Saturday, May 18, 2013

အစိုးရ သစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အတူ သိသာထင္ရွားလာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အစိုးရသစ္တက္လာျပီးၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿပဳျပင္
 ေၿပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ားတြင္တပ္မေတာ္ေခါင္း
 ေဆာင္မ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ မ်ားလည္းသိသာေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။
ထုိေျပာင္း လဲမႈမ်ားအနက္ အဆင့္ ဆင့္ အမိန္႔ နာခံတတ္ေသာတပ္မေတာ္၏သေဘာထားအား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ ခြန္း မ်ား၊ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သိျမင္ႏိုင္ေပ သည္။
၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တပ္ မေတာ္ သားမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျဖတ္ သန္းလာသည့္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရတပ္မေတာ္မွ
 ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ပါ၀င္ေနျခင္း
 ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိုးသား ႏိုင္ ငံေရး တာ ၀န္ တစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မခခြဲ(စ) အရ “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္ အဓိက တာ၀န္ရွိတယ္” ဟုအတိအက် ေဖာ္ျပတာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း 
 ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဤတြင္အေျခခံဥပေဒပါ၂၅% ေသာတပ္မေတာ္ သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႔ႏွင့္ မီဒီ ယာမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္းစစ္
ေက်ာင္းၾကီးမ်ား၊စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မ်ား၊ 
 ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တ ကၠ သိုလ္ မ်ား စ သည့္တကၠသိုလ္အဆင့္ဆင့္တြင္ပညာသင္ၾကား ခဲ့ျပီးျပည္သူလူထုႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ ဆံ ရသည့္ နယ္ေျမအသီးသီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ဖူးသူ မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆင္ မေျပမႈ မ်ား မရွိ ခဲ့။ အတိုက္အခံဟု ဆိုထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္လွ်င္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ လက္ တြဲလုပ္ရ သည္ကို ၀မ္းသာ သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ၾကီးႏွင့္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးတို႔မွလည္းအနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္အေျခခံဥပေဒအတိုင္းတပ္မေတာ္ သား ၂၅% ကို ျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို လည္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား ၂၅ % အား ျပည္တြင္း ႏိုင္ ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အာရံု စိုက္ေနၾကသည့္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္သား ၈၀% မွာနယ္စပ္ေက်းလက္အထိလွည့္လည္ျပီး
ၿပည္သူလူထုအားက်န္းမာေရး   ေစာင့္ေရွာက္ ၿခင္း၊ လံုျခံုေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္ သူ႕ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိ သည္။ ထိုသို႔ နယ္လွည့္ရင္း ျပည္နယ္ တစ္ခုအတြင္းမွ ေတာင္ျပိဳက်ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည္ နယ္ အစိုးရသို႔ သတိေပးျခင္း၊ က်န္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကို ၾကိဳတင္ တား ဆီးႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံေပးျခင္းတို႔ ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန႔္ခြန္းမွ လူမ်ိဳး တုန္း သတ္ျဖတ္မႈ တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ စိုက္ ပ်ိဳးေရး မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္၍ တပ္ ရင္း မွ ေဒသအတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းကိုပင္ ကာကြယ္ေစလို သည့္ အၾကီးအကဲမ်ား ၏ ဆႏၵကို ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းျဖင့္လည္း ေနရာအႏွံ႕တြင္ တပ္ရင္းအ လိုက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စိုက္ ပ်ိဳး ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူျပီး ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္ စီး မႈ မ်ားအား လိုက္လံ ကူညီရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကို လည္း ျမင္ေတြ႔ ရမည္ၿဖစ္သည္။အဆိုပါအခ်က္မွာ ေနာက္
ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည္ ဆိုေသာ စကားျဖင့္ ျပည္ သူ လူထု ကို စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈ မ်ား ေပးေန သည့္အဖြဲ႔အစည္းအခိ်ဳ႕၏ေသြးထိုးမႈကို လက္ေ တြ႕ လုပ္ ရပ္ျဖင့္ ေခ်ပျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ တပ္ မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ပါ တီႏိုင္ ငံေရး တြင္ ပါ၀င္မႈ မရွိသျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရ တက္တက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ မည္ သာ ျဖစ္ေလ သည္။
ျပီးခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စစ္ပြဲမ်ား ကာလ အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ ေၾကျငာခ်က္မွာ လည္း ႏိုင္ ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ အစိုး ရႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေနေ ၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ တပ္ မေတာ္ မွ မည္မွ် လိုလားေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ မႈကို လက္ မခံေၾကာင္း၊ တည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္း စြာျဖင့္ ေနထုိင္လိုပါက ခ်က္ခ်င္းအပစ္ရပ္ကာ ဆက္ဆံမည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း တို႔ကို လက္ေတြ႔ ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား မ်ားစြာ အသက္ႏွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား ေပး ဆပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားကုိ ရပ္ဆိုင္းေပး ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည့္ KNU အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လည္း တရင္းတႏွီး ေပြ႕ဖက္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္း အဓိက ရုဏ္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျ ဖင့္အခ်ိန္ကာလအတိုင္း အ တာ တစ္ခုထိလိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ မွ ဘဂၤလီ ျပႆနာ၊ မိထၳီ လာမွ စခဲ့ေသာ အဓိက ရုဏ္း မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အေရးပါမႈ ကိုသိေစခဲ့သည္။တရား၀င္လက္နက္ကိုင္ေ
ဆာင္ ထားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ေန႔ည မေရြး ကင္းလွည့္ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအား လံုျခံဳမႈ မ်ား ေပးခဲ့သည္။

ထုိေနာက္ပိုင္း ေရၾကီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေႏြရာသီ
 ေရခမ္း ေျခာက္ သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ မ်ား ေ၀ငွျခင္းမ်ား ဆက္ တုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္ မေတာ္ သား (၃) ဦး အစြပ္စြဲခံရသည့္ ကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ျပီး ေျဖရွင္းေပး ခဲ့သည္။

အစစ အရာရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္မွ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။ မိထၳီလာတြင္ ပဋိ ပကၡမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရး ယူေနသည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ေစ လႊတ္ ကာ ျပည္သူလူထုကို လံုျခံဳေစခဲ့သည္။ မဟာစင္ မုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္ႏွင့္အတူ အေရးၾကီး အစည္း အေ၀း မ်ားမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား ကုိ ေစ လႊတ္ျပီး ကြပ္ကဲေစခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရလိုေၾကာင္း သတင္းၾကားသည့္ ေနရာတြင္ ေရ ရေစရမည္။ ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား လိုခ်င္ ပါေသး သလဲ ဟု…

No comments:

Post a Comment