Friday, October 18, 2013

အေျခခံဥပေဒနွင့္ ဒို ့တာဝန္အေရး(၃)ပါး

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္ သားအစိုးရသစ္ တက္လာ ခဲ႔သည္ မွာယခုဆိုလွ်င္ သက္တမ္း အားျဖင္႔ တ၀က္ရွိၿပီဟု ဆိုႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဒီမို ကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ စ တင္ကူးေျပာင္းလာ သည္႔သမၼတၾကီးဦးသိန္စိန္
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင္႔ ျမစ္ဆံုကိစၥအပါအ၀င္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ မ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပ ခမ်ား အပါ အ၀င္ အဖ်က္အေမွာင္႔မ်ား စြာၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရေသာ္ လည္းေစ႔စပ္ ညွိနွိဳင္းမႈ မ်ားျဖင္႔ အေျဖရွာ၍ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးဆီသို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီ စြာျဖင္႔ ေလွ်ာက္ လမ္းေန သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေပၚသုိ႔ တက္လွမ္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္လည္းေရာက္ရာေနရာတြင္တခမ္းတနားျဖင္႔ၾကိဳဆိုေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ပဋိပခမ်ားမွာ ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔၀င္လူၾကီးမ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးေလ႔လာသူအခ်ိဳ႕မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔ရ သည္အထိတစ္ခုၿပီး တစ္ခုဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ဖန္လူျပိန္းၾကိဳက္နိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ားအသြင္ျဖင္႔ေခတ္စားလာေနသည္႔ကိစၥတစ္ရပ္မွာအေျခခံဥပေဒ အသစ္ျပန္ လည္ေရးဆြဲေရးပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုတုိ႔ လက္တြဲညီညီျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးပံုေဖာ္ေနသည္ ႔ကာလတြင္ ယခုကဲ႔သို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည္႔သြားေစ မည္႔၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေရာက္သြားေစမည္႔ ကိစၥမ်ိဳးအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာျခင္းမွာ အသြင္ကူးေျပာင္း စ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားၿပီး၊ အလြန္တရာမွ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွေၾကာင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ႔လာသူမ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ႔ၾကသည္ကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။
အေျခခံဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ဟု ေျပာေနၾကေသာကိစၥသည္ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ယခုအစိုးရ သစ္တက္လာၿပီသည္႔ေနာက္ပိုင္းမည္သည့္နိုုင္ငံေရး ပါတီနွင့္မွ မပတ္သက္ဘဲ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ကိုယ္႔မူႏွင္႔ကိုယ္ေနေနခဲ႔သည္႔ တပ္မေတာ္အား ထိပ္ပုတ္၊ေခါင္းပုတ္ျဖင္႔ ရန္စလာျခင္း ဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ေပ သည္။
တပ္မေတာ္ကေတာ႔ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္႔ မည္သည္႔ကိစၥ၊ မည္သူ႔ကိုမဆို လက္ခံမည္မဟုတ္သည္႔ ၄င္းတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္အား အတိအလင္းပင္ေျပာၾကားထား ၿပီးျဖစ္သည္။
ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ထိခိုက္လာတဲ့ ေဘာင္အထိ အတိုက္အခံဘက္က ေတာင္းခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံဥပေဒကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေတာင္းခဲ့ရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္က လက္ပိုက္ၾကည္႔ေနေတာ႔မည္မဟုတ္ေပ။
တစ္ဖက္သားထံမွ အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္လွ်င္ ေျပာင္းလဲလုိေသာ သေဘာထား အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း ေျပာင္းလဲေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုထိုကဲ႔သို႔ေျပာင္း လဲၿပီလား စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုလာၿပီျဖစ္သည္။
သမၼတၾကီးႏွင္႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ မည္သည္႔အဖြဲ႔ႏွင္႔မဆို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္္ဟု ဖိတ္ေခၚ လက္ကမ္းထားခဲ႔ေသာ္လည္း KIA အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ သေဘာထားကိုထင္ဟပ္ေနေစသည္။ အခ်ဳိ႕က သမၼတႀကီး ကမ္းေပးေသာ လက္ကုိ ေရွာင္လႊဲ လုိသည္။ အခ်ဳိ႕က ကမ္းလက္ကုိ ဆြဲယူလုိသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။
ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ လက္ရွိသြားေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး အဓိကဦးေဆာင္တဲ့ အင္အားစုက တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနေသးတာကိုေတာ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳထား၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ အဲဒီအင္အားစုက နားလည္ သေဘာေပါက္လာေအာင္ လုံေလာက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ရေသးခင္မွာ သူတို႔ ဦးေဆာင္ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေဘးခ်ိတ္လိုက္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ေရးၾကစို႔လို႔ေျပာရင္ ရန္စကား ေျပာသလို ျဖစ္ေနလို႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆိုသလို မေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ပဲ ေျပာလုိက္ပါရေစ။
Thura Naing

No comments:

Post a Comment