Thursday, January 9, 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတလုပ္မယ္ဆုိရင္ကန့္ကြက္ပါတယ္

ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ (စ)မွာ (စ) မိမိကိုယ္တုိင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘတစ္ပါး ပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရား ၀င္သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရား၀င္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီးသို႔ မဟုတ္ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ႏုိင္ငံ ျခားအစိုးရ၏ေက်းဇူးသစ္ၥာေတာ္ကိုခံယူ ေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ႔သုိ႔မဟုတ္ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူသုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါး ၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္ သူမ်ားမျဖစ္ ေစရ ထိုသူမ်ားသည္ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္းတစ္ပါး၏ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ေက်းဇူး ခံစားခြင့္ မ်ားကိုခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ ေစရ။

(ဆ)လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္အတြက္သတ္ မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္သီးျခားသတ္မွတ္ ထားေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္းျပည့္ စုံရမည္။

အထက္ (စ)(ဆ)ဆုိလုိရင္းကထင္ သာျမင္သာသိသာရွင္းလင္းလြန္းလွပတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကလည္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းကႏုိင္ငံေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ေတြးၿပီးထည့္ သြင္းထားခဲ့တာပါ။ ေဒၚစုခင္ဗ်ားအေဖ လက္နဲ႔ေရးခဲ့တာကိုေျခနဲ႔ဖ်က္ေတာ့မလုိပါ လား။ သမၼတမလုပ္ဘဲနဲ႔လုပ္လုိ႔ရတဲ့နည္း လမ္းေတြေဒၚစုစီမွာရွိေနပါတယ္။ ေဒၚ စုသားႏုိင္ငံျခားသားကိုမယူခဲ့ဘဲေနခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္ေနာ္ကုိယ္တုိင္လက္ဆဲြၿပီးအဖက္ ဖက္ကယုိယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးကို ကယ္တင္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိမွာပါခင္ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ္လည္းႏိုင္ငံျခား သားနဲ႔အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံကုိကၽြန္ျပဳခဲ့တဲ့ဖခင္ ႀကီးကိုယ္တုိင္ဘ၀ေတြစြန္႔ၿပီးတုိက္ထုတ္ ခဲ့တဲ့အဂၤလန္ႏုိင္ငံသားကိုယူထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာရွိ ခဲ့ရင္ ဒီလုိျဖစ္မွာလဲမဟုတ္။ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း လက္ခံမွာမဟုတ္ပါ။

လူေတြက ၁၉၈၈ မိခင္ႀကီးက်န္းမာ ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေရာက္ခဲ့တာ ကိုဘဲသိၾကတာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေလာက္ က သား(၂)ဦးကိုရွင္ျပဳရန္အတြက္ျမန္မာ ျပည္ေရာက္ခဲ့ေသးတာကိုမသိတာလား။ သိရက္နဲ႔မေရးၾကတာလားကၽြန္ေတာ္ေနာ္ ကေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ပြန္း မုိက္ကယ္အဲလစ္(ပေလကပ္ပုဆုိးနဲ႔)အေမ ေဒၚခင္ၾကည္ၿပီးေတာ့သခင္သန္းထြန္းဇနီး အျခားအေဖာ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ေရႊတိဂုံဘုရားအဂၤါ ေဒါင္မွာဆုေတာင္း၀ပ္ျပဳၾကတာအနီးကပ္ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔တူတဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သမီးနားမွာႏုိင္ငံျခားသားမ်က္ႏွာျဖဴကတြဲ လုိ႔ဘယ္လုိမွမတင့္တယ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာ္မ်က္ရည္ေတာင္က်မိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ တုန္းကဘုရားေပၚကဓာတ္ပုံသမားေလး ေတြကိုဓာတ္ပုံ႐ုုိက္ခိုင္းၿပီးသိမ္းထားခဲ့ပါ တယ္။ ႏွစ္ကာလၾကာၿပီဆုိေတာ့ေနရာ ေဒသအေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္အခုရွာ လုိ႔မရေတာ့ပါ။ ဒါကတစ္ခ်က္။

ႏုိင္ငံျခားအေမရိကန္ကုလသမဂ္ၢမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ေဒၚစုအေနနဲ႔ပါတီ တက္တာေတြ ႏုိင္ငံျခားသားေတြေဒြးေရာ ယွက္တင္ေပါင္းသင္းသြားလာေနတာကို ေတြ႕ျမင္တဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ကႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕သမီးတစ္ေယာက္ မျဖစ္သင့္တာျဖစ္မသြားေအာင္ထိန္းသိမ္း ေပးဖုိ႔သမၼတဦးေန၀င္းထံစာေရးသားေပး ပို႔ဖူးေၾကာင္းမွတ္သားဖူးပါတယ္။ မိခင္ႀကီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျပန္ေရာက္စဥ္ႏုိင္ငံ ေတာ္မွာလည္းျပႆနာေတြျဖစ္ေနခ်ိန္နဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကေတာ့ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာလုိခ်င္ၾကတဲ့ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းႀကီးေတြရဲ႕စင္တင္ေပးမႈကို ခံလုိက္ရတာပါ။ ေဒၚစုကုလသမဂၢမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကေဒၚစုကိုႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးခဲ့တဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံသားပညာတတ္ ေတြရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဒၚစုလည္းသိေနမွာ ပါ။ အစ္ကိုႀကီးေအာင္ဆန္းဦးေတာင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသူကိုယူခဲ့ေသးတာပဲ။ ေဒၚစု ဘာေၾကာင့္မ်ားႏုိင္ငံျခားသားကိုယူခဲ့ရပါ သလဲ။

(၈၈၈၈)အေရးအခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းႀကီးေတြကဦးႏုကိုတင္ၾကည့္ ပါတယ္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ဦးတင္ဦးဆြဲထုတ္ ၾကည့္ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ လူ ထုကလည္းလက္မခံပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုကိုတင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူထု ကလက္ခံၾကလုိ႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိရပ္တည္ ေနခဲ့တာပါ။ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္လဲလႈပ္ ရွားခဲ့ဲၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ ခံခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့။ ၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရမရ။ ဦးဘေ႒းဦးစီး တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မရဆုိၿပီးဆုံး ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္မွ သမ္ၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕႐ုိးသားပြင့္လင္းျဖဴ စင္တဲ့သေဘာထားေတြေၾကာင့္ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္ခြင့္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာခဲ့ တာပါ။ ဒီေနရာမွာရပ္ေနၿပီးလုပ္လုိ႔ရတာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးလွည့္လည္ေဟာေျပာစဥ္ ေသာင္း ၈႑န္း၊သိန္း၈႑န္ေလာက္ကႀကိဳဆုိဂုဏ္ ျပဳၾကတာကိုအနားျပာအလံျခဴးေတြလုပ္ ၾကံဖန္တီးတဲ့ပိုက္ကြန္ထဲမသက္ဆင္းလုိက္ ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္လုိရင္လုိသလုိ ေရးမလုိရင္မလုိသလုိေရးတတ္္တဲ့ဂ်ာနယ္ လစ္ေတြရဲ႕ေရးသားမႈကိုသာဃာမသြားပါ နဲ႔ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္လူဦးေရသန္း ၆၀ ရဲ႕အသံကိုနားေထာင္ေပးပါ။ လူ ၁ သိန္း ၁ သန္းရဲ႕လႈပ္ရွားေပးမႈနဲ႔လူထုေခါင္းေဆာင္ ဘြဲ႕မခံယူလုိက္ပါနဲ ့။ ေကာင္းေကာင္း ဆုိးဆုိးတည္ဆဲအစိုးရကိုဆန္႔က်င္အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ်ဖိဆန္ၾကဆုိတဲ့ဆုိတဲ့ေဒၚ စုရဲ႕ၾသ၀ါဒေၾကာင့္ လူေတာ္လူေကာင္း အခ်ိဳ႕ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကပါၿပီ။

ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔တုိင္းျပည္တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းဘယ္လုိလုပ္ၾကရင္ေကာင္း မလဲ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီးဒီ အတုိင္းေလးေကာင္းပါတယ္။ေဒၚစုခင္ဗ်ာ။ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိေတာ့ေလာဘေဒါ သေလးပါေနပါတယ္။ ငါလုပ္မွျဖစ္မယ္ ဆုိတာေလာကမွာမရွိပါ။ ငါမလုပ္လဲ ေလာကႀကီးကျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေနတာပါ။ လူဘ၀မွာေနရတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာသမၼတ ျဖစ္မွမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ေပးလုိ႔ရတာေတြ လုပ္ႏုိင္တာေတြေဒၚစုဆီမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ပါ တယ္။ မိတ္ေဆြ ၁၀၀ ရွိသလား။ နည္း လြန္းပါတယ္။ ရန္သူတစ္ေယာက္ရွိေနပါ သလား။ မ်ားလြန္းပါတယ္တဲ့။ ေဒၚစုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေနာ္ရန္သူမဟုတ္ပါ။ ၾကည္ၫို ေလးစားေနသူတစ္ဦးပါ ခင္ဗ်ာ။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)

No comments:

Post a Comment