Wednesday, January 29, 2014

သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္း အေပၚဆံုးထပ္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြား၊ ယေန႔ နံနက္ ၁နာရီအထိ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေန


No comments:

Post a Comment