Saturday, May 9, 2015

စီးပြားျဖစ္ေတာ္လွန္ ေရး သမား မ်ား

က်ေနာ္ ဒီ post ကုိ မေရး ခ်င္ ပါ ။က်ေနာ္ အာဏာ ရွင္ ကုိ အားေပးသူမဟုတ္ပါ။
ယခု fb သုံးေနသူ မ်ား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူးျကီးသန္းေရႊ လက္ထက္ကုိ မမွီသူ မရွိ ေလာက္ဘူးဟုယူ ဆ ပါ သည္ ။ က်ေနာ္တုိ႕ စစ္ေလာ္ဘီဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူး ျကီး သန္းေရႊ အေျကာင္းမေရးရဲလုိ႕ဟု ဆုိ ျကပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူးျကီးသန္းေရႊအေျကာင္း က် ေနာ္ တုိ႔  မ ေရးပါ ။ က် ေနာ္ တုိ႔ မ ေရးရ ေသာ အေျကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာ နုိင္ပါသည္ ။ သူ သည္ က်ေနာ္တုိ႔ကာ ခ်ဳပ္ ေဟာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕လက္ထက္ တုိင္း ျပည္ မတုိး တက္ တာ မွန္ပါသည္ ။သုိ႕ေသာ္ ယခု ဒီမုိကေရ စီ ေခတ္ ထက္စာရင္မ်ား စြာ ျငိမ္း ခ်မ္း ခဲ႕ပါသည္။kia မလွန္ရဲပါ ။TNLA မလွန္ရဲ AA ဆုိ တာ ေျမာင္းထဲ မွာပင္ရွိပါသည္ ။ ဖုန္ ျကား ရွင္ ကုိးကန္႕စုိင္းလင္းမုိင္း လား ေပါက္ယူ ခ်န္း ဝ လုံးဝ မလွုပ္ ရဲခဲ႕ပါ။
ထုိ ျပည္ နယ္ ထုိ ေဒ သမွ ဝန္ထမ္း ျပည္သူနားျပား ေအာင္ အိပ္ ရပါသည္။ ဘာစုိးရိမ္ ပူ ပန္စရာ မွ မရွိ ခဲ႕ ပါ ။ထုိအရာသည္အမွန္ တရား ျဖစ္ပါသည္။
ယခု ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ ဖုန္းဆုိ ၁၅၀၀ အင္တာနက္ဆုိ ခ်ြတ္ ခနဲ သူပုန္ အကုန္လုံး စာပြဲေပၚေရာက္ခဲ႕ပါသည္ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ရမလာခဲ႕ပါ။ျပည္နယ္ တုိင္း တြင္ သူပုန္ ထ ေန ပါသည္။သူပုန္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူးျကီကုိ ေတာ့ ေျကာက္ပါသည္ ။ ဒီမုိ ကေရ စီ ကုိ ေတာ့ လုံးဝ မေျကာက္ပါ။ထုိ အခ်က္သည္ ျမင္သာ ထင္သာ အရွိဆုံံး အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ေခတ္က လွုပ္ တာနွင့္ ျမဳပ္ သြားမည္ ဆုိ တာ သူပုန္တုိင္း သိ ေန၍ ျဖစ္ပါသည္။မီဒီယာ မလွုပ္ ရဲပါ သူပုန္ အေျကာင္း အားေပးဖုိ ေန ေန သာသာ ဟ ပင္ မဟ ရဲခဲ႕ေပ။
တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ဖုိ႕ ပါရမီပါလာလုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္နုိင္ ခဲ႕သူ ဘုန္းကံ ရွိ ခဲ႕သူ မုိ႕ ရပ္တည္နုိင္ခဲ႕သူျဖစ္ ပါသည္။ ေကာင္းတာ ဆုိးတာသည္ က်ေနာ္မေျပာ ပါ။ျမန္မာ နုိင္ငံရဲ႕အေျခ အေန ကုိ သုံးသပ္ ၍ ေသာင္းက်န္သူ မွန္သမ်ွ ထ မလာ နုိင္ေအာင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ျဖင့္ ဖိနွိပ္ ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါ သည္။သူ႕ ေျကာင့္ တုိင္းျပည္ ေျမ တစ္လက္မ ပင္
မေလ်ာ့ နည္း ခဲ႕ပါ။
ထုိေခတ္ထုိအခါက မည့္သည့္ နုိင္ ငံ မည္သည့္မီဒီယာ မည္သည့္ ကုလား ကုိမွ ဂရုစုိက္စရာလည္း မလုိ ခဲ႕ပါ။
ယေန႕ fb သုံးသူ တုိ႕ သူ႕လက္ထပ္က ေဆာက္လုပ္ ေဖာက္လုပ္ ထားသည္႕ တံတားနွင့္လမ္းမ်ား ေပၚမွ ျဖတ္သန္း မသြားဖူးသူရွိပါသလား။
အဆုိးေတြ ရွိခဲ႕ပါသည္ သုိ႕ေသာ္ ထုိ အဆုိးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ နွင့္ မဆုိင္ ေသာ သူ၏ ပုဂၢလိ က မိသားစု အဆုိး မ်ား သာ လူျကီးမင္းတုိ႔ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။
ျပည္သူ ဆင္းရဲ ခဲ႕ပါသည္ ။ တပ္မေတာ္ သည္ေခတ္မွီ တပ္မေတာ္ တစ္ ခု အထိ တုိးတက္ခဲ႕သလုိ တခ်ိန္ က အင္အား ထက္ ၄ဆ တုိးပြားခဲ႕ပါသည္ ။တပ္မေတာ္ သား မိသားစု ဆင္းရဲခဲ႕ပါသည္ ။
အေကာင္း အဆုိးယွဥ္ ေျပာျကည္ ျကပါ ။ သူသည္ တုိင္း ျပည္ ကုိ ေတာခ်စ္ခဲ႕သည္ ဆုိ ေသာအေျဖ မွာ ထင္ ရွာ း စြာ ေတြ႕ နုိင္ ပါသည္။
အာဏာရွင္ စနွစ္ ျဖစ္ ၍ ျခစာ း မွု မ်ားရွိခဲ႕ပါသည္။ရက္စက္မွု လည္း ရွိ ခဲ႕ပါသည္။ ထုိ အခ်ိန္ ထုိသုိ႕ႏွိပ္ကြပ္ ထား ျပီး သူ သည္ ျမန္မာ ျပည္အားဒီမုိ ကေရစီ လမ္း ကုိ ေလ်ွာက္ နုိင္ ရန္လမ္းဖြင့္ ေပး ခဲ ့ ပါသည္။
သူသာ တုိင္းျပည္ကုိ မခ်စ္ ခဲလ်ွင္ ေျမာက္ကုိးရီးယား လုိ သူ ျပီး ေတာ့ သူ ေျမး အာဏာ လႊဲေမြးနုိင္ ပါသည္ ။ သူ မလုပ္ ခဲ႕ပါ။
ယခု ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္ တယ္ သူ႕အားေျပာဆုိ သူ မ်ား ထုိ အခ်ိန္ က လုူ ျဖစ္ ေလာက္ျပီထင္ ပါသည္ ။ ဘာ ေျကာင္ ယခု မွ သူ႕အားေျပာ ရဲ သနည္း? သတၲိ ေတြ အခု မွ အရမ္းရွိေန ပါသနည္း ။ေခတ္ အေျခအေနအရ ယခု မွ ေျပာလုိ႔ရလုိ႕ေျပာ ရဲျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္။ ks လုိ လူသည္ယခု မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ဘူး သာ ေျပာမည္ျဖစ္
သည္ ။ ထုိအခ်ိန္ကလည္းမေျပာခဲ႕ ယခုလည္းမေျပာ ပါ။ ေျပာလုိ႔ရတဲ႕ ေခတ္မွ ေျပာရဲသည့္သူမ်ား ထဲတြင္ ks မပါ ပါ။
ထုိ အခ်က္ ကုိ မယုံပါက ks တင္ ေသာpostေတြ အစုံ လုိက္ ဖတ္ ျကည့္ လုိက္ ပါ ေတြ႕ပါလိမ္မည္ ။
ယခု မွ ပုဆုိးျခံဳ ျပီး သတၲိ ျပ ရဲသူ မည္သူ႕ကုိမွအထင္ မျကီးပါ။ ေသာင္းက်န္းသူ ျခင္း အတူတူကုိ ပင္ ထုိ ေခတ္ ထုိ အခါက တုိက္ခုိက္ခဲ႕သည္႕ကရင္ တုိင္းရင္းသား KNU အဖြဲ႕ကုိသာ ရန္သူျဖစ္ လင့္ ကစား ေလးစား သူျဖစ္ပါသည္။
ယခု ဒီမုိ ကေရစီ ေခတ္ က် မွ ေတာ္ လွန္ေရးပါဟု ေအာ္ ေန ေသာ kia TNLA AA ေခြးျကားရွင္လဝ ဘယ္ အဖြဲ႕ကုိမွ အထင္ မျကီးပါ။
ထုိ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားသာစဥ္ ကဘာ ေတာ္လွန္ ေရးသမား မွ မဟုတ္ စီးပြားေရးသမား မ်ား ျဖစ္ ပါသည္။ ယေန႔ ျပည္သူလူထုတင္ ေျမွာက္ မည့္ ဒီမုိကေရစီ လက္ထက္မွေတာ္ လွန္ ေရး စကား ေျပာသည့္ စီးပြားျဖစ္ေတာ္လွန္ ေရး သမား မ်ား ျဖစ္ပါ ေျကာင္းေရးသား တင္ ျပ လုိက္ ပါသည္။
ဆဲမွသတၲိ ထင္ ရင္ ဆဲ နုိင္ ပါသည္။
ေက်ာ္စြာ

No comments:

Post a Comment