Wednesday, August 26, 2015

အာဏာသိမ္းျခင္းလား ၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းလား

Aug 25, 2015
ပါတီတစ္ခုအတြင္းကိစၥဟုသေဘာထားၿပီး ရြးေကာက္ပဲြအတြက္စိုးရိမ္သည္ဟုသာ အနည္းငယ္႒ေျပာသြားသည္။ ဤသည္က ႏုိင္ငံတကာ အေျခ အေန၊ ျပည္တြင္းအေျခအေနအရ မူအားလံုးက စိတ္ဝင္စား ဟန္ျပခဲ့ၾကျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွာမူ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကို ရုတ္တရက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့၍ ပန္လာသည္။ အျခား ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ မ်ားက ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အင္တာဗ်ဳး အရ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး
အနာဂတ္ကုိ ၾကီးၾကီးမားမား ထိခုိက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည္ကိုမေတြ႕ရ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္း အထူးေလ့လာ၍ မၾကာခဏေရးသားေလ့ရွိေသာ လာရီေဂ်ဂင္ ကလည္း ၂၀၁၅-ေနာက္ပိုင္း သူရဦးေရႊမန္း၏ အခန္းက႑ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္သည္ဟု ေရးသား ခဲ့ဖူးသည္ကို ေတြ႕ရျပီး ယခုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ထိခိုက္ႏိုင္စရာ မျမင္ပါဘူးဟု Messenger အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။

ဤျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေဝးေရာက္ သံုးသပ္ၾကသူ မ်ားေရာ၊ ျပည္တြင္းထိေတြ႕သူ မ်ားေရာ ႏွစ္ဖက္ေပါင္းတြင္ အားလံုးနီးပါးမွာ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရးေျပာင္းလဲမႈ၏ လားရာကို တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲထိခိုက္စရာမရွိ ဟူေသာ အေျဖကို ေပးထားပါသည္။ အာဏာသိမ္းျခင္း မဟုတ္ပဲ အာဏာရွင္စနစ္ အစပ်ဳိးျခင္းကို ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း သာ။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း သူရဦးေရႊမန္းကို ပူးတဲြဥကၠဌအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားၿပီး ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ဦးေဌးဦးကို ပူးတဲြဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုက္ျခင္းအေပၚ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက အာဏာသိမ္းသည့္ သေဘာျဖင့္ ေရးသားထားၾက သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ရုတ္တရက္အျမင္မွာ ထိုသို႕ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္သိမ္းထား သည့္အာဏာ ၊ သို႕မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္ျခင္းကို အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ျဖိဳခ်လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ အမွန္တကယ္ က သမၼတဦးသိန္းစိန္ကသာ အာဏာသိမ္းခံရသူျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌအစစ္သာ ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လုိက္နာ၍ ပါတီႏွင့္ ခပ္ကြာကြာ
ေနေပးရသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာအသိမ္းခံရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ခရီးထြက္ခြါသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ကို သူ၏တာဝန္မ်ား သူမရွိစဥ္အတြင္း ေခတၱခဏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ ေခတၱခဏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ဒုတိယေက်ာင္း
အုပ္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ ျဖစ္ စရာမရွိပါ။ ေက်ာင္းအုပ္ဟူ၍လည္း ဆို၍မရပါ။ ပါတီညီလာခံမွ တဆင့္ျဖစ္ လာေသာ ပါတီဥကၠဌ၏တာဝန္ကို အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အား ပါတီညီလာခံျဖင့္သာ အေျပာင္းအလဲ ျပဳ၍ရပါသည္။ ယခုအခါ ပါတီဥကၠဌ တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ၏တာဝန္ကို အျခားပါတီ ဒုဥကၠဌတစ္ဦးအား တာဝန္ေပး လိုက္သည္။ ပါတီဥကၠဌတစ္ဦး၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လည္းျဖစ္ပါ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ (၁၂.၈.၂၀၁၅) ေန႔ ကျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးမွာ အာဏာ သိမ္းျခင္းမဟုတ္၊ အသိမ္းခံရေသာ အာဏာကို ျပန္လည္ရယူ၍ အျခားတစ္ဦးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္း သာျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္ အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-ေနာက္ပုိင္း အာဏာသံုးရပ္ ျဖန္ခဲြ က်င့္စဥ္ကို ျမန္မာတို႕က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ရင့္ရင့္က်က္က်က္ မရွိၾကေသး ေသာ္လည္း၊ အေတာ္အတန္ က်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အာဏာသံုးပါးကို ခဲြျခားက်င့္ၾကံရန္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးဘက္တြင္ တစ္စတစ္စ အာဏာနီက်င့္ၾကံမႈ အားေကာင္းလာျပီဟု အမတ္မင္းမ်ားထဲပင္ ဆိုလာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္ၾကသူ အခ်ဳိ႕ကလည္း ဤအခ်က္ ကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါေသးသည္။ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ Law Marketing Power ဟူေသာ ဥပေဒျပဳသည့္ ပါဝါသာရွိပါ၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာကဲသို႕ Executimve Power မ်ဳိး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ (firing Power) မ်ဳိးေပးမထားေပ။ သို႕ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးအေနျဖင့္ တစ္စႏွင့္တစ္စ Executive power ကို တိုးခ့်ဲ အသံုးျပဳလာသည္ ကိုေတြ႕ရေပ၏။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားဟု သေဘာထားေသာ သမၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼတကို ပါတီအတြင္းမွ ဖယ္ရွားေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္လာသည္။ထို႕ အျပင္ သမၼၼၼၼၼၼၼၼၼတအား ဤသက္တမ္းအတြင္း မွာပင္ စြပ္စဲြျပစ္တင္၊ Impeachment ျပဳလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားလာ သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ သမၼတကို တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံထားသည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာခ်ိန္ဆေနရ ဟန္သာရွိသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက အေစာၾကီးကတည္းက သမၼတကို ဖယ္ရွားထားျပီးသား ျဖစ္ေနႏိုင္ ပါသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟုဆိုေသာ္ လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ ဥပေဒကိုလိုက္နာျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္ကို မနာခံဘဲခံုရံုးကိုပင္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳသူက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒကို ဘာမထီခ်ဳိးေဖာက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားစြာအရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ခဲ့ပါ သည္။ အေရးၾကီးအဆိုမ်ားကို အဂၤ ါ ရပ္ႏွင့္မညီ မိမိဆႏၵသေဘာျဖင့္ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို အေရးၾကီးအဆိုမ်ား တင္သြင္းသြားခဲ့သည္။

ဥပေဒနားလည္သူမ်ားက ေထာက္ျပျပီး ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သတိေပးေန သည့္ၾကားကပင္ အေရးစိုက္ရန္ မလိုဟူေသာ သေဘာထားျဖင့္ လားမသိ။ အေရးၾကီးအဆိုကို လုိလွ်င္လိုသလို တင္သြင္းေစခဲ့သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း၊ လစာတိုးျမင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းစည္မ်ားမွာ အစိုးရမ်ားလုပ္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္၏ သေဘာဆႏၵမပါ။ ဥပေဒျပဳ ေရးဘက္က စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပန္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးေန စဥ္ သဝင္မက်သူမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈ ရပ္တန္႕ခုိင္းသည္မ်ားပင္ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ေပးအပ္ ထားေသာ ဥပေဒျပဳေရးပါဝါ (Legislative Power) ကို တလဲဲြသံုး၍ သမၼတအား ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ အတြင္းမွ ဖယ္ရွားေရး။ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္အေရြးမခံႏုိင္ေရးအထိပင္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါ၏။ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူတို႕လက္ညိဳးထိုးေအာင္ မလုပ္သင့္ေသာမဲခဲြမႈကို ဝန္ႀကီးမ်ားရိုေသၾကပါ၏။ သို႕ေသာ္ မေၾကာက္ရံြ႕ေနၾကရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ "စိတ္ေတာ္သိ"
ယဥ္ေက်းမႈမွာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တျဖည္းျဖည္းအားေကာင္းလာျပီဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထဲမွပင္ ျပန္၍ သတိေပးမႈ မ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။

ဆိုရလွ်င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႕မတူဘဲ သီးသီးျခားျခား အာဏာရွင္စနစ္ ေခါင္း ေဆာင္ခဲ့ျပီး အာဏာနီ တည္ေဆာက္မႈမ်ားတိုးပြားလာသည္ကို
ေတြ႕လာရပါသည္။ ဥပေဒကို အက်ဴိးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မိမိပါတီ၏ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေစရဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္ေပၚ အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကည္သည္ဟု ျမင္သည္။ letter of law ႏွင့္ Spirt of law ကိုခဲြျခားႏိုင္လွ်င္ မ်ားစြာရွင္းလင္းလွပါသည္။ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရအရ သမၼတ၏ အရွိန္အဝါျဖင့္ သူ၏ပါတီကို မေလ်ာ္ႀသဇာသံုး၍ အက်ဳိးမျဖစ္ရန္ ဟန္႕တားခဲ့ျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္။ ထို႕ထက္မပိုေခ်။ ပါတီတစ္ခုအတြင္း CEC,EC ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ သတ္မွတ္ျခင္း သည္ မ်ားစြာအေရးၾကီးသည့္ကိစၥျဖစ္ျပီး ပါတီဥကၠဌ၏ သေဘာထားကို ရယူရပါမည္။ ယခု ပါတီဥကၠဌ၏သေဘာထားကို ရယူျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ကိုယ္တုိင္ မိခင္ပါတီမွ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခြင့္ ဆံုးရံႈးေနၾကရသည့္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္ကို ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္၍ အက်ယ္မေရးလိုေတာ့ပါ။ ထို႕ထက္ပို၍ CEC အ ခ်ဳိ႕ကို ေဘးထုတ္လုိက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရျပီး တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားလည္း မ်က္ခံုးလႈပ္ ေနၾကသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ပါ၏ မိမိ၏လူမ်ားဟု ယူဆထားသူမ်ားကိုသာ
ေရြးေကာက္ခံ ေနရာခ်ထားျပီး သမၼတ၏လူဟု ယူဆသူမ်ားကို အနည္းငယ္သာ လက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ ရသည္။

ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ၏ အက်ဳိးတစ္ခုတည္းအေပၚ မွာသာ မွန္ကန္စြာၾကည့္ရႈရပ္တည္ခဲ့လွ်င္ All Inclusive ကို က်င့္သံုးႏိုင္ ရမည္ျဖစ္ဟု ျမင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ကား ထိုသို႕မဟုတ္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကား ေစ့ေရး ဟုဆိုထားေသာ္လညး္ ပါတီတြင္း ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုပင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပါတီတြင္း "ရန္-ငါ-" ခဲြျခားမႈပို၍ အရွိန္ေကာင္းလာမည္ကိုသာ ေတြ႕ရပါ၏။ အေတာ္မ်ား မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ာက ကိုယ္စားလွယ္အမည္မ်ား ျပဳစု ထားၾကေသာ္ လည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္း ညွိႏိႈင္းမရႏုိင္ေသး
မူက ေရြးေကာက္ပဲြ သတ္မွတ္ခ်ိန္ နီးလာသည္အထိ ေျပမႈမရေသးသည့္ သေဘာျဖစ္ျပီး ထိုသတင္းက ျပင္ပသို႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ထြက္လာခဲ့ပါ၏။ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိလာမည္ မ်ားစြာသင္ခန္းစာ ယူဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုရပါလိ့မည္။ ျမန္မာတို႕ အက်ဳိးစီးပြားအေျချပဳ အင္အားၾကီးမား ဆဲရွိ ေနေသးသည္ကို ေတြ႕ေနရေသးေပသည္။ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီအတြင္း ျဖစ္ပ်က္မႈက လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို မထိခုိက္ႏိုင္ေစေသာ္ လညး္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္အေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ မႈရွိေစမည္ ကေတာ့ အမွန္ပင္။

ပါတီတြင္း စည္းရံုးေရး ေကာင္းစြာမလုပ္ႏိုင္ေသာပါတီကို ျပည္သူတို႕ ယံုၾကည္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ေလွ်ာ့က်
မည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ သုေတသနမ်ားအရ ဦးသိန္းစိန္အေပၚ ေထာက္ခံမႈ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဦးေရႊမန္းအေပၚ ေထာက္ခံ သူမ်ား ၏ မဲမ်ားျပည္ခိုင္ျဖိဳးရရွိရန္ မေသခ်ာေတာ့ပါ။ ထိုမဲမ်ားက အျခားပါတီ တစ္ခုခုသို႕ ေရာက္သြားၾက ပါလိမ့္မည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ရရွိႏုိင္ေသာ မဲအေရ အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ က်ဆင္းပါလိမ့္မည္။ စစ္တမ္းမ်ား အရ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး မွာ NLDကိုေအာင္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ယခုအေျခအေနက ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ရရွိႏုိင္မည့္မဲကို ပို၍အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေစပါလိမ့္မည္။ ကံေကာင္း သည္က NLD အတြင္း၌လည္း ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာမ်ားရွိေနၾကသည္ျဖစ္ရာ NLD ကို ၁၉၈၈- မွ ယ ေန႕အခ်ိန္ထိ အျမင့္မားဆံုး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစခဲ့ျပီး ယံုၾကည္မႈအနိမ့္ဆံုးက်ေနတဲ့ အခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနပါသည္။ ထိုမဲမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးမဟုတ္၊ NLD မဟုတ္ေသာ တတိယအင္အားစု ပါတီမ်ားထဲ စီးဝင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္လည္းေကာင္း ၊ NLD သည္လညး္ ေကာင္း ယခင္ရလဒ္မ်ားကဲ့သုိ႕ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရမႈမ်ဳိးကို မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ၾကေတာ့ေခ်။

သို႕ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးထက္ NLDက အသာစီးရၿမဲ ရရွိထားသည္ဟု ျခံဳငံု၍ေတာ့ သံုးသပ္ ႏုိင္ပါ သည္။ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ NLD အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြ၏ မဲရလဒ္မ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည့္ လကၡဏာမ်ားက တျဖည္းျဖည္းပို၍ ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။ ထိုပါတီႀကီး ႏွစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားမည့္သည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳႏုိင္မည္ဆိုသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ၂၀၁၅ -၏အေျဖ တစ္ခုဟု ျမင္လာရပါသည္။ ပါတီတစ္ခုသည္ အျခားပါတီမ်ား မယွဥ္သာေအာင္ အားေကာင္းခဲ့လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္သို႕ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ တြန္းပို႕သလို ျဖစ္တတ္ျပီး၊ ပါတီအားလံုးမတိမ္မယိမ္းျဖင့္ အင္အားခ်ည္ နဲ႕ေနၾကျပန္လ်င္လည္း ညႊန္႕ေပါင္းပံုစံျမင့္ ဖဲြ႕စည္းၾကမည္ျဖစ္ ရာ ျဖစ္လာမည့္ အစိုးရမ်ားမွာ Storng Government ျဖင့္ အလွမ္းေဝးေန ပါလိမ့္ဦး မည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္သည္ လူအမ်ားၿငီးေငြ႕ လာေသာ ပါတီျဖစ္ျပီး NLDမွာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ကာလအတြက္ စိုး ရိမ္စိတ္ ႀကီးႀကီးမားမား အလြန္ရရွိထားရေသာ ပါတီျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ ပါတီတစ္ခုခုတြင္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦး ဦးေဆာင္ႏုိင္ပါက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အလင္းတန္း တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ထိုသို႕ပါတီ သံုးေလးခုေလာက္ ျဖစ္ ထြန္းလာဖို႕ ေကာင္း သည္။ သို႕မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္ကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျမင့္ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ ႏုိင္မွာျဖစ္သည္။

မည္သုိ႕ဆိုေစ ေလာေလာဆယ္ ျဖတ္သန္းၾကရမည္မွာ ၂၀၁၅ -ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ေနသည္။ ႏွစ္လမွ်သာ လိုပါေတာ့၏။ ဤမွ်နီးကပ္လာသည့္ အခ်ိန္အတြင္း အၾကီးမားဆုံးေသာ ပါတီႏွစ္ခုစလံုးက သူ႕ျပႆနာႏွင့္သူ ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အတြက္ အားရဖြယ္ မရွိေခ်။ ေလာေလာဆယ္လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္မွာ ၂၀၁၅- ေရြးေကာက္ပဲြထက္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေရႊမန္း၏ အနာဂတ္ျဖစ္လာပါသည္ ဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေနမည္လား ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ရာထူးတြင္ မရွိေတာ့ဘဲ သာမန္ပါတီဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေလွ်ာ့က် သြားၿပီးျဖစ္၍ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး တြင္ ဆက္ရွိေနဦးမည္လား ဟူသည့္ အေပၚအမ်ားက အေတာ္စိတ္ဝင္ စားေနၾကပါ၏။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပႆနာမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိလာသည့္ အခါတြင္ ဦးေရႊမန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေခၚယူ၍ ပါတီေျပာင္း သြားႏိုင္သည္ ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ၂၀၁၅-တြင္ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္၌ အ မည္စာရင္း ေပးသြင္း ထားေသာ ဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကိုပင္ ဆက္လက္ ယွဥ္ျပိဳင္ပါဦးမည္လားဟူေသာ သိလုိသူမ်ားကလည္း အနည္းပါေခ်။ ေရြးေကာက္ပဲြ မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္မူ၊ သုိ႕မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၌အႏိုင္မရ လွ်င္မူ ဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းေနရာရစရာ မရွိပါေတာ့ေခ်။ သို႕ေသာ္လည္း NLD အမ်ားစုအႏိုင္ရပါက ဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ Executive ဘက္တြင္ ေနရာ တစ္ခုရလာႏုိင္ စရာေတာ့ ရွိေနျပန္ပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ Alternative မ်ား ယခင္ကထက္ပို၍ မ်ားသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းလာခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကံၾကမၼာ မည္သုိ႕ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားျဖစ္ လာမည္မွာ ပင့္သက္တရိႈက္ရိႈက္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိတြန္းပို႕ ခံလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာေနဇင္လတ္

No comments:

Post a Comment