Friday, July 12, 2013

တစ္မိနစ္အမ်ားဆံုး ဖုန္းေခၚခ တယ္လီေနာ ၂၅ က်ပ္၊ ေအာ္ရီဒူး ၄၅ က်ပ္က်မည္

တင္ဒါေအာင္ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ ခု ျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး တို႔က ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚ ဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ဇူလိုင္ လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ ကုမၸဏီႏွစ္ခု လံုးက ဆင္းကတ္ တစ္ကတ္လွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ သတ္ မွတ္လိုက္ၿပီး တစ္မိနစ္ ဖုန္းေခၚခမ်ားကို တယ္ လီေနာက ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးက ၄၅ က်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေၾကညာ လိုက္သည္။
တင္ဒါေအာင္ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ တယ္လီေနာကုမၸဏီက ဆင္းကတ္ တန္ဖိုး၁၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေခၚဆိုခြင့္ျပဳမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ကာတာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ေအာ္ရီဒူးကလည္း ဆင္းကတ္တစ္ခု တန္ဖိုးကို ၁၅၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားကို တစ္မိနစ္ ၄၅ က်ပ္ထက္ မေက်ာ္ဘဲ သုံးစြဲခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
တယ္လီေနာသည္ငါးႏွစ္အတြင္းမိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္အတြင္းVoice(ဖုန္းေျပာဆိုမႈ) ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Data (အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈ) ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳႏိုင္ မည္ ျဖစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ စတင္အသုံးျပဳ ခြင့္ျပဳ သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ တယ္လီေနာကုမၸဏီက ပထမငါးႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အေရာင္းဌာန ခုနစ္ေသာင္းႏွင့္ လက္ခြဲဆိုင္ေပါင္း ကိုးေသာင္းခြဲခန္႔အထိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ သြား မည္ ျဖစ္ကာ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ား အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ေအာ္ရီဒူးက လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း Data ႏွင့္ Voice အသုံးျပဳမႈ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေရာက္ေရာက္ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး SIM Card အေရာင္း ဌာန ႏွစ္ သိန္းေလးေသာင္းႏွင့္လက္ခြဲအေရာင္းဌာနလက္ခြဲခုနစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းအထိဖြင့္လွစ္သြားမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ေအာ္ရီဒူး၏ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကိုမူယခုထိထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း၊ ရာသီဥတု၊ ကုန္ပစၥည္း အငွား ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ အဆင္ေျပေစရန္ Tele Center ၁၀,၀၀၀ ကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ရီဒူးထံမွ သိရွိရ သည္။ လူမႈတာဝန္သိမႈ အစီအစဥ္ (Corporate Social Responsibility) အတြက္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အေမ ရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အထက္တန္း၊ အလယ္ တန္း၊ ေဆး႐ုံ၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ စာၾကည့္ တိုက္မ်ားကို အင္တာနက္ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳေစမည္ ဟု ေအာ္ရီဒူးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းဝန္ထမ္း ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ 4G ကြန္ရက္ ရရွိရန္ ေဆာင္ ႐ြက္သြားမည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီမွ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack ကေျပာၾကားသည္။လက္ရွိCDMAမိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသုံးစြဲေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ လင္းက “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းပါတယ္။ တယ္လီေနာကိုေတာ့ အရင္ကတည္းက သေဘာက်ေနတာ အခုသူက ေစ်းပို သက္သာေတာ့ သူ႔ကိုပဲသုံးျဖစ္မယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
တယ္လီေနာကုမၸဏီသည္ 2G စနစ္ စတင္သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ 3G စနစ္ မိုဘိုင္းလ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီကမူ စတင္ဝန္ေဆာင္ မႈ ေပးအပ္စဥ္ကာလတြင္ 3G စနစ္စတင္သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 4G စနစ္ အသုံးျပဳခြင့္ ျပဳသြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္စားေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရ တာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ အတြက္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ တယ္လီေနာႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံမွ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီတို႔ကို လိုင္စင္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ တရားဝင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။မည္သူႏွင့္မွ်ယွဥ္ၿပဳိင္စရာမလိုဘဲအလိုအေလ်ာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ျမန္မာတယ္လီကြန္းႏွင့္ ရတနာပုံ တယ္လီကြန္းတို႔ကမူ ၎တို႔ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။
From:ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment