Wednesday, April 9, 2014

စဥ္းစားစရာေတြက အပံုအပင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေတာ္လႈပ္လႈပ္
႐ွား႐ွား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို သတိထားမိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ခဲ့ သည္ မွာ
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳသည္ လူလတ္ ပိုင္းေပါက္စတို႔၌ပင္ စိမ္းလြန္းလွသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ားစုေသာ သူတို႔အဖို႕ အစိမ္းဆိုမွ အစိမ္းျပင္ျပင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္လာခ်ိန္တြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးက အသံေတြ ထြက္လာသည္။ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အရာေတြကို ေစာဒကမ်ားစြာ တက္လာသည္။ လူမ်ိဳးအမည္ ကုတ္ယူ နစ္အစ ပိုင္ဆိုင္မႈအဆံုး အျငင္းအခံုေတြက စံုလွသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္ ခိုးဝင္ဘင္ဂါလီေတြက သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံကာ သမိုင္းကိုတစ္ပတ္႐ုိက္လိုသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟားရားက ကခ်င္လူမ်ိဳးစုေတြကို လိုင္ဇာေခၚၿပီး ဂ်ိန္းေဖာ၊ မရမ္၊ မလီ၊ ေလာ္ေဝၚ၊ အဇီး၊ လီဆူး စတဲ့လူမ်ိဳးစုနာမည္ေတြမသံုးဘဲ ကခ်င္လို႔ပဲ သံုးဖို႔ ေခၚေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ လီဆူးေတြရဲ႕ မေက်နပ္သံေတြ ေတာ္ေတာ္ထြက္ခဲ့ရသည္ကိုလည္း အမွတ္ရမိသည္။ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားမႈအသြင္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဘယ္ေၾကာင့္ အံုးအံုးကၽြတ္မွ်ျဖစ္ရပါသနည္း။ ျဖစ္ထိုက္လို႔ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းသည္ လူဦးေရစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမဟုတ္ပါ။ သန္းေခါင္းစာရင္းသည္ လူဦးေရ သာမက ထိုလူတို႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေကာက္ခံရသည္။ ထိုအေျခအေနအရပ္ရပ္
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပကတိအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႕ပံုရိပ္၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ျမန္မာေျမေပၚမွ လူမ်ိဳးတိုင္းေျဖရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားပါ အက်ံဳးဝင္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ အစိုးရတစ္ခု ပံုရိပ္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္သာျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွန္စစ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ထိုစာရင္းဇယားကိန္းခန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပုစၥဳပၸန္ကို ေျပာျပေနမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကို တည့္တည့္ ႐ႈႏိုင္မွ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ စီမံကိန္းမ်ား ထိေရာက္မႈ နည္းပါးေနျခင္းမွာ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈေလ်ာ့ပါး၍ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႕မွန္းေျချဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသျဖင့္ ရလဒ္သည္အျမတ္မထြက္ဘဲ သက္ေရာက္မႈတိုင္းတြင္ အနာအဆာေတြ ပါေနရျခင္းျဖစ္သည္။ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွန္ကန္မႈ႐ွိေစရန္
ျပည္သူ႕အေျချပအျဖစ္သန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ွးယခင္က ေကာက္ခဲ့သည္။ ယခု မေကာက္ႏိုင္သည္မွာ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္၍ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ကစာရင္းကို မွန္းဆၿပီး ရမ္းခ်ေနရာေရာက္လွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ေတြက မကင္းလွေသာ စီမံကိန္းေတြျဖစ္ရသည္။


ယခုေကာက္ယူေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမွန္ကန္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကလည္း လိုသည္။ ျပည္သူမပါဘဲ စာရင္းမွန္မရႏိုင္။ ျပည္သူပါဝင္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢက အေထာက္အပံ့ ေကာင္းေတြေပးကာထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အားေပးခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲ ခဲ့သည္။ ဤစာရင္းတို႔သည္ အစိုးရအတြက္သာမက ကုလသမဂၢအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပကတိအေျခအေနမွန္ စစ္တမ္းမ်ားလိုသကဲ့သို႕ ကုလသမဂၢလူဦးေရဌာန အတြက္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ အစိုးရဆိုသည္၌ ယခုအစိုးရအတြက္သာမက ၂၀၁၅ အလြန္အစိုးရ အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ယခုစစ္တမ္းမ်ားမွ ရ႐ွိေသာအခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ လြန္အစိုးရသစ္အတြက္
ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္မုခ်မေသြ ကိုးကားရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းထားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သင့္သည့္ကိစၥျဖစ္ေန၍ ပူးေပါင္းၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုမွ်မကေသး ေဒသတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းတာဝန္ယူထားၾကေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရတစ္ခုအတြက္လည္း မိမိေဒသအတြက္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မွန္မ်ား ရ႐ွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရ႐ွိမည္ျဖစ္ရာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း တန္ဖိုး႐ွိေနျပန္သည္။ ထိုလႈပ္႐ွားမႈသည္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီး ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္႐ွိ ျပည္သူအက်ိဳးကို သယ္ပိုးလိုေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးအပါအဝင္
ျပည္သူအားလံုးက မိမိတို႕ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးသားေရးတာဝန္၏ အတိမ္အနက္ကို ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား႐ွိေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ အလုပ္ဟု႐ႈျမင္ၿပီး အစိုးရအေပၚ လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ရည္႐ြယ္ ေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အစိုးရျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားေသာ အဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ကို အေမွ်ာ္အျမင္႐ွိ႐ွိ မျမင္တတ္ၾကသည္မွာ ထိုသူမ်ားကို ယံုၾကည္၍ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းရန္ မဲတစ္ျပားေပးေရးမွာ အေတာ္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုထက္ဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး အစိုးရႏွင့္အံတုဖက္ၿပိဳင္ကာ ျပည္တြင္းစစ္ခင္းခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းထက္ ကုလသမဂၢအစီအစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ မိမိေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနကိုသိျမင္ၿပီး မိမိတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ႐ွိျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ကို လူသားပီသစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႕ တတ္ႏိုင္သမွ်ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္ ေစတနာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သည့္အစား အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ ျပည္သူႏွင့္ ရန္သူမခြဲတတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ ေၾကာက္စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္တို႔ကို အေျခခံကာ ေဆာင္႐ြက္လာျခင္းက အေျခအေနတို႔ကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ KIO အဖြဲ႔သည္ ပညာတတ္ေပါမ်ားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ထင္႐ွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈံ႕ေဆာ္မႈတြင္ ဥကၠ႒ဦးေဇာင္းဟားရားကိုယ္တိုင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖည့္စြက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာခဲ့ဖူးသည္။ KIO နယ္ေျမသည္ အျခားထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားေလာက္ အျမင္မနဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား႐ွိသည္ဟု ထင္ျမင္မိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပညာတတ္ေပါမ်ား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ထြန္းလာဖြယ္႐ွိ
သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ဖူးသည္။သို႔ေသာ္ မၾကာမီက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေသာ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိတစ္ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ေခတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ KIO ၏ ရန္သူႏွင့္မိတ္ေဆြမခြဲျခားတတ္မႈ၊ ကာလေဒသအခ်ိန္အခါ မၾကည့္တတ္မႈ၊ ရန္ၿငိဳးအတြက္လက္စားေခ်ေရးသာ အာ႐ုံထားမႈ၊ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ယူမႈအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ ကခ်င္အမည္မခံလိုေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ဟန္႕တားလိုမႈတို႔ျဖင့္ တားဆီးေနေၾကာင္း သက္ေသျပသလိုျဖစ္ေနေပသည္။ ဤ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႕ေသာ ပံုစံျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ အရည္အခ်င္း႐ွိပါမည္နည္း။ ေတြးစရာေတြက အပံုအပင္ျဖစ္ေနသည္။
ရခိုင္ေဒသတြင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ေနေသာ ဘဂၤါလီေတြက သန္းေခါင္စာရင္းကို အတိအက် ေကာက္မရေအာင္ အေနွာက္အယွက္ေပးေနသည္။ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားေတြကလည္း မညီမညြတ္ျဖင့္ မိမိအနာဂတ္အေရးကို အျမင္က်ယ္က်ယ္မၾကည့္ဘဲ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ေရးအျမင္ျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေတြးေခၚၿပီး ကဖ်က္ကရက္ျပဳေနသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုးကားစရာ စာရင္းအမွန္ကို ဤတစ္သက္ထြက္လာပါဦးမလားဟု စိုးရိမ္မိသည္။ ထိုထက္ဆိုးသည္က အရည္အခ်င္းအေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစိုးရတက္လာၿပီး
ျပည္သူကို ေစတနာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လူသားပီသစြာေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါဦးမည္လားလည္း ေတြးမိသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သားတို႕ အဘယ္ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥတြင္
ေဆးေလးေနၾကပါသနည္း။

အေျဖထုတ္ၾကည့္ေသာ္တစ္ခုထြက္လာ၏။ အေျဖကား မေရရာမႈပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေျခအေနအရ မိမိတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးမမီ၊ မမီ၍ ဦးေဆာင္ႏိုင္စရာမ႐ွိ၊ ဦးေဆာင္စရာမလို၍ အနာဂတ္စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္၍ မိမိတို႔ေရးဆြဲရန္ စိတ္ကူးစရာမလိုဟု ခံယူထား သူမ်ားျဖစ္သည္။ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သာ ႏိုင္ငံေရးေရစုန္ေမ်ာၿပီး ေနရန္႐ွိသျဖင့္ ထိုကိစၥမ်ိဳးကို ပါဝင္ေထာက္ပံ့ေနလွ်င္ မိမိတို႔ ပင္ပမ္းယံုသာ႐ွိသျဖင့္ ေရစုန္ေမ်ာရင္း ပင္လယ္ျပာထြက္မည့္ဆင္ေသစီးေနျခင္းက သာယာသည္ဟု ခံယူထားသူမ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။
ထိုသို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္းျပဳေသာ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကား အနာဂတ္တြင္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ရည္မွန္းထားေသာသူမ်ားဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤစာရင္းတို႕သည္ ထိုပါတီ အာဏာရလာပါက မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ စီမံကိန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႕ဆိုေစ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိတစ္ေယာက္ကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီရင္း အသက္ေပးၿပီး မုဆိုးမတစ္ဦးႏွင့္ အဖမဲ့ကေလးတို႔ကို စာရင္းေျပာင္း ေပးသြားေျခၿပီ။ သန္းေခါင္စာရင္းကေတာ့ အေျခအေနမွန္ေတြတင္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ အနာဂတ္ စီမံကိန္းေတြလည္း သက္ဆိုင္သူေတြကို စိတ္ကူးယဥ္ေစပါဦးမည္။ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရရာသူမ်ား အတြက္ကေတာ့ ေတြးစရာေတြ အပံုအပင္ျဖစ္သည္။ မေရရာသူမ်ားကေတာ့ နာလို႐ႈစိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေလးစားလွ်က္
ထက္ယံ (၇-၄-၂၀၁၄)တစ္ႏိုင္ငံလံုးသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေတာ္လႈပ္လႈပ္
႐ွား႐ွား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို သတိထားမိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ခဲ့သည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳသည္ လူလတ္ပိုင္းေပါက္စတို႔၌ပင္ စိမ္းလြန္းလွသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ားစုေသာ သူတို႔အဖို႕ အစိမ္းဆိုမွ အစိမ္းျပင္ျပင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္လာခ်ိန္တြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးက အသံေတြထြက္လာသည္။ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အရာေတြကို ေစာဒကမ်ားစြာ တက္လာသည္။ လူမ်ိဳးအမည္ ကုတ္ယူနစ္အစ ပိုင္ဆိုင္မႈအဆံုး အျငင္းအခံုေတြက စံုလွသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္ ခိုးဝင္ဘင္ဂါလီေတြက သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံကာ သမိုင္းကိုတစ္ပတ္႐ုိက္လိုသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟားရားက ကခ်င္လူမ်ိဳးစုေတြကို လိုင္ဇာေခၚၿပီး ဂ်ိန္းေဖာ၊ မရမ္၊ မလီ၊ ေလာ္ေဝၚ၊ အဇီး၊ လီဆူး စတဲ့လူမ်ိဳးစုနာမည္ေတြမသံုးဘဲ ကခ်င္လို႔ပဲ သံုးဖို႔ ေခၚေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ လီဆူးေတြရဲ႕ မေက်နပ္သံေတြ ေတာ္ေတာ္ထြက္ခဲ့ရသည္ကိုလည္း အမွတ္ရမိသည္။ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားမႈအသြင္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဘယ္ေၾကာင့္ အံုးအံုးကၽြတ္မွ်ျဖစ္ရပါသနည္း။ ျဖစ္ထိုက္လို႔ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းသည္ လူဦးေရစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမဟုတ္ပါ။ သန္းေခါင္းစာရင္းသည္ လူဦးေရ သာမက ထိုလူတို႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေကာက္ခံရသည္။ ထိုအေျခအေနအရပ္ရပ္
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပကတိအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႕ပံုရိပ္၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ျမန္မာေျမေပၚမွ လူမ်ိဳးတိုင္းေျဖရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားပါ အက်ံဳးဝင္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ အစိုးရတစ္ခု ပံုရိပ္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္သာျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွန္စစ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ထိုစာရင္းဇယားကိန္းခန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပုစၥဳပၸန္ကို ေျပာျပေနမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကို တည့္တည့္ ႐ႈႏိုင္မွ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ စီမံကိန္းမ်ား ထိေရာက္မႈ နည္းပါးေနျခင္းမွာ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈေလ်ာ့ပါး၍ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႕မွန္းေျချဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသျဖင့္ ရလဒ္သည္အျမတ္မထြက္ဘဲ သက္ေရာက္မႈတိုင္းတြင္ အနာအဆာေတြ ပါေနရျခင္းျဖစ္သည္။ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွန္ကန္မႈ႐ွိေစရန္
ျပည္သူ႕အေျချပအျဖစ္သန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ွးယခင္က ေကာက္ခဲ့သည္။ ယခု မေကာက္ႏိုင္သည္မွာ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္၍ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ကစာရင္းကို မွန္းဆၿပီး ရမ္းခ်ေနရာေရာက္လွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ေတြက မကင္းလွေသာ စီမံကိန္းေတြျဖစ္ရသည္။


ယခုေကာက္ယူေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမွန္ကန္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကလည္း လိုသည္။ ျပည္သူမပါဘဲ စာရင္းမွန္မရႏိုင္။ ျပည္သူပါဝင္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢက အေထာက္အပံ့ ေကာင္းေတြေပးကာထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အားေပးခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲ ခဲ့သည္။ ဤစာရင္းတို႔သည္ အစိုးရအတြက္သာမက ကုလသမဂၢအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပကတိအေျခအေနမွန္ စစ္တမ္းမ်ားလိုသကဲ့သို႕ ကုလသမဂၢလူဦးေရဌာန အတြက္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ အစိုးရဆိုသည္၌ ယခုအစိုးရအတြက္သာမက ၂၀၁၅ အလြန္အစိုးရ အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ယခုစစ္တမ္းမ်ားမွ ရ႐ွိေသာအခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ လြန္အစိုးရသစ္အတြက္
ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္မုခ်မေသြ ကိုးကားရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းထားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သင့္သည့္ကိစၥျဖစ္ေန၍ ပူးေပါင္းၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုမွ်မကေသး ေဒသတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းတာဝန္ယူထားၾကေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရတစ္ခုအတြက္လည္း မိမိေဒသအတြက္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မွန္မ်ား ရ႐ွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရ႐ွိမည္ျဖစ္ရာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း တန္ဖိုး႐ွိေနျပန္သည္။ ထိုလႈပ္႐ွားမႈသည္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီး ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္႐ွိ ျပည္သူအက်ိဳးကို သယ္ပိုးလိုေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးအပါအဝင္
ျပည္သူအားလံုးက မိမိတို႕ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးသားေရးတာဝန္၏ အတိမ္အနက္ကို ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား႐ွိေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ အလုပ္ဟု႐ႈျမင္ၿပီး အစိုးရအေပၚ လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ရည္႐ြယ္ ေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အစိုးရျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားေသာ အဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ကို အေမွ်ာ္အျမင္႐ွိ႐ွိ မျမင္တတ္ၾကသည္မွာ ထိုသူမ်ားကို ယံုၾကည္၍ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းရန္ မဲတစ္ျပားေပးေရးမွာ အေတာ္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုထက္ဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး အစိုးရႏွင့္အံတုဖက္ၿပိဳင္ကာ ျပည္တြင္းစစ္ခင္းခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းထက္ ကုလသမဂၢအစီအစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ မိမိေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနကိုသိျမင္ၿပီး မိမိတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ႐ွိျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ကို လူသားပီသစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႕ တတ္ႏိုင္သမွ်ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္ ေစတနာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သည့္အစား အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ ျပည္သူႏွင့္ ရန္သူမခြဲတတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ ေၾကာက္စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္တို႔ကို အေျခခံကာ ေဆာင္႐ြက္လာျခင္းက အေျခအေနတို႔ကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ KIO အဖြဲ႔သည္ ပညာတတ္ေပါမ်ားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ထင္႐ွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈံ႕ေဆာ္မႈတြင္ ဥကၠ႒ဦးေဇာင္းဟားရားကိုယ္တိုင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖည့္စြက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာခဲ့ဖူးသည္။ KIO နယ္ေျမသည္ အျခားထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားေလာက္ အျမင္မနဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား႐ွိသည္ဟု ထင္ျမင္မိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပညာတတ္ေပါမ်ား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ထြန္းလာဖြယ္႐ွိ
သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ဖူးသည္။သို႔ေသာ္ မၾကာမီက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေသာ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိတစ္ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ေခတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ KIO ၏ ရန္သူႏွင့္မိတ္ေဆြမခြဲျခားတတ္မႈ၊ ကာလေဒသအခ်ိန္အခါ မၾကည့္တတ္မႈ၊ ရန္ၿငိဳးအတြက္လက္စားေခ်ေရးသာ အာ႐ုံထားမႈ၊ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ယူမႈအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ ကခ်င္အမည္မခံလိုေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ဟန္႕တားလိုမႈတို႔ျဖင့္ တားဆီးေနေၾကာင္း သက္ေသျပသလိုျဖစ္ေနေပသည္။ ဤ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႕ေသာ ပံုစံျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ အရည္အခ်င္း႐ွိပါမည္နည္း။ ေတြးစရာေတြက အပံုအပင္ျဖစ္ေနသည္။
ရခိုင္ေဒသတြင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ေနေသာ ဘဂၤါလီေတြက သန္းေခါင္စာရင္းကို အတိအက် ေကာက္မရေအာင္ အေနွာက္အယွက္ေပးေနသည္။ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားေတြကလည္း မညီမညြတ္ျဖင့္ မိမိအနာဂတ္အေရးကို အျမင္က်ယ္က်ယ္မၾကည့္ဘဲ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ေရးအျမင္ျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေတြးေခၚၿပီး ကဖ်က္ကရက္ျပဳေနသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုးကားစရာ စာရင္းအမွန္ကို ဤတစ္သက္ထြက္လာပါဦးမလားဟု စိုးရိမ္မိသည္။ ထိုထက္ဆိုးသည္က အရည္အခ်င္းအေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစိုးရတက္လာၿပီး
ျပည္သူကို ေစတနာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လူသားပီသစြာေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါဦးမည္လားလည္း ေတြးမိသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သားတို႕ အဘယ္ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥတြင္
ေဆးေလးေနၾကပါသနည္း။

အေျဖထုတ္ၾကည့္ေသာ္တစ္ခုထြက္လာ၏။ အေျဖကား မေရရာမႈပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေျခအေနအရ မိမိတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးမမီ၊ မမီ၍ ဦးေဆာင္ႏိုင္စရာမ႐ွိ၊ ဦးေဆာင္စရာမလို၍ အနာဂတ္စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္၍ မိမိတို႔ေရးဆြဲရန္ စိတ္ကူးစရာမလိုဟု ခံယူထား သူမ်ားျဖစ္သည္။ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သာ ႏိုင္ငံေရးေရစုန္ေမ်ာၿပီး ေနရန္႐ွိသျဖင့္ ထိုကိစၥမ်ိဳးကို ပါဝင္ေထာက္ပံ့ေနလွ်င္ မိမိတို႔ ပင္ပမ္းယံုသာ႐ွိသျဖင့္ ေရစုန္ေမ်ာရင္း ပင္လယ္ျပာထြက္မည့္ဆင္ေသစီးေနျခင္းက သာယာသည္ဟု ခံယူထားသူမ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။
ထိုသို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္းျပဳေသာ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကား အနာဂတ္တြင္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ရည္မွန္းထားေသာသူမ်ားဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤစာရင္းတို႕သည္ ထိုပါတီ အာဏာရလာပါက မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ စီမံကိန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႕ဆိုေစ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိတစ္ေယာက္ကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီရင္း အသက္ေပးၿပီး မုဆိုးမတစ္ဦးႏွင့္ အဖမဲ့ကေလးတို႔ကို စာရင္းေျပာင္း ေပးသြားေျခၿပီ။ သန္းေခါင္စာရင္းကေတာ့ အေျခအေနမွန္ေတြတင္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ အနာဂတ္ စီမံကိန္းေတြလည္း သက္ဆိုင္သူေတြကို စိတ္ကူးယဥ္ေစပါဦးမည္။ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရရာသူမ်ား အတြက္ကေတာ့ ေတြးစရာေတြ အပံုအပင္ျဖစ္သည္။ မေရရာသူမ်ားကေတာ့ နာလို႐ႈစိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေလးစားလွ်က္
ထက္ယံ (၇-၄-၂၀၁၄)

No comments:

Post a Comment