Tuesday, February 17, 2015

NNER ၏ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္မႈ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီး

ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NNER မွ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္မႈ သည္ အမ်ဳိးသားေရး အတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ပညာေရး စနစ္ပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) က ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လ (၁၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၃)ရက္ေန႔မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚ အစည္း အေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ကာ ႏိုဝင္ဘာ (၁၄)ရက္မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ (၄)ရက္ ဆက္တုိက္ ဆႏၵျပခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားထုအား လာေရာက္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျ ခင္း တစ္စံုတစ္ရာမွ် မျပဳလုပ္ပါက လက္ရွိျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာ သပိတ္ ေမွာက္ဆႏၵျပဳမႈထက္ ပိုမုိျပင္းထန္၊ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔၊ ပိုမိုႀကီးမားေသာ သပိတ္တုိက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ကာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ ခ်ိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လမ္းေလ်ာက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ပထမဆံုး လမ္းေလ်ာက္ဆႏၵျပမႈကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ က စတင္ခဲ့ပါသည္။
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ NNER တို႔အား အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ေစ့ စပ္ေဆြးေႏႊးညိွႏိႈင္း ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအား NNER က ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပေပးရန္အထိ လိုက္ေလ်ာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ NNER က ေရးဆြဲထားသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ တပ္သားသစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာ ေက်ာင္းမ်ားပါ တည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳမည့္ အေျခအေနမ်ား ပါရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ ေက်ာင္းအမ်ိဳး အစား ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း (၉)မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားသည္-
(က) အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊
( ခ) အစုိးရအေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းမ်ား၊
( ဂ) ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊
(ဃ) ကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား၊
( င) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊
( စ) ပရဟိကေက်ာင္းမ်ား၊
(ဆ) အထူးပညာေရးအစီအစဥ္ေက်ာင္းမ်ား၊
( ဇ) ေရြ႕လ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေက်ာင္းမ်ား၊
( စ်) ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စာ သတ္မွတ္ သည့္ေက်ာင္းမ်ား၊
အထက္ပါေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအျပင္ NNER က ေရးဆြဲထားေသာ ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ (ည) အျခားဘာသာ ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ဟု ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ထား သည့္အတြက္ အာရဗီဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္တကၠသုိလ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။
မူလကတည္းက ဘာသာေရးတင္းမာမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုသို႔ အာရဗီဘာသာ သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္တကၠသိုလ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါက မိမိတို႔ ဘာသာအေရးကို ရတက္မေအးျဖစ္ေနၾက သည့္ လူမ်ားစုက ေက်နပ္ႏုိင္ၾကလ္ိမ့္မည္မဟုတ္ပဲ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားအတြက္ မီးပြားတစ္စ ျဖစ္လာႏုိင္ပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို အႏၱရာယ္မ်ားလာေသာ ဘာသာေရးအေျခခံအၾကမ္းဖက္ ဝါဒ အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းရာ အဓိက ေနရာမွာလည္း ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္၍ ထိုဘာသာေရးေက်ာင္း မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လြတ္လပ္ စြာေမြးထုတ္ခြင့္ျပဳသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကိုပင္ ထိခိုက္ႏုိင္စရာရွိပါသည္။
“အခုဆိုရင္ပဲ အာရဗီေက်ာင္းေတြ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ မႈိလိုေပါက္ေနတာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္လို ခြင့္ျပဳေနသလဲ မသိဘူး။ ဒီကိစၥေတြ မျပီးေသးခင္မွာ ေဒါက္တာသိိန္းလြင္ရဲ႕ NNER က ျပင္လိုက္တဲ့အထဲမွာ ဘာသာ ေရးေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခ်င္သလို ဖြင့္ခြင့္ေပးထားတာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ ထည့္လာတာ လို႔ ထင္တယ္။ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး ဘာသာေရးေက်ာင္း ေတြ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင့္ မေပးႏိုင္ဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒါကို အေလးအနက္ထားျပီး စဥ္းစားေပးဖို႕ လုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္ေတြ အေနနဲ႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုဇာနည္ေမာင္က ေျပာသည္။
NNER အေနျဖင့္ ထိုသို႔ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္အေျခ အေနကို မသိ၍ပင္ ေလာ၊ သိသိႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဘာသာေက်ာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထား ျခင္းေလာ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားစရာရွိပါသည္။  မည္သုိ႔ ပင္ဆိုေစကာမူ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြင့္ခြင့္ သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတိုင္း ဘာသာ သာသနာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္မတင္ျပမီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍ NNER အေနျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပဲ ဘာသာေရးေက်ာင္း မ်ားပါ ထည့္သြင္းခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္အေန ျဖင့္ ထိုအခ်က္အား အတည္ျပဳျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဘာသာေရးေက်ာင္း မ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ကိုပါ ထည့္သြင္းအတည္ျပဳမည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားစုစည္းညီညြတ္ စြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္သြား ရန္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျပည္တြငး္သတင္း

No comments:

Post a Comment