Thursday, January 23, 2014

" ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ေလာ္ခီးလာ ( ေလး၀ါး ) ညီလာခံ ပထမေန႔တြင္ KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖုိး မိန္႔ခြန္း " ( ေကာက္ႏွုတ္ခ်က္ )

( 2014 01 20 )
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္းရဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္း မွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားနဲ႕ စစ္မွန္သည္႔ ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေရး ၾကီးဆံုးေျခလွမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမွဳမွာ ပါသင့္ တဲ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေအာင္ဘယ္လုိ ထိန္္းညိႇၾကမယ္၊ လိုအပ္တဲ့ ယႏၱယားေတြကုိ ဘယ္လုိ တည္္ေဆာက္ရမယ္ စတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ တုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား စစ္မွန္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိ႔ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ထားမယ္ ဆုိတာကုိ ညိွႏွိဳင္းဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
xxxxx
ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းမွဳ ကုိ ပံုပမာျဖင္႔ ႏွိဳင္းရပါလွ်င္ စာသင္ခန္း တစ္ခုတည္းအတြင္း စစ္မွန္သည္႔ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာ ႏုိင္႔ငံေရးပညာမ်ား အတူတကြ ဆည္းပူးေနၾကျခင္းႏွင္႔ အလားသ႑န္တူပါ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပညာ သင္ယူသူမ်ား အျဖစ္ သေဘာ ထားၾကလ်က္ အခ်င္း ခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင္႔ အျမင္မ်ားကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖလွယ္ၾကျခင္း ၊ အခ်င္းခ်င္း အၾကား မတူ ကဲြျပားမွဳ သခၤန္းစာမ်ား ရယူၾကျခင္း ၊အျမင္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္းမွ တဆင္႔ အျပန္အလွန္ နား လည္မွဳမ်ားကုိ တုိးျမွင္႔ေစလ်က္ ဘံုသေဘာတူညီမွဳမ်ားရယူၾကျပီး အတည္ ျပဳၾကပါစုိ႕ -ဟု ႏွိဳးေဆာ္ ခ်င္ပါသည္။
xxxxxx
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အဆင္႔ကေနျ ဖစ္ေပၚ လာမဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အခ်ိဳ႕ကို အေလးထားမီးေမာင္း ထုိး ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

၁။ ႏိုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိ အာမခံခ်က္ ရရွိျခင္း ၊
၂။ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီနဲ႔ ေရးထုိး ထားျပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ထပ္ဆင္႔အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း၊
၃။ ႏွစ္ဘက္ ပါဝင္ေသာအဆင္႔ျမႇင႔္လုပ္ငန္းေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါဝင္မွဳ
စသည္႔ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားေဆာင္ယူလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါတယ္။
xxxxx
အစျပဳေျပာင္းလဲေနသည္႔ ပကတိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ထည္႔သြင္း စဥ္းစား လ်က္  ထိလြယ္ရွလြယ္ အေေျခအေနကုိ ရဲ့ရင္မွဳ အျပည္႔အဝနဲ႔ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအ ခ်က္ တစ္ ခ်ဳိ႕ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိပါတယ္၊

- အမွား လုပ္မိမွာ မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔ ။ေအာင္ျမင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ပါဝင္ရမဲ့ ယႏၱရားမ်ားနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ က႑ေပါင္းစံု နဲ႔ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အသိ္ေသမ်ား ရဲ့ ေရွ ႕ေမွာက္မွာ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ လက္မွတ္ထိုး သမုိင္းတင္ၾကပါ။

- လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္အတြင္းမွာ ျပတ္သားတဲ့
ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳ ေအာက္မွာနာခံမွဳေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္လ်က္ အစျပဳေျပာင္းလဲ မွဳမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔၍ အဓိပၸါယ္ရွိေသာေျပာင္းလဲမွဳ အားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ပံ့ပုိးၾကပါ။
xxx
- ပဋိပကၡကုိ အၾကမ္းဖတ္ေျဖရွင္းၾကသည္႔သမုိင္းဆုိးကုိ ျပန္ျပီးအသက္ မသြင္းၾကပါနဲ႔။
- ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း (Engagement) ႏွင္႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏွိဳင္းျခင္း (Negotiation)ျဖင္႔ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး အျမင္ႏွင္႔ သေဘာထားေတြ ကုိဖလွယ္ႏုိင္ ၾကျခင္းမွတဆင္႔ယံုၾကည္မွဳကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ ပါ တယ္။ဒါေၾကာင္႔ ေကာင္းမြန္သည္႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ ယံုၾကည္မွဳ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။
- ႏုိင္ငံေရးရဲ့ ဒီေရအတက္မွာ အားသြန္ခြန္စုိက္လ်က္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ ဘံုအက်ိဳး စီးပြားတုိး ပြားေအာင္ အခြင္႔အေရးကုိအမိအရဆုပ္ကုိင္ရယူၾကပါ။
xxxx
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းကုိ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းနဲ ႔ေလးေလး နက္နက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏွဳိင္းၾကျပီး “ အားလံုးပါဝင္တဲ့ သမုိင္းတြင္ရစ္မည္႔ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး” ကုိမဆုတ္မနစ္ နဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည္႔ရန္ သံႏၷိဌာန္ခ် လ်က္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏွဳိင္းျခင္း ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ၊အနာဂတ္ဖယ္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကုိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ ၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္တြန္း ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment