Sunday, January 19, 2014

DNA မွန္ တိုက္ စစ္မွဴးမ်ား ႏိုင္ငံေရး မွ်ေျချဖင့္ ၂၀၁၄-ကို ျဖတ္သန္း ႏိုင္ရန္ လိုသည္

ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္
ထိန္းပါ
DNA ကို Deoxyribonucleic Acid ဟု ေခၚသည္၊
ဆဲလ္မ်ား အတြင္းမွ ဓာတု ဓာတ္ေပါင္းတစ္
မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး လြယ္လြယ္ ဆိုလွ်င္ သတင္းအခ်က္ 
 အလက္ပါ မ်ဳိးဗီဇ ဟု နားလည္ၾက၏။ 
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး DNA ကြဲျပားသည္၊ 
ကိုယ္႔ ဒီအင္ေအ ႏွင့္ ကိုယ္ ျဖစ္၏။ ထို ဒီအင္န္ေအ 
လည္း အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပံုစံေျပာင္း ႏိုင္ပါ၏။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးေရွ႕တန္း တိုက္ စစ္မွဴးမ်ား သည္ ကိုယ့္ DNA အမွန္ကို ထိန္းသိမ္းၾက သင့္သည္၊ ကင္ဆာေၾကာင့္ DNA ပ်က္သည္၊ အဂတိ တရား (၄) ပါးေၾကာင့္ တိုက္စစ္မွဴးတို႔၏ DNA လည္း ပ်က္ျပား ႏိုင္သည္၊ ေနာက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ ေရွ႕တန္း မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္မ်ား အခ်ဳိ႔ DNA ပ်က္ျပား သြားခဲ့ၾက သည္ကို ေတြ႕ရ ပါလိမ္႔မည္။

၀မ္းနည္းဖြယ္ ရာျဖစ္ေသာ္ လည္း သဘာ၀ တစ္ခုကို မလြန္ ဆန္ႏိုင္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျဖေလွ်ာ့ ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိျပန္သည္၊ ကိုယ့္ DNA ပ်က္ျခင္းက ကိုယ္ ႏွင့္သာ ထီးထီးဆိုင္ လွ်င္ ေ၀ဖန္ရန္ မရွိေသာ္လည္း၊ အမ်ား အက်ဳိးကို ထိခိုက္ေစ လွ်င္မူကား ဆိုဖြယ္ရာ မ်ားစြာ ရွိလာရပါလိမ့္မည္။

မွ်ေျခ သို႔မဟုတ္ Equilibrium

ဗုဒၶ၏ မဇၩိမပဋိပဒါ ကို “အလယ္ တည့္တည့္” ဟု အခိုင္ အမာ ခံယူလွ်င္ သိမ္ေမြ႕ေသာ “အလယ္စြန္း” ကို ဆုပ္ကိုင္ ထားျခင္း သာျဖစ္၏။ “အလယ္အလတ္“ လမ္းစဥ္ သာ ျဖစ္သည္၊ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ ေသာ၊ မွ်တ ေသာ သေဘာ ေဆာင္ပါ၏။

မွ်ေျခရွိ သည့္ သေဘာ၊ ဟန္ ခ်က္ရွိ သည့္ သေဘာ လည္း ျဖစ္သည္၊ Equilibrium ကို A state of balance, especially between opposing forces or influences ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ထားသည္၊ ငယ္စဥ္က အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ တြင္ အေလးထား သင္ၾကား ခံခဲ့ရသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အားမ်ား၊ ၾသဇာ သက္ ေရာက္မႈမ်ား အၾကား တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း မျဖစ္ရန္ ဟန္ ခ်က္ရွိ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ေသာ အေျခ အေနဟု နားလည္ ထားႏိုင္ပါ လိမ့္မည္၊ အလုပ္လြန္ ေသာအခါ က်န္းမာေရး ထိခိုက္သည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ရင့္က်က္မႈ ႏွင့္ အလွမ္း ေ၀းကြာလ်က္ ရွိေနေသး ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တြင္ ဤ“မွ်ေျခ” ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ေရးက အေျခခံ အက်ဆံုး၊ အဓိကအက်ဆံုး၊ အေရး အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္၊ အတိမ္း အေစာင္း မခံႏိုင္ေသး၊ ေလတိုး မခံႏိုင္ေသး ေသာ အေျခအေန ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ အရာရာ တြင္ “စနစ္ တည္ ေဆာက္”ေရး လုပ္ကိုင္ ေနရဆဲျဖစ္၍ ထိုစနစ္ေနာက္ မလိုက္ပါ ႏိုင္ၾကေသး သူမ်ား၊ မရင့္က်က္ ႏိုင္ၾကေသးသူ မ်ား အခ်ိန္မေရြး ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ ရွိေနႏိုင္ခြင့္ ရွိျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊

“မွ်ေျခမဲ့” ႏိုင္ငံေရးတို႔ မည္သည့္ အခါမွ် မေအာင္ ျမင္တတ္၊ မေအာင္ျမင္ႏိုင္၊ မွ်ေျခကို ထိန္းသိမ္း ေပးၾက ရသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး ပဲ႔ကိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ၊ ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မွဴး မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဇာတ္႐ုပ္ (Player) တို႔ ျဖစ္ၾက သည္၊ သူတို႔၏ ပံုေဖာ္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို ေနာက္ ပါတို႔က လိုက္ပါျဖည့္ဆည္း ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ထိုဇာတ္ ေကာင္တို႔၏ ျမင္သိခံယူမႈ (Perception) က အေရးႀကီး ၏။

ထိုပေလယာ တို႔၏ ပါဆက္ရွင္း က မူ၀ါဒ ျဖစ္လာၿပီး၊ ေနာက္ပါတို႔ အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈ ျဖစ္လာသည္၊ ေခါင္း ေဆာင္မႈ (Leadership) သည္ “မွ်ေျခရွိ” ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း ကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သလို၊ “မွ်ေျခမဲ့” လမ္းေၾကာင္း ကိုလည္း ေသြဖည္ သြားႏိုင္သည္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးသူတို႔၏ DNA ႏွင့္ Perception က အေရးႀကီး လာ၏။

၂၀၁၃ ပံုရိပ္မ်ား

၂၀၁၃-တြင္ ေဒသ အခ်ဳိ႕၌ ပဋိပကၡ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြား ခဲ့၏။ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ရာဇ၀တ္မႈမွသည္ “အပ်က္လိုလား” ၾကသူ အခ်ဳိ႕၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈိက္မွစ၍ ျပသာဒ္မီးေလာင္အံ႔ဆဲဆဲ ျဖစ္ခဲ့ရေသး သည္။

သုိ႔ေသာ္ လည္း ေရစီးသန္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ကို မဟန္႔တား ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အထိ အက်ယ္ခ်ဲ႕လို သူမ်ားက ႀကိဳးစား ခဲ့ၾက ေသးသည္၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာ သို႔ တင္ျပသူက လည္း တင္လိုက္ ေသးသည္၊ သို႔ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မ်ားက နားလည္ ေပးၾကသည္၊ သူတို႔ ေနာက္ မလိုက္ၾကေတာ့၊ ျပည္တြင္းေရး ျဖစ္၍ ျပည္တြင္း ၌ သာ ရွင္းရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္၊ သုိ႔ႏွင့္ ျပသာဒ္ မီးမေလာင္ ႏိုင္ေတာ့။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကိစၥ အေတာ္ ေျပာၾက ဆိုလာၾကသည္။ အစိုးရ ကိုယ္စား သမၼတ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုင္တိုင္ ကလည္း ေျခဥျပင္ေရး တြင္ အေတြ အေ၀မရွိ လက္ခံ သေဘာတူ ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သျဖင့္ ေလာင္ဦး မည့္ မီးကို ၿငိႇမ္းလိုက္ ႏိုင္ျပန္ပါ ေသးသည္။

အသစ္ ေရးဆြဲေရး တစ္စခန္း ထလာျပန္ ေသးသည္၊ ေနာက္ဆံုး ျပည္သူ႔ သေဘာထား ဆႏၵအရ ဟု ျဖစ္လာသည္၊ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ ျပည္သူတို႔ က “ျပင္ဆင္ေရး”ကိုသာ ေထာက္ခံ ၾကသည္၊ အခ်ိန္၏ အေရးပါ သည့္အေၾကာင္း၊ အေျခ အေန ၏ အေရးႀကီး အေၾကာင္းကို မသိ၍လား၊ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈရန္ ႀကိဳးစား၍ လားမသိ၊ ၂၀၀၈ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး စံမမီလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး ျဖင့္ ႀကိဳးစားမည္ ဟူေသာ ရာဇသံကို ၾကားလိုက္ ရျပန္ပါ ေသးသည္။

စိုးရိမ္မႈ ၀င္သြားသည္၊ မလိုး လားအပ္ သည့္ ပ်က္စီးမႈ တို႔ အေပၚ စိုးရိမ္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္သည္၊ မထိုက္တန္ မျဖစ္ သင့္ ေသာ ေပးဆပ္မႈ တို႔အတြက္ စိုးရိမ္မိျခင္း လည္း ျဖစ္ သည္၊ ႏိုင္ငံ တကာ၏ ျမန္မာ႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အေပၚ အခင္းအက်င္း ကို ေမ့မထား အပ္ေပ၊ ၂၀၁၁ ေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း အေျခအေန တို႔ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ သည္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္ ဖို႔ လိုပါသည္။

ထူးဆန္း၍ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္းတြင္ အေရး အႀကီးဆံုး (ထို႔ထက္ ပို၍ အေရးႀကီးသည့္ အရာ မရွိေတာ့) ျဖစ္သည့္ က႑ ႀကီး (၃) ရပ္ၾကား ျပန္လွန္ ထိန္းညႇိမႈ စနစ္ (Check & Balance Mechanism) ေပ်ာက္ဆံုး ေနျခင္းကို မည္သူမွ် မေထာက္ျပခဲ့၊ ထိုစနစ္ ထည့္သြင္းရန္ ဒီမိုကေရစီ ဟုဆိုၾက သူမ်ား မည္သူမွ် တိုက္တိုက္ တြန္းတြန္း မႀကိဳးစားခဲ့၊ ထိုကိစၥထက္ ပို၍ ၅၉(စ)အေပၚ သာ မီးေမာင္း ထိုးၾက သည္၊ ျပန္လွန္ ထိန္းညႇိမႈ စနစ္ ေပ်ာက္ဆံုး ေနျခင္း သည္ ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္း ဟူေသာ အေပၚထပ္ အေဆာက္ အဦႀကီးကို မည္သူ သမၼတျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ မေရြး ေအာက္ ေျခမွ “၀ုန္း”ခနဲ ၿပိဳက် ပ်က္စီး သြားေစ ႏုိင္သည္ ကို အရြယ္ မေရာက္ ေသးေသာ သူမ်ားပင္ သိႏိုင္ပါလ်က္ ဤကိစ္ၥ အေပၚ တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ မႀကိဳးစားၾက ျခင္း အတြက္ ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား အေပၚ ႀကီးစြာ သံသယ စိတ္ ၀င္ခဲ့ရ ပါသည္။

ေမးခြန္း ထုတ္စရာ မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္၊ ျမန္မာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုး အတြက္ အမွန္ တကယ္ ကိုယ္စားျပဳ သည္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား ဟူေသာ ေမးခြန္း ကိုလည္း အထပ္ထပ္ ေမးျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရး တိုက္စစ္မွဴးမ်ား DNA ခ်ဳိ႕ယြင္း ကုန္ၾကပါသလား။

၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္ လံုးကို ၿခံဳ၍ ဆိုရလွ်င္ ဆူဆူပူပူ၊ သည္းထိတ္ ရင္ဖိုျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ဥပေဒ အရ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ရွိလွေသာ သမၼတ၏ ႏိုင္/က်ဥ္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ မဂၤလာရွိစြာ အဆံုးသတ္ ခဲ့သည္၊ ျမစ္ဆံု စီမံ ကိန္း အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါဟူသည့္ သမၼတ၏ ျပတ္သားမႈ အတြက္ စိတ္ေအး လက္ေအး ရွိစြာ ျဖင့္ အဆံုးသတ္ ခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၄ ႏွင့္ ေျခဥ

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးသည္ ၂၀၁၄ အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာ သည္၊ ဒုတိယ စိန္ေခၚ မႈမွာ အကင္း မေသတတ္ေသးေသာ ပဋိပကၡ အခ်ဳိ႕ ျပန္ လည္၍ ေခါင္းေထာင္ လာႏိုင္ ေသးျခင္း ျဖစ္သည္၊ ေစ႔ ေဆာ္ သူမ်ား၊ လႈံ႔ေဆာ္ သူမ်ား ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း အမွန္ေပၚ ေရာက္ေနျခင္း ကို လက္မခံ ႏိုင္ၾက သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မ႐ႈစိမ့္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡကို “အား”တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးခ် လိုၾကသူမ်ား ကလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အစိုးရ ကို အက်ပ္ အတည္း ေတြ႕ေစရန္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနၾက ဆဲဟု ျမင္မိ ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း ျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကို ရပ္တံ့ ေနရန္ ႀကိဳးစား သူမ်ား လည္း ရွိေနပါ ေသးသည္၊ ၂၀၁၄ သည္ အစိုးရ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီးမားမားကို ျဖတ္သန္း ရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္ ကေတာ့ ေသခ်ာ လွပါသည္။

အဓိက စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည့္ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အႀကံျပဳလႊာ ေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ ရရွိထားသည္ ဟု သိရသည္။ ျမန္မာတို႔ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ လာျခင္း၊ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ ျမင့္မား လာျခင္း၏ သေကၤတ ျဖစ္၍ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မွ် အတိုင္းအတာ အထိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ မည္မွာ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းၾက သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ပညာ၊ ေျမာ္ျမင္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ တို႔အရ ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံေရး ပညာ ေအာင္ျမင္ျခင္း ၏ အတိုင္းအဆ မွာလည္း အာဏာရ ပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီ တို႔၏ၾကား မည္မွ် ယံုၾကည္ မႈ ပမာဏ အေပၚ တိုက္႐ိုက္ အခ်ဳိး တည္ေနသည္၊ အျမင့္ဆံုး ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ယံုၾကည္မႈ အပါအ၀င္ အေျခ အေနေပၚ မ်ားစြာ တည္မွီေနသည္ ဟု ျမင္သည္၊ အေျခအေန တစ္ရပ္ေပၚ မူတည္၍ ေတာင္းသူႏွင့္ ေပးသူ တို႔ၾကား ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းျခင္း မွရေသာ ရလဒ္သည္ ျမန္မာ့ လက္ရွိထက္ ႏိုင္ငံေရး မွ်ေျခ ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။

ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားလွ်င္ ေျခဥ မ်ားမ်ား ျပင္ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးၾကလွ်င္ ေျခဥ နည္းနည္းသာ ျပင္ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ျမန္မာတို႔ကို Low trust community ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုဟု ကမ္ၻာ႔ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကရာ ... ယံုၾကည္မႈ မ်ားမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကရန္ လိုပါသည္။

Political Pack ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ကတိက၀တ္ မ်ား ရွိသင့္ သည္၊ အာမခံခ်က္မ်ား ထားသင့္ သည္၊ Track 2.5 ဟူေသာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ဒသမ ၅ မ်ဳိးျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္ဘဲ ေလးပြင့္ဆိုင္ လိုမ်ဳိး ႐ုတ္တရက္ ေတာင္းဆိုမႈ သည္ ေစာလြန္း၊ ေနာက္က်လြန္း ေနသည္လား၊ ရွိဆဲ အေျခအေန ႏွင့္သဟဇာတ ျဖစ္သည္ လားျပန္၍ သံုးသပ္ဖို႔ ေကာင္းသည္၊ မည္သို႔ဆိုေစ အကူး အေျပာင္း အစတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို (၁၀) ႏွစ္မွ် မတို႔ ထိႏိုင္ဟု ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားမွ အစိုးရ သစ္တက္ လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တြင္ ျပင္ ဆင္ေရး ျဖစ္လာ သည္မွာ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

တပ္မေတာ္ အစိတ္သား ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္၊ ေျမသိမ္း ယာသိမ္းကို ေထာက္ျပ ၾကသည္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းစြာ ပါ၀င္စြက္ ဖက္မႈ မရွိခဲ့ၾက၊ ထိန္းညႇိသူမ်ား အျဖစ္ႏွင့္ သာ ေနႏိုင္ခဲ့ ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

Right to Recall တြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ျပည္သူ ဘက္ ရပ္ခဲ့ၾက သည္မွာ လည္း သူ႔ရပ္တည္ခ်က္ ကို ထင္ရွားစြာ ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ေျမသိမ္းယာ သိမ္းသည္ ယခင္စနစ္က ျဖစ္၏။ ယခုစနစ္ တြင္ တပ္မွ ေျမသိမ္း ယာသိမ္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ေနလွ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမိန္႔ေပး ေနၾကသူမ်ား အျဖစ္ ေနရာတကာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ေနပါလွ်င္လည္းေကာင္း ေ၀ဖန္ ႏိုင္ပါသည္၊ ယခုပင္ ကေမာက္ ကမ ျဖစ္ေနၾက သျဖင့္ ထို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ အက်ဳိး တစ္စံုတစ္ရာ ေလ်ာ႔ပါး ေစသည္ မမည္ပါ၊ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားလာ သည္ႏွင့္ အမွ် ထို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ ေလွ်ာ့ခ် သြားပါ လိမ့္မည္။

တာ၀န္ရွိ ေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ ရန္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရန္ ပို၍ အေရးႀကီး သည္ဟု ျမင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ ထဲ၌ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္း မဟုတ္ပါ ဟူေသာ အဆိုကို လက္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အရ ပါလာၿပီးျဖစ္၍ လက္ညႇိဳး ထိုးေနရန္ မသင့္ ေတာ့ပါ။ စိတ္ခ် လက္ခ်ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ျပန္လာ ပါဟုဆိုလွ်င္ ပင္ ျပန္လာၾကမည့္ သူမ်ား မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။

အခါ အရမ္းၾကမ္းေန ေသာ ျမန္မာ႔ အကူးအေျပာင္း တြင္ ထို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ခလုပ္တိုက္ခ်င္ တိုင္းတိုက္၊ နင္ပဲငဆ ေျပာခ်င္တိုင္း ေျပာ ၿပီးမွ ကိုယ္လိုရာ ကို ျဖစ္ေစ လိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာ ေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက သည္ဟု ယူဆရန္ ခက္ခဲ လွပါသည္။

ေတာင္းတတ္ လွ်င္ ရပါသည္၊ ေတာင္းတတ္ ဖို႔သာ လိုပါသည္၊ ေတာင္းနည္းေတြ အပံုအပင္ ရွိေနပါသည္၊ မေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ျခင္းမွာ မိမိတို႔၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါ၏။

မည္သုိ႔ ဆိုေစ

အစိုးရ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ကာလ အတြင္းမွစ၍ ေျခဥ ျပင္ႏိုင္ေရး သို႔ တက္လွမ္း လာျခင္းမွာ အစိုးရ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားႏွင့္ အတူ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးတို႔၏ လိုက္ေလ်ာမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ကပင္ ဤအေျခအေန ကို ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္ မဟုတ္ပါ။

ဆိုရလွ်င္ ယခု အခ်ိန္အထိ အနည္းငယ္ ၾကမ္းတမ္း ေသာ ခရီးကို ျဖတ္သန္းၾကရ သည္မွတစ္ပါး ျမန္မာ႔ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ဆဲဟု ယူဆ ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္တစ္၀က္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာတို႔ Liberalization ကို စတင္ ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္ ဟု ႀကိဳတင္၍ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအတြက္ အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး ပါ၏။

ေျခဥ တစ္ထိုင္တည္း၊ တစ္ခါ တည္း ျပည့္စံုစြာ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ၊ အဓိကမွာ ယံုၾကည္မႈ အားနည္း ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ပါ၏။ နားလည္မႈ ေကာင္းစြာ သံစဥ္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္မႈ မရွိေသးဟု ေတြ႕ရသည္၊ ယံုၾကည္မႈ တစ္စံု တစ္ရာ တိုးတက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ အေျခခံ ခိုင္ေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ ျမင့္မားေသာ စိတ္ခ် လက္ခ် ယံုၾကည္မႈမ်ဳိး တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ မရွိေသးဟု ယူဆပါ သည္။ ေျပာခဲ့၊ ဆိုခဲ့၊ လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား က ထို ယံုၾကည္မႈ အတိုင္းအတာ ကို မ်ားစြာ ထင္ဟပ္ ေစပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳိ႕က ၂၀၁၄ ကို အလွည့္ အေျပာင္းတစ္ခု(Turning Point) ဟု ဆိုၾကသည္၊ တခ်ဳိ႕က Cross Road ဟူေသာ လမ္းဆံု လမ္းခြျဖင့္ ဆိုၾကသည္၊ အခ်ဳိ႕က Dilemma ဟူေသာ လိပ္ခဲ တည္းလည္း အက်ပ္ အတည္း အေျခအေနဟု လည္း တင္စားၾက သည္၊ မိမိ အေနျဖင့္ ထို အေျခအေနမ်ဳိး တစ္ခုမွ မဟုတ္ ဟုသာ ယူဆပါသည္။

အကူး အေျပာင္းျပဳေသာ ႏုိင္ငံတိုင္း ေတြ႕ႀကံဳေနၾက အက်ပ္ အတည္း (Threat) မွ်သာဟု ယူဆပါသည္၊ Deadlock မဟုတ္သလို Stalemate လည္း မဟုတ္ ေတာ့ပါ။ အားႀကီးေသာ အကူး အေျပာင္း၏ ေရစီး အလ်င္က အားလံုးေသာ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ခြင့္ ရွိေနေသာ အေျခအေန ျဖစ္ပါ၏။

ဤအတြက္ ဟန္႔တား ေသာ မည္သည့္ အရာကမွ် ရပ္တန္႔ ရန္ျပဳ၍ ရမည္ မဟုတ္ ပါ။ ထိုေရစီး၏ အလ်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိသည့္ သံစဥ္မ်ားကိုသာ ညႇိႏႈိင္း ႏိုင္ၾကရန္ လိုေသာ အေျခအေန ဟု ျမင္ပါသည္။

ကမၻာ႔ အေျခအေန၊ ေဒသ အေျခအေန၊ ပထ၀ီ ႏိုင္ငံေရး မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲ သြားေနပါၿပီ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အေနာက္ အုပ္စု အျမင္ ကလည္း ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ပါၿပီ၊ ထိုအျမင္ ႏွင့္ အတူ ဆက္ဆံေရး လည္း မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို အက်ဳိးစီးပြား မ်ားကို သူတို႔ အားလံုး အပ်က္ ခံၾကမည္ မဟုတ္၊ ေသခ်ာ ေသာလမ္းကိုသာ လိုက္ၾက သူမ်ားဟု ယူဆပါသည္။

ျပည္တြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မွဴးမ်ား အေနျဖင့္လည္း အေျခ အေန အရပ္ရပ္ကို မွန္ကန္စြာ ႐ႈျမင္ကာ DNA မပ်က္ယြင္း ေစဘဲ ႏိုင္ငံေရးမွ် ေျခ အမွန္ကို ထိန္းသိမ္း ကာ ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္း စြဲသာျဖင့္ ၂၀၁၄ကို လက္တြဲ ျဖတ္သန္း ႏိုင္ၾကပါ ေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ အတြက္ ဆႏၵျပဳရပါ၏။

No comments:

Post a Comment