Friday, June 7, 2013

ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္ (၂၀၁၃) ဖြင့္ပြဲ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း

From : .. သမၼတရံုး

ေနၿပည္ေတာ္ ဇြန္ ၆
ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္ (၂၀၁၃) ဖြင့္ပြဲကို ေနၿပည္ေတာ္ရွိ ၿမန္မာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန၌ ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္ (၂၀၁၃) သဘာပတိ Klaus Schwab က ယခု ဖုိရမ္အား ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂) ရပ္ၿဖင့္ က်င္းပၿခင္း ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ေရရွည္ အလံုးစံု ပါဝင္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အားေပးရန္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အၿပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ား ၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္အတြင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ တိုးတက္ လာႏိုင္ပါေႀကာင္း၊ သို႔ၿဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႀကရန္ လိုေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေၿပာႀကားသည္။
ထိုသို႔ ေၿပာႀကားရာတြင္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္တြင္ အေဆြေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကား ေျပာႀကားခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူပါေႀကာင္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေနၿပည္ေတာ္တြင္ ဤဖုိရမ္ကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအၿဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္သည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူေႀကာင္း ဦးစြာပဏာမ ေၿပာႀကားလိုၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ား ရရွိပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုပါေႀကာင္း။
ယေန႔ မိမိတို႔သည္ အာရွတိုက္၏ သမိုင္းတြင္ အထူးအေရးပါသည့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္က ဤေဒသအတြင္းတြင္ ႀကီးက်ယ္သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရပါေႀကာင္း၊ ေဒသတြင္းရွိ လူငယ္ မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း၊ သာယာဝေၿပာၿခင္း၊ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းတို႔အၿပင္ ကမၻာေပၚရွိ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားနည္းတူတန္းတူ  အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ရရွိခံစားရင္း ႀကီးၿပင္းလာခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။  

ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စုေပါင္း ေဆြးေႏြးႀကၿပီး ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားအား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု  မိမိယံုႀကည္ပါေႀကာင္း၊ သာယာဝေၿပာၿပီး ႀကြယ္ဝမႈကို အညီအမ်ွ မွ်ေဝခံစားႏိုင္ေရး အတြက္ လက္ေတြ႔က်က် ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ မိမိကိုယ္ မိမိ ကာကြယ္ႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္း အားနည္းသူမ်ား အေရးကို အေလးေပးရန္၊ ၿပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္က႑တို႔ ေပါင္းစည္းလာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ မိမိအေနၿဖင့္ တုိက္တြန္းလိုပါေႀကာင္း။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံ သမုိင္း၏ ယခုလို အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ အေဆြေတာ္တို႔ အေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာႀကၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံအၿဖစ္သို႔ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအတြင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေႀကာင္း။
မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ထုုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေသြဖီသြားမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ကို ကတိေပး ေၿပာၾကား လိုပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ၿမင္ရန္အတြက္ အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ အေဆြေတာ္တို႔၏ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတ၊ နည္းပညာမ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ လြန္စြာမွပင္ အေရးပါလွပါေႀကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ဝေၿပာေနေသာ ေဒသအတြင္းမွာ ရွိၾကသည့္ ၿမန္မာလူငယ္မ်ား အေနၿဖင့္လည္း အလားတူ သေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ား ထားရွိႏုိင္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

အေဆြေတာ္တို႔အားလံုး ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္းကို အလည္အပတ္ လွည့္လည္ သြားေရာက္ႀကည့္ရႈႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိမိ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကသည့္အခါ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕က်က် သိရွိခြင့္ရရွိၾကမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္းၿဖင့္ ေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Nguyen Tan Dung က ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အေနၿဖင့္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္ ပါေႀကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အၿခားေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးၿမွင့္သြားမည္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယခုဖိုရမ္၌ အေတြးအၿမင္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါ ေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ လာအုိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သြန္ဆင္းသမာေဗာင္က ယေန႔အခ်ိန္သည္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံၿဖစ္သည့္အတြက္ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးပါေႀကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕ တို႔အား ဆက္သြယ္သည့္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံကိန္း ရွိပါေႀကာင္း၊ ယခုဖိုရမ္မွ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္ပါေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဖိုရမ္သဘာပတိက တက္ေရာက္လာႀကသည့္ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေႀကာင္း ဂါရဝၿပဳ ေၿပာႀကားခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ယခုၿပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္ကို ဇြန္(၇) ရက္အထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment