Saturday, April 27, 2013

ျပည္ပထြက္ခြာ ေလယာဥ္ေပၚသုိ႕ပါသြားေသာ နုိင္ငံဘ႑ာေငြမ်ား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ပိ တယ္ လုိ႕ ယူဆတဲ႕အရာမ်ားစြာထဲက အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္မရွိေတာ့ေၾကာင္း (သုိ႕) တာဝန္ရွ္သည့္ အခြန္ ကုိေပးေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ပုံစံ ၁၇/၁၉ ရယူရန္မလုိေတာ့ဘဲ passport လုပ္နုိင္ၿပီ ဆုိေ တာ့ အမ်ားျပည္သူ ဝမ္းသာ သြားၾကသလုိ အခြန္ေၾကြး ရွိသည့္ ပုံမွန္ အခြန္ထမ္းမ်ား နဲ႕ ႏုိင္ငံျခား မွာ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္တဲ႕အတြက္ဝန္ေငြခြန္(ျပည္ပေနႏုိင္ငံသား၏ ျပည္ပမွရွိသည့္ဝင္ေငြအေပၚ ေကာက္  ခံ သည့္ အခြန္) ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိ သူေတြဟာ ပုိ၍ ပုိ၍ ေပ်ာ္ရႊင္သြးပါတယ္။ 

ဆုိင္ရာအခြန္မွဴးေတြကေတာ့ ဝမ္းသာသလုိ ဝမ္းလည္းနည္းၾကပါတယ္။ ဝမ္းသာတာကေတာ့ အခြန္မွဴး အေ ပၚ ဖိ စီးေန တဲ႕ အခြန္ရုံးမွာ ၁၇ လာလုပ္တဲ႕အခါ ဝန္ထမ္းနဲ႕ျပည္သူ ဆက္ဆံေရး မေျပလည္ မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ တဲ ႕ျပသနာနဲ႕ ၄င္းကိစၥအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥေတြကုိ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႕ မလုိ တဲ႕ ဝမ္း သာေနၾကပါတယ္။

ဝမ္းနည္းတာကေတာ့ အခြန္ေငြေတြ လြတ္ကင္းဆုံးရွံဳးသြားလုိ႕ပါ။ အဲဒီပုံစံ ၁၇ /၁၉ ဟာ တည္ဆဲ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ အရ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ အတုိင္းျပဌာန္း ထားပါ တယ္

(က) မည္သူမဆုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားမည္ျဖစ္ပါက ဤဥပေဒအရ အခြန္ေပးရန္ တာဝန္မ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သုိ႕မဟုတ္ တာဝန္ရွိသည့္အခြန္ကုိ ေပးေဆာင္ရန္စီမံၿပီးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ဤ ကိစၥ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္လႊအပ္ေစာ အဖြ႕ဲ ထံမွ မရလ်ွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာမသြားရ။ သုိ႕ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ၾကီး ဌာနက ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္၍ ျခြင္းခ်က္ျပဳႏုိင္သည္။

ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျခြင္းခ်က္နဲ႕အညီ ဝန္ႀကီးရုံးက ေတာ့ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ ၅၄၂/၂၀၁၃ နဲ႕ ႏုိင္ငံသားမ်ား အား လုံး (အခြန္ေၾကြးက်န္ရွ္သူမွအပ) သက္ေသခံလက္မွတ္ ရယူရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း ျခြင္းခ်က္ျပဳ သတ္မွတ္ လုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္စတ္မွတ္လုိက္ပါၿပီ။ 

ၿပီးခဲ႕တဲ႕ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပာ္ပသြာေရာက္အလုပ္လုပ္ခဲ႕သူေတြဆီက ေကာက္ခံရတဲ႕ ဝင္ေငြ ခြန္ ဟာ က်ေနာ္တုိ႕ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲတင္ က်ပ္ ၃၃ သန္းနီးပါးရွိခဲ႕ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ ဘယ္ေလာ က္ရွိႏုိင္မယ္ဆုိတာ ခန္႕မွန္းၾကည့္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ 

အခြန္ေၾကြးရွိသူမွအပလုိ႕ျပဌာန္းထားေပမဲ႕ အခြမ္ေၾကြးရွိမရွိ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိမရွိကုိ ဘယ္ေန ရာက ဘယ္လုိစိစစ္မလဲဆုိတာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမရွိေသးတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ႕ ဘ ႑ာေ ငြေျ မာက္ျမား စြာဟာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိထြက္ခြာသြားတဲ႕ အခြန္ေၾကြးရွိသူ အခြန္ေပးေဆာင္ ရန္ တာ ဝန္ ရွိ သူေတြစီးတဲ႕ ေလယာဥ္ႀကီးေပၚပါသြားၿပီ။ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးေတြကုိၾကည့္ၿပီး ႏွေမ်ာတသ စိတ္ မေကာင္းျဖစ္ လုိက္တာ။ 

ျပည္သူလူထုအတြက္ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးျဖစ္တဲ႕ပုဒ္မလုိ႕ ယူဆရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာမဲခဲြျဖဳတ္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲဲ႕ ႏုိင္ငံ ဘ႑ာေငြကေတာ့ အမ်ားႀကီးဆုံးရွံဳးႏုိင္ပါတယ္။ ခ်င့္ခ်ိန္ေတာ္ မူႏုိင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment