Friday, December 27, 2013

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ- ၅၉(စ) မျပင္သင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပုဒ္မ- ၅၉(စ) သည္ ပထဝီနိုင္ငံေရးႏွင့္အညီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒျဖစ္ဟုဆို

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါ ပုဒ္မ- ၅၉(စ)သည္ 
တရုတ္၊ အိႏၵိယကဲ့သို့ နိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုၾကား ေရာက္ေန
သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ေရး
အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားလို လား

 ေရွးရႈသည္ဆိုလွ်င္ မျပင္ဆင္သင့္ေၾကာငး္
 ေဒါက္တာဆလိုင္း ငြန္က်ံဳးလ်န္က ေျပာသည္။
”ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၉(စ)ဟာ နိုင္ငံျခား

သားကို လက္ထပ္သူ၊ ျသဇာခံအေထာက္အပံ့ ခံေနတဲ့ ဆက္ႏွြယ္ေနသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ရည္ညႊန္းျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့သမၼတမျဖစ္နိုင္ေရး အတြက္ ျပဌာန္းေရးဆဲြထားတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သား သားေျပာရဲပါတယ္။ 
သန္း ၆ဝ ေက်ာ္ရိွတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုး ရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္ျပီး ေရးဆဲြျပဌာန္းခဲ့သလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က
တရုတ္နိုင္ငံနဲ႕ အိႏၵိယနိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားမွာ မုန့္ဖက္ထုပ္ေလး တစ္ခု လို ျဖစ္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ တိုင္းျပည္ ေရရွည္ ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လမ္းစဉ္ကို အေျခခံျပီး ေရးဆဲြထား တယ္ဆိုတာကို ေျပာရဲပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္က ေျပာသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၉(စ)အရသမၼတ ျဖစ္နိုင္သူအခ်ိဳ႕ သမၼတမျဖစ္နိုင္ေသာ အေန အထားမ်ိဳးရိွခဲ့ျပီး ထိုအေနအထားမ်ိဳးတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အခြင့္ထူးခံအျဖစ္ သတ္ မွတ္ျပီး ထို သူ သမၼတျဖစ္နိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၉(စ) ကို ျပင္ရမ လား၊ ျဖဳတ္ရမလားဆို သည့္ ေမးခြန္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာလိုက္စား သင္ ယူနားလည္သူမ်ားအဖို့ မၾကားဝံ့၊ မေျဖဝံ့ေသာ ေမးခြန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာငး္ ယင္းက ဆို သည္။
ပုဒ္မ-၅၉ (စ)ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ဦးတည္ျပင္ခဲ့ပါက သမၼတ သက္တမ္း အလြန္ဆံုး ၂ ၾကိမ္စာအတြက္ ၁ဝ ႏွစ္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေသာတိုင္းတစ္ပါးသား လက္ေအာက္ခံျသဇာခံဆက္ႏွြယ္ေနသူမ်ား ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လာလွ်င္ ျမန္မာ့နိုင္ငံ ေရးအလားအလာ ဆုတ္ယုတ္နိုင္မည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားရိွသကဲ့သို့ အခ်ိဳ႕ကလည္း မိဘႏွစ္ပါးနိုင္ငံ သားျဖစ္လွ်င္ သမၼတျဖစ္ခြင့္အတြက္ ျပည့္စံုသည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဉ္းျပီး ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္က ”မိဘႏွစ္ပါး နိုင္ငံသားျဖစ္ရင္ လံုေလာက္ပါျပီဆိုတဲ့ အေတြးေတြက ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ကို မေက်ာ္နိုင္တဲ့အေတြးလို႔ စကားနာနာနဲ႕ပဲ ေျပာပါ ရေစ။ ကြ်န္ေတာ့္မိဘႏွစ္ပါးက ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က အေမရိကန္နိုင္ငံသား ခံယူခဲ့ျပီး နိုင္ငံသားခံယူခိ်န္မွာ အေမ ရိကန္နိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အသက္စြန္႔ကာကြယ္ပါ့မယ္လို႔ က်မ္းကိ်န္မွ အေမရိကန္ နိုင္ငံသားခံယူခြင့္ရတာျဖစ္တာေၾကာင့္၊ အဲလိုတျခားနိုင္ငံတစ္ခုအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အသက္ေပး ကာကြယ္ဖို႔ က်မ္းကိ်န္ထားသူဟာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးထဲဝင္ပါရင္ သင့္ေတာ္ပါ့မလားဆိုတာ ျမန္မာ နိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားသူတိုင္း ေျဖဆိုရမယ့္ ေမးခြန္းျဖစ္သလို၊ အျခားနိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အသက္ေပးကာကြယ္ဖို႔တာဝန္ရိွတဲ့သူေတြနဲ႕ ေသြးသားအရ ဆက္ႏွြယ္ ေနသူဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသမၼတ လုပ္သင့္လားဆိုတာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို နား လည္သူတိုင္းက ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖသည္။

အေရွ႕ဘက္မွ တရုတ္၊ အေနာက္ဘက္မွ အိႏၵိယတို႔ကဲ့သို့ လူဦးေရထူထပ္ေသာ နိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ နိုင္ငံ အလယ္တြင္ သန္းေျခာက္ဆယ္သာရိွေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေလးစား ၾကည္ညိဳသည့္ အေၾကာငး္ျပခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၅၉(စ) ကို ျပင္မည္ ဆိုပါက တိုင္းျပည္ကို မခ်စ္ရာက်သလို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကိုးကြယ္ရာေရာက္သည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္းယင္းကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လူထုသေဘာဆႏၵအရ ျပင္လိုကျပင္နိုင္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ- ၅၉ (စ)အားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုပါက ရင္ဆိုင္ရမည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ ”၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံမွာ ပါတဲ့အခ်က္အားလံုးကို ျပင္လို႔ရပါတယ္။ ျပင္သင့္တဲ့ဟာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွေသာ္လည္း အခိ်န္အခါၾကည့္ျပီးျပင္ရမွာျဖစ္သလို၊ မျပင္ခင္မွာလည္း ေက်ေက် ညက္ ညက္ ဖတ္ရႈေလ့လာဖို႔လိုတယ္။ ပုဒ္မ- ၅၉ (စ) ကိုေတာ့ မျပင္သင့္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲေမးရင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ခ်စ္လို႔ မျပင္သင့္ဘူးလို႔ယံုၾကည္လို႔ပါ။တကယ္လို႔မ်ား ပုဒ္မ- ၅၉(စ) ကို ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ရင္ နိုင္ငံျခားသားျသဇာခံေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲေရာက္လာၾက၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျပီး ျပႆနာျဖစ္ရင္ တျခား နိုင္ငံမွာ နိုင္ငံသားအျဖစ္ က်မ္းသစၥာကိ်န္ဆိုထားတဲ့သူေတြက ဝင္ကယ္ၾကရင္းနဲ႕ ျမန္မာျပည္ႀကီးဟာ နိုင္ငံေရး သုေတသနအျပဳခံရတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္လာမယ္။ နိုင္ငံျခားသား မခံယူထားေတာင္မွ သားနဲ႕သမီးေတြက နိုင္ငံျခားသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပႆနာျဖစ္တိုင္း တာဝန္သိတတ္တဲ့ နိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြက ျမန္မာ့အေရးကို Immediate Family အေရးဆိုျပီး ဝင္ရႈပ္တဲ့အခါ အင္အား မရိွေသးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဘက္က ေပးဆပ္ဖို႔သက္သက္ပဲ ရိွပါ တယ္”ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္း ငြန္က်ံဳးလ်န္က ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။

တဖန္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးကလည္း ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ားကို ၈၈ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈ၊ ၈၈ လူထု အေရးေတာ္ပံု ကာလ တည္းက ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုေလးစားၾကည္ညိဳရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၊ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ကာခ်ဳပ္၊ သမၼတကဲ့သို့ တန္းတူအေရးပါေသာ ထိပ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရႈျမင္ေၾကာငး္၊ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပုဒ္မ- ၅၉(စ)ျပင္ဆင္ေရး၌ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ အပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္၊ စကားလံုးတစ္လံုး သည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူ သန္း ၆ဝ ရိွလွ်င္ သန္း ၆ဝ၊ သန္း ၆ဝဝရိွလွ်င္ သန္း ၆ဝဝ လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ျပီး ထို႕ထက္ ပို၍ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အတြက္ မည္သို႔ ျပင္မည္နည္း၊ မည္သည့္အခိ်န္ ျပင္ မည္နည္း၊ မည္ေရြ႕မည္မွ်ျပင္မည္နည္း ဆိုေသာအခ်က္မွာ နိုင္ငံသား အားလံုး ခ်င့္ခ်င့္ခိ်န္ခိ်န္၊ စဉ္းစဉ္း စားစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာငး္ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေသာမူဝါဒမ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အနစ္နာခံစြန့္လႊတ္ေပးဆပ္သူမ်ားအတြက္ သမၼတ ျဖစ္လိုေၾကာငး္၊ မိမိကို သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားေသာအေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ျပီး မည္သည့္အေျခခံဥပေဒမွ် လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္ျပီး မေရးဆဲြသင့္ေၾကာငး္ ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံသို့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဉ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒတိုင္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ လိုအပ္ ျပီး ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ အသက္မဝင္ခင္ ျပဌာန္းထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုးသည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မညီညြတ္ခဲ့ပါ က ဥပေဒသေဘာသဘာဝအရ ပ်က္ျပယ္သလို၊ လွြတ္ေတာ္မ်ားက ပ်က္ျပယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္ဥပေဒမွ် ျပဌာန္းနိုင္ခြင့္မရိွေပ။ ျပဌာန္း ခဲ့သည္ရိွေသာ္ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဦးစြာျပင္ျပီးမွသာ ျပဌာန္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရိွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဂၤလန္နိုင္ငံသား ေဒါက္တာမိုက္ ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ျခင္း၊ သား ၂ ဦးမွာ ျဗိတိန္နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ သမၼတ ျဖစ္ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။


No comments:

Post a Comment