Tuesday, June 18, 2013

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒခံယူပဲြႏွင့္ အႀကိဳညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးေၾကညာခ်က္

From : ..wira thu
၁။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမာၻ႔အေကာင္း ဆုံးဘာသာအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ အသိ အမွတ္ျပဳခံထားရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တို႔သည္ လည္းမည္ သည့္ ပဋိပကၡမ်ိဳးမွမျဖစ္ေစလိုဘဲၿငိမ္းေအး စြာ ေနထိုင္လိုသူ မ်ားျဖစ္သည္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ ငံေတာ္အတြင္းမွီတင္း ေနထိုင္ ၾကေသာႏုိင္ ငံသားအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း စြာေနထိုင္ေရး မူကိုအားေပးေထာက္ခံ သည္။
၃။ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္ သိကၡာကိုေမွးမွိန္ညႈိးႏြမ္းေအာင္မွားရြင္း စြာစြတိစဲြေရး

သား သည့္လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကိုကန္႔ကြက္သည္။
၄။ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာျပည္တြင္းျပည္ပဋိေပကၡ အေျခေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
 (က) ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္သည္။
(ခ) ပဋိေပကၡေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ႏုိင္ငံသားအား လုံးကိုကူညီေထာက္ ပ့ံေနၾကေသာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အဖဲြ႔စည္းအသီးသီးလူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔အားေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္သည္။
(ဂ) ကူညီလိုေသာပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ေထာက္ပ့ံ ကူညီမႈကိုလက္ ခံေဆာင္ရြက္ရန္ေမွာ္ဘီဓမၼဒူတဆရာေတာ္အားတာဝန္ေပး အပ္သည္။
၅။ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ (၂၂၇) ပါးတို႔ကၾသဝါဒခံယူပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ႏုိင္ဖို႔ အစုအဖဲြ႔က႑ ၇-ခု ခဲြ၍က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ယင္းက႑ ၇-ခုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
၁။ပဋိပကၡကို ဗုဒၶနည္းက် ေျဖရွင္းေရးက႑
(က) ျပႆနာတခု ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ေဆာင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ တရားဥပေဒျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းၾကရန္။
(ခ) ျပသႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပႆ နာျဖစ္မည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံး အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရန္။
(ဂ) "၉၆၉" ဂဏန္းသည္ ရတနာသုံးပါးကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတ ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ညွိးႏြမ္းေစႏုိင္မည့္ ေနရာ႒ာနမိ်ဳးတြင္
အသုံးမျပဳရန္။
၂။ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာက႑ (က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌မွီ တင္းေနထိုိင္သည့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး အရွည္သျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈရွိေစရန္။
(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ "ဘာသာေရးလြပ္လပ္ခြင့္" ရွိသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရႈ၍ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈဘာသာအလိုက္ ခိုင္မာေသာဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းရန္။
(ဂ) ႏုိင္ငံသားအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ၁၉၈၂-ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို  တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။
၃။ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးက႑ (က) ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ နားလည္မႈမ်ား ရွိၾကရန္။
(ခ) ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေျပာအဆို အျပဳအမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္။
(ဂ) အခါအားေလ်ာ္စြာ ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ၾကရန္။
၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ ပညာရပ္ ေလ့လာေရးက႑
(က) မ်ိဳးဆက္သစ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ ၌ လက္ေတြ႔က်ေသာ ဗုဒၶဓမၼမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ႏုိင္ေစရန္ အက်ိဳးငွါ ဗုဒၶ အဆုံးအမမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး ရန္။
(ခ) ျမန္မာျပည္သို႔ ဗုဒၶသာသနာေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကို အမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၿပီး ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ တိတိက်က် မွတ္တမ္းျပဳစုထုပ္ ေဝရန္။
(ဂ) ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေျပာက္ခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ား၌ ကြယ္ ေျပာက္ခဲ့ရျခင္၏ အေၾကာင္းကို ပထမျပန္စာေမးပဲြ၌ ျပ႒ာန္းေပးရန္။
(ဃ) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ဓမၼစကူးတို႔၌ သင္ရုိးစာအုပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အလို႔ငွါ ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္း၊ ဗုဒၶဝင္စာအုပ္မ်ား ေရးသားထုပ္ေဝရန္။
(င) ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား သိရွိေစႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီကိုရယူ၍ ဥပေဒသင္တန္းမ်ာပို႔ ခ်ေပးရန္။
၅။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးက႑
(က) ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားထုပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအမည္ တစ္ခုေပးကာ Website တစ္ခုထားရွိရန္။
(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီး၌ တာဝန္ခံမ်ားထား ရွိၿပီး လစဥ္လက္ကမ္းစာေဆာင္ႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား ထုပ္ေဝရန္။
(ဂ) အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ ID Card မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္းရွိ စာသင္တိုက္မ်ား၊ ကမၼ႒ာန္းရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို အေသးစိပ္ မွတ္တမ္း ျပဳစုရန္။
၆။ အဖဲြ႔စည္းအဆင့္ဆင့္ ေစ့စပ္ညွ္ႏႈိင္းေရးက႑
(က) ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္`ဂဏဝါစကအဖဲြ႔၊ ဓမၼကထိကအဖဲြ႔´စသည္ကဲ့သို႔ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းရန္။
(ခ) ထိုသို႔ ဖဲြ႔စည္းသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယ ကမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္မ်ားကို တင္ျပ ေလွ်ာက္ထား၍ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) အဖဲြ႔ဝင္အားလုံး၏သေဘာသည္ မတူကဲြျပားေသာဆႏၵ ရွိပါေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေပးကာ ခႏၲီတရားကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ ႀကိဳးစားအားထုပ္ရန္။
၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ အသိေပး စည္းရုံး ေရးက႑

 (က) ဗုဒၶဘာသာသည္ လူ႔စြမ္းအား ပဓာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားထုတရပ္လုံးအား ဗုဒၵ၏         အဆုံးအမတို႔ကို စြမ္းႏုိင္သ မွ် ေဟာေျပာအသိေပးရန္။
(ခ) ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားသည့္ သမိုင္းစာအုပ္မ်ား ထုပ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးရန္။
(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘာသာေရး သတင္းမ်ားကို သိရွိနား လည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာ မ်ား၌ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုသင္ယူရန္။
(ဃ) အရပ္ေဒသအသီးသီး၌ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမ်ားဖဲြ႔စည္းၿပီး ဗုဒၶသာ သနာ ၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္။

No comments:

Post a Comment