Friday, September 27, 2013

ၿမန္မာျပည္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation)

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိ
လိုက္ေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယု၏ One Man’s 
View of the World စာအုပ္သစ္
တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္ 
အင္အားစု ျပည္ေတာ္ျပန္ လုပ္ကိုင္ၾက လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုး 
တက္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္မည္ဟု ေကာက္
ခ်က္ခ် ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာျပည္
မွယိုစီးသြားခဲ့ေသာဦးေႏွာက္မ်ား ျပည္
တြင္း ျပန္စီးဝင္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္ မွ အက်ဳိးအျမတ္ ရမည္ဟု ႐ိုးရွင္းစြာ ခ်သည့္ ေကာက္ခ်က္လား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပး ထားေသာ ျမန္မာဦးေႏွာက္မ်ား ဌာေနျပန္သြားလွ်င္ စင္ကာပူတြင္ အ႐ႈံးေပၚႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးသည္လား ဆိုသည္ေတာ့ မကြဲျပားလွ။
ဦးေႏွာက္ ယိုစီးျခင္းဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္တြင္ ၿဗိတိန္ပညာရွင္ အမ်ားအျပား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထြက္ခြာၾက သည္မွ အစျပဳ၍ ၿဗိတိန္ သတင္းစာမ်ားမွ သုံးစြဲလာျ ခင္း ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ျမန္မာပညာ ရွင္မ်ား ႏိုင္ငံေပါင္း စုံသို႔ အစုလိုက္ အၿပဳံလုိက္ ထြက္ခြာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အစျပဳသုံးႏႈန္းခဲ့သည့္ ေဝါဟာရ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား ျပည္ပထြက္ခြာ အေျခခ်ျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္က ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာသည္။
အမွန္တကယ္မွာမူ ဦးေႏွာက္ ယုိစီးျခင္း၏ဒဏ္ကို ခံစားရသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ မဟုတ္ေခ်။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြန္း လာေစရန္ ဥယ်ာဥ္မွဴးကဲ့သို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ ဌာေနႏိုင္ငံမ်ားမွာ အသီးအပြင့္မ်ား မခံစား ရ၍ နစ္နာသည္ဟု ယူဆၾက၍ ဦးေႏွာက္ ယိုစီးသည္ဟု ဆိုလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးေႏွာက္ယုိစီးျခင္း ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဦးေႏွာက္ ျပဳန္းတီးမႈ (Brain Waste) ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ စာတမ္းမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ပညာရွင္ အမ်ားအျပားသည္ တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ပညာရပ္ အဆင့္အတန္းအထိ အသုံးခ်ခြင့္ မရပါက ျပဳန္းတီးမခံႏိုင္ဘဲ အသုံးခ်ခြင့္ ရႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အသုံးခ်လိုၾကသည္။
ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား အစိုးရဌာန ေပါင္းစုံသို႔ ဝင္ေရာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းသည္ အရပ္ဘက္ ဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ အမ်ားအျပားအား ျပဳန္းတီးေစခဲ့သည္။ ထို႔အတူ စစ္ပညာအထူးျပဳ သင္ယူထားၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္လည္း သင္ယူထားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စစ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဌာနမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိတို႔၏ ဦးေႏွာက္ ျပဳန္းတီးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ျပဳန္းတီးေသာ္ လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ယုိစီးမသြား။ အခ်ဳိ႕ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ျပဳန္းတီး မခံႏိုင္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ယိုစီးသြားခဲ့ၾကသည္။
လူမႈ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအၾကား ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္သုံးႏႈန္းခဲ့ေသာ ဦးေႏွာက္ ယုိစီးျခင္းဟူသည့္ အယူအဆမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ဌာေနႏိုင္ငံမွ ဆုံး႐ႈံးရသည္ဟု ယူဆရသည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသတစ္ပန္ သက္တစ္ဆုံး မေနႏိုင္ၾကဘဲ မိဘေဆြမ်ိဳးႏွင့္ မိတ္ေဆြ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရွိရာ ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္သို႕ ျပန္ဝင္ အေျခခ်လာရာ ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ပညာ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ပိုမိုအဖိုးတန္လာၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံမွာ အျမတ္ရသည္ဟု ယူဆၾကျပန္သည္။ ဦးေႏွာက္ ျပန္စီးဝင္ျခင္း (Brain Gain) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။
ထိုမွတစ္ဖန္ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲလာေသာ ကမာၻျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္ေခတ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ အယူအဆတစ္ရပ္ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားၾကား ေရပန္းစားလာျပန္သည္။ ဦးေႏွာက္ လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation) ဟု အမည္ေပးလိုက္ၾကသည္။
ယေန႔ေခတ္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္က ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထဲမွ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ ပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့။ ႏိုင္ငံစုံ လွည့္ပတ္သြားလာကာ ပညာရွာမွီးၿပီး လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံ ရွာယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထိုသူတို႔ကို ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အစိုးရ တစ္ရပ္ထဲမွ တာဝန္ယူ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။ သူတို႔လုပ္အား၊ စုေဆာင္းေငြ၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ အစရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ပညာရွာမွီးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဌာေနႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာၿပီး အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ဌာေနႏိုင္ငံမွ ဆုံး႐ႈံးရၿပီး အခန္႔သင့္ ရရွိသြားသည့္ အျခားႏိုင္ငံမွ အျမတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပညာရွင္သည္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံ ပညာသင္၊ တစ္ဆင့္ ျမင့္မားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီးေသာအခါ ထိုပညာရပ္ အေတြ႕အႀကဳံတို႔ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္ မိခင္ဌာေနသို႔ ျပန္ဝင္သြားျပန္သည္။ ထိုအခါ အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ဝင္လာခဲ့စဥ္က ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္ႏွင့္ ျပန္ထြက္သြား၍ ဆုံး႐ႈံးရသည့္ အ႐ႈံးေၾကာင့္ လုံးဝျမတ္သည္ မဆိုႏိုင္ေခ်။ မိခင္ႏိုင္ငံ အတြက္သည္လည္း ထိုနည္းႏွင့္ လုံးဝ႐ႈံးသည္ မဆိုႏိုင္ေခ်။ ယခင္ အယူအဆမ်ားကဲ့သို႔ အျမတ္ႏွင့္ အ႐ႈံး (Win-Lose) အေျခအေန ႏွစ္မ်ဳိးထဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ယူဆ၍ မရေတာ့။ ဤျဖစ္စဥ္ကိုပင္ ဦးေႏွာက္မ်ား လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation) ဟု အမည္ေပး ေခၚေဝၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ မွ အစျပဳကာ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားအျပားသည္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခား ထြက္၍ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္မွသည္ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ အစရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတို႕တြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အေရအတြက္မွာ နည္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ ထိုသူမ်ား လက္ရွိ သမိုင္းဝင္ အေျပာင္းအလဲအတြင္း တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ လွည့္စီးျခင္းဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ဦးေႏွာက္ ယိုစီးျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ ျပဳန္းတီးမႈ (ဝါ) အသုံးမခ်ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဌာေနေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔ခြာထြက္သြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ကို ေမ့ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ထို႔အျပင္ ပညာရွင္မ်ား ျပန္ထြက္ မသြားေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆြဲေဆာင္မည့္ မက္လုံးမ်ား ျဖစ္သည့္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးစနစ္၊ အဆင့္ျမင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူတန္းေစ့ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ေပးထားသည့္ အတိုးနိမ့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား အစရွိသည္တို႔ကလည္း ဆုံးျဖတ္ရခက္ေစရန္ လြန္ဆြဲထားဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မ်ား ျပန္စီးဝင္ျခင္း (Brain Gain) သို႕မဟုတ္ ဦးေႏွာက္လွည့္စီးျခင္း (Brain Circulation) စသည့္ မည္သို႔ေသာ ေဝါဟာရ သုံးႏႈန္းသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံစုံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဦးေႏွာက္မ်ား ျပည္တြင္း တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ် လုပ္ကိုင္လာေစေရးအတြက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ပညာႏွင့္ လုပ္ကိုင္လာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား မျပဳန္းတီးေစဘဲ ထိုက္တန္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္ ဦးေႏွာက္မ်ားသာမက အျခားႏိုင္ငံမွ ဦးေႏွာက္မ်ားပါ လွည့္ပတ္ စီးဝင္လာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment