Wednesday, August 12, 2015

တပ္မေတာ္ နွင့္ သဘာ၀ေဘး ကူညီမႈ

Aug 11, 2015
လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပည္တြင္းေရႀကီးမႈ

 ျဖစ္စဥ္မ် ားတြင္ ေဒသခံ တပ္မေတာ္သားမ် ား
က၀င္ေရာက္ကူညီၾကသည္။ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ေနသည့္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ် ားနွင့္ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္နွာမ် ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ နွင့္ ဒုတပ္မေတာ္ဦးခ်ဳပ္
တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္လ်င္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ် ားသို႔ သြားေရာက္ ၍ အားေပးကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ

မ်ား ေပးခဲ့သည္။
ယခု ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္သည္ နိုင္ငံသားအားလုံးနွင့့္သက္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္
ပါသည္။ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ႊ ့ပါ၀င္ရန္လည္း္လိုအပ္ပါ သည္။ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ အခ်ိန္မွသာ တပ္မေတာ္၏ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ် ားကို အမနာ ပ ေ၀ ဖန္ေျပာဆိုလာၾကသည့္အခါ နားမလည္နိုင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဘာလဲ ဆိုသည္ကို သိခ်င္သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္ေန၍ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္းဟု ေျပာသူ ကေျပာသည္။ေနရာတကာ ၀င္ပါၾကသည့္ စစ္တပ္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။အလုပ္ျပၿပီး ေနရာ
၀င္ယူသည္ဟု ဆိုၾကသူလည္းရွိသည္။အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾက ဆိုၾကေ၀ဖန္ၾကသည္။
ထိုသို႔ဆိုလ်င္ သူတို႔ေျပာၾကသည့္အတိုင္း မဲဆြယ္ျခင္းမျဖစ္ရန္ ေနရာတကာ၀င္မပါ ရန္ ေနရာ မယူၾက ရန္ အတြက္ စစ္တပ္က ေဘးမွေန၍ သက္သာအေနအထားျဖင့္ ေရႀကီးမႈအႏၲရာယ္ကို ၾကည့္ေနရုံသာရွိေတာ့သည္။ေသခ်င္ေသ ငတ္ခ်င္ငတ္ ငါတို႔နွင့္မဆိုင္ဟုသာသေဘာထားရုံရွိေတာ့ သည္ ။ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ငါတို႔ကစစ္တိုက္ဖို႔ ဟု ခံယူဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။
ထိုအခါထပ္၍ေျပာဆိုေ၀ဖန္ၾကဦးမွာေသခ် ာသည္။စစ္တပ္က ျပည္သူအတြက္အသင့္မျဖစ္ဟု   ေျပာၾကမည္။မ်က္နွာလြဲ ခဲပစ္ ေနၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကဦးမည္။ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ မဟုတ္ဘူး လား စသည္ျဖင့္ အမည္ေပးၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ ဘာဘဲေျပာေျပာ အစြန္းမလြတ္သည့္ အေနအထားျဖစ္ သည္။က် ဥ္းတည္း ၾကပ္တည္း အေနအထားတြင္ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုလိုခ်င္ပါသည္။လက္ရွိ အေန အထားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ရနိုင္သည့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ် ား ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ေလမွ ေလယာဥ္ နွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ် ား၊အင္ဂ်င္နီယာစစ္သည္မ် ားနွင့္ ပလတ္စတစ္ တိုက္ေလွမ် ား၊ေျမသယ္ယာဥ္၊ေျမထိုးယာဥ္မ် ား၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ် ား၊ အေထြေထြအကူအညီေပးရန္အတြက္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ် ားမွ အရာရွိ စစ္သည္မ် ား စြာျဖင့္ သဘာ၀ေဘးကို ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။
ထိုအေနအထားနွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ် ားသည္လည္းေရေဘး
ဒုကၡခံစား ရလ်က္ရွိသည္။သို႔ေသာ္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ရင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ ေရေဘးကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ဤသည္ကပင္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္မႈ
သေဘာထားအား ဆင္ျခင္ေတြးဆနိုင္ပါသည္။မဲဆြယ္မႈဟု ေ၀ဖန္မႈမ် ားေနသည့္ ကယ္ဆယ္မႈ အေၾကာင္းတရားမ် ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာမွာ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ် ား၏ နယ္ေျမမ် ားအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ် ားက်ေရာက္ပါက ကယ္ဆယ္ကူညီမႈအား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ ႐ြက္ၾကရန္နွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံ နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးမွသာ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈအေျခအေန၊ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအမံ၊ လိုအပ္သည့္ ကူညီမႈမ် ားအား အထက္ဌာနအဆင့္ ဆင့္ သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အဆိုပါေနရာ အား သြားေရာက္ရန္ ကယ္ဆယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ တစ္ပါတည္း ထုတ္ျပန္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအေနအထားကို သိရွိရုံမ်ွနွင့္ပင္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ခံယူခ်က္အား သိရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။မဲရရွိေရး မဲမရရွိေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ဟုတ္ မဟုတ္ ကိုလည္း မွန္းဆနိုင္လိမ့့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူအသီးသီးမွ ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္ပါသည္။အျငင္းပြားစရာ မုန္းတီးစရာ သမိုင္းေနာက္ခံ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြမ် ားၾကားတြင္ ျပည္သူနွင့္ တပ္မေတာ္ ေသြးမကြဲေစလိုသည္မွာ က်ေနာ္၏ ဆႏၵျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံေရးသင္းကြဲမႈမ် ားအၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ လြန္ဆြဲမႈမ် ားအၾကား အာဏာအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားအၾကား တပ္မေတာ္ကို အမုန္းခံ အတြက္ ၾကားခံအသုံးခ်ပစၥည္း မျဖစ္ေစလိုေတာ့ ပါ။ျပည္ သူနွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ ညီၫြတ္သည့္ေပါင္းစည္းမႈစြမ္းအားျဖင့္သာ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းေျဖာင့့္တန္းမႈ၊ ေခ် ာေမြ႕မႈ ၊ညင္သာစြာ ေျပာင္းေ႐ြ႕မည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခုအား ေလ်ွာက္ လွမ္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ေတြ႕ႀကံဳေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္ အခ်င္းခ်င္း သပ္ လ်ိႈေသြးခြဲမႈမ် ား၊အျပန္အလွန္
ပုတ္ခတ္မႈမ် ား၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ေနမႈမ် ား ၊ ရန္ေစာင္ေနမႈမ် ားျဖင့္သာနိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုမႈ အတြက္ ဓားစာခံလုပ္ေနၾကဦးမည္ ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ က ေပးကားေပး၏ မရ ဟူသည့္ အေျခ အေနတစ္ခုကိုသာ ဦးတည္သြားပါလိမ့္မည္။
နိုင္ငံအတြင္းရွိ အခက္အခဲမ် ား၊ စိန္ေခၚမႈမ် ား၊အၾကပ္အတည္းမ် ားအား အစိုးရ၊ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္ ၊ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ် ားအားလုံး စုစည္းမႈ၊ညီၫြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ၊အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ညႇိနႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ် ား ျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ် ားအား အေမြေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ခ်န္ထားရစ္နိုင္ခဲ့မည္ဖစ္ပါေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။
မ်ိဳးခ်စ္

No comments:

Post a Comment