Friday, December 6, 2013

ကြၽန္ေတာ္သာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ခဲ့ရင္

၂၀၁၀နိုဝင္ဘာလ၂၀ရက္ေန႔တြင္
ဒုတိယပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရး
ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးတစ္ခုကိုက်င္းပ
ခဲ့ၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက၎
အားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လက္ခံ
ခဲ့ၾကသည္။ေနာက္ပုိင္း
ေတာ့သူမဟာလူထုထဲဝင္ၿပီး
အစုိးရနဲ႔အတုိက္ခံမ်ားစြာကုိဆက္
လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ကဲကြ်န္ေတာ္သာ
ေဒၚစုျဖစ္ခဲ့ရင္ဆိုတဲ့အပုိင္းကုိစေျပာပါမယ္။ေဒၚစုဟာႏုိင္ငံတကာနဲ႔Relationshipမွာေတာ္ေတာ္
အဆင္ေျပပါတယ္။ေျပရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကလဲသူမဟာအစုိးရရဲ႔အတုိက္ခံျဖစ္ေနတာလဲပါပါ တယ္။ၿပီးေတာ့သူမကုိႏုိင္ငံတကာမွလည္းဘြဲ႔ေတြ၊ဆုတံဆိပ္ေတြလဲခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကတယ္။ဘာပဲျဖစ္ျ
ဖစ္သူမဟာႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ခံမႈကုိရရွိေနသူျဖစ္တယ္။သူမဟာအဲ့လုိအေနထားမ်ဳိးေတြ
အခြင့္အေရးေတြဆုပ္ကုိင္ထားရက္နဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံကုိစီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြေလ်ာ့ခ် သြားေအာင္ျပဳ လုပ္ရမဲ့အစားနယ္တကာလွည့္ကာစည္းရုံးမဲဆြယ္မႈေတြ၊ေဟာေျပာပြဲေတြသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ တယ္။

ကြ်န္ေတာ္သာေဒၚစုေနရာမွာဆုိရင္ေတာ့အစုိးရနဲ႔အတုိက္ခံလုပ္မဲ့စိတ္၊သမၼတျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ
ထက္ျပည္သူလူထုအတြက္စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ၊ႏုိင္ငံတကာရဲ႔ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြေျဖေလ်ာ့ေ
အာင္အရင္ဆုံးလုပ္ေဆာင္မည္။ေျဖေလ်ာ့မႈေတြရရွိပါကႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ႏုိင္
ငံတကာမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဝင္လာေအာင္နယ္လွည့္ၿပီးေဟာေျပာေနမဲ့အစားေခါင္းေ
ဆာင္မ်ားနဲ႔ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚကာ မိမိႏုိင္ငံ ရဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ေျခအေနမ်ားကုိအက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးမည္။မိမိႏုိင္ငံရဲ႔ ပညာေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာဘာသာရပ္မ်ားကုိႏုိင္ ငံတကာအဆင့္တန္းမွီေအာင္ျပန္လည္မြမ္းမံမည္။မိမိသည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္သည့္အ
တြက္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေဆြးေႏြး
မႈမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာအစုိးရနွင့္လက္နက္ကုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားေစ့
စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္မည္။တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအတြက္ႏုိင္
ငံတကာNGOေတြရဲ႔အကူအညီေထာက္ပံ့မႈေတြရရွိႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္နိုင္
ရန္လည္းသမၼတကစ၍အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါကေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါမိမိသည္သမၼတမဟုတ္ေသာ္လည္းသမၼတျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ေျပာရရင္ေတာ့ကြ်န္ေတာ္သာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိရင္မိမိသည္ႏုိဘယ္ဆု၊ႏုိင္ငံတကာမွေပး
အပ္ေသာဂုဏ္ထူးေဆာင္၊ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား၊ဆုမ်ားကုိရရွိၿပီးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အယူရွိပါ
ကအေပးရွိရမည္ဆုိတဲ့အတုိင္းမိမိသမၼတျဖစ္ေရး၊မိမိပါတီအႏုိင္ရေရး၊ဆုတံဆိ္ပ္ေတြရေရးထက္
မိမိစိ္တ္ရင္းအမွန္ရိွပါကမိမိ၏တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာအတြက္ကုိေရွ႔တန္း တင္ဦး စားေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


အလကၤာ သီဟေက်ာ္စြာ

No comments:

Post a Comment