Saturday, May 4, 2013

စာေပေဟာေျပာပြဲလား၊ သေရာ္ပြဲ၊ ေဆာ္ပြဲလား

 သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏အစိုးရလက္  ထက္တြင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ႏွင့္ပတ္သက္၍  တားဆီးထိန္း ခ်ဳပ္ထားသည္မ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရာဖြဲ႕
စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ အညီလြတ္လပ္စြာ   ေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ထုတ္ ေ၀ခြင့္ မ်ားရရွိခဲ့ရာအစိုးရတစ္ရပ္၏ပြင္လင္း ျမင္သာေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုႀကိဳဆိုရ မ ည္သာျဖစ္ပါသည္။လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ ထုတ္ ေရးသားခြင့္ ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာ ေဟာ ေျပာ ခြင့္မ်ား  ရရွိခဲ့ရာ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တြင္ မႀကံဳ စဖူးေလာက္ေအာင္စာေပေဟာေျပာပြဲ မ်ား က်င္းပလာၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ား တြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို တစ္ည ျဖင့္အားမရႏုိင္ဘဲ ႏွစ္ညဆက္၊ သံုးည ဆက္၊ က်င္းပေနၾက သည္မ်ား ကိုလည္း  ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲ တစ္ႀကိမ္   တစ္ခါမွ်မက်င္းပဖူးသည့္ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္ပါ  ေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပလာရာ  နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာႀကီးမ်ားမွာ ပြဲဆက္  အလြန္မ်ားၿပီး ေနအိမ္တြင္ ညမအိပ္ရ ေလာက္ ေအာင္ပြဲ ကူး၊ စင္ကူးေဟာေနရ ေၾကာင္း ေျပာျပသိရွိရသည္။ ကားေပၚ   ကဆင္း၊ ေလယာဥ္ ေပၚတက္၊ ေလယာဥ္   ေပၚကဆင္း၊ သေဘၤာေပၚတက္၊ ခရီး ဆက္ေနၾကရာဖိတ္ၾကားသမွ်ကိုပင္ လက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပြဲၾကပ္သူ ဆရာအခ်ဳိ႕စိတ္ညစ္ေနရပါသည္။
ဤေနရာတြင္ စာဖတ္သူမ်ားထံမွ အသံကို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ တင္ျပလိုပါ သည္။ ဘုန္းႀကီးစာခ်ေန သည္ဟု မမွတ္ ယူေစလိုပါ။ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမ်ား  လာေတာ့ စာေရးဆရာအမည္ခံသူမ်ားပါ  စင္ေပၚတက္လာၾကၿပီဟု အခ်ဳိ႕ကဆုိပါ သည္။ လူရႊင္ေတာ္ပင္မက်န္ပါ။ အခ်ဳိ႕ သည္ စာတစ္အုပ္ ေလာက္သာေရးဖူးပါ သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္အုပ္၊ သံုးအုပ္ခန္႔သာ ေရးသားထုတ္ေ၀ဖူးပါသည္။ သို႔ရာတြင္   စာေပပုံရိပ္မထင္ရွားေသာ္လည္း အျခား ေသာပုံရိပ္ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ရာစာေရး  ဆရာအျဖစ္စင္ေပၚတက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ စင္ေပၚတြင္မူ စာေပႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးခြဲျခား မ ရႏုိင္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍တစ္ခ်ိန္လုံုးနီးပါးယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကိုေ၀ဖန္တုိက္ခိုက္သည့္   စကားလံုး  မ်ားျဖင့္ ပရိသတ္၏လက္ခုပ္သံကိုေတာင္း  ခံရယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ ပရိသတ္ကလည္း  သေရာ္ေသာ၊ ေဆာ္ေသာ စကားလံုးမ်ား ကို လက္ခုပ္တီး၍ႀကိဳဆိုၾကရာစာေပ ေဟာေျပာပြဲ သည္သေရာ္ပြဲႀကီး၊ ေဆာ္ပြဲ ႀကီးျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ယခင္က  ၿမိဳ႕ေနစာေပ၀ါသနာရွင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္း  အားထုတ္က်င္း ပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေရာင္  အေသြးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္လာ ၾကပါသည္။  စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ မ်ားမ်ားလုပ္တာ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဟာေျပာ သူမ်ားက ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ေတြ႕ဘ၀ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဘ၀သ႐ုပ္ေဖာ္စာေပမ်ား  ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဆုိင္ရာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေဇာင္းေပး၍ ေဟာေျပာမႈ အလြန္နည္းစျပဳ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း ကိုလည္း ေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အေၾကာင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာပြဲတုိင္းလုိလို မွာပင္ ထည့္သြင္းေဟာေျပာၾကပါသည္။  မေကာင္း မဟုတ္ေကာင္းပါသည္။ မေမ့ သင့္မေမ့အပ္သူ၊ သတိရသင့္ သတိရထုိက္  သူ၊ ဂုဏ္ျပဳသင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအေပၚ အေလးဂ႐ုျပဳျခင္းမွာ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္တစ္ ေယာက္ကေမးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က  ပါတီစုံ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးနီး လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးကို ႐ုပ္ျမင့္ သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို တုိ႔မွတစ္ဆင့္ မဲဆြယ္   စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွအပ  ပါတီႏိုင္ငံေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ျခင္းသီးျခားမျပဳလုပ္ၾကပါ။ ယေန႔ကာလ တြင္ စာဆုိေတာ္လတစ္လတည္းသာလွ်င္   မဟုတ္မႈဘဲ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးနည္းပါး က်င္းပေနေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္ မဲဆြယ္  ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနပါသလားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။  စာေရးသူမေျဖခ်င္ပါ။  ယခုအခါ ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္သာမက ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာက်င္းပေနေသာ စာေပေဟာ  ေျပာပြဲမ်ားကို စာ႐ႈသူလည္း သြားေရာက္  နားေထာင္ဖူးပါလိမ့္မည္။ အေျဖကို မိမိ ဘာသာထုတ္ယူသုံးသပ္ၾကပါရန္ျဖစ္ပါ သည္။
စာေပေလာကသားမ်ားထံမွ ၾကားရ သည့္အသံတခ်ဳိ႕မွာ စင္ေပၚတြင္ စာေရး ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးအခ်ဳိ႕က စာေပ ေလာကသားမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ စာေပေဟာ ေျပာပြဲစင္ျမင့္တြင္ ယွဥ္တြဲ၍ မေဟာေျပာ  လုိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္ဟု သိရပါ သည္။ ထို႔အျပင္ စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ပရိသတ္အႀကိဳက္အလိုလိုက္  ၍ သီခ်င္းဆိုျပျခင္း၊ ရယ္စရာဟာသကြက္  မ်ားကိုသာ လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦးကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိန္လံုးထုတ္ႏုတ္တင္ျပေနျခင္း၊ ကြပ္စိတ္ေဟာေျပာသည့္ႏုိင္ငံေက်ာ္ဒဂုန္ ဆရာတင္ကဲ့သို႔သဏၭာန္လုပ္သ႐ုပ္ပါေအာင္ ႐ုပ္ႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား  မ်ားလာျခင္းကိုမူ ႀကိဳဆိုရမည္သာျဖစ္ပါ သည္။


စိန္လိႈင္ဗိုလ္

No comments:

Post a Comment