Thursday, January 23, 2014

ထိုင္းႏိုင္ငံ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

သန္းစုိးႏိုင္
ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ မွာပင္ အရပ္ဘက္အစိုးရ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ထိုင္းစစ္တပ္ တို႔ပူးေပါင္း ၿပီး ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲကာအႂကြင္းမဲ့အာဏာပိုင္ ဘုရင္ 
စနစ္ ကို ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ onstitution Monarchy ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး ေလာက အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အာဏာကို ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ကိုင္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးမပါလွသည့္တိုင္ အာဏာ၏ အခ်က္အ ခ်ာ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ မလိုအပ္ဘဲ စစ္စခန္းမ်ားစြာ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားခဲ့၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ေစ ထိုင္းတပ္မေတာ္သည္ စစ္ေအးေခတ္ကာလ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားစစ္ပြဲတြင္ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕တန္း ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ တိုင္းျပည္တြင္း ကြန္ျမဴနစ္ သူ ပုန္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ခြဲထြက္ ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မ်ားစြာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းတပ္မေတာ္သည္ ေခတ္ မီ အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ အရွိန္အ၀ါၾသဇာအာဏာ ျမင့္မားလာသည့္အခါ သဘာ၀က်စြာပင္ စစ္ ဘက္ အရပ္ဘက္ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး၏ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့၏။ အဆိုပါ မုန္တိုင္း ဗဟုိခ်က္ကို ရာဇပလႅင္ေပၚမွထိုင္၍ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ ထိန္းေၾကာင္းခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသူမွာ တစ္ဦး တည္းသာရွိ၏။ ထိုပုဂ္ၢိဳလ္မွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံထီးနန္းကို ဆက္ခံလာခဲ့ သည့္ ကမၻာတြင္ သက္ တမ္း အရွည္ဆံုး ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္ေသာ ဘူမိေဘာအဒူရာဒက္ (န၀ မေျမာက္ရာမ)ပင္ ျဖစ္၏။
ဘူမိေဘာဘုရင္၏ အုပ္စိုးမႈသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းပြဲ (၁၅)ႀကိမ္အထိ ရင္ ဆိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ၏။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၆)ႀကိမ္ ေရးဆြဲခဲ့ရၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂၈ ဦး အေျပာင္း အလဲကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေပသည္။ အဆိုပါ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ အေျပာင္း အလဲမရွိ တစ္ျပည္လံုးက ႐ိုေသေလးစားျခင္းခံရသူမွာ ဘူမိေဘာဘုရင္မင္းျမတ္ပင္ ျဖစ္၏။ ဘူမိေဘာ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးကံၾကမၼာကို ေနာက္ဆံုးစီရင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ခံုသမာဓိလူႀကီးမင္း ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ လူထုအံုႂကြ ေတာ္လွန္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ထိုင္းစစ္အစိုးရကို အရပ္သားအစုိးရျဖင့္ အစားထိုး ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တိုင္ ထိုအရပ္သား အစုိးရသည္လည္း တုိင္းျပည္ တည္ ၿငိမ္ေရး အတြက္ စစ္တပ္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေပ သည္။ သို႔ တုိင္ ထိုအရပ္သားအစုိးရအုပ္စုိးမႈသည္လည္း သုံးႏွစ္မွ်သာ သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့၏။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ တြင္ ထန္မာဆက္ (THA-NIMASAI) တကၠသိုလ္မွ လက္၀ဲေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵၵျပ အဓိက ႐ုဏ္း ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ထိုင္းစစ္တပ္က ျပင္းထန္ရက္စက္စြာ ၀င္ေရာက္ ႏွိမ္ႏွင္း ၿပီးေနာက္ အရပ္သား အစိုးရျပဳတ္က်ကာ စစ္အစိုးရ တက္ေရာက္လာခဲ့ျပန္သည္။
ေနာက္ပိုင္း ၈၀ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္အတြင္းရွိ ဂိုဏ္းအုပ္စုမ်ား၏ အျပန္အလွန္ အာဏာလုမႈမ်ား၊ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းစစ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း အားနည္းလာခဲ့၏။ ထိုသို႔ ထိုင္း စစ္ဘက္ထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအၾကား အၿပိဳင္အဆိုင္ အာဏာလုပြဲမ်ား သည္းသန္ျပင္းထန္ေနစဥ္ ထိုင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အင္အားက လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တိုးပြားမ်ားျပား လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အရွိန္ အဟုန္ကိုတိုးျမႇင့္ရန္ လူမႈစီးပြားေရး အေနအထား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ေၾကာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ေလာကမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက သေဘာေပါက္လာခဲ့ၾက၏။ သို႔ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးဘ၀သည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း စဥ္ျဖင့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္
သို႔ေသာ္ ထိုင္းဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္လည္း ညင္ညင္သာသာ ေအးေအး
ျငိမ့္ၿငိမ့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈ မ်ားျပားလြန္းသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းလိုက္ ျပန္သည္။
ထိုအာဏာသိမ္းအဖြဲ႕က၁၉၉၂ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍စစ္တပ္  ေက်ာေထာက္   ေနာက္ခံျပဳပါတီကို အႏိုင္ရေအာင္ ဖန္တီးကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူခ်င္ဒါကရာပရာရြန္(Suchinda Kra-prayoon)ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း မ်ား ၏ အစိုးရကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသစ္မ်ားအစိုးရျဖင့္ အစားထိုးျခင္းမွ်သာျဖစ္၍ ထိုင္းျပည္သူလူထုက အျပင္းအထန္ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္မွစ တင္ ကာ ၿမိဳ႕ေန လူလတ္တန္း စားႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူလူထုမ်ား လက္တြဲပူးေပါင္းကာ“ႏိုင္ ငံေရးေလာကမွ စစ္တပ္ထြက္ခြာသြား ေရး” အတြက္ တစ္ျပည္လံုးမွ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ ခဲ့ၾက သည္။ အဆိုပါ လူထုဆႏၵျပပြဲကို ဆူခ်င္ဒါ အစိုးရက ရက္စက္ျပင္းထန္စြာ စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ႏွိမ္ နင္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူရာေပါင္းမ်ားစြာ က်ဆံုးဒဏ္ ရာရခဲ့ၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္“အမည္းေရာင္ေမ လ” ဆိုသည့္ နာမည္ဆိုးႀကီးတြင္သြားခဲ့သည္။

“အမည္းေရာင္ေမလ” လူသတ္ပြဲႀကီးက ထိုင္းႏိုင္ငံေရးဘ၀တြင္ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္း ကို လွည့္ေျပာင္းဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေရးအခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ဆူခ်င္ ဒါ၏ ယူနီ ေဖာင္းခၽြတ္ အစိုးရျပဳတ္က်သြားခဲ့ၿပီး အာနန္ပညာရာခၽြန္ (Annand Panyara Chun)  ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ၾကားျဖတ္အရပ္သားအစိုးရ တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာနန္က “အမည္းေရာင္ေမလ” အေရးအခင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ စစ္အရာရွိအားလံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တာ၀န္မွဖယ္ ရွားပစ္ခဲ့သည္။ လစ္လပ္သြားေသာ အရာရွိႀကီး မ်ားေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ ပါ၀င္လိုစိတ္မရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားကို အစားထိုးခန္႔ထားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေခတ္သစ္ထိုင္းတပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ စစ္တပ္ကို Professional Army အျဖစ္ ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ေရး ေျခလွမ္းကို ပထမဆံုးတက္လွမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ႕ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပး ခဲ့သူမွာ (၁၉၉၂ ခုမွ ၂၀၀၁) ခုႏွစ္အထိ အရပ္ဘက္အစုိးရအဖြဲ႕ကို သက္တမ္းႏွစ္ဆက္ တိုင္ေအာင္ ဦး ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခၽြန္လိခ္ပိုင္ (Chuan Leek Pai) ပင္ျဖစ္သည္။ ခၽြန္လိခ္ပိုင္သည္ ထိုင္း တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အီလစ္ (Elite) မ်ားအေပၚ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ျပည္ သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲျပ ႒ာန္းရာတြင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေရးပါ မႈအခန္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းျဖင့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို အဆင္ေျပေအာင္ ထိန္းညိႇေပးခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ (၂၆၀) အနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား (၁၅၂)ေနရာ ရယူထားျခင္း ကို (၄၈)ေနရာအထိ ေလွ်ာ့ခ် ပစ္ခဲ့၏။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား၏ ေနရာ မွာ (၁၈) ေနရာသာ က်န္ေတာ့သည္။ သူ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္မူ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း (သို႔) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦး ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အပ္ႏွင္းေပးခဲ့၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္၏ စစ္ေရးအစီအ စဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာမူ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္၏ လက္ထဲမွာပင္ရွိေနၿမဲ ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခၽြန္ လိခ္ပိုင္သည္ စစ္ဘက္၏ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ပါ၀င္မႈအခန္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ေနရာ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ စစ္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ အခန္းမွ၀ါ၀င္ဦးေဆာင္ျခင္း ကိုမူ တားဆီးကန္႔သတ္ထားခဲ့ေပသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္ ဘက္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားကလည္း စစ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တပ္တြင္း ျပႆ နာမ်ားတြင္ ႏိုင္ ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈမျပဳႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္၏ လြတ္ လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကသည္။

သက္ဆင္ေခတ္ဆက္ဆံေရး

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းရဲဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆံုး၊ ခ်မ္း သာႂကြယ္၀မႈ အရွိဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သက္ဆင္ရွင္နာ၀ါထရာ (Thaksin Shinawatra) က ထိုင္းရတ္ထိုင္း (Thai Rak Thai) ပါတီကို ထူေထာင္လိုက္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န ၀ါရီလတြင္က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အဆိုပါ ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္ လက္ထက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္ ကို ခါးပိုက္ထဲထည့္ထားလိုေသာ သေဘာထားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္ပါ၀င္မလာရန္ ကန္႔ သတ္ေရးမူ၀ါဒမွာ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး ေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။ သက္ဆင္သည္ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး စစ္အသံုးစရိတ္ကိုလည္း အေျမာက္အျမားတိုးေပး ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၅၅ ဦးကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕အျဖစ္ အဆင့္ျမႇႇင့္ခန္႔ အပ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ထိုင္းတပ္မေတာ္ကုိ ၀ယ္ယူလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္ မ်ားလွေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္လက္ထက္ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသမိုင္း၌ စစ္ဘက္အေပၚ အရပ္ဘက္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအျမင့္မားဆံုး အေနအထား တစ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္ထင္ရွားလာသူ သက္ဆင္သည္ ၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လည္း အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့ျပန္၏။ ထိုအခါ စစ္တပ္ကိုသာမက ေတာ္၀င္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုပါ သူ႔လက္ထဲကေရျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းသုံးရပ္ကုိလည္း သူထင္သလုိ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ရရန္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ျပန္၏။ ပိုဆိုးသည္မွာ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ၿပီး သူမလိုလားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္အခါ ထိုင္းတပ္မေတာ္အတြင္း မေၾကလည္မႈႏွင့္ ဂိုဏ္းအုပ္စု မ်ား ႀကီးထြားလာ၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္သည္ ၿမိဳ႕ျပမွာ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး ရန္သူ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ထိုးႏွက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္လူထု ဦးစားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးလာသည့္အခါ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္၏ ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္မားျပင္းထန္ လာခဲ့သည္။

ထိုအခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္၏ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၏ ျခစားမႈမ်ားအေပၚ ဖြင့္ခ် တိုက္ခိုက္သည့္ ဒီမိုကရက္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူလတ္တန္းစားမ်ား၏ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဆန္းတြင္ သက္ဆင္က သူပိုင္႐ုပ္သံ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေဒၚလာႏွစ္ဘီလွ်ံ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးကာ ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ် လိုက္သည့္အခါ ယမ္းပံု မီးက်ျဖစ္သြားေသာ ၿမိဳ႕ျပလူထု၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖင့္ ဘန္ေကာက္တစ္ၿမိဳ႕လံုး တသိမ့္သိမ့္ လႈပ္ခါ ေနေတာ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလေရာက္သည့္အခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ ျပည္ပခရီးစဥ္ ထြက္ခြာေနစဥ္မွာပင္ ထိုင္းတပ္မေတာ္မွ (၁၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဏာ သိမ္းပြဲကို ေသြးထြက္သံယိုမႈမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းပြဲကို ဘုရင္မင္းျမတ္က ေထာက္ခံ သကဲ့သို႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သူမ်ားကလည္း သေျပပန္းႏွင့္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာမွာ သံေ၀ဂယူစရာ ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ပင္ သံသရာလည္ေနေတာ့သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနရသည္မွာ ထုိင္းတပ္မေတာ္ကInstitution အားေကာင္း သည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအခ်င္းခ်င္း မေျပၿငိမ္းႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ခင္းေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ဤသမိုင္းဘီးကို အရွိန္မသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ မၾကာခင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းပြဲကိုပင္ ထပ္ေတြ႕ႏိုင္စရာ ရွိေပသည္။


Mizzima - News in Burmese Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

No comments:

Post a Comment