Saturday, September 7, 2013

အေမရိကန္-ျမန္မာ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္မည္ကုိ ကန္အမတ္အခ်ိဳ႕ပူပန္

၀ါရွင္တန္- အေမရိကန္ႏုိင္ငံက
 ျမန္မာႏုိင္ငံအားကာကြယ္ေရး                  ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပန္ 
လည္စတင္ျပဳ လုပ္ေပးလုိေသာ္
လည္း ၀ါရွင္တန္သည္ ျမန္မာ
စစ္ဘက္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို 
အလ်င္စလုိ လုပ္ေဆာင္ေန 
သည္ဟု အေမရိကန္အမတ္
အခ်ဳိ႕က စိတ္ပူေနၾကသည္။
အာရွတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ


တုိးျမႇင့္ရန္ႀကဳိးစားေနေသာအစုိးရကသတိရွိရွိႏွင့္
အလ်င္အျမန္ လႈပ္ရွားေန ပါသည္။ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္လအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးသင္ၾကားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို ေလ့ လာခဲ့ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသတြင္းကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္တြင္လည္း အေမရိ ကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟဂယ္လ္သည္ ျမန္မာကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀ လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ကာကြယ္ေရးအႀကီးအကဲႏွစ္ဦး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ မႈျဖစ္သည္။
အုိဘားမားအစုိးရမွာ ျမန္မာေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကြန္ဂရက္တြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအ ရွိ ဆုံးျဖစ္ေသာ ကင္တပ္ကီျပည္နယ္ ရီပက္ဘေလကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ေကာ္နယ္ ၏ေထာက္ ခံမႈ ရရွိထားသည္။ ၎က အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကုိ ပတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးဆက္ ဆံမႈကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕အမတ္မ်ားကမူ ယင္းကုိဆန္႔က်င္ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကား စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနေသးေၾကာင္း အုိဟုိင္းယုိးျပည္နယ္ ရီပက္ဘေလကန္ အမတ္ စတိဖ္ ခ်ားေဘာ့က ဆုိသည္။ ၎မွာ အေရွ႕အာရွေပၚလစီကို ႀကီးၾကပ္ေသာ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အစုိးရ၏ အရပ္သားဖဲြဲ႕စည္းပုံမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ သာမ က ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေန သည္ဟု ေျပာၾကား သည္။
ၿဗိတိန္ႏွင့္ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတုိ႔ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေလ့က်င့္မႈအကူအညီမ်ားေပးရန္လုပ္ေဆာင္ေန  ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သံမွဴးအျဖစ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသူပရစ္စီလာကလက္ကလည္း ေဘးထြက္ ထုိင္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္မေကာင္းဟု ေျပာၾကားသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈမ်ားမခ်မွတ္မီက အေမရိကန္က ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ စစ္လက္ နက္ေရာင္းခ်မႈ ၉ဒသမ ၇သန္းအထိ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး အရာရွိ ၁၆၇ ဦးကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ကို အကူအညီေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရးပညာေပးေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္ (IMRT) အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာအရာရွိမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အနက္ လက္ရွိ ဒုသမၼတတစ္ဦးႏွင့္ စီနီယာအစုိးရအရာရွိမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အနီး ကပ္ဆက္ဆံေရးအတုိင္းအတာတစ္ရပ္ ကူညီထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ ဟု ကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။
IMRT အစီအစဥ္ကုိ အျပည့္အ၀ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေစလြန္းေနေသးသည္ဟု အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတရား၀င္   ျပန္ စေရးကို အားေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ စစ္ဘက္တရားဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ ထားမႈ အကူအညီမ်ား အေၾကာင္း သင္ၾကားျပသ၍ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္သည္ဟု ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment