Friday, October 25, 2013

လႊတ္ေတာ္ တကယ္ပဲအားေကာင္းၿပီလား

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းလာခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဦးသိန္း စိန္ အစိုးရ၏ သက္တမ္းသည္ ကုန္ဆံုး ရန္ သိပ္မလိုေတာ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ မ်ားျဖင္႔ ဟန္ခ်က္ညီစြာ အဆိုတင္သြင္းၾက၊ အတည္ျပဳၾကျဖင္႔ အားေကာင္း လာခဲ႔သည္ ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေပ သည္။
ဤတြင္ ေမးစရာတစ္ခုရွိလာသည္။ လႊတ္ေတာ္ တကယ္ပဲအားေကာင္းလာၿပီလား၊ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္႔ ဥပေဒျပဳေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရတို၊ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္႔ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ၿပီလား။
ေတြ႔ျမင္ရသေလာက္ေတာ႔ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွအပ မရွိေသးဟုဆိုရေပမည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုကဲ႔သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိေသးဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ ေမးျမန္းလာေသာ ေမးခြန္း မ်ားအား ေျဖၾကားျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးကဲ႔သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ တုိက္ရိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား (အင္တာနက္ေပၚမွ လူတစ္ေယာက္ကိုရွာေဖြျခင္း အစရွိသည္႔)ျဖင္႔ သာအခ်ိန္ ကုန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာလွ်င္ တည္ဆဲအေျခအေနႏွင္႔ အနာဂတ္ကုိ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ႐ႈေထာင္႕ျဖင္႔ နားလည္ရန္လုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုက်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတုိ႔သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားက ေမးျမန္းလာေသာအခါမွသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ၄င္းတုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကတာ၀န္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည္႔ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိလာေစမည္႔ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ထိုကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနၿပီး လတ္တေလာေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေန သည္ကို ေတြ႔ျမင္ ရေပသည္။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာၾကားေဝဖန္ ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားတည္ရွိေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း သမၼတႀကီးက အသိအမွတ္ ျပဳ ထား သည္။ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ ရွိရင္းျပႆနာမ်ားကုိ အသိ အမွတ္ ျပဳေရးကုိ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း သမၼတႀကီးက ခ်ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ခ်ျပသြားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သလုိ ၎၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာဝန္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကုိလည္း ရည္ရြယ္ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင္႔ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ႔ၿပီးေသာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မ်က္ေခ်မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သင္႔သလို မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ ယခုလက္ေတြ႔ မျပႏိုင္ေသးေသာ္ လည္း ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ အက်ိဳးရွိလာႏိုင္မည္႔ ဥပေဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ လည္း ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အလားတူလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနျဖင္႔လည္း မိမိတုိ႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းလာေသာအခါမွသာ ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔မဲဆႏၵနယ္၊ မိမိတုိ႔ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ႏုိင္ငံအလိုက္ အက်ိဳးရွိေစမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို သာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္နယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ၊ အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ိဳးသားေရးစြမ္းအားနဲ႔ ၾသဇာအာဏာရိွမႈတို႔ကို ရရိွနိုင္မယ့္ အခ်က္မ်ားကိုပိုမိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ပိုမိုျမွင္႔တင္သင္႔ေပသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္ ေလွႀကီးတစ္စင္းႏွင့္တူသည္။ မာလိန္မွဴးႏွင့္တူေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ရွိ ရသည္။ ေလွသားမ်ားႏွင့္တူေသာ အစုိးရယႏၲရားမ်ားရွိရသည္။ ေရေၾကာင္းျပႏွင့္တူေသာ ပါတီအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား ရွိရသည္။ ခရီးသည္ႏွင့္တူေသာ ျပည္သူလူထုလည္းရွိရသည္။ တက္၊ရြက္တုိ႔ႏွင့္ တူေသာ စီးပြားေရး အင္အားရွိရသည္။ ေလွ၀မ္းခံြႏွင့္တူေသာ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားလည္းရွိရသည္။ ယင္းအဂၤါရပ္မ်ား တက္ညီလက္ညီ စုစည္းေကာင္းမြန္ျပည့္စုံမွ လုိရာခရီးသုိ႔ ဆုိက္ဆုိက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေခ်ာ ေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။
ေမာင္သာဓု
From:

www.mmdailystar.com

No comments:

Post a Comment