Friday, April 4, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း စစ္လည္း ဖြားဖက္ေတာ္ အျဖစ္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္ ဟု အဆို ရွိသည္။ အဆိုပါ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား သည္လည္း ေမြးခ်င္း သားခ်င္း အျဖစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုလွ်င္ အက်ိဳး ရလဒ္ကို ၾကည့္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ယုံၾကည္မည္ မထင္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုစတင္စစ္ေၾကညာ ခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ က ပင္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ား က ျပဆိုလွ်က္ ရွိသည္။
ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ပါဝင္ခဲ့သည့္ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားသည္ ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္ တို႔အား လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္အား ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရး အဖဲြ႕အတြင္း မွာပင္ အာဏာ ခဲြေဝေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညီၫြတ္ေသာ သေဘာထားမ်ား မရရွိခဲ့ သျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ တို႔၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာခိုမႈ တို ့အား ထိေရာက္စြာ မဟန္႔တား ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထိုမွ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ သေဘာထားမ်ား ျပန္႔ပြား သြားၿပီး ကရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ အင္းစိန္ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ ၌ပင္ အစိုးရ ႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက ေသးသည္။
ယင္းသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ နည္းတူ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္မ်ား သင္ပုန္းေခ် မႈမ်ား ကိုလည္း လုပ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (ဗကပ) တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသူ ေသာင္းက်န္းသူ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကို ေထာင္မွ လႊတ္ၿပီး ေတာတြင္းသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္မ်ား အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ အထိ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္မ်ား သန္းလာခဲ့သည္။ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပား သည္ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္မည္ ဟုဆိုကာ လက္နက္ခ် လာၾကသည္။ အဖဲြ႕လိုက္ေရာ၊ တစ္ဦးခ်င္းပါ လက္နက္ စြန္႔ၿပီး ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ေတာတြင္း၌ အင္အား အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကလည္း ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ေရး လူလႊတ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူ အႀကီးအကဲ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း လာသည္အထိ တိုင္းျပည္ အတြက္ အေကာင္း ဘက္ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဦးတည္ လာခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၌ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း ေရာင္းဝယ္ ရာတြင္ ေဆး႐ိုးသည္က ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ ဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည့္ကဲ ဇာတာမ်ား ပါလာခဲ့ သလား ဆိုရမတတ္ မလိုလား အပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ဘြားကနဲ ေပၚခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အစိုးရ အာဏာရရွိ ထားေသာ ဖဆပလ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြင္း ညီၫြတ္ေရး ပ်က္ယြင္းကာ တည္ၿမဲႏွင့္ သန္႔ရွင္း ဟူ၍ အတိအလင္း ကဲြခဲ့ၾက သည္။ ထို အကဲြဂယက္ က နယ္ပယ္ အသီးသီးသို႔ ကူးစက္ ဂယက္ထကာ အစိုးရ အဖဲြ႕လည္း မ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ခိုင္မာ အားေကာင္းေသာ အစိုးရအဖဲြ႕ ႏွင့္ ညီၫြတ္ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတို႔ ထပ္တူညီမွ် စြမ္းအား မရွိေသာ အခါ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖဲြ႕က မည္ကဲ့သို႔ ေလးစား ခန္႔ညား ပါေတာ့ မည္နည္း။
ေသာင္းက်န္းသူ ေတြဟာ ဆယ္ႏွစ္ ဆယ္မိုး ထၾ<ြက ေသာင္းက်န္း လာခဲ့ၾကရာမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ ႏွိမ္နင္း တိုက္ခိုက္မႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရး အရ လည္းေကာင္း၊ မ႐ႈမလွ က်ဆုံး လာခဲ့သျဖင့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ အခ်ိဳ႕ကလဲ မိမိတို႔ ထၾ<ြက ေသာင္းက်န္း မိတာ မွားေၾကာင္း သိလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ အေျခအေန မလွလို႔ ပရိယာယ္နဲ႔ အလင္းကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဝင္ေရာက္ လာၾကတာကို ျပည္သူမ်ား အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေသာင္းက်န္းမႈ အစိုင္အခဲႀကီး ၿပိဳကဲြၿပီး အလင္းကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဝင္လာ ေနခဲ့ၾကတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း မွာပဲ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရး ေလာကမွာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ႏိုင္ငံေရး ကစားမႈေတြ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့တယ္။
၁၉၅၈ ခု ဇြန္လအတြင္းမွာ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းႀကီး အတိအလင္း ကဲြသြားၿပီ ဆိုတာ သိတာနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း အလင္းကို ဝင္္ေတာ့မယ့္ ဆဲဆဲရွိ ေနၾကတဲ့ သူပုန္ေတြရဲ႕ ေျခလွမ္းဟာ သိသိသာသာႀကီး ရပ္တန္႔သြား ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဆိုရင္ သူတို႔ဆီက ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္ၿပီး အလင္းဝင္ဖို႔ စကား ကမ္းလွမ္း ေစ့စပ္ေနဆဲ အခ်ိန္မွာ ပါတီ တစ္ရပ္လုံး အေနနဲ႔ အလင္းဝင္ဖို ့အစစ အရာရာ သေဘာ တူညီမႈ ရသေလာက္ ျဖစ္လာၿပီးမွ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္း အတြင္းမွာ အက်ဥ္းအက်ပ္ ေတြ႔ၿပီ ဆိုတာနဲ ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေလသံေျပာင္း သြားခဲ့တယ္။ ဥပေဒ အတြင္းကို ဝင္လာမယ့္ ေျခလွမ္းဟာ ခ်က္ခ်င္း တန္႔သြား ၿပီးေတာ့ အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ အသစ္ေတြကို ထပ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ လာၾက ျပန္တယ္။
ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ရသည့္ မွတ္တမ္းသည္ ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေနသူမ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ သင္ခန္းစာ ယူစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္မိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေနရပါမည္။ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္လို သူမ်ား ကိုယ္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေနရပါမည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုင္ငံေရး၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အကဲြအၿပဲ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မည္သည့္နည္း ႏွင့္မွ် ယွဥ္တဲြ၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ိွေရး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ အတြင္း႐ိွ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။
ရန္ႏုိင္ဦး

No comments:

Post a Comment