Saturday, May 4, 2013

Hot News ဂ်ာနယ္ပါ လႊတ္ည့ံရွာတဲ့ လႊတ္ညံ့ကိုယ္စားလွယ္

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကိုမိျပီဟုဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားအင္တာဗ်ဴးၾကသူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား ဘာ လုပ္သ ည္ကို သိပါလွ်က္ႏွင့္ မေျပာရဲၾကသူမ်ား၊ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္းပါး မ်ား သည္ အဆန္းမဟုတ္ ေတာ့။ထိုသို႔ေသာ္ ေဆာင္းပါးမ်ားပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္အထင္ကရမေရမ တြက္ႏိုင္ ရွိပါလွ်က္ မည္သည့္ အတြက္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို အလုပ္ရႈပ္ခံကာ စံုစမ္းေရးေကာ္ မရွင္ ဖြဲ႔လဲ ဆိုသည္ကိုေတာ့ အခုထိ နားမလည္ ေသးပါ။

                                      လႊတ္ညံ့ရွာတဲ့ လႊတ္ညံ့ကိုယ္စားလွယ္

ေလေဗ်ာက္အိုး
 ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားလႊတ္ေတာ္၌ အသံက်ယ္ က်ယ္ေ လာင္ေလာင္ ေအာ္ဟစ္ေပးလာၾကကုန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအေပၚ ေလေဗ်ာက္အုိး အားကိုး ရ မွန္း သိလာ၏။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရး၊ လစာရိကၡာအေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ ဝင္လာသည့္ အေရး၊ တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္ ကိစၥအပါအဝင္ ဥ ပေဒ အၾကမ္း၊ အေခ်ာ ေစဒက တက္သည့္ ပူစပ္ ပူေလာင္ ျပႆနာမ်ားမဲခြဲဆံုးျဖတ္သည့္ကိစၥ အစရွိသည္တို႔ကို ျပည္သူတုိ႔ အာရံု စိုက္ လာၾက၏။
 အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတာ္ႀကီးက ဆိတ္တစ္ေကာင္ကေမြးဖြား၍ ပေရာက္ဖက္ဆာျဖစ္လာ ဟန္တူေသာေဒါက္ဆိတ္ဖြားကိစၥကိုေရေရရာရာလုပ္ၿပီးေဆြးေႏြးျခင္း၊ေရႊလက္ေငြလက္ဘက္လက္ညာ လက္ဟု ႏႈတ္ ဦး ကၽြံသည့္ကိစၥက်င္းပျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကႏုတ္ပန္းအလွၾကြၾကြ ရြရြ ျဖစ္ ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ကို ကၠေျႏၵ အနည္းငယ္ပ်က္ရရွိပါဘိ။

No man is perfect ဆုိသည့္အတိုင္း လူဆုိသည္မွာ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲ စင္ေတာ့မဟုတ္ ႏုိင္ေပ။သို႔ေသာ္မမွားသင့္မမွားအပ္သည္ကိုမမွားယြင္းဖုိ႔ေတာ့သတိႀကီးႀကီးခ်ပ္သင့္လွေပ တည္း။  ေလး စားစြာ အႀကံျပဳ ျခင္းသာ။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သေဘာာထားကြဲလြဲလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ရ ယူ ရ မည္ဆုိျခင္း ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားရွိသည္မွာ လွပျပန္ ၏။
တိုင္းျပည္ နဝရတ္ (၉) ပါးထဲမွ ျပည့္နားႏွင့္ တူေပသည္ဟု တင္စားေခၚေဝၚေပထေသာ မီဒီ ယာမ်ား ကိုလည္းျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္၊လုိလားခ်က္၊ခံစားခ်က္မ်ားကိုေလလႈိင္းမ်ားလည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာေပၚမွလည္းေကာင္းေအာ္ေပးေနသည့္ျပည္ေစာင့္ေခြးWatchDogsမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား နည္း တူ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးေလးစားမိပါ၏။
မီဒီယာအားလံုးကို (ျပန္တမ္းဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ဟုတင္စား ဂုဏ္ျပဳရေခ်ေသာ္ လြန္အံ့ မ ထင္ေပ။ သူတုိ႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တာဝန္သိခဲ့ၾကေပ၏။ ျပည္သူကတင္ေျမွာက္ထား ျခင္းမဟုတ္ေသာ မီဒီယာ၊ အသက္ (၂၅) ႏွစ္စေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားသည့္ မီဒီယာ၊ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၌ (၁၀) ႏွစ္ အေျခ ခ်မခ် မေသခ်ာေသာ္လည္း တာဝန္ေက်ၿမဲ မီဒီယာ၊ ေရြး ေကာက္ပဲြတင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိခ်င္မွရွိ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နည္းတူ ဇြတ္ေအာ္ရဲေသာမီဒီယာသည္ ရဲရင့္ လွေပ ၏။
 အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ မွာ ေပးထားသည့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရးသား ခြင့္ကိုသမၼတကအစလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အဆံုး အသိအမွတ္ျပဳထားေသာမီဒီယာ႑သည္ စတုတၳမ႑ိဳ င္ဟူ  ေသာ ပါဠိေဝါ ဟာရ ျဖင့္ ၾကြားၾကြားဝင့္ဝင့္ ရွိလာေခ်၏။
သတင္းက႑လြတ္လပ္ခြင့္ရလာေလေလ အာဏာ (၃) ရပ္ကို အေထာက္အကူျပဳ လာေလျဖ စ္လာ သည့္ အျပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ တရားေရးက႑ႏွင့္ အျခားေသာ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား Stake holder မ်ား ကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ေဝဖန္ေထာက္ ျပႏိုင္ခြင့္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ခရီး အစ၌ မီးျပတုိက္သဖြယ္ျဖစ္လာရေခ်၏။ လႊတ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ လြန္စြ လြန္စြာ ေရးပါလွပါဘိတကား။
 သို႔ေပေသာ္ျငား သုိ႔ၿပီးတကား Watch Dogs ဝတ္ရံုၿခံဳ၍ Watch Dogs အရွိန္အဝါတလြဲ သံုး ေနၾကေသာ Mad Dogs အခ်ဳိ႕တုိ႔ကို ေတြ႕ေတြ႕လာရေသာအခါ မီဒီယာခမ်ာ နာမည္ပ်က္ရွာသ ည္လည္းရွိၾကရကုန္၏။ဆြမ္းဆန္ ထဲ၌ ၾကြက္ေခ်းေရာေႏွာသည့္ သေဘာဟု ဆုိေခ်ရေသာ္ ေလ်ာ္ ကန္မည္ထင္၏။ (တူစြဟုတၱာ)
သူတုို႔ေၾကာင့္ဒီမုိကေရစီမီးရထားႀကီး သံလမ္းေခ်ာ္ရရွာသည္က မၾကာခဏ၊ ပမာျပရေသာ္ ေကာ လာဟ လကို သတင္းျဖစ္ေလဟန္ဖန္တီးၿပီး လက္ညႈိးႀကီးတဆဆျဖင့္ ေလလႈိင္းထဲက ဖြလားဖြ၏။ ကုလားကိုအၿပိဳင္ မွား ေအာင္ မေပါင္းသင္းအပ္ဆုိၿပီး ေခါင္းခ်င္းဆက္ေပးျပန္၏။ အစိုးရ စစ္တပ္ ႏွင့္ KIA တုိ႔ ညီအစ္ ကိုခ်င္း မမွတ္မိေလေအာင္ (အမ်ဳိးနည္းနည္းယုတ္သူက) အုိးမဲ သုတ္ျပန္၏။ မိတၳီလာ ကန္ေတာ္ေအာက္ ဖားေကာ က္ ခ်င္သူမ်ားကို မီးတုတ္၌ ေရနံဆီ ဆြတ္ေပးၾကျပန္၏။ အႏွွီ သုိ႔ေသာ ၾကြက္ေခ်းတုိ႔ လုပ္ရပ္က တေမွာင့္ မဆီမဆုိင္ O.I.C ကတစ္ေမွာင့္၊ ဘာ ေကာင္ ေတြနည္း၊ ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ၾကြက္ေခ်း အခ်ဳိ႕ သည္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ထံ ဟုိေမးသည္စမ္းျဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဟန္ ပန္ျဖင့္ (ကိုေတာင္ခင္) ဝင္လုပ္ လားလုပ္၏။ အခက္ႀကီး မခက္ပါဘိေလာ။
 ဤသို႔ အႏွီသို႔ အခမဲ့ကူလီထမ္းေနသူက တစ္ေမွာင့္၊ စီးပြားျဖစ္ေၾကးႀကီးႀကီးစားေနေသာ ေၾကး စားၾကြက္ေခ်း ေတြကလည္း ဒီလုိတစ္ေမွာင့္၊ သူတို႔ဘယ္သုိ႔စားၾကပါဘိနည္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵေခါင္း စဥ္ျပ၊ ျပည္သူ႔ လုိလားခ်က္ နည္းနည္းစြက္၊ ေပၚလစီႏွမ္းျဖဴးေပး၍ (တုိင္ၾကားစာေရးသားမႈ) ျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာ၏။ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာစာမူခထက္ ျမက္ျမက္ကေ လး ရေလ ၏။ ဥပေဒေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ တရားခံကို တုိင္းသိျပည္သိျဖစ္ေအာင္ ဓာတ္ပံု ရုိက္၍ ဂ်ာနယ္ပို႔မည္၊ မပို႔ေစခ်င္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေ ပး၊ ေမွာင္ခုိ္ေတြ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကဘာ ပစၥည္း တင္ေဆာင္ေနသည္ကို ဓာတ္ပံုရုိက္ ထားၾကသည္။ အင္တာနက္ေပၚ မတင္ေစခ်င္ရင္ လာထာားၾက၊ ဘယ္ဝန္ထမ္းကို ေဆာ္ခ်င္သလဲ၊ ထုိဝန္ ထမ္းေျပာင္း သြားေစခ်င္လား၊ ျပဳတ္သြား ေစခ်င္သ လား၊လာထား၊ေထာင္က်ေစခ်င္ရင္၊ဖိေရးေပးမယ္ ေစ်းႏႈန္းက ဘယ္၍ ဘယ္မွ်၊ ဤသို႔ လူစားၾကြက္ ေခ်းမ်ားေၾကာင့္ မီဒီယာခမ်ာ ေရာေရာေသာေသာ ခံရ ရွာေနၾက၏။ တသိ္မ့္သိမ့္ ဝမ္းနည္း ဖြယ္တည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ အကၡရာက်လွေသာ (လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွ ယ္မ်ားပမာ) ေလေဗ်ာက္အုိးတန္ဖုိးထားေသာ မီဒီယာတုိ႔ဘက္ကအနာႀကီးနာမိ၏။ သူတုိ႔ေတြ ရွိေန ၍ ေရာ ေႏွာ နာမည္ထိ ခိုက္လွပါ၏။ ဘုရား… ဘုရား…တကယ့္ကို လႊတ္ညံ့ရွာတဲ့ (လႊတ္ညံ့ ကိုယ္စားလွယ္) ေမာင္ေမာင္ ၾကြက္ေခ်း မ်ားပါတကား။ 

No comments:

Post a Comment