Wednesday, December 4, 2013

NLD နဲ႔ တစည ၾကားက အရွိန္မေသးတဲ့ ေဆာင္းပါးတိုက္ပြဲ

““ၿပိဳင္ဘက္ဆုိလွ်င္လက္ရည္
တူေအာင္  ႀကိဳးစားေစခ်င္”” 
 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္““ဖုိးရာဇာ”” 
ကေလာင္အမည္ျဖင့္ေရးသား
လုိက္သည့္ေဆာင္းပါး ကို 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာ 
၁၈-၂၄ထုတ္The Hot News 
အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္လုိက္ ရသည္။ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လူတုိင္းသည္မိမိတုိ႔၏ဆႏၵႏွင့္သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္ စြာေရးသားခြင့္ႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ခံယူပါသည္။သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသုိ႔ေသာေဖာ္ထုတ္ မႈသည္ အမွန္တရားကို အေျခခံရန္လို အပ္ေပသည္။လြတ္လပ္မႈကို တလြဲမသုံး သင့္။
ေဆာင္းပါးရွင္က ““ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တြင္ ရန္ဘက္ဟုသေဘာမထားပဲ ၿပိဳင္ ဘက္ဟုသေဘာ ထားႏုိင္ျခင္းကေကာင္းပါသည္။ထုိထက္ပို ေကာင္းသည္မွာၿပိဳင္ဘက္ကိုတုိင္ပင္ေဖာ္တုိင္ပင္ဘက္ဟု သေဘာထား ႏုိင္လွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္”” ဟူ၍ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ ငံေရးျဖစ္စဥ္ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ၾကည့္မည္ဆုိပါကတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕၊တစ္ပါတီႏွင့္ တစ္ပါတီမာန္၊မာနႏွင့္အာဃာတတရားႀကီးမားမႈေၾကာင့္၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပား ကာစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမ်ား ၿပိဳကြဲၿပီးႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ ပြား ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပါတီ၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ “မိမိတုိ႔ပါတီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ ငံေရးပါတီ အခ်င္းခ်င္းတန္းတူရည္တူ သေဘာထား လ်က္ေလးစားစြာဆက္ဆံမည္။ တစ္မ်ိဳး သားလုံးအေရးႏွင့္ ႀကံဳလာလွ်င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း။ “ႏိုင္ငံေရး အဓိပၸာယ္ကို ညိႇဳးႏြမ္းညစ္ေထး ေစမည့္ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲမႈမ်ား၊ အပုပ္ခ်တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ဆူပူ အၾကမ္း ဖက္ ရက္စက္မႈမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္မည္” ဟူ၍လည္းေကာင္းေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာ စာတမ္း ၌အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေပ သည္။
သို႔ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရးပါတီသည္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ပါတီအခ်င္းခ်င္း ရန္ဘက္ဟုသေဘာမထားဘဲ ၿပိဳင္ဘက္ဟူ၍ သာ သေဘာထားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၿပိဳင္ဘက္ဆိုရာတြင္ လည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚထားရွိ သည့္ေစတနာခ်င္းၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၿပိဳင္ရန္ဟူ၍ အျပဳ သေဘာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္းပါးရွင္က ရန္သူကိုမိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ႏိုင္လွ်င္သာ၍ပင္ေကာင္းပါသည္ဟုဆုိ ထားျပန္သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးပါတီမည္သည့္ပါတီကိုမွ်ရန္ သူဟူ၍သေဘာမထား။မိမိပါတီကုိ အတုိက္အခံပါတီဟူ၍လည္းမခံယူ။မိမိရန္သူ၏ရန္သူသည္မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ဟူ ေသာအယူအဆအား မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လုိလားလက္ခံျခင္းမရွိ၊ မိတ္ေဆြဟန္ေဆာင္ ေသာသူသည္ ရန္သူထက္ဆုိး၀ါသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေကာင္းစြာသတိခ်က္ဖို႔ လုိအပ္လွေပသည္။


ထုိ႔အျပင္ ေဆာင္းပါးရွင္က ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုေထာက္ျပလ်က္၊ကိုယ့္ထက္အစစအရာရာသာသူကိုယွဥ္ ၿပိဳင္မိခဲ့လွ်င္လည္း ကိုယ္သာလွ်င္ခံစား သြားႏိုင္ရပါသည္ ဟူ၍ေရးသားထား ပါသည္။
ပါတီတစ္ခုသည္ အေထြေထြ၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္အနည္း ဆုံးမဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္တြင္ မိမိပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂(က-၁)တြင္ ျပ႒ာန္း ထားေပသည္။
ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ သည္ အေျခခံဥပေဒကိုမ႑ိဳင္ျပဳသည့္ ပါတီျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ႏိုင္ငံေရးတစ္ ရပ္အေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္း မွ တစ္ဆင့္ျပည္သူလူထုအဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူႏိုင္ရန္ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္းတြင္၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ၀င္မ်ား သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊အၾကမ္းဘက္မႈတုိ႔ျဖင့္အသက္အႏၱရာယ္စည္းစိမ္ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈတုိ႔ကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ျဖင့္အႏၱရာယ္ျပဳမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားလႊမ္းမုိးခံခဲ့ရသည္။

အေရးအခင္းကာလ အေၾကာက္တရား မ်ားကင္းစင္ လြင့္ေပ်ာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ အဆုိပါအားနည္း ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုမ်ားက အမိအရဆုပ္ကိုင္ကာအျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္သည့္ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္ မိမိတုိ႔ပါတီကခံယူခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေရြး ေကာက္ပြဲတရားမဲ့ျပဳက်င္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍နမႈနာအျဖစ္တရား႐ုံးတြင္ရင္ဆုိင္ အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ့ရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔တြင္မိမိပါတီကအႏိုင္ရရွိေပသည္။


၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မိမိ တုိ႔ပါတီသည္ တရားမဲ့ျပဳက်င္မႈဒဏ္ကို ထပ္မံခံစားခဲ့ရာျပန္သည္။ ယင္းအခ်က္ ကိုျပည္တြင္းျပည္ပ အင္အားစုမ်ားကလည္းသေဘာေပါက္လက္ခံထားသကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကလည္းေဖာ္ျပပါေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္လြန္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တရားမွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ျပဳထားေပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရပါတီ အားလုံးအတြက္ Win_Win အေျခ အေနမ်ားျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္သူရွိသကဲ့သို႔႐ႈံးသူလည္းရွိမည္သာျဖစ္ေပ သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္ သူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုၾကည္ၾကည္ျဖဴ ျဖဴခံယူႏိုင္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ ျပည့္သူတုိ႔အဆုံးအျဖတ္ကိုေလးစားစြာခံ ယူပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိ တုိ႔႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းမွာ ပါတီ၏မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာ စာတမ္းပါကတိက၀တ္မ်ားကို ျပည္သူထု က နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံလာ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသး၍ျဖစ္သည့္ဟု႐ုိးသားစြာခံယူထားပါ သည္။
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပါတီက အင္န္အယ္လ္ဒီအား ရန္ဘက္ အျဖစ္သေဘာမထား၊ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ သေဘာထားသည္ဟူေသာ ေျပာဆုိခ်က္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္းပါးရွင္က စိမ္ ေခၚမႈအျဖစ္ သမုတ္လုိက္ၿပီ။ၿပိဳင္မည္ဆုိ လွ်င္လက္ရည္တူေအာင္အရင္ေလ့က်င့္ ပါဦး ဟူ၍ေရးသားထားပါသည္။ ယင္းေျပာဆုိခ်က္ကိုပါတီအေနျဖင့္အေၾကာင္း မဲ့ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စာနယ္ဇင္း ဆုိင္ရာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္အရေျဖဆုိခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔ပါတီသည္ ၀ါဒ၊လမ္းစဥ္၊ က်င့္စဥ္မ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲခ်မွတ္ ကာ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီျဖစ္သည့္အျပင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ပါတီစုံစနစ္ကို လုိလားေထာက္ခံသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ပါတီ၀င္မ်ား မည့္သည့္အခြင့္အေရးကိုမွ်ေမွ်ာ္လင့္မထား၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားအနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ေန ၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယုံ ၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ခိုင္မာသူမ်ားျဖစ္ သည္။ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္အလံမလွဲ သံမဏိစိတ္ဓာတ္ကိုကိုင္စြဲထားသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ရြက္က်ိဳးလွ်င္ တက္ထုိးေလွာ္၍ တက္က်ိဳးလွ်င္ လက္ထုိးေလွာ္မည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေၾကာင့္ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္နည္းပါးခဲ့ရ ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမဲရရွိမႈ ပမာဏမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရရွိခဲ့ေပသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္ကာလက ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ားမွ လမ္း စဥ္ပါတီအား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အၿပီး အပိုင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအက်ပ္ကိုင္မႈနည္းလမ္းစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လမ္းစဥ္ ပါတီကို အေမြခံသည့္တုိင္းရင္းသားစည္း လုံးညီၫြတ္ေရးပါတီမွာ ေငြရတုသက္တမ္းကာလတိုင္ေအာင္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္ တည္ေနႏိုင္သည္မွာ ျပည္သူတုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေပသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၅၉(စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္မ လုိဟူေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အန္ အယ္လ္ဒီက သီးျခားေျပာမထား၊ တစ ညပါတီကေျပာဆုိျခင္းသည္ အေတာ္ပင္ ကေလးဆန္ၿပီးအညိႇဳးအေတးမ်ားလြန္း သည္ဟုျမင္ေၾကာင္းေဆာင္းပါးရွင္က စြပ္ စြဲေရးသားထားပါသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား၌သမၼတတာ၀န္ကို ထမ္း ေဆာင္လုိေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ေန ျခင္းႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ ဦးတည္ရည္မွန္းထားသည္ကို ေဆာင္းပါး ရွင္အေနျဖင့္အမွန္တကယ္ပင္မသိ၍ ေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္သိပါလ်က္မသိ ဟန္ေဆာင္ေနျခင္း ေပလားဟူေသာ အခ်က္ကိုေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တုိင္အသိ ဆုံးျဖစ္လိမ္မည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼ တမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေရးပါသည့္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ တုိင္းတစ္ပါး၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမွကင္းေစ ရန္လုိသည္ဟု မိမိတုိ႔ပါတီကခံယူသည္။ ထုိ႔အျပင္အေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္မႈ မ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔ကို အေျခခံ၍ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီေအာင္ ထည္ သြင္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္၍ အဆုိပါ ၅၉(စ)ကို ျပဳျပင္ရန္မလုိအပ္ဟု အခုိင္ အမာရပ္တည္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔ ပါတီသည္ ပါတီအေရးထက္ အမ်ိဳးသား ေရးကို ဦးစားေပးသည့္အေလွ်ာက္ ပုဂၢလ ဒိ႒ာန္မစြပ္ဘံ၊ဓမၼဓိဌာန္က်က်အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မွန္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ၿပီး အာဃာတတရားကင္းစြာျဖင့္ အရွိကုိ အရွိတုိင္းအမွန္ကို အမွန္တုိင္းဘက္လုိက္ မႈ ကင္းစြာျဖင့္ရပ္တည္ေျပာဆုိျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။
ကေလာင္သြားသည္ ဓားသြား ထက္ပိုထက္သည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိ၏ ကေလာင္စြမ္းအားကို မွန္မွန္ကန္ကန္အသုံးခ်သင့္ေပသည္။ ခ်စ္သူကိုသာေစၿပီးမုန္းသူကို နာ ေစမႈမျဖစ္သင့္ပါ။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ က်င့္၀တ္ကိုေလးစားလုိက္နာသင့္ပါသည္ အဂတိတရားမ်ားကင္းလ်က္ သမာသ မတ္ရွိရွိေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သူခုိး ဓား႐ုိးကမ္းသည့္အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ စာေပဘက္ေတာ္သား မွန္သမွ်တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကေလာင္းစြမ္းအားျဖင့္ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုမွန္ကန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရာရာကို သမုိင္းေရးအျမင္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ယထာ ဘူတက်က် ေလ့လာသုံးသပ္အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္တိုက္တြန္းေရး သားလုိက္ရေပသည္။
From: Hot News

No comments:

Post a Comment