Wednesday, June 11, 2014

ေဒၚစု အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေထာက္ျပျခင္း ~ ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း

From : 7day
ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ 
အဆင့္မီေသာ၊ ျပည္သူက ေလးစား
အားကိုးႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ
 စနစ္တစ္ခု အျမစ္တြယ္ေရး၊ 
 ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ 
ဒီခ်ဳပ္သာမက ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုက လက္ခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရွင္သန္ေရး၊ ေကာင္း စားေရးတို႔ကိုဦးတည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ဦးေဆာင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းလွ်င္ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရး ပါတီစနစ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ျမန္ဆန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဦးေဆာင္မႈ
မထိေရာက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ အေျပာသက္သက္သာျဖစ္ႏိုင္ သည္ ကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။
ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ေရး၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ပါတီညီလာခံ ျပန္ လည္ေခၚ ယူေရး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္း က် ေရြးခ်ယ္ေရးတို႔သည္ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေသေရးရွင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရး ကို တထစ္ခ်င္း၊ တစ္လွမ္းခ်င္း ပံုေဖာ္လာႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦး vမည္ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကုိ ျပည္သူက ေလးစားအားကိုးႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ စကားေနာက္တရားပါရန္ လိုအပ္သည္။ ပါတီဥကၠ႒၏ မိန္႔ခြန္းအလြန္ ကာလတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ဆန္းသစ္ထူးျခားေသာ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ လွမ္းလာႏိုင္မွသာ အေျပာႏွင့္ညီမည္ျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္လွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိမည္ဟု တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အကယ္စင္စစ္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ပြဲ သည္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။

ပါတီတြင္းေျပာရဲဆိုရဲရွိေရး ႏွင့္ ေဝဖန္ေရး၊ အျပဳသေဘာေဝဖန္ေရးကို ဦးစားေပးေရး၊ လုပ္သင့္ လုပ္ ထုိက္ေသာကိစၥမ်ားကို အႀကံျပဳေရး၊ မလုပ္သင့္ဟုထင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းရင္း မ်ား ႏွင့္တကြ ဘာလုပ္သင့္သည္ကိုပါ စဥ္းစားအႀကံျပဳလ်က္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္ေရးတို႔အေပၚ အေျချပဳေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ပါတီတြင္း ေျပာရဲဆုိရဲေဝဖန္ရဲေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က လက္ေတြ႕က်က် လမ္းဖြင့္မေပးႏိုင္လွ်င္ မည္ကာမတၱအဆင့္ထက္ မပိုႏိုင္ဟုသံုးသပ္မိသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာလမ္းၫႊန္မႈ၊ တာဝန္ေပးမႈမ်ားကို မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းမေျပာၾကားခဲ့ေပ။ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာေရးကိုလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္၊ အေတြးအျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး ေၾကာက္၍ မတင္ျပျခင္း ကို ဆင္ေျခတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ တြင္ ေၾကာက္ ၍မတင္ျပျခင္းႏွင့္ မသိေအာင္ထိမ္ခ်န္ျခင္းတို႔ ေခတ္စားေနျခင္းကိုမည္သို႔မည္ပံုကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို လမ္းၫႊန္ခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေရးသားထားသင့္သည္။ ႏိုင္ ငံေရး အရ အားေကာင္းက်စ္လ်စ္ ေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လႊမ္းၿခံဳ ထားေသာမိန္႔ခြန္းမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံေရးအရအားေကာင္းေမာင္း သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေရးႀကီးမိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အႀကံျပဳလိုသည္။

ပထမအႀကိမ္ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေန႔၊ ဒုတိယအစည္း အေဝးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တို႔တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ တတိယအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၇ ရက္ႏွင့္၈ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၁၅ ဦးအနက္ ၁၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပါတီေမြးကင္းစ တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးမ်ား အၾကား ကာလသည္ ေျခာက္လ၊ ခုနစ္လရွိေနျခင္းထက္ ပိုစိပ္စိပ္၊ ရက္ပိုၾကာၾကာ က်င္းပသင့္သည္ဟုထင္ျမင္္မိသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပါတီဝင္ တိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏မိန္႔ၾကား ခ်က္ႏွင့္ အညီ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဆုိင္ရာ ဗ်ဴ ဟာသစ္၊ ဥပေဒေဘာင္ထဲ မွ ႏိုင္ငံေရး ကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ေရး စီမံခ်က္သစ္၊ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ပါတီဝင္မ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အစီအမံသစ္၊ ပါတီတြင္းေဝဖန္ေရးကို အားေပးမည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕ခရီးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ ကေလးစား အားကိုးသည္ထက္ အားကိုးလာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရး ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။      ။

No comments:

Post a Comment