Saturday, May 4, 2013

တိုင္းျပည္အေရး ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ေတြးၾကည့္ပါ

အစိုးရသစ္တက္လာျပီးသက္တမ္းတစ္၀က္ကာ  လ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ အ ဘက္ဘက္ကတိုးတက္လာႏိုင္မည့္လမ္း
ေၾကာင္း ေပၚကို ေရာက္ေနျပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးျဖင့္ လုပ္စားသူမွန္သမွ် ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ရွိေနျပီး စီးပြားေရးျဖင့္ လုပ္စားသူ မွန္ သမွ် စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အထို က္အေ လ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကျပီ ျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္း က႑မွာ လည္း ယခင္ႏွ စ္မ်ား ထက္ ျခားနားစြာ လြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀ နီးပါး ရရွိေနသည္မွာလည္း ျငင္း မရႏိုင္။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္တြင္ ဆူပူမႈမ်ား၊ မျငိမ္မသက္မႈမ်ား ဖန္တီးျပီး ျပည္ ပ အႏၱရာယ္ကို လက္ယပ္ေခၚကာ ျပႆနာမ်ား ၾကီးထြားေစလိုသည့္ အုပ္စုမ်ားလည္း တိုးလို႔လာ သည္။ ထိုအုပ္ စုမ်ားကို ခြဲၾကည့္ပါက ၈၈ႏွင့္ဗကသ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား အမည္ခံ ႏိုင္ငံေရး သမား မ်ား၊ စုစုေႏြးႏွင့္မာကီး တို႔ ပါ၀င္သည့္ လယ္သမား အမည္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားဟု ခြဲႏိုင္ သည္။


၈၈ ႏွင့္ ဗကသ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သ နည္း။ ႏိုင္ ငံ ေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရန္ ၄င္းတို႔ထံတြင္ အရည္အခ်င္းမရွိ။ တိုင္းျပည္၏ တစ္ေ ထာင့္ တစ္ ေနရာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၊ အၾကံျပဳခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုႏိုင္ေ လာက္ သည့္ ပညာတတ္ခဲ့ျခင္း မရွိ။ သို႔ေသာ္ အေနာက္အုပ္စု၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အျပည့္အ၀ ရထား သည္။ တရုတ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ ဆူပူေစျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို အခြင့္ အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္၊  လက္ရွိတည္ေနသည့္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑တစ္ရပ္တြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာ တစ္ခုုကို ရႏိုင္ျခင္း အက်ိဳးအျမတ္ ရိွ သည္။  ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကို ပတ္ျပီး စာေပေဟာေျပာ ပြဲအ သြင္ျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရကို အပုပ္ခ် သည္။ မိထၳီလာကဲ့သို႔ ၾကီးမားသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာ မ်ိဳးသို႔ သြားေရာက္ကာ စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွိသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေ ရာက္ျပီး ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္သည္။ ၄င္းတို႔သြား သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ မတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ ဆူပူအံုၾကြ မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။

၄င္းတို႔ႏွင့္ အတူ ဟန္၀င္းေအာင္တို႔ကဲ့သို႔ ကြန္ယက္မ်ား၊ ဗကသ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေက်ာင္း သား မ်ား အၾကားႏွင့္  ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ လူထုကို လံႈ႕ေဆာ္သည္။ စုစုေႏြးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားက လယ္ သ မား မ်ားအၾကားတြင္ တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္ ၾကိဳးပမ္းသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း အံုၾကြမႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္မည့္ အေနအထားမ်ား ဆက္တို က္ဖန္တီးလွ်က္ ရွိသည္။


တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားမွလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လက္နက္အင္အား စုေဆာင္းၾက သည္။ ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ရန္လည္း မဟုတ္၊ ျပည္နယ္ ေကာင္းစားေရးလည္း မဟုတ္။ ၄င္းတို႔ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အေျခခ် သည့္ ေနရာမ်ား ရွိ သယံဇာတ ခိုးထုတ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ကိုင္ ထား သည့္ လက္နက္မ်ား မစြန္႔လႊတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အစိုးရ အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အဓိက ထားေဆာင္ရြက္သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာသည့္ အျပင္ ႏိုင္ ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲ မ်ား ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ ရွိသည္။


အဆုိပါ အဖြဲ႔မ်ား အားလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ပံ့ပိုးသူမ်ားကေတာ့ ျပည္ဖ်က္ မီဒီယာ မ်ား ျဖစ္ သည္။ The Voice ၊Weekly ကဲ့သို႔ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ညီညႊတ္မႈကို ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးလုပ္ေဆာင္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ရန္ တုိက္ေပး သည္။ ႏိုင္ငံေရးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ၀ါဒျဖန္႔ႏိုင္မည့္ သတင္း စာလုပ္ငန္းကို ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည္။ ျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား မွလည္း သတင္းလိမ္မ်ား ဆက္တိုက္လႊင့္ကာ ျပည္တြင္း တည္ ျငိမ္မႈကို ပ်က္စီးေစလွ်က္ ရွိသည္။


ကိုယ္က်ိဳးရွာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေျခ အေနမွာလည္း မလူးသာမလြန္႔သာသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ အင္တာနက္မွ ေ၀ဖန္သည့္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို Eleven မီဒီယာ အလိုက် စံုစမ္းေပးရသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီအၾကား ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ သတင္းလိမ္မ်ားျဖင့္ The Voice မွ ေသြးထိုးသည္။ လူထုပံုရိပ္၊ သမဂၢ၊ The ladies အစရွိသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ NLD ပါတီ အေနျဖင့္မူ ျပည္တြင္း ဆူပူမႈ ျပင္းထန္ျပီး အစိုးရသစ္ တစ္ခု ေျပာင္းလဲပါက ၂၀၁၅ ကို ေစာင့္ စရာမလို ေနရာရမည္မို႔ အခ်ိဳ႕ ပဋိပကၡ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။


ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက တရားဥပေဒ၏ အထက္သို႔ ေရာက္လာသည္။ တည္ဆဲအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ ကန္မႈ ျဖစ္လာသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၈၈ လို အေရးအခင္း မ်ိဳး ထိ ျဖစ္လာေစသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာသည္မို႔ တိုင္းျပည္အေရး ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ေတြးၾကဖို႔ လိုအပ္ေန ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၈၈ လို အေရးအခင္းမ်ိဳး ယေန႔ကာလတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ထပ္မျဖစ္ လိုေတာ့ပါ။

No comments:

Post a Comment