Tuesday, March 4, 2014

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကို မေယာင္ရာ ဆီလူး၊ အလုပ္မရွိ - ဥ သန္းရွာ ဟု ဆို

From :  ျပည္သူ ့အာဏာ
လျပည့္ညမ်ား အမွန္ လျပည့္ည ျဖစ္ေစ
လိုေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ သူရဦးေအာင္ ကို၏ လႊတ္ေတာ္
တြင္း ေမးခြန္း ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ
 ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရ
သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီိလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကန္ပက္လက္ 

မဲဆႏၵနယ္မွ သူရဦးေအာင္ကိုက
 လျပည့္ရန္ (၁) ရက္ ေစာေနေသာ ျမန္မာျပည္ျပကၡဒိန္ေန႔ရက္ကို အမွန္ အတိုင္းျဖစ္ေစ ရန္ ျပန္
လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓမၼစက္ႏွင့္ အာဏာစက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သံဃာ ရာ ဇာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးထံတြင္ ဓမၼစက္တည္ရွိပါေၾကာင္း၊အာဏာစက္သည္ႏိုင္  ငံေတာ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတႀကီးထံတြင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ ႀကီးျမတ္ေသာတာဝန္ ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေတာ္နကၡတၱေဗဒႏွင့္ ျပကၡဒိန္ပညာရွင္အဖြဲ႕သို႔ တာဝန္ေပး ေဆာင္ ရြက္ေစရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ အတည္ျပဳ မိန္႔ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ‘လ’မျပည့္ေသာ ‘လ’ျပည့္ညမ်ားကို အမွန္ ‘လျပည့္’ညျဖစ္ လာေအာင္ ဓမၼစက္ႏွင့္ အာဏာစက္ ပူးေပါင္း၍ ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိသိရွိလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ထိုေမးခြန္းအား ယဥ္ေက်းမႈဒု-ဝန္ႀကီးေဒၚစႏၵာခင္က ေျဖၾကား ခဲ့ရာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီး၊သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေပါင္း
စပ္ခ်က္အရ ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ သဘာဝ လျပည့္လကြယ္ႏွင့္ အနီးဆုံးတူညီၿပီး သဘာဝယုတၱိက်ေစရန္ တြက္ခ်က္ထားၿပီး ျပကၡဒိန္အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ သုံးႏွစ္ႀကိဳတင္ ေရးဆြဲၾကေသာ ျပကၡဒိန္မ်ားျဖစ္ရာ ဝါထပ္၊ ရက္ငင္၊ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္၊ လျပည့္၊ လကြယ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေရးဆြဲၾကပါေၾကာင္း-
(က) တိထီ လျပည့္လကြယ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲျခင္း။
(ခ) ေဝါဟာရလျပည့္ စျႏၵမာသကို ၾကည့္၍ ေရးဆြဲျခင္း။
(ဂ) ဆိုလာေန-သြား (ခရစ္ႏွစ္)ေသာရႏွင့္ ေရးဆြဲ ျခင္း။
(ဃ)လႏွင့္လုပ္ေသာ ျပကၡဒိန္(လ-သြား)မ်ားကို ၾကည့္၍ေရးဆြဲျခင္း 
တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၃၆၅ ရက္၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ္၊ ၃၆ စကၠန္႔ ရွိေသာေၾကာင့္ ၃၆၅ ရက္ကိုသာ ၾကည့္လၽွင္ လျပည့္ေန႔၌ အနည္းငယ္ေလ်ာ့၍ လမျပည့္သည့္ပုံ ကဲ့သို႔ ျမင္ရျခင္းမွာ က်န္ရွိေသာ ၆ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ္၊ ၃၆ စကၠန္႔တိတိအခ်ိန္ၾကည့္လၽွင္ လျပည့္ျခင္း ကို ျပည့္ဝစြာႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ လျပည့္ည ၁၂ နာရီတြင္ နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔ အနည္းငယ္ ကြာျခားျခင္းသာရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း။ ယခုစီရင္ထားေသာ ျပကၡဒိန္သည္ လျပည့္ညတြင္ အမွန္ လျပည့္ ေအာင္ ျပဳျပင္၍မရသျဖင့္ အျခားျပကၡဒိန္ မ်ားနည္းတူ တိထီလျပည့္၊ လကြယ္တို႔ ကို ပူးတြဲေၾကညာ ေပးလိုက္လၽွင္ ေမးခြန္းရွင္၏ အလိုဆႏၵျပည့္လိမ့္ မည္ဟု ထင္ျမင္မိ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခု အခါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သူေဌးသူႂကြယ္၊ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ျပကၡဒိန္ကို အသုံးျပဳရာတြင္ ၎တို႔ ၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စသည့္ လူမႈေရးရာကိစၥ အရပ္ရပ္ ကို ေရွးအစဥ္အလာမ်ားအတိုင္းယုံယုံၾကည္ၾကည္လက္ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ျပင္ ဆင္ရန္ မသင့္ ပါေၾကာင္း ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ေျဖၾကားၿပီးသည္အခ်ိန္တြင္ သူရဦးေအာင္ကိုက မိမိသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္ ဥကၠ႒ အား ေမးျမန္းၿပီးျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေသးသည့္ အေျဖကိုသိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လျပည့္ရက္တစ္ရက္လြဲေနသည္ကိုအမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း

 ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္မ်ားကို ရုပ္သံမွ ၾကည့္ရႈေလ့ရွိသူ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးထြန္းေအာင္ က "က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါေနတုန္းျဖစ္သလို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကမွ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီကုိ ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ခုခ်ိန္ထိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာသာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေခတ္နဲ႕မညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ဥပေဒသစ္ေတြ ေရးဆြဲဖို႔ အေရး တႀကီးလိုအပ္တဲ့ ကာလပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသလို ၿပဲေနေအာင္လုပ္မွ တန္ကာက်မွာပါ။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ကို ေငြသိန္းနဲ႔ခ်ီအကုန္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္ရည္ေသြးလိုတာနဲ႔ မိမိတို႔ သိၿပီးသားကိစၥကို အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးေမးခြန္းထုတ္တာ၊ အေသးအဖြဲေတြကို ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေမးခြန္းထုတ္တာ၊ အဆုိတင္သြင္းျခင္းဟာျဖင့္ရင္ ျပည္သူလူထု ကို ေစာ္ကားေမာ္ကား လုပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ခံစားရတယ္ဗ်" ဟု ေျပာၾကားသည္။

နကၡေဗဒ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကလည္း " သူရ ဦးေအာင္ကိုက နာမည္ႀကီးခ်င္တာနဲ႔ သူေသခ်ာမသိတဲ့ကိစၥကို သက္သက္မဲ့ ဝင္ရႈပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပကၡဒိန္ဟာ အရင္စစ္အစိုးရ ေခတ္၊ မဆလ ေခတ္က ေရးဆြဲခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႕ခ်ီၿပီး အဆင္ေျပေျပသံုးလာတာပါ။ အခုဟာက ဦးေအာင္ကို သက္သက္ စတားလုပ္ တာပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးကလည္း “ခက္ေတာ့လည္း ခက္တယ္။ ဒီကိစၥေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ဘယ္ေလာက္သိမွာလဲ။ အဓိပၸါယ္ မရွိတဲ့ ေမးခြန္းပဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာ လျပည့္ညကိစၥက အေရး ႀကီးသလား၊ ျပည္သူေတြ ထမင္း၀ဖို႔က အေရးႀကီးသလား စဥ္းစားရမွာေပါ့။ ထူးထူးဆန္းဆန္း ကိစၥ ဆိုျပီး သူသိတယ္၊ သူတတ္တယ္ ျပခ်င္တာ ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ ဒီျမန္မာျပကၡဒိန္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ကိစၥက အခုအခ်ိန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ အေရးႀကီးဆုံးလား။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြ သက္သက္ျဖဳန္းတီးရာေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ပုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါပဲ၊ ဒါက မေယာင္ရာဆီလူး ၊ - ဥသန္းရွာတာပဲဗ်” ဟု ေျပာဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment