Friday, November 29, 2013

စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ နားလည္မႈၾကားက ပဋိပကၡ

ကိုရဲ
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တစ္သမတ္တည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ မည္သည့္ျမိဳ႕၊ မည္သည့္လမ္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႕ေမာင္းႏွင္ရမည္ဟူ၍ သီးျခား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ကြဲျပားခ်က္ဆို၍ လမ္းအေျခအေနေပၚမူတည္ကာ မည္သည့္ေန ရာတြင္ အရွိန္ေလွ်ာ့ေမာင္းႏွင္ရမည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ပံုမွန္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကိုသာ အခ်က္ျပလမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ သတိေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
စက္တပ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေကြ႕လိုသည့္ဘက္သို႔ အခ်က္ျပမီး ျပရမည္၊ လမ္းသြယ္မွ လမ္းမၾကီး သို႔ထြက္လွ်င္ လမ္းမၾကီးမွလာေသာယာဥ္ကို ဦးစားေပးရမည္၊ အ၀ိုင္းပတ္သို႔၀င္လွ်င္ အ၀ိုင္းပတ္ ယာဥ္ကိုဦးစားေပးရမည္ စသည္ စသည္တို႔မွာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္အပါအ၀င္ အျခားေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ၾကျခင္းသည္ နား လည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားကိုမလိုက္နာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ အမ်ား အလြယ္တကူ နားလည္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ရန္ကုန္-မႏၱေလး(လမ္းေဟာင္း)၊ ရန္ကုန္-ျပည္ အစရွိသည့္ အေ၀းေျပးလမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္စဥ္မ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ စနစ္တက် သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္မႈ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနၾကရသည္။
အေ၀းေျပးလမ္းေဟာင္းအမ်ားစုသည္ ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းမကဲ့သို႔ အသြား လမ္း၊ အျပန္လမ္းကို လမ္းလယ္ကၽြန္းျဖင့္ ခြဲျခားထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ လမ္းတစ္လမ္းထဲကိုပင္ အသြား အျပန္ အသံုးျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္လမ္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အတြက္ ေရွ႕မွ ကားကို ေက်ာ္တက္လိုပါက ထိုကား၏ လႈပ္ရွားအခ်က္ျပမႈအေပၚ မူတည္ကာ  တစ္ဘက္ ယာဥ္ေၾကာ မွ ကူးေျပာင္းေက်ာ္တက္ၾကရသည္။
ဤတြင္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကို နားလည္မႈလြဲမွားစြာ အသံုးခ်အခ်က္ျပျခင္းသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျပသနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစေတာ့သည္။
မည္သည့္ေနရာတြင္ေမာင္းႏွင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္မွကားကို ေက်ာ္တက္ေစလိုပါကယာဥ္ေမာင္း မ်ားသည္ ယာဘက္အခ်က္ျပမီးကိုျပကာ ယာဥ္အားယာဘက္ေဘးသို႔ကပ္ေပးျခင္း၊ အရွိန္ေလွ်ာ့ေပးျ ခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေ၀းေျပးလမ္းမ်ား တြင္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကသူ အမ်ားစုသည္ ၀ဲဘက္အခ်က္ျပမီးကို မွားယြင္းစြာ ျပသေနၾကသည္။
ထိုလမ္းတြင္ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳေနေသာ နားလည္မႈမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ ကားမ်ားလာေနသျဖင့္ေနာက္မွကားမ်ားကို ေက်ာ္မတက္ေစလိုသည့္သေဘာျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ယာဘက္အခ်က္ျပမီးကိုျပသထားျပီး၊ ေက်ာ္တက္ေစခ်င္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀ဲဘက္အခ်က္ျပမီးကိုျပသကာ ေက်ာ္တက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒ အခန္း(၇) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈစည္းကမ္းမ်ား၊ အပိုဒ္ ၁၄၆ “ေက်ာ္တက္ျခင္း”က႑ အပိုဒ္ခြဲ(စ)၊ “ေရွ႕မွယာဥ္၏ လက္ယာဘက္မွ ေက်ာ္တက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား” ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားရာတြင္ “(၁) ေရွ႕မွယာဥ္သည္ လက္၀ဲေကြ႕ရန္ အခ်က္ျပေနသည့္အခါ”ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ ေရွ႕ကားမွ ၀ဲဘက္အခ်က္ျပမီး ျပသခ်ိန္တြင္ ၀ဲဘက္မွေက်ာ္တက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒတြင္ မိမိယာဥ္၏ လႈပ္ရွားမႈကိုျပသရမည့္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ားကိုသာ ျပဌာန္းထားျပီး မိမိယာဥ္မွ အခ်က္ျပမီးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တျခားေသာယာဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ခိုင္းေစႏိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား မျပဌာန္းထားရာ ယခုကဲ့သို႔ ေနာက္မွကားေက်ာ္တက္ရန္ မိမိယာဥ္မွ အခ်က္ျပေနျခင္း လြဲမွားေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုအေ၀းေျပးလမ္းတြင္ စုန္ခ်ည္၊ ဆန္ခ်ည္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ယင္းနားလည္မႈအလြဲျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကရာ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္း အမွန္အတိုင္း လိုက္နာအသံုးျပဳေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳဆံုၾကရသည့္အခါ နားလည္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း အၾကားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ကာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလာပါေတာ့သည္။

 “ကၽြန္ေတာ္ အေ၀းေျပးလမ္းေပၚမွာ ကုန္တင္ကားေမာင္းလာတာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ အျမဲတမ္းဒီလိုပဲ အခ်က္ျပျပီးေမာင္းလာတာ။ ဒီလမ္းကကားသမားတိုင္း နားလည္တယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္လေလာက္က အိမ္ကားေလးတစ္စီးက ကၽြန္ေတာ့အေရွ႕ကေန ေမာင္းေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာ္ခ်င္လို႔ မီးေတာက္ျပီးအခ်က္ျပတယ္။ သူက ဘယ္ဘက္က အခ်က္ျပမီးျပေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာ္လို႔ရတယ္ဆိုျပီး ေက်ာ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူကဘယ္ဘက္ေကြ႕လိုက္ေတာ့ ၀င္တိုက္မိေကာ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မွန္တယ္ပဲထင္တာေလ။ တရားရံုးမွာ အမႈျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မွားတယ္ဆိုျပီး အမိန္႔ခ်တယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေလ်ာ္ေပးလိုက္ရတယ္”ဟု လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္- ျဖဴး ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ဟိုင္းလပ္ကားေမာင္းသူ ဦးမ်ိဳးသန္႔ကေျပာသည္။

ထိုနားလည္မႈလြဲေသာ အခ်က္ျပမီးေၾကာင့္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားေက်ာ္တက္ခ်ိန္၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ လာေသာကားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေဘးသို႔ အတင္းဆြဲခ်ရျခင္း၊ လြတ္မည္ဟုယူဆျပီး အရွိန္ျမွင့္ေမာင္းႏွင္ကာ မူလလမ္းေၾကာင္းသို႔ အတင္းလု၀င္ရသျဖင့္ တိုက္ခိုက္မိျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ၾကရသည္။ တခါတရံ အသက္အႏၱရာယ္ ထိခိုက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္ ဦးမိုးသီဟေက်ာ္က သာမန္အိမ္စီးကားမ်ားက စည္းကမ္းအမွန္အတိုင္း ျပသေသာ အခ်က္ျပစနစ္အား အေ၀းေျပးယာဥ္ေမာင္းသမားမ်ားက ၎တို႕အခ်င္းခ်င္းသာ နားလည္အသံုးျပဳေနေသာ အခ်က္ျပစနစ္ဟု မွတ္ယူကာ ေက်ာ္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႕ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ပြားျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက သင့္ေတာ္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျဖင့္လည္း ထပ္မံအေရးယူခံၾကရေပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားမွတဆင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အေရးယူရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ယာဥ္ ယာဥ္ခ်င္း တိုက္ရင္ ပုဒ္မ ၂၇၉၊ လူအနည္းအက်ဥ္း ဒဏ္ရာရရင္ ပုဒ္မ ၃၃၇၊ ေျခက်ဳိး၊ သြားက်ဳိး၊ မ်က္စိကန္းတာေတြ၊ ေခါင္းထိတာေတြဆိုရင္ ပုဒ္မ ၃၃၈၊ မေတာ္တဆ ေသသြားရင္ ပုဒ္မ ၃၀၄(က)၊ တခ်ဳိ႕ဆို ၃၃၈ ဒဏ္ရာနဲ႔ ကုေနတုန္း ေသသြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္တယ္။ အဲ့ဒါဆိုရင္ ၃၀၄(က)နဲ႔ အေရးယူပါတယ္”ဟု ရဲအုပ္ ဦးမိုးသီဟေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဤသည္တို႔မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို နားလည္မႈအျဖစ္ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား ျဖစ္သည္။အထက္ပါကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဆိုင္ကယ္ျမိဳ႕ေတာ္ဟု ေျပာဆိုေခၚေ၀ၚၾကသည့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို မလိုက္နာဘဲ  နားလည္မႈကိုသာ အသံုးျပဳေနၾကျခင္းေၾကာင့္ လစဥ္ျဖစ္ပြားေနေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုသည္မွာ မရွိေတာ့ဘဲ နားလည္မႈကိုသာ အဓိကထား အသံုးျပဳေနၾကသည္။ လမ္းသြယ္မ်ားမွ လမ္းမသို႔ထြက္ၾကရာတြင္လည္း ဦးစားေပးစနစ္ဆိုသည္မရွိ။ သူဦးသူထြက္၊ ကိုယ္ဦးကိုယ္ထြက္၊ အုပ္စုမ်ားသည့္ေနရာက အစုလိုက္အျပံဳလိုက္တိုးထြက္ၾကသျဖင့္ လမ္းမၾကီးမွလာေသာ ယာဥ္မ်ားကပင္ ရပ္တန္႔ေပးၾကရသည္။

တခါတရံ လမ္မၾကီးေပၚတြင္ “ဂ”ေကြ႕ ေကြ႕ၾကသည့္အခါ တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာ ရွင္းလင္းသည္အထိေစာင့္ကာ ေကြ႕ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ရပ္တန္႔ကာ တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာအတြင္း ဆိုင္ကယ္ေခါင္းထိုးထည့္သည့္နည္းျဖင့္ ေကြ႕ၾကသည္။

ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူ အမ်ားစုသည္ လမ္းၾကိဳ၊ လမ္းၾကားမ်ား အတြင္းမွာပင္ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းႏွင္ၾကျပီး ၾကံဳသည့္ေနရာတြင္ ၾကံဳသလိုေကြ႕ေနၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေနရာေပါင္းစံုတြင္ ေကြ႕ခ်င္သလို ေကြ႕ေနၾကေသာ္လည္း အခ်က္ျပမီး ျပျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူ အမ်ားစုမွာလည္း ေနာက္ၾကည့္မွန္ တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္ ၀တ္ဆင္ျခင္း မရွိၾကေပ။

“ဒီမွာကေတာ့ နားလည္မႈနဲ႔ ေမာင္းေနၾကတာပဲ။ တိုက္ၾကတယ္ဆိုလည္း ေတာ္တန္ရံုေလာက္ကေတာ့ လက္ျပျပီး ထြက္သြားၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ နားလည္မႈဆိုတာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းမဟုတ္ဘူးေလ။ တစ္ခ်က္ကေလး အေတြးမွားတာနဲ႕၊ နားလည္မႈ လြဲတာနဲ႔ တိုက္ေတာ့တာပဲ”ဟု မႏၱေလးျမိဳ႕မွ အသက္ ၄၀ ၀န္းက်င္ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီေမာင္းသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမလိုက္နာဘဲ နားလည္မႈကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ နားလည္မႈလြဲမွားကာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပြားေနေတာ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလအထိ ၅လတာ ကာလအတြင္း မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္တိုက္မႈ ၄၆၅မႈတြင္ ၁၆၄ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ ၇၃၀ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ တစ္လတည္းအတြင္းမွာပင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၂၈မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၌ ၅၁ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကာ ၁၃ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါစာရင္းမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ သက္ဆိုင္ရာက သိရွိကာ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားသာျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာက မသိရွိလိုက္ဘဲ နားလည္မႈျဖင့္ ျပီးဆံုးသြားသည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ အေသးစားထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားသျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား မည္မွ်အထိရွိေနမည္ဆိုသည္ကိုမႈ သီးျခားစစ္တမ္းေကာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ နားလည္မႈဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္ကမ္းမဟုတ္သျဖင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားသည့္အခါ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမွန္ကို တစ္ထစ္ခ်လိုက္နာတတ္သူႏွင့္ ဆံုေတြ႕သည့္အခါမ်ားတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္မႈဆိုသည္ကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းကိုသာ လိုက္နာသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment