Wednesday, July 10, 2013

၁၉၄၉ခုႏွစ္ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒျပန္ လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

၁၉၄၉ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္
ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ အရ တစ္ႏွစ္ လၽွင္ အေရးယူခဲ့သည့္ မႈခင္း အေရ အတြက္၊အေရးယူခံရသည့္ အမ်ိဳး သမီး ငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္မွကူညီထားျခင္းႏွ င့္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္  ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္
ဆင္  ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ တို႔  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ျပည့္တန္ဆာဆိုသည္မွဗုဒၶေခတ္ကတည္းကရွိခဲ့ၿပီး၊ဒီေန႔ေခတ္မွာလည္းကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ျပည့္ တန္ ဆာ မ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး အထိန္းအကြပ္ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ ဆာ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တဲ့ႏိုင္ ငံႏွင့္ မဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံ သာလွ်င္ ကြာျခားလွ်က္ ရွိရာ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥ ပေဒေတြမ်ားကိုလည္း ကမၻာႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျပ႒ာန္းထားၾကပါေၾကာင္း၊ အာရွေဒ သတြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ထိုင္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ေဈးကြက္ အျဖစ္ကို သတ္ မွတ္ေပး ထားပါေၾကာင္း၊ ဤ ကိစၥ ရပ္မ်ားမွာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ သီးျခား သတ္ မွတ္ေပး ထားျခင္း လည္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ျပည့္တန္ဆာမွာ အနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိေနၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည့္တန္ ဆာ ဆိုသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္က ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားျခင္း မရွိေသး ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲ မြဲေတ မႈျပႆနာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါး မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြရရွိေသာ္လည္းလုံေလာက္မႈမရွိသည့္အမ်ိဳးသမီး မ်ား ရရွိေသာ လုပ္အားခ မ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္းတခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာဤဘဝကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ေငြကိုလြယ္လြယ္ရလိုမႈ အလုပ္အကိုင္မရွိလို႔ လုပ္ရာကေန နစ္မြန္းသြားၿပီး မထူး ဇာတ္ ခင္းၾကေသာ သူမ်ားလည္း အမ်ား ႀကီးရွိသလို၊ ေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး ဒီဘဝက ႐ုန္းထြက္ ခ်င္သူမ်ားလည္း အမ်ား ႀကီးရွိပါေၾကာင္း။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒသည္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ဥပေဒကိုလက္တစ္လုံးျခားက်င့္သုံးေနေသာတာဝန္ရွိသူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား အေနျဖင့္လည္းပိုမိုနစ္နာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ဒီျပည့္တန္ဆာပေပ်ာက္ေရးဥပေဒကို အလြဲသုံးသူ တခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ျပည့္တန္ ဆာမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ “စီမံခ်က္ရွိလို႔ မေက်နပ္ရင္ ကြန္ ဒုံးေဆာင္ထားလို႔ဖမ္း၊အဖမ္းခံရမွာစိုးလို႔ကြန္ဒုံးမေဆာင္ဒါနဲ႔ပဲကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာHIV ေရာဂါသည္ေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ရပါတယ္။”အင္းစိန္ေထာင္တြင္HIV ေရာဂါသည္မ်ားမွာ၂ရက္ကို၁ ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ေသ ဆံုးေနၾကရသည္ကိုမိမိအေနျဖင့္သိျမင္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊အေျခအေနဆိုးလို႔ ေသဆုံးခါနီးက်မွ ေထာင္ ကေန တစ္ ဆင့္ ေဆး႐ုံကို တင္ၾကရရာ ေဆး႐ုံေရာက္မွ ေသဆုံးသြားရသည့္ သူမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ေထာင္ ကိုေရာက္ လာၿပီးမွ စစ္ေဆးလို႔ HIV ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေသာ လူမ်ားကို တြံေတးရွိ အမ်ိဳး သမီး ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔ထားေသာ္လည္း ေရာဂါသည္ အား လံုး မွာလည္း ဤေနရာသို႔ မေရာက္ ရွိ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ျပည့္တန္ဆာဥပေဒတြင္ က်ဴးလြန္ တာခ်င္းအတူတူ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ၎ျပစ္မႈ တြင္ ဖက္စပ္ပါဝင္သည္လည္းျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၄ အရ တရားသူႀကီးေရွ႕တြင္ စုံလင္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရင္ ဤဥပေဒ အရ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေစရ မည္ ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ လိင္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သူခ်င္း အတူ တူ လိင္ကိုေရာင္းစားသူ အမ်ိဳး သမီးကေတာ့ ျပစ္မႈေျမာက္ၿပီး လိင္ကို ဝယ္ယူသူ အမ်ိဳးသားမွာေတာ့ ျပစ္မႈ မေျမာက္ျခင္း ရွိသည္ ကိုေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဤအခ်က္မွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္ေသာ အခ်က္ အျဖစ္ ထင္ျမင္ မိ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ စဥ္းစား ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအလုပ္လုပ္သူမ်ားကို က်န္းမာေရးအရ စစ္ေဆးၿပီး လိင္နဲ႔ ပတ္ သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေအာင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားကို တရားဝင္ ခြင္ျပဳေပး မည္လား၊ သို႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာ ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အ တြက္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ရပိုင္ခြင္‌့ရွိေသာ တရား ဥပေဒႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္မည္လား၊ ထို႔ျပင္ ကေလး သူငယ္ အ႐ြယ္မ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာေတြ၊ မိေကာင္းဖခင္ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအေပၚတြင္ ပစ္မွတ္ ထားႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ အတိုင္းအ တာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး မုဒိမ္းမႈ အႏၲရာယ္ ကိုလည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခု အ ထိ ေလ်ာ့ႏိုင္မည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အ တြက္ေၾကာင့္ ေအာက္ ပါေမး ခြန္း မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါေၾကာင္း-

    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒအရ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေရးယူခဲ့ေသာ မူခင္းအေရအတြက္ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။
    အဆိုပါ မူခင္းမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္ရွားပါးမႈ ျပႆနာ တို႔ေၾကာင့္ ျပည့္ တန္ဆာ မူခင္းအမ်ားစု ျဖစ္လာၿပီး ဖမ္းဆီးျပစ္ ဒဏ္ေပး ႐ုံျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္း၊ ျပည့္တန္ ဆာအေရအတြက္ေတြ မ်ားျပားလာ ျခင္းကို ဟန္႔ တားႏိုင္မည္လား။
    ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒအရအေရးယူခံရေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွာ HIV,AIDS ေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘဝသစ္ျပန္ လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး႐ႈ ေထာင့္မွ ႐ႈျမင္ ၿပီး ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသည့္ အခါ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီထားပါသနည္း။
    အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေသာအခါ မူလျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ကို ျပန္ လည္မေရာက္ ရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထားရွိပါသနည္း။
    ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ယေန႔ေခတ္ ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ ညီေထြမႈမရွိသည့့္ အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိသိရွိလို ပါေၾကာင္း  ေမးျမန္း ပါသည္။
ေျဖၾကားခ်က္ 
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ အာဏာ သက္ေရာက္ၿပီး ယေန႔အထိ က်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျခင္း ကို ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ လူမႈေရး နယ္ပယ္တြင္လက္မခံသည့္အတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရး ယူႏိုင္ ရန္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ့ရာ ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ အသက္ေမြးျခင္းမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ရျခင္းျဖစ္ သည့္ အတြက္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒ၏ အမည္ကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥ ပေဒအျဖစ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစ ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္း မ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ ခဲ့ ရာ ျပည့္ တန္ဆာဖမ္းဆီးမႈ၊ အေရးယူမႈ အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၅၆ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၃၂၂၆ မႈနဲ႔၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလမွေမလအထိ၆၄၀မႈကိုအေရးယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအမႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္မွာျဖစ္ေစ၊အမ်ိဳးသမီးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသင္တန္းေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းမ်ားမွျဖစ္ေစက်ခံရေသာ ျပစ္ဒဏ္ကာလအတြင္းမွာစည္းကမ္းတက်ျဖင့္ ေနထိုင္ၾကရပါေၾကာင္း၊ လူ႕သဘာဝအရလြတ္လပ္စြာေနထိုင္လိုသည့္ဆႏၵကိုမခံစားရသည့္အတြက္ ေနာင္ထပ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း အသိပညာ ရေစဖို႔ ဖမ္းဆီးျပစ္ ဒဏ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ထိုက္သင့္ေသာ ပမာဏတစ္ခုအထိ ဟန္႔တားႏိုင္ မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္ရွားပါးမႈျပႆနာ တမွာ ျပည့္တန္ဆာ တိုး ပြားေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားေပၚ မွာတန္ဖိုးထားမႈ စံႏႈန္းေလ်ာ့ ပါးျခင္း ေျပာင္းလဲ လာ တဲ့ေခတ္အရ လူမႈဆက္ဆံေရးေျခအေန လြတ္လပ္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း စသည့္ အျခား အေၾကာင္း တရားမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ေ႐ြး ခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ လိုစိတ္ မရွိဘဲ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေငြရေသာ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ၾက သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊သို႔ျဖစ္၍ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာတို႔ကိုဥပေဒ ျပ႒ာန္း ၿပီး အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ပေပ်ာက္သြားမည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိဟန္႔တားမႈျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသုံးသပ္ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ ဥပေဒ အရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ အခ်ိန္ မွစၿပီး အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ မွတ္တမ္းတင္ ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီး အ က်ဥ္းေထာင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ခုခံက်ကာလသား ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ မွ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို HIV, AIDS ေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေသြး စစ္ေဆးျခင္းကာလသားေရာဂါႏွင့္HIV,AIDSေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူမ်ားကိုေဆးကုသေပးျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းေတြကို ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ ၿပီး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ျပန္လည္မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကာလအတြင္း စာၾကည့္ တိုက္မွာရွိ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ေစျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဇာထိုး၊ ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ မ်က္ေတာင့္တုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆံေကသာအလွျပင္ သင္တန္း၊ မ်က္ႏွာအလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း၊ အကသင္တန္း၊ ဒီဇိုင္းနာသင္တန္း၊ ‘အ’ သုံးလုံးသင္ တန္းေပးျခင္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန သို႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ အေရးယူခံထားရတဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသက္ေမြး ဝမ္း‌ေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝန္း အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ မိမိဘဝရပ္ တည္ေန ထိုင္ေရး ေလ့က်င့္ေပးရန္ ေဆးဝါး ကုသမႈ ခံယူရန္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ သင္တန္း ကာလ အတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန တြံ႕ေတးကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေအာ က္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွာလည္းေကာင္း၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမႏၲေလးကို၂၀၀၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းမ်ားကို သင္တန္း သူမ်ားအား တစ္ဦး ခ်င္း အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ လူမႈ အသိုက္အဝန္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရး အတြက္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ တရားထိုင္၊ တရား နာေစျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ ႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ပညာေရးအေနျဖင့္စာမတတ္သူမ်ားကိုအေျခခံ‘အ’သုံးလုံးသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္   ျပင္ပမွ ဘဝရပ္ တည္ႏိုင္ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္ခ်ဳပ္၊ ဇာထိုးပန္းထိုး၊ ႀကိဳး က်စ္ႏွင္‌့ တက္တင္း ပညာရပ္ေတြကို အသက္ ေမြးဝမ္းျပဳႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ျပည့္တန္ဆာမ်ား မွာ HIV, AIDS ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၇.၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္း လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း၊  ေရာဂါ ပိုးကူးစက္မႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဦးတည္ အုပ္စုမ်ား မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ကြန္ဒုံးအသုံးျပဳေရး စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၆ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ မွာ မည္သူမဆို မိန္းမတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ျပည့္တန္ ဆာျဖစ္ေစ ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ ကိစၥအလို႔ငွာ ျပည့္တန္ဆာအိမ္တြင္ သြားေရာက္ေန ထိုင္ေစရန္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း ခံရဖြယ္ရွိသည္ကို သိလ်က္ နဲ႔ျဖစ္ေစ ထိုမိန္း မကို ျပည့္တန္ဆာမဟုတ္ေသာ လက္ရွိအိမ္တစ္ခုမွ ထြက္ခြာသြားရန္ေသြးေဆာင္လၽွင္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ မနည္း  ၃ ႏွစ္ထက္အပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ႏိုင္ေစ ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ ၆ မွာ ကာလသားေရာဂါ စြဲကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ေသာမိန္းမကို ခ႐ိုင္ ရာဇဝတ္ တရား သူႀကီး ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ပိုင္ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၏ သို႔တည္းမဟုတ္ အထူး အာဏာ လြဲအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပထ မတန္း ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၏ အမိန္႔အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာနသို႔ ပို႔ႏိုင္ၿပီး ထိုမိန္းမ ကို ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း သက္ေသခံရသည့္ တိုင္ေအာင္ ထိုဌာန၌ ေနထိုင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထား သည္ကို ေတြ႔ရွိ ရပါေၾကာင္း၊ အထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လိုက္နာ က်င့္သုံးႏိုင္ မႈ ရွိေနေသးေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရသည့္အတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒအား ျပန္ လည္ျပင္ ဆင္ေရး ဆြဲ ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။


ေျဖၾကား သည္႔ ဌာန         ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း
လႊတ္ေတာ္                        ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝး                ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး
ေမးျမန္းသူ                     ေဒၚစႏၵာမင္း (ဇမၺဴသီရိ)
အစည္းအေဝးရက္            ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔႔ (၉.၇.၂၀၁၃)

From: ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

No comments:

Post a Comment