Friday, January 17, 2014

ဘက္လိုက္ေသာ မီဒီယာ, ဖူလံုေသာ KIA, ငတ္မြတ္ေသာ ဒုကၡသည္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၀န္းသုိေက်ာင္းတုိက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း
                    မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔အသံသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘက္ေတာ္သား ျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။ ျပည္သူလုထုမ်ားဘက္မွ အၿမဲရပ္တည္သင့္လွသည္။ သံေယာင္ လိုက္ေသာ မီဒီယာမ်ား မျဖစ္သင့္ေပ၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတုိ႔အား ဘက္ လိုက္၍သံေယာင္လုိက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္သင့္ေပ၊ၿမန္မာ့မီဒီယာမ်ားသည္ကခ်င္,ကယားစေသာ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလုထုမ်ား၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ရေပမည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္  ပက္သက္လာလွ်င္ကခ်င္,ရွမ္းစေသာစေသာေဒသခံျပည္သူလုထု၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ သင့္ေသာ္လည္း ယေန႔ အကၽြႏ္ုပ္တစ္ဦးတည္း၏ရႈျမင္သံုးသပ္မႈကုိ ေျပာရလွ်င္ မီဒီယာမ်ားသည္ (KIA)ဘက္မွ သံေယာင္,ဘက္လုိက္ ေရးသားေနၾကသည္က မ်ားသည္ဟု တည့္ထိုး ရႈျမင္ သံုး သပ္လုိပါသည္။ KIA၏ အာေဘာ္ႏွင့္ သံေယာင္မ်ားကုိသာေစာင္းေပး ေဖၚျပေနၾကတာ ကုိ ေတြ ႔ျမင္ရပါသည္။
            ကခ်င္,ရွမ္း,ဗမာစေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနရာအႏွ႔ံအျပားမွာရိွသည့္ ျပည္နယ္လူဦးေရ၏  (၁၆) သိန္းေက်ာ္အနက္ (၃) သိန္းေက်ာ္ေသာ ေဒသခံ တုိင္းလိုင္ တုိင္းခႏၱီစေသာ ရွမ္းလူမ်ား၏ စစ္ေၾကာင့္ ခံစားေနရသည့္ အ ထူးသျဖင့္ KIA ၏လက္နက္ကုိင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း, မတရား ဆက္ေၾကးေတာင္းျခင္း, အတင္း အဓမၼ စစ္သားသစ္ စုေဆာင္းခံရျခင္း, အေၾကာက္တရားကင္းစြာ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ ခြင့္ ေပ်ာက္ ဆံုးေနျခင္း, မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းတုိ႔ကုိ အနည္းအငယ္သာ ေဖၚျပၾကၿပီး လ်စ္ လ်ဴရႈျခင္း ခံရသည္ဟု ခံစားရပါသည္။
               ေဒသခံ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ KIA အပါ၀င္ မည့္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း၏ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က် စိုးမိုးမႈကုိ လက္မခံလုိၾကေပ။ စစ္တပ္ႏွင့္ KIA တို႔သည္ ေဒသခံျပည္သူလုထု၏ အသံႏွင့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ဦးစားေပးစဥ္းစား၍ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္း အေျဖရွာသင့္ပါသည္။ လက္နက္ႏွင့္ ျပႆနာရွင္းေသာေခတ္ မဟုတ္ေတာ့သည္ဆိုတာကုိ သတိမူသင့္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ မ်က္ ကြယ္ျ ပဳ၍ မိမိတို႔၏ အနည္းစု ဆႏၵကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေနျခင္းသည္ လံုး၀ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ျခင္း မရိွလွ ပါ။ 
            ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ မတရားသျဖင့္ မတန္တဆ ေကာက္ခံထားေသာ ဆက္ေၾကးျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ KIA သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးရိွလာသည့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေနျခင္းမွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေကာက္ခံထားေသာ  ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ရိကၡာ ဆက္ေၾကးမ်ားေၾကာင့္သာ ဆိုလွ်င္ ယံုမွားႏိုင္စရာ ရိွမည္မထင္၊ ထိုသို႔ KIA ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားက လက္နက္ႏွင့္ ရိကၡာ ဖူလံုလွ်ံပယ္စြာျဖင့္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ တပ္ သားမ်ားႏွင့္ကခ်င္ဒုကၡမ်ားသည္အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္္ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲ က်ပ္တည္း ဆင္းရဲေနရပါသည္။
ဒါကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားစဥ္ အႏွစ္(၂၀) ကာလအတြင္း အႀကီးအကဲျဖစ္လာရရွာသည့္     KIA ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ငတ္ျပတ္စြာ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနရရွာ သည့္ ေအာက္ေျခ တပ္သား မ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို နားလည္ႏိုင္ရွာမည္ မဟုတ္ေခ်။
              စစ္၏အနိ႒ာရံု ဒုကၡသုကၡမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွအပ မည္သူမွ နားလည္ႏိုင္ရွာမည္ မဟုတ္တန္ရာ၊ မီဒီယာမ်ားကလည္း ၄င္းေဒသခံမ်ား၏ အထူးသျဖင့္ တိုင္းလုိင္, တိုင္းခႏၱီစေသာ ေဒသခံရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နီးရာဓါးေၾကာက္ေနရသည့္  အထူးသျဖင့္ KIA ၏ လက္နက္ကုိင္အႏိုင္အက်င့္၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာ စံုး စမ္းေထာက္လွမ္းၿပီး ဘက္မလိုက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူဘက္ေတာ္သား မီဒီယာ မ်ား ျဖစ္ေခ် သင့္သည္။ KIA ထိပ္ပုိင္း   ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ဒုကၡ သည္ ျပည္သူလူထုကုိ စာနာသင့္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူအရ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ ဌာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ကေဒသခံ ရွမ္း,ဗမာစေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဘာသာေရး, လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္ အႏိုင္က်င့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားပါလို႔ သံုးသပ္     တင္ျပလိုက္ပါသည္။
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4967975746611959720#editor/target=post;postID=3796420342881322549

No comments:

Post a Comment