Tuesday, May 28, 2013

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ အျမင့္မားဆုံး အာရွစီးပြားေရး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နံပါတ္ (၄) ေနရာ၌ ရွိေန

အာရွေဒသတြင္း ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ အျမင့္မားဆုံး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ နံပါတ္ (၄) ေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
အာရွေဒသတြင္းရွိ အနာဂတ္ကာလ ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါမႈႏွင့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားမ်ားအရ ၿမိဳ႕ ၅၀ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံရွိ ဒါကာ၊ ဖိလစ္ ပိုင္ႏုိင္ ငံရွိ မနီလာ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဘန္ေကာက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရန္ကုန္၊ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ဂ်ကာတာ၊ ဗီယက္နမ္ ရွိ ဟိုခ်ီမင္း၊ အိႏၵိယရွိ ကုိလ္ကတၱားတို႔သည္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မုိးေလ၀သ ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ အသီးသီး ေပၚထြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ခုခံႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္း ကိန္းေဖာ္ျပမႈတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည္။
ကမၻာတစ္၀န္း ေပၚထြက္လာေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ား၏အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္ သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စသည္တို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ ထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ Maplecroft က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ မနီလာၿမိဳ႕တို႔၌ သဘာ ၀ေဘးဒဏ္ကုိခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ အႀကိမ္ေရပုိမ်ားကာ ပုိ၍လည္း ျပင္း ထန္လာႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း . . . . .
အဆိုပါၿမိဳ႕ခုနစ္ၿမိဳ႕သည္သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခအျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီးသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ၊ ေန ထိုင္သူမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေနအထား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း အေပၚ မွီခိုအားထားရမႈ၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရ၏ အုပ္ ခ်ဳပ္ မႈမွ ျပည္သူအေပၚ အက်ဳိးရွိျခင္း၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း စသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
ယင္းသို႔ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အႀကိမ္ေရ ပို၍ေတြ႕ၾကံဳ လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ မနီလာၿမိဳ႕တို႔၌ သဘာ၀ေဘး ဒဏ္ကုိ ခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ အႀကိမ္ေရပုိမ်ားကာ ပုိ၍လည္း ျပင္း ထန္လာႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း Maplecroft က ဆိုထားသည္။
ကာလရွည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊လူထု၏က်န္းမာေရး၊ ေဂဟစနစ္ စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မိုးရရွိမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ကုိ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး သက္တမ္းရင့္ အပင္မ်ား အပါအ၀င္ သစ္ပင္မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီးမႈသည္ ရာသီဥတု ပူေႏြးေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစကာ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားျပားမႈ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ထုတ္လႊတ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားျပားမႈ စသည္ တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီ ကာလ၌ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈကုိ ေတြ႕ၾကံဳလာေစသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ သိသာလာခဲ့ၿပီး မိုးရြာသြန္းေသာရက္ နည္းပါးျခင္း၊ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ကာလရွည္ၾ ကာျ ခင္း၊ ေအးျမ သည့္ရက္ကာလ တိုေတာင္းလာျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ကုိ ႏွစ္စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ ရင္ ဆိုင္လာရျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

Credit : http://arakanpress.blogspot.com/2013/05/blog-post_7402.html

No comments:

Post a Comment