Monday, September 9, 2013

အေရးႀကံဳရင္ ဘယ္သူ႔ကိုအားကိုးၾကမလဲ

   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေနသည္
 ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေျပာင္း
လဲက်င့္သံုးခဲ့မႈေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရ
မ်ား လက္ထက္က ခ်မွတ္က်င့္သံုး
ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရး
စနစ္ႏွင့္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာျပ႒ာန္း
 မႈအခ်ိဳ႕ကိုပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
 ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားေရွ႕႐ႈ လုပ္ေဆာင္ ေ
နျခင္း ကို ေတြ႕ရွိေနရၿပီျဖစ္
ပါတယ္။  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔ဒီမိုကေရ စီစနစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခ်ိန္ကာလ အေျခ အေနတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေႏွာင့္အယွက္၊ ပေယာဂမ်ားလည္း ရွိတတ္ေပ ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဘဂၤလီကုလားမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္မည့္ ကုလကိုယ္စားလွယ္ ကင္ တား နား ကဲ့သို႔ ကုလားပြဲစားပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေတာသူေတာင္သားလယ္သမားမ်ားကိုပင္ ထြန္တံုး တိုက္ပြဲ ဟူသည့္ ဆန္းသစ္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ တိုက္ကြက္ပံုစံ အသစ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ ဖန္တီး လံႈ႕ေဆာ္ေပးေနသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးမည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပေယာဂအဖ်က္သမား မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာ အထင္ အရွား၊ ကြဲကြဲျပားျပားေတြ႕ျမင္ေန ၾကရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

    ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အဖ်က္အေမွာင့္ပေယာဂသမားမ်ားသည္ အင္အားႀကီးဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား တြင္ က်င့္သံုးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည့္ အစြမ္းထက္လက္နက္တစ္မ်ိဳးကို လုိသေလာက္ရ ယူၿပီး ေရွ႕တန္း တင္ ထိုးေဖာက္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေပရာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕(အမ်ိဳး သားေရး)လက္နက္ အင္အား စုႀကီးျဖင့္ ခုခံကာကြယ္တြန္းလွန္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကက်သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပႆနာ မ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား၏အလုပ္အကိုင္၊အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတ ကာႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေသာဆက္ဆံေရး မ်ားတည္ေဆာက္ရယူျခင္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ေစတနာ သေဘာထားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ားကို ဆူပူဆန္႔က်င္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။
    ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းႏွင့္ ယွဥ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါေပါင္းမ်ားစြာကိုေပးဆပ္ၿပီး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည့္တပ္မေတာ္ကိုလည္း ေျမယာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေ၀ ဖန္ေန မႈမ်ားသည္ မိမိ တို႔ရဲ႕ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ားကို မသန္မစြမ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ေနျ   ခင္းျဖစ္ သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါ သည္။
    တပ္မေတာ္မွ ရယူထားခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားမွာလည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရမတိုင္မီကာလအထိ က်င့္သံုး ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္၍ ေပးအပ္ထားရွိမႈေၾကာင့္ ရယူထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွလည္း စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အက်ိဳးျပဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ဒီမိုကေရစီ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ အား ေျပာင္းလဲ   ျပင္ဆင္ျပ ႒ာန္း မႈႏွင့္အညီ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အခိုင္အမာ ေ  ဖာ္ေဆာင္ေပး ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

    မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကားမွာ  ညီညြတ္မႈ၊ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကိုပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ ေျပာဆိုေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး အတြက္ အသက္ကိုပင္ေပးဆပ္ရန္ ကတိသစၥာျပဳထားသည့္အျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဥ ပေဒ၊ နယ္ဘက္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ တစ္ ဖက္ သတ္ေရးသားေျပာဆို မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေနၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ိဳးစံုၾကား တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္ သူတို႔ ႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ ေရေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘး၊ ငလ်င္ ဒဏ္ေဘး၊ မီးေဘး၊ အဓိက႐ုဏ္းျပႆနာေဘး အစရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ကိုလည္း ပင္ပန္းဆင္းရဲခံကာ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကိုေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ မႈမရွိျခင္းသည္ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ရွိေနျခင္းကို မလို လားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

    ဤကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းရွိမႈကို မလိုလားေသာ မီဒီယာသမား၊ လူပုဂိၢဳလ္၊ ပါတီ၊ ဌာနမ်ားသည္ ပါးစပ္က ဘုရား၊ လက္ကေတာ့ သားသတ္သမားမ်ား သာ ျဖစ္ ပါလိမ့္ မည္။ ဤမီဒီယာသမားမ်ား အလိုရွိေသာ တပ္မေတာ္မ်ိဳးမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာကဲ့သို႔ ကုလား ဆိုးတပ္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဥပေဒ၊ နယ္ဘက္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ မလိုဘဲခါင္းေဆာင္၊ ေနာက္လိုက္၊ ေသနတ္ရွိက စိတ္ထဲထင္သလို လုပ္ႏိုင္သည့္တပ္မ်ား၊ အယ္လ္ ကိုင္ဒါမ်ားလို အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြတပ္မ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

    တပ္မေတာ္အေပၚ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈသက္သက္ကို ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ မီဒီယာသမားမ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီ၊ ဌာနမ်ား၏ လုပ္ႀကံဖန္တီး၊ တီထြင္ေရးသားမႈ မ်ားကို ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သိျမင္ထားမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးကို သမိုင္းေပးတာ၀န္ႏွင့္ အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားေသာ တပ္မေတာ္ကို အားကိုးယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္သာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေခါင္းေဆာင္၊ ေနာက္လိုက္၊ ေသနတ္ရွိ႐ံုျဖင့္ တပ္မေတာ္ဟု အမည္တပ္ကာ စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္လို မျဖစ္ေအာင္-
-    ဘယ္သူေတြကတာ၀န္ယူၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၾကမလဲ။
-    ျဖစ္လာရင္ေကာ ဘယ္သူေတြကို အားကိုးၾကရမလဲ။
-    ဘယ္သူေတြက အသက္နဲ႔ ခႏၶာကိုေပးဆပ္ကာကြယ္ၾကမလဲ။
-    ကုလားပြဲစားကင္တားနားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းၾကမည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကုလားဆိုးတပ္ကို အားကိုးရမလား။
-    ေခါင္းေဆာင္၊ ေနာက္လိုက္၊ ေသနတ္ရွိရင္ တပ္မေတာ္ဟု ထင္ေနသည့္သူမ်ားကို အားကိုးရ မလား။
-    တပ္မေတာ္ကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္မီဒီယာသမား၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီဌာန မ်ားကို အားကိုးၾကရမလား။

သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ပင္ မွန္ကန္ေသာအေျဖကို လူတိုင္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ သာျဖစ္ပါ တယ္။အထင္အျမင္လြဲမွားေနသည့္မီဒီယာသမားမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ား ကိုေတာ့ ႏိုင္ ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းထားသည့္အင္အားေတာင့္တင္း ၿပီး စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာတပ္မေတာ္မရွိပါက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ံႈးကာ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲ သြားမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲရေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါတယ္။ 
 
 
From:  ေမာင္႐ိုး

No comments:

Post a Comment