Friday, June 7, 2013

အေရွ႕အာရွ စီးပြားေရးဖုိရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကမၻာ႔လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး၌ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား

presidentuts-june6

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကမၻာ့လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ ဆက္ေနစဥ္  (ဓာတ္ပုံ-ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၀က္ဘ္ဆိုက္)
(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕အာရွစီးပြားေရးဖုိရမ္သို႔တက္ေရာက္လာသည့္ကမၻာ့လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္  မ်ား (Young Global Leaders) အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး၌ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဇြန္ ၅ ရက္ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္၊ သဘင္ေဆာင္၌ ကမၻာစီး ပြားေရး ဖုိ ရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကမၻာ့လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (Young Global Leaders) ကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕၀င္၂၀၀ကို ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။"ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ လုံးလုံး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ေနာက္က်က်န္ေစခဲ့တဲ့ မတူညီတဲ့ အင္အားစုေတြ အၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၿပီး အႏုိင္နဲ႔ အ႐ႈံးဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုသာ ရွိတဲ့အေလ့အက်င့္ ဆုိးေတြကို အတိတ္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး မတူညီတဲ့ အားေတြကို စုစည္းၿပီး အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ ေနပါတယ္" ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ မ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ျပီး အသားေပး ေျပာဆိုေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ၎ကိစၥမ်ားထက္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားက လြတ္ေျမာက္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ သာယာေသာ ဘ၀မ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး . . . . .
ထုိ႔ျပင္ "အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ ပါ၀င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တရားေရးမ႑ိဳင္၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာ အစရွိတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသစ္မ်ားကို အသက္၀င္ေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ မ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ျပီး အသားေပး ေျပာဆိုေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ၎ကိစၥမ်ားထက္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားက လြတ္ေျမာက္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ သာယာေသာ ဘ၀မ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လူတန္းေစ့ ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္ေရးကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထ၀ီ အေနအထားအရ အာရွေဒသ၏ လမ္းဆုံလမ္းခြမွာရွိၿပီး လူဦးေရ သန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆုံး ျဖစ္ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာတစ္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ World Bank, IMF, ADB တို႔ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ကမၻာ့လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (Young Global Leaders) ကြန္ရက္ကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၈ ႏုိင္ငံေက်ာ္မွ နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီးတြင္ ထူးခြၽန္သည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကမၻာ့လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္စား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဦးသူရကိုကိုက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က "ကမၻာၾကီးဟာ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ၊ ကူးစက္ျမန္ျပင္းထန္ ေရာဂါေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ မလုံေလာက္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈေတြ စတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ဒီစိန္ေခၚမႈနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ကမၻာ့မိသားစု၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းၿပီး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အေထြေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားနဲ႔ အတူ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းကို ျပန္လည္ခ်င္းနင္း ၀င္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အခုလို အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ ေပးႏိုင္ျခင္းဟာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ကမၻာ့မိသားစု၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ကမၻာ့အေရး အရာေတြမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးအနက္ ထင္ဟပ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
ကမၻာ့လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီ လုိပါက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ေတြ႕ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သင္ယူစရာ ေလ့လာစရာမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက နိဂုံးခ်ဳပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

No comments:

Post a Comment