- ေမာင္တူးတူးေခါန္ (ေက်ာင္းသား)၊ အသက္(၁၆)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးထိန္နန္
၄- ေမာင္လဆိုင္း အသက္(၂၀)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေဇာ္နန္
၅- မေမရီ႐ြယ္ဘူ အသက္(၂၄)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေဇာ္ေခါင္
၆- မဆိုင္းႏူး အသက္(၂၁)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးဂြန္ဂ်ပ္
၇- မဂ်ာေခါန္ (မူ/ျပ ဆရာမ) အသက္(၂၂)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေနာ္ဂ်ပ္

(ဂ) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚေန-
၁- ေမာင္ညီခ်စ္၊ အသက္(၁၇)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးမိုးခ်စ္၊ ရမ္ပူရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
၂- ေမာင္ေန၀င္းေအာင္၊ အသက္(၁၆)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္၊ ေအာင္နန္းရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
၃- ေမာင္ဂတ္သီး၊ အသက္(၁၈)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ေအာင္နန္းရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
၄- ေမာင္ရဲဇာေမာင္၊ အသက္(၁၆)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ေအာင္နန္းရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
၅- ေမာင္မ်ိဳးခ်စ္ကို၊ အသက္(၁၄)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးေမာင္ကို၊ ေအးေစတီ၊ ျမစ္ႀကီးနား
၆- ဖိုးဘြား (အသက္၊ မိဘ၊ ေနရပ္-စံုစမ္းဆဲ)
၇- မိုးဒီ (အသက္၊မိဘ၊ ေနရပ္-စံုစမ္းဆဲ)
၈- ေအာင္ေ၀လင္း (အသက္၊ မိဘ၊ ေနရပ္-စံုစမ္းဆဲ)
၉- ေမာင္ၿဖိဳးကို (အသက္၊ မိဘ၊ ေနရပ္-စံုစမ္းဆဲ) တို႔ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးခံလူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား အဘယ္ကဲ့သို႔ ခံစားၾကရမည္နည္း။
ထိုသို႔ KIAတို႔မွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနရံုသာမက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ာ
းကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက KIAတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေ
ၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေပးရျခင္းသာျဖစ္သည္။

၇။ ဤသည္ကို KIO/
KIAကို လိုလားသည့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ ကခ်င္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားအခ်ိဳ႕ပါမက်န္ ေျပာၾကသည္မွာ အစိုးရစစ္ေၾကာင္း နယ္ေျမခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တြင္တြင္ႀကီး ေျပာေနၾကသည္။ ေဒသခံ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ KIAမွ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံေနျခင္း၊ KIAတပ္သားသစ္အျဖစ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးေနျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သြားလာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္သည့္ လမ္းမမ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဘာတစ္ခြန္းမွ် မေျပာၾကေပ။

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအသံကို နားေထာင္ေပးရန္ သင့္လွပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား KIAတို႔၏ အလိုက် လိုက္ေလ်ာျခင္းသည္ လြန္ကဲပါက ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ ရင္တြင္း အႀကိတ္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ ဦးစားေပး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္သင့္လွပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုအက်ိဳး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၾကပါရန္ ရင္ဖြင့္လိုက္ရပါသည္။

ေဒသခံ ရွမ္းျပည္သူတို႔၏ ရင္ဖြင့္သံ-

ဦးစိုင္းသာဇံု
ျမန္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း
ျမစ္ႀကီးနား

No comments:

Post a Comment