Friday, October 11, 2013

အက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကားက အိုဘားမား အစုိးရ

အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္း စၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ပထမအႀကိမ္ သမၼတ အိုဘား မားႏွ င့္ ကြန္ဂ ရက္ လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ လည္း ဗဟိုအစုိးရ ဝန္ထမ္း ရွစ္သိန္း အလုပ္ ထြက္သြားရမည့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျပႆနာ ကို အဆံုးသတ္ ေရာက္သြားေအာင္ ေရွး႐ႈေသာ တုိးတက္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ အေရွ႕ဘက္ အတၱ လႏၲိတ္ ကမ္းေျခမွ အေနာက္ဘက္ ပစိဖိတ္ကမ္းေျခ အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားျခင္း မွာလည္း တုိးတက္မႈ မရခဲ့ေပ။

အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ အိုဘားမား care ကိစၥကို အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ရန္ ရီပတ္ဘလီကန္တုိ႔က ဆက္လက္ ေတာင္းဆို ေနခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ ဒီမိုကရက္တို႔က ျငင္းဆို ခဲ့သည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဂြၽန္ဘိုနာ (ရီပတ္ဘလီကန္ အိုဟုိင္း႐ိုး ျပည္ နယ္) က ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကရက္ေတြက ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈ မလုပ္ ဘူး။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစုိးရကို ခြဲပစ္ လုိက္ရတယ္ဟု ၎ကေျပာသည္။
အုိဘားမား care အရ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဒီေနရာမွာ အားလံုး ေတာင္းဆိုေနတာ က ေဆြးေႏြးျ ခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းပါဟု ၎ကေျပာ သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစု ေခါင္းေဆာင္ ဟာရီရိဒ္ (ဒီမိုကရက္တစ္ နီဗားဒါး ျပည္နယ္) ႏွင့္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ နန္စီပဲေလာဒီ (ရီပတ္ဘလီကန္ ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္) တုိ႔သည္ ဘိုနာ ကို ေျပာ ဆိုၾကမည္ဆိုၿပီး လိုက္သြားၾကရာ ရိဒ္က ၎တို႔သေဘာထား မေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ သျဖင့္ ပဲေယာစီက က်ဳပ္ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ သူတို႔က အစုိးရ အဖြဲ႕ကို လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္း ခံခ်င္ေနၾကတာဟု ဆုိသည္။
အိမ္ျဖဴေတာ္မွ လုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာလုိက္တယ္။ အိုဘားမား care ကိစၥမွာ ပိတ္မိေနတာေလဟု ဆို၏။အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္း၍ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ျပတိုက္မ်ား ပိတ္ခဲ့ရၿပီး ဗဟုိအစုိးရ ကင္ဆာဌာနက လူနာသစ္ေတြ လက္မ ခံေတာ့ဘူး။ ေဝါလ္စတိြ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ႏွစ္ဖက္ ေျပၿငိမ္းၾကေရးကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။
နည္းနည္း သက္သာသလို ခံစားရသည္က အသက္ႀကီးပိုင္း စစ္ျပန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ကို ပိတ္ပစ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးမွာ မိနစ္ ၉ဝ ၾကာခဲ့သည္။အုိဘားမား၊ ဒုတိယ သမၼတ ဘိုက္ဒင္၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပါတီ ႏွစ္ခုစလံုးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ၾကသည္။ သူတို႔ ဦးစီးအရာရွိေတြ မပါဘူး။ Oval Offi ce တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရီပတ္ဘလီကန္ ေတြကို သူက ေျပာရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းကို ျခြင္းခ်က္ မရွိ ျပန္ဖြင့္ရန္ သေဘာတူရမည္။ ျခြင္းခ်က္မရွိ သေဘာတူကို တူရမည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို တုိးျမႇင့္ရန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေျဖရွင္းရမည္ဟု ေျပာသည္။

အကယ္၍ ပါတီတစ္ခုက အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕မွ သက္ႀကီးပိုင္း တခ်ဳိ႕သည္ ဒီမိုကရက္ျဖစ္ေစ၊ ရီပတ္ဘလီကန္ ျဖစ္ေစ သည္အက်င့္ပါေန၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေကာင္းေသာ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္မႈကို တူးၿဖိဳပစ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေပၚ မူတည္ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ေျခာက္လွန္႔ ရယူရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္ ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ ေနာက္တက္လာမည့္ မည္သည့္ သမၼတမဆို ကြၽန္ေတာ္မွ မဟုတ္ပါဘူး ႏုိင္ငံကို ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ၾကရလိမ့္မည္ဟု အိုဘားမားက ေျပာခဲ့သည္။အာရီဇိုနား ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ယူးတားေတာင္ပိုင္း ေဝးလံ လွေသာ ေနရာမွ ကဖီးဆုိင္တြင္ ေခတၱ ရပ္နားပါက ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားထံမွ ေျပာစကားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရာေထြးၾကား ရေပမည္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အေနာက္ျခမ္း၏ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္ အသက္႐ွဴ မွားေလာက္ေသာ ကမၻာ့ေခ်ာက္ ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သား၊ ေက်ာက္ထပ္လႊာမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအံ့ၾသဖြယ္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို တစ္သက္မွာ တစ္ခါဆိုသလို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈၾကေသာ ဧည့္သည္အေပါင္းမွာ ႏွစ္စဥ္သန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းသန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းသည္ ဆိုၿပီး မလာဘဲ ရပ္တန္႔သြားမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ လမ္းေတြပိတ္၊ အပန္းေျဖ စခန္းခ်ရာ ေနရာေတြ ပိတ္မည္။ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္မ်ားမွ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဌာနမ်ား ပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္မႈက အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီး ထြက္သူမ်ားကိုသာ ဖ်က္ဆီးပစ္ လုိက္သည္ မဟုတ္ေသး။ ေဒသႏၲရ ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး မ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔သြားလုလု ျဖစ္သြားေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ရဲလုိးစတုန္း အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၏ ေျမာက္ဘက္ဂိတ္ အဝင္ေပါက္ အျပင္ဘက္တြင္ ဘတ္စကားေပၚမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ခရီးသည္ ႏွစ္ေယာက္မွာ မ်က္ခံုးမ်ား ပင့္လ်က္ ဥယ်ာဥ္ ပိတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕သြားရေသာ အခါ လက္မကုိ ေအာက္ဘက္သို႔ စိုက္၍ျပၾကသည္။ ဂ်ပန္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မိသားစုက ဂရန္းကင္ယြန္မွ မ်က္ရည္က်ကာ ျပန္ထြက္သြားၾကရ၏။ အဂၤလိပ္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔လည္း ေျခေထာက္ႏွင့္ေျမႀကီး မထိရေတာ့ဘဲ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ကုိ ကားေမာင္း၍ ပတ္ၾကည့္ၾကရသည္။

တခ်ဳိ႕ကလည္း သူတို႔အပန္းေျဖ ခရီးကို နာမည္ေတြ ျပန္ေပးၾကတယ္။ မ်က္လွည့္ျပသလုိ ထူးျခားသည့္ခရီး magical mystery tour ဟူ၍ဆိုၾက၏။ သူတို႔က အစုိးရ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လုပ္ႏုိင္မွာပါ။ ဒီေတာ့ သူတို႔ အပန္းေျဖခရီး ေနာက္ပိုင္း ျပန္အဆင္ေျပသြားမွာ ပါလုိ႔ ေတြးၾကသည္ ဟူသည္။

ယင္းသို႔ အပန္းေျဖ လာၾကသူေတြ၊ ေလွစီးၾကမည့္သူေတြ၊ ငါးမွ်ားၾကမည့္သူေတြ၊ ဂ်စ္ကားငွား ကုမၸဏီေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြ အားလံုး စီးပြားပ်က္ကုန္ၿပီ။ တစ္ရက္လွ်င္ အပန္းေျဖ လာၾကသူ ၇၁၅ဝဝဝ က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၆ သန္းသံုးစြဲလ်က္ သဘာဝ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္မ်ားကို လည္ပတ္ၾကသူမ်ား မရွိေတာ့၍ ဖီးနစ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ဂရန္းကင္ယြန္ ၾကည့္႐ႈရန္ အတြက္ အာရီဇိုးနား တစ္ေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္မ်ား ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပ်က္ျပား သြားရၿပီေပါ့ဟု ကုမၸဏီ ပူးတြဲပိုင္ရွင္ လက္နတ္ဒိုဂ်မ္းက ေျပာသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ ဒါ႐ိုက္တာက ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ပိတ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းရပါက ဖက္ဒရယ္ဝန္ထမ္း ရွစ္သိန္း လစာမရဘဲ ထြက္သြားၾကရမည္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရး နာလန္ထူမႈ ကိုလည္း ထိခိုက္မည္။ ဒို႔ေတာ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါး အစြန္းကို ေရာက္ေနၿပီဟု အထက္လႊတ္ေတာ္ ဒီမိုကရက္ အမတ္ ဘာဘရာမီကူးစကီးက ေျပာသည္။ အသက္ ေသြးေၾကာတမွ် အေရးႀကီးေသာ နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တို႔သည္ ဆက္လက္ ရွိေနမည္။ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးကို ပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သံ႐ံုးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးမ်ား၊ အေမရိကန္ လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လုပ္ ေပးရမည္။ ဒီကိစၥ အေျဖကရွင္းေနတာပဲ ၊ လူတုိင္း တာဝန္သိသိ လုပ္ၾက၊ အေမရိကန္ လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ မွန္တာကို လုပ္ၾကဟု အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤသို႔ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ အင္အား ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အလုပ္ ထြက္သြားရမည္ ျဖစ္၍ ''ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝအတြင္း လုပ္လာတာၾကာၿပီ၊ တစ္ခါမွ ဒီလိုမျဖစ္ဖူးဘူး''ဟု အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ ၁၆ ခုကို ႀကီးၾကပ္ရေသာ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ကလက္ပါက ေျပာ၏။ အစိုးရ ပိတ္သိမ္းမႈသည္ ေထာက္လွမ္းေရး အသိုင္းအဝိုင္း၏ တစ္ကမၻာလံုး လုပ္ငန္းစြမ္းရည္မ်ား က်ဆင္းကာ စစ္ဘက္၊ သံတမန္ဘက္ႏွင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳေနရျခင္းမ်ားအား ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းကို အျမန္ဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ဖို႕လိုၿပီဟု အထက္လႊတ္ေတာ္ ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္ ဆူဆန္ေကာလင္း(ရီပတ္ဘလီကန္-မိန္းျပည္နယ္)က ေျပာသည္။ အစကတည္းက အစိုးရကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိစၥႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မျပဳဖို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယခုကိစၥတြင္ အိုဘားမား care က ျပ႒ာန္းထားေသာ Medical device tax ၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဆန္းစကပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေနခဲ့ရာ ၁ဝ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ဝ ဘီလီယံရွိသည္။ ဤအခြန္ကိစၥကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး အိုဘားမား care ကို တစ္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့၍ ေရတိုအသံုးစရိတ္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ ေပးလိုက္လွ်င္ အဆင္ေျပ သြားမည္ဟု အထက္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာသြား သည္။ ေလာေလာဆယ္ သမၼတ အိုဘားမား၏ အာရွရွိ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး တက္မည့္ကိစၥကို ဘတ္ဂ်က္ကိစၥေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ရသျဖင့္ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္း ေလးႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားလည္း ပယ္ဖ်က္ လိုက္ရသျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈး ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

No comments:

Post a Comment