Wednesday, July 31, 2013

ျပည္သူမ်ား၏ ေပးစာမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၿပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ သမၼတရံုးမွ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာၿခင္း

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ
ယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည့္ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခ
အေနမ်ား
၁။   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္သြားလာရာတြင္ မလိုအပ္ဘဲ အခြန္မ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးေဆာင္ ေနရၿခင္း၊ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္မွ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာ တင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ရေသာ ဆန္၊ ပဲ စသည့္ တင္ပို႔ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းအေပၚတြင္ ေငြ ၅၀၀ က်ပ္ခန္႔ ပိုမိုေပးေဆာင္ ေနရၿခင္း အႀကံၿပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ၿပရာတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္စင္ခြန္အား ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားအား အသံုးၿပဳေမာင္းႏွင္ေသာ ကုန္ပါသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္သာ လမ္းအသံုးၿပဳခႏွင့္ ဘီးခြန္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္စင္ဝင္သည့္ တစ္ႀကိမ္သာ ဘီးခြန္ေကာက္ခံၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးၿပဳမႈ အေရအတြက္မွာ မ်ားစြာ ၿခားနားတိုးတက္လာၿခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမိုင္မ်ားမွာလည္း ယခင္အေၿခအေနထက္ မ်ားစြာ ကြာၿခားၿခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဘီးခြန္အား တိုးၿမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း (၁-၉-၁၉၉၇) ရက္ေန႔မွ ယေန႔အထိ ဘီးခြန္ႏႈန္းထား ထပ္မံတိုးၿမႇင့္ၿခင္း မၿပဳဘဲ ေအာက္ပါေစ်းႏႈန္း မ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္-
စဥ္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား
ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္)
(က)
၃၀၀၁ မွ ၄၀၀၀ ကီလိုဂရမ္ အထိ
၁၅၆၀/-က်ပ္
(ခ)
၄၀၀၁ မွ ၅၀၀၀
၂၂၈၀/-က်ပ္
(ဂ)
၅၀၀၁ မွ ၆၀၀၀
၂၅၂၀/-က်ပ္
(ဃ)
၆၀၀၁ မွ ၇၀၀၀
၃၀၀၀/-က်ပ္
(င)
၇၀၀၁ မွ ၈၀၀၀
၃၃၆၀/-က်ပ္
(စ)
၈၀၀၁ မွ ၉၀၀၀
၃၇၂၀/-က်ပ္
(ဆ)
၉၀၀၁ မွ ၁၀၀၀၀
၄၃၂၀/-က်ပ္

၂။ အႀကံၿပဳခ်က္တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးသည္ ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ၿဖစ္ေသာ အေနာက္ဘက္လိႈင္သာယာ၊ ထန္းတပင္နွင့္ အေရွ႕ဘက္သန္လ်င္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ မလိုအပ္ဘဲ အခြန္အခမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးေဆာင္ေနရၿခင္း၊ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာတင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ရေသာ ဆန္၊ ပဲ တင္ပို႔ကုန္ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚတြင္ ေငြ (၅၀၀) က်ပ္ခန္႔ ပိုမိုေပးေဆာင္ေနရၿခင္းဟု တင္ၿပထားရာ ယင္းကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းအေပၚတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနၿဖင့္ အခြန္ေငြေကာက္ခံၿခင္း မၿပဳပါေၾကာင္း ၿပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ၿပ ထားပါသည္။

၃။ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ ထြက္ခြာလာေသာ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္တုန္းလမ္း၊ ယင္းမွေအာင္ေဇယ်တံတား၊ ယင္းမွ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ယင္းမွ ကြန္ကရစ္ကမ္းနားလမ္း၊ ယင္းမွ မဟာဗႏၶဳလတံတား၊ ယင္းမွ ရႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ယင္းမွ သန္လ်င္တံတားအမွတ္ (၁) မွတစ္ဆင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္သကဲ့သို႔ သန္လ်င္တံတား အမွတ္ (၁) ကို အသံုးမၿပဳပါက မဟာဗႏၶဳလတံတား ၿဖတ္ၿပီးရႈခင္းသာ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ ပဲခူးၿမစ္လမ္း၊ ယင္းမွ ဒဂံုတံတား (သံလ်င္တံတား အမွတ္-၂) ကို ၿဖတ္၍ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသုိ႔ သြားေရာက္ပါသည္။ အဆိုပါ ၿဖတ္သန္း သြားလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ခံပါသည္-
(က)
ေအာင္ေဇယ်တံတားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမွ တံတားၿဖတ္သန္းခ (ကုန္ပါ၊ ကုန္မပါယာဥ္ အားလံုး)။
(ခ)
ကြန္ကရစ္ကမ္းနားလမ္းတြင္ ေကာင္းၿမတ္ေသာ ေၿမကုမၸဏီမွ လမ္းအသံုးၿပဳခ။
(ဂ)
က်န္လမ္းမ်ားၿဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ရႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ ပဲခူးၿမစ္လမ္း စသည္မ်ား အသံုးၿပဳၿခင္းအတြက္ လမ္းအသံုးၿပဳခကို “ကုန္ပါေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အတြက္သာ” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အခြန္ဌာနက သန္လ်င္တံတားနွင့္ ဒဂံုတံတားတို႔ရွိ လမ္းအသံုးၿပဳခ ေကာက္ခံေရး ဂိတ္မွ ေကာက္ခံပါသည္။

၄။ တံတားၿဖတ္သန္းခ၊ လမ္းအသံုးၿပဳခမ်ားသည္ ယင္းလမ္းအသံုးၿပဳမႈအေပၚတြင္ အေၿခခံ၍ ေကာက္ခံၿခင္း ၿဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အတိုင္း ခြဲၿခားထားပါသည္-      
(က)
ေဆာက္လုပ္ေရးလမ္းမ်ား။ ယင္းလမ္းသို႔ ၿဖတ္သန္းသည့္ မည္သည့္ ယာဥ္ကိုမဆို ၿဖတ္သန္းသည့္အႀကိမ္တုိင္း လမ္းအသံုးၿပဳခ ေကာက္ခံၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ေညာင္တုန္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီး ေမာင္းနွင္လာပါက ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တူးေခ်ာင္းဂိတ္မွ ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ လမ္း အသံုးၿပဳခ ေကာက္ခံ၍ ယင္းလမ္းအသံုးၿပဳခသည္ တူးေခ်ာင္းမွ ေအာင္ေဇယ်တံတား နွင့္ ေရႊၿပည္သာ တံတား အထိ ေဆာက္လုပ္ေရးလမ္းအတြက္ ေကာက္ခံၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။
(ခ)
တံတားၿဖတ္သန္းခ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံၿခင္းၿဖစ္ၿပီး တံတား ၿဖတ္သန္းသည့္ အႀကိမ္တုိင္း ယာဥ္အားလံုးကို ေကာက္ခံပါသည္။
(ဂ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံသည့္ လမ္းအသံုးၿပဳခ။ ကုန္ပါေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို ေကာက္ခံၿပီး က်န္လူစီးယာဥ္၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ နွင့္ ကုန္မပါေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို ေကာက္ခံၿခင္း မၿပဳပါ။ (၂၄) နာရီအတြင္း ၿဖတ္သန္းၿခင္းအတြက္ (၁) ႀကိမ္သာ ေကာက္ခံပါသည္။ (ဂိတ္တစ္ဂိတ္တြင္ ေကာက္ခံ ၿပီးေသာ ေၿပစာအား (၂၄) နာရီအတြင္း ၿပသနုိင္ပါက က်န္ဂိတ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံၿခင္းမၿပဳပါ။) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ား၏ ကြန္ယက္သည္ မ်ားၿပားသၿဖင့္ လမ္းအသံုးၿပခ ေကာက္ခံေရး စခန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ဝင္လမ္းမ်ားတြင္ ေမွာ္ဘီ၊ အင္းတုိင္၊ သန္လ်င္၊ လိႈင္သာယာ၊ တညင္းကုန္း၊ ဒဂံုတံတား၊ ရြာသာႀကီး (ပံုေသဂိတ္)၊ အင္းစိန္ (ပံုေသဂိတ္)၊ ေဖာင္ႀကီး (ပံုေသဂိတ္) ဟူ၍ ဂိတ္မ်ားခြဲ၍ ေကာက္ခံပါသည္။

၅။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) မွ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (B.C.C) စစ္ေဆး ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ အခြန္ဌာန (၂) ခုတို႔မွ မလိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို ေၿဖေလ်ာ့ေပးေစလိုပါေၾကာင္း အႀကံၿပဳခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ၿပရာတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ (၇-၈-၂၀၀၆) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ဘခ-၂/၁၁ (၁၁၃၀/၂၀၀၆) ၿဖင့္ အေၾကာင္းၾကားလာမႈအရ လည္းေကာင္း၊ (၂၀-၁-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ နိုင္ငံေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ၿပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အခြန္ကိစၥ စိစစ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိမွသာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံနႈန္းနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ ေၿမၿပင္တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ (B.C.C) ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း အထပ္နိမ့္အေဆာက္အဦမ်ား (B.C.C) ေလွ်ာက္ထားလာပါက ၿပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ အခြန္ကိစၥ စိစစ္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရန္ မလိုဘဲ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ (B.C.C) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) မွ သတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ ေၿမၿပင္တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၆။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ား မစီးရဟု အမိန္႔ထုတ္ထားေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္မ်ား သြားလာလ်က္ရွိေၾကာင္း အႀကံၿပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပန္လည္ ရွင္းလင္း တင္ၿပရာတြင္ (၈-၆-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း ဆိုင္ကယ္မ်ား စီးနင္းမႈ မရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားအား ပူးေပါင္း ဖမ္းဆီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ၿပထားပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ သခၤ်ာေမးခြန္း နံပါတ္တစ္ခုသည္ မွားယြင္းေနပါသၿဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရး စဥ္းစားေပးေစလိုေၾကာင္း အႀကံၿပဳတင္ၿပခ်က္အေပၚ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခအေနမ်ား

၁။  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) တြင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ သခၤ်ာေမးခြန္း နံပါတ္-12 B မွ (၅) မွတ္တန္ ေမးခြန္းပုစၧာ မၿပည့္စံုၿခင္းအေပၚ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲစဥ္ကတည္းက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။

၂။   အဆိုပါ ပုစၧာေၿဖဆိုသူတိုင္းကို အမွတ္ (၅) မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းၿပဳစုသူအား ၿပင္းထန္စြာ သတိေပးခဲ့ၿပီးေၾကာင္း တင္ၿပထားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မေက်လည္မႈမ်ား၊ ေမးၿမန္း စံုစမ္းလိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါက ၿပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲၿဖတ္အဖြဲ႕သို႔ ထပ္မံေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ၿပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲၿဖတ္အဖြဲ႕

No comments:

Post a Comment