Saturday, August 2, 2014

ၿမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေနၿပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၃၁
ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ရက္စြဲၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာ

လိုက္သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ၿပန္ခ်က္ အၿပည့္
အစုံမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္ပါသည္-
ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ 

လူမႈစီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ၿမႇင့္တင္ေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား အရွိန္အဟုန္ၿမႇင့္ၿပဳလုပ္လ်က္ရွိရာတြင္ ၿပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး ၿမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔ကိုလည္း ဦးစားေပး အၿဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရး အေၿခအေန ဆိုင္ ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီလီအား ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကား ခဲ့ ပါသည္။ သို႔ၿဖစ္ရာ မစၥရန္ဟီလီသည္ သူမ၏ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးခရီးစဥ္အၿဖစ္ ၁၆-၇-၂၀၁၄ ရက္ ေန႔မွ ၂၆-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ အထိ ၁၀ ရက္ၾကာခရီး လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မစၥရန္ဟီလီမွ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည့္ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈ လို သည့္ ေနရာမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံ လိုသူမ်ား အားလုံးကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ႏိုင္ေစရန္ အၿပည့္အဝ ပူးေပါင္း ညိွႏႈိင္း  စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း မစၥရန္ဟီလီသည္ ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ၊  ေမာင္ေတာ၊ ဗန္းေမာ္၊ ၿမစ္ႀကီးနား၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနၿပည္ေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရပိုင္း တာဝန္ရွိသူ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈအဖြဲ႕၊ ဘာသာ ေပါင္းစုံေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕၊ လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ သတင္းသမား မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၊ ယုံၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းသားဘ၀မွ လြတ္ေၿမာက္လာၿပီးသူမ်ား၊ ၎မွ ေတြ႕ဆုံရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ သံတမန္အ သိုက္အဝန္း၊ ကုလသမဂၢဌာေန ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ဌာေနအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ ပါသည္။

ခရီးစဥ္အၿပီး မစၥရန္ဟီလီမွ သတင္းထုတ္ၿပန္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ၿပန္႔ၿပန္႔ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား သိသာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ၿမင္ရသည့္အတြက္ အသိအမွတ္ၿပဳ ဂုဏ္ၿပဳ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္ေၾကာင္း ၿပန္လွည့္ေစႏိုင္သည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ လကၡဏာရပ္မ်ား ကိုလည္း စိစစ္ဟန္႔တားရန္လိုေၾကာင္း၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ သတင္းေလာကတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ဟန္႔တားအေရးယူရန္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ႏွင့္ ဥပေဒတို႔ကို အသုံးၿပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ စြာ ေဖာ္ထုတ္ ေၿပာၾကားခြင့္၊ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္း႐ုံးခြင့္တို႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလအတြက္ မရွိမၿဖစ္လို အပ္ေသာအရာမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ မညီေသာ ဥပေဒမ်ား သုံးသပ္ၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္း ရန္ လိုလားေၾကာင္း စသည္ၿဖင့္ သူမ၏ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ႏွင့္ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေၿပာ ၾကား ခဲ့ပါသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္သို႔ ေရွး႐ႈလ်က္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ဦးစား ေပးထိန္း သိမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ တည္ဆဲၿပည္တြင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သူကိုမဆို ဥပေဒအရ အေရးယူသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကိုမဆို ဥပေဒႏွင့္ အညီ က်င့္သုံးၿခင္းအတြက္ အေရးယူၿခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အားလည္း ကန္႔သတ္ထား ၿခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ မည္သူ မဆို ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခံရမည္သာ ၿဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿပည္သူအမ်ား၏သေဘာဆႏၵကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလ်က္ ၿပည္သူမ်ား အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေခတ္မမီေသာ ဥပေဒ မ်ား ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲၿခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ ဥပေဒမ်ား ၿပင္ဆင္ ၿခင္း၊ ေရးဆြဲၿခင္းတို႔ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္း ၿမင္သာမႈရွိေစရန္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ သကဲ့သို႔ ၿပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကိုလည္း အေလးထားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ တည္ဆဲႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း၌ အၿမဲတမ္းအေၿခခ် ေနထိုင္သည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစသည့္ တိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ သမိုင္းတြင္မည္သည့္ အခါကမၽွ မရွိခဲ့သည့္ “႐ိုဟင္ဂ်ာ” ဟူသည့္အသုံးအႏႈန္း ကို လက္ခံထားၿခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ၿပဳထား ၿခင္းလည္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္မႈ ကိစၥအား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ သာ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႕အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ၿခင္းကို ၿပည္သူ ဗဟိုၿပဳ မူဝါဒတစ္ရပ္ၿဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာတြင္ ၿပည္သူမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားခံစား က်င့္သုံးၿခင္းႏွင့္အတူ လက္တြဲ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တာဝန္သိမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႔လည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ မၽွတစြာတိုးတက္ ၿဖစ္ေပၚလာရန္ႏွင့္ ရင့္က်က္လာမွသာ ဒီမိုကေရစီ လူ႕အသိုက္အဝန္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာၿဖင့္ ေရာက္ရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ဤ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီးၿဖစ္သည့္ အတိုင္း မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႀကဳံေတြ႕ရသည္ၿဖစ္ေစ ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းလ်က္ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္သာၿဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း အေနၿဖင့္ ဒီမိုကေရစီေၿပာင္းလဲစ ႏုနယ္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုက ရင္ ဆိုင္ေၿဖရွင္းေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေၿခအေနမ်ားကိုလည္း မၽွတစြာႏွင့္ ေၿဖာင့္မတ္စြာ ႐ႈၿမင္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ အရွိန္အဟုန္ ရရွိလ်က္ရွိသည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုတိုး တက္လာေရး၊ အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးတိုးၿမႇင့္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔ တိုးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚအၿပဳသေဘာၿဖင့္ဆက္လက္ကူညီအားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း  ေဖာ္ ၿပ အပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနၿပည္ေတာ္

No comments:

Post a Comment