Friday, October 18, 2013

တပ္မေတာ္၏ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံမႈ မရလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွးေကြးသြားႏိုင္သည္

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ဆိုးသည့္

ဘက္မွာပဲျဖစ္ပါေစ၊ ေကာင္းသည့္ဘက္မွာပဲျဖစ္ပါေစ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါခဲ့သည္ သာျဖစ္သည္။ ဒါကိုေတာ့ မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္ပါ။

တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ဆိုးသည့္ဘက္မွ႐ႈျမင္မည္ဆု္ိပါကတပ္မေတာ္ ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရိွေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းသည့္ ဘက္မွ႐ႈျမင္ လွ်င္လည္း တပ္မေတာ္အေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ မႈမ်ားမွာ ေ၀၀ါးေနမည္သာျဖစ္သည္။မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္း က႑သည္ အေရးပါခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ႏိုင္ ငံေရးတြင္လည္း အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာတစ္ ခုအထိ အေရးပါေနဦးမည္မွာ လည္းေသ ခ်ာေနသည္။
တခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္တပ္မေတာ္ မပါ၀င္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မေရာေထြးေစေရး ကို စင္ေပၚတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သည္အေတြးအေခၚမွာ သီအုိရီအားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ္ျငား လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္မူ သဟဇာတ မျဖစ္သည့္၊ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္အယူအဆ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေတြး သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မိုးေကာင္းကင္ကို ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမဲေမွာင္ေစ သည့္နည္းျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ 
လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္အား လံုး၀ဖယ္ထားေရး စဥ္းစားပံုစဥ္းစား
နည္းသည္ ျပႆနာမ်ားအား ရွင္းလင္းပစ္ရာ မေရာက္သည့္အျပင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚလိုက္သလိုပင္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံရေပမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မိမိတို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေတြးႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ကိုင္တြယ္တတ္ဖို႔ လုိအပ္သည္။ 
မိမိတို႔သည္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ယခင္သမိုင္းတြင္ ခဲ့ၿပီးသည့္ သမိုင္းေျခရာမ်ားအေပၚတြင္သာ လံုး၀အေျခစိုက္ စဥ္းစားျခင္း သည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အရပင္လွ်င္ မွားယြင္းသည္။ မိမိတို႔ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ လက္ရွိတပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑၊ လက္ရွိတပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ လက္ရွိတပ္မေတာ္၏ အလင္းအေမွာင္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ရေပမည္။ ပစၥဳပၸန္သည္ အတိတ္ထက္ ပို၍ အေရးပါၿပီး လက္ေတြ႔လည္းက်သည္ဟု ျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္မႈအသစ္ျဖင့္သာ မလြဲမေသြ ခ်ဥ္းကပ္ၾက ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ တို႔ဘက္သို႔ လံုး၀ေျခစံုရပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစေရး
ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ တပ္မေတာ္အေပၚထားရွိေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆ ႐ႈေထာင့္ ကို ေအာင္ျ မင္ေအာင္ေျပာင္းႏိုင္ မေျပာင္းႏိုင္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ 
ယခုအခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လံုး၀အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး အယူအဆသည္ လက္ရွိအေျခအေန၌ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ေရးသည္သာ လက္ေတြ႔လည္းက်ၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္လည္း ရွိသည့္အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အျမင္၌ တပ္မေတာ္သည္ဖြဲ႔စည္းပံုလံုး၀ အသစ္ျပန္ဆြဲေရးကိုေထာက္ခံလိမ့္မည္လည္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ တို႔ သည္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေထာက္ခံလာေစေရး ကိုသာ ေဆာင္ ရြက္သင့္ သည္ဟု ျမင္ သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးတန္းကို လြတ္ေအာင္ ခုန္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သည့္ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မွသာ ထို ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈ ႀကိဳးတန္းကို လြတ္ေအာင္ ခုန္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ပိုမိုေႏွးေကြး၊ ပိုမိုမည္းေမွာင္ သြားႏိုင္စရာအေၾကာင္းရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ဆိုသည္မွာလည္း ယခုထက္ပိုမို အခ်ိန္ယူရမည့္ကိန္းသို႔ ဆိုက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ယူဆရပါသည္။

- Mizzima

No comments:

Post a Comment