Saturday, February 1, 2014

သစ္ပင္ေတြကားစီးကာထြက္ခြာသြားၾကသည္ကိုလည္း

လိုင္ဇာျမိဳ႕မွ တရုတ္ျပည္နယ္သို႔ ကားစီးၾကေသာ သစ္ပင္မ်ား
ရွမ္းျပည္နယ္မွသစ္ပင္မ်ား 
ကားစီး ကာထြက္ခြာ
သြားၾကသည္မွာၾကာဆုိမွ
ၾကာ လွၿပီ။ ၾကာဆုိအေတာ့္
ကိုၾကာၿပီ။ ရွမ္းျပည္ မွာ 
လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ကိစ္ၥ
ကမၿပီးေသး။ ၾကာဆုိမွၾကာ
လွၿပီ။ ၾကာဆုိအေတာ့္ကို 
ၾကာၿပီ။ ပဋိပကၡမ်ား၏ေျခ

ရာကိုခံၾကည့္ ရာ သဘာ၀သယံဇာတကိုျမင္လုိက္မိပါ ၏၊ အစုိးရသစ္ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေန သည္ကိုလည္းမျမင္ရ၍မဟုတ္ရပါ။ နစ္ နာသူမ်ားကခံစားေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လည္းျမင္ေနရဆဲသာ။
ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့က်မသြားရေသး ျခင္းမွာ သယံဇာတမ်ားက်န္ရွိေနေသး ေသး၍ဟုျမင္မိသည္။ ကၽြန္မမွားမည္မ ထင္ပါ။ မတူကြဲျပားေသာအင္အားစုမ်ား ၏ ေနာက္ခံစီးပြားေရးအေပၚနားလည္
ေပးႏုိင္စြမ္းပင္မရွိခ်င္ေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကိုေမွ်ာ္ေတြး ေနၾကရသူ ရွမ္းျပည္သူမ်ားေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ နယ္ တပ္ေရကန္စခန္း၌ စစ္ေျပးမ်ားအျဖစ္ ခုိလႈံလ်က္ရွိၾကပါသည္။ မည္သူကူႏုိင္ပါ သနည္း။ ေလႀကီးမုိးႀကီး၀ုန္းဒုိင္းျဖင့္ေဟာ ေျပာေနသူမ်ားလာေရာက္ၾကည့္႐ႈေစာင္ မေစလုိပါသည္။ ေကာင္းမႈလုံရြာအနီး ၃ မုိင္အကြာမွာ ၁ နာရီၾကာတုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ခဲ့ပါသည္။ မည္သူကယ္တင္ပါမည္နည္း။ ရွမ္းေျမာက္မွာက တပ္ေပါင္းစုံလွသည္။

ထုိ႔အတူပင္သစ္ေတြခုတ္၍ေကာင္း ေနတုန္းကိုလည္းျမင္ရပါ၏။ တ႐ုတ္္ျပည္ တြင္ေဒသအစုအဖြဲ႕သစ္ေတာမ်ား၏တုိး တက္မႈပမာဏက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါ သည္။ နီေပါက ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ရာ။ နီေပါပီးလွ်င္ဒုတိယလုိက္ပါသည္။ ကိုယ့္ ဆီမွာကိုယ့္လူသားေတြတုိးတက္ေစဖုိ႔ သူ တစ္ပါးထံမွခုိးယူစိုက္ပ်ိဳးေပးေနျခင္းက မတရားမႈဟုထင္ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔မွာက အသိႏွင့္ပညာမရွိၾက၍သာေခါင္းငံု႔ခံေန ၾကရျခင္းျဖစ္မည္ထင္သည္။ အသိခ်ည္း ဆုိလွ်င္လည္း ပညာမပါပါ။ အသိလည္း မရွိပညာလည္းမရွိေသာအခါဘ၀မ်ားက အေရာင္မထြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ပညာမရွိဘဲ ႏွင့္ကုစားမႈမျပဳႏုိင္ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔တန္ဖိုး ထားသည္တုိ႔ကိုေထာက္ထားကာအသိကို မည္သို႔လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရမည္ကုိ ပညာ ကထိန္းကြတ္ေပးပါ၏။ အသိသည္ဗဟုသု တျဖစ္ပါ၏။ ဗဟုသုတ ႏွင့္ပညာမရွိပါ လွ်င္အဘယ္အရာသည္အေရာင္ထြက္လာ ပါမည္နည္း။ ကၽြန္မတစ္ကယ္ပင္မသိေတာ့ ပါ။ သိသူမ်ားစဥ္းစားေပးၾကပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔အားလုံး
အတတ္ ႏုိင္ဆုံးလုပ္ေပးၾကရပါဦးမည္။ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ကိုလက္ခံရရွိထားေပသည့္ ေကာင္းက်ိဳး မ်ားရလာသည္အသိိဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ၾကရန္သာရွိပါေတာ့သည္။ သစ္ပင္ခုိးသူ ေတြကခိုးသလုိ စုိက္သူေတြကေနာက္က လုိက္ခိုက္ေပးရန္သာရွိပါေတာ့သည္။

ကၽြန္မ၏အသိမွာ စီးပြားေရးဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရအေပၚဤသုိ႔ျမင္မိပါ၏။ ““စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားမွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ရန္နည္းလမ္းရွာေဖြေနၾကေသာ အလုပ္ခြင့္လုပ္ကုိင္သူမ်ား””ကုိဆုိပါ၏။ ဘ၀မ်ားစြာသည္အလုပ္မ်ားစြာ
ဆုိကြင္း ဆက္မ်ားသဖြယ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကြင္းဆက္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကိုေက်ာ္ လႊားၿပီးကာမွေန၀င္ခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိသြား ေလ့ရွိသည္ဆုိရပါမည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ၾကားမွာပဋိပကၡ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရး သမားတုိ႔ကတရားမွ်တမႈ
ကိုတန္ဖိုးထားစဥ္ မွာ စီးပြားေရးသမားမ်ားကစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမႈကိုေလးစားတတ္ၾကသည္။ သာမန္ ျပည္သူမ်ားက ဆြဲေဆာင္မႈမက္လုံးမ်ားကုိ အေလးထားတတ္ၾကပါသည့္သေဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္းလူတိုင္းကသက္သက္သာသာ ျဖင့္သာဘ၀ကိုေလွ်ာက္လွမ္းလုိၾက၏။ ထုိ႔ ေၾကာင့္သက္သက္
သာသာႏွင့္မက္လုံးမ်ား ေနာက္သုိ႔ပါလုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူတုိး တက္ေသာတုိင္းျပည္၏အေျခအေန တစ္ရပ္မွာ Extractive Industries Transparency Initiative EITI အီးအုိင္ တီအုိင္ဆုိေသာသယံဇာတထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစ ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္
လုံးပမ္းလာခဲ့ၾက သည္။ သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရ ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္ရန္နည္္းလမ္း
ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိမွသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလုိသူမ်ား စိတ္သက္သာရာ
ရေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

ကၽြန္မထင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွာ ပညာရည္ျမင့္မားလာပါမွ အမွားအမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္စြမ္း
ရွိၾကေပလိမ့္ မည္။ လူမ်ားကနည္းလမ္းပ်က္မ်ားကို သာအသုံးျပဳေနသမွ်မွားယြင္းသည့္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားေရွ႕႐ႈေနၾကၿပီး ေနာင္ေပၚထြန္း လာမည့္အနာဂတ္အေရးကရင္ေလးဖြယ္ ရသာႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားအႀကီးမားဆုံးပဋိပကၡမွာ ေျမမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ျခင္း
ႏွင့္သက္ဆုိင္လ်က္ ရွိသည္ဟုထင္သည္။

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးခံ ေနရဆဲျဖစ္ရာ၊ တိက်ေသာေအာင္ျမင္မႈ ကိုမရရွိေသးသည္မွာ
ေသခ်ာလွသည္။ ေျမသည္သဘာ၀သယံဇာတျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္မမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္းမုိးမိတ္ႏွင့္မ ဘိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္းေရာက္ရွိခဲ့ရ၏ သစ္လုံးႀကီးမ်ားကိုကားႀကီးကားငယ္အသြယ္သြယ္ျဖင့္ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားေနျခင္းကို ျမင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထုိေသာအခါမွာ ထို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပညာ။တတ္ သူမ်ားဟုလည္းမဆုိလုိပါ။တုိင္းျပည္အေပၚ ေစတနာနည္းပါးသူမ်ားဟုလည္းမေျပာ ရက္ပါ။ ၎သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ေစျခင္း မွရရွိလာမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသတိမျပဳ သူမ်ားဟူ၍ေတာ့လက္ခံလုိက္ပါ
သည္။ ကမၻာေပၚရွိသစ္ပင္မ်ားသည္ (၁ဘီလ်ံ တန္) မွ်မကေသာ ကာဘြန္ကိုသုိေလွာင္ ေပးႏုိင္ၾက၏။
ေလထုထဲတြင္ရွိေသာ ကာဘြန္၏ ၂ဆကိုကမၻာ့သစ္ပင္မ်ားက စုပ္ယူစုေဆာင္းေပးထားေၾကာင္း ၎တုိ႔ မသိၾကပါ။

ကမၻာေပၚရွိလူ သန္း ၇၀၀၀မွထုတ္ လုပ္သည့္ ကာဘြန္၏အဆ ၂၀၀၀ မွ်ရွိ ေပသည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ကာဘြန္ပမာဏ ၇၀ ကီလုိဂရမ္ထုတ္လႊြတ္ေပးရာ သစ္ပင္ မ်ားကစုပ္ယူမေပးေတာ့ပါလွ်င္ ကမၻာ ေျမျပင္ေပၚရွိၾသကာသေလာကႀကီးမွာ ကာဘြန္မ်ားဖုံးအုပ္သြားေလေရာ့မည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကမၻာေပၚရွိ သစ္ေတာျပဴန္းတီးမႈ ေၾကာင့္တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကာဘြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕ ၁၂-၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း ေပၚထြက္လ်က္ရိွ၏။ ၎ကာဘြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိဒ္ကိုစုပ္ယူေပးမည့္သစ္ပင္မ်ား မရွိေတာ့လွ်င္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ကႀကိဳဆုိၾကေပေရာ့မည္။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ
ေၾကာင့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားစြာႀကံဳ ေတြ႕ၾကရေပေတာ့မည္။ က်ိန္စာသင့္ေန ေသာ ေျမကမၻာမွာစားနပ္ရိက္ၡာရွားပါး သထက္ရွားပါးလာပါမည္။ သစ္ေတာကို အေျချပဳေနထိုင္ရေသာေဒသခံျပည္သူမ်ား လူမႈဘ၀ႏြမ္း
ပါးၾကေပဦးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ““အဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားကူညီပါမည္နည္း””

““အဘယ္ စီးပြားေရးသမားပံ့ပိုးေပး ပါမည္နည္း””

ကမၻာလူသားထု၏ (သန္းတစ္ေထာင္ .၆)သည္ သစ္ေတာမ်ားတြင္မွီခိုေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါ၏။ သူတုိ႔၏ဘ၀ေရွ႕ေရးမည္ကဲ့သို႔ ေတြးေပးၾကပါမည္နည္း။ ဘယ္သူကူလုိ႔ လွပါေတာ့မည္နည္း။

ကမၻာရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ ေၾကာင့္ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ကံၾကမ္ၼာမ်ားကို လက္ခံၾကရဦးမည္ျဖစ္ ရာ သို႔ေပသိစကားလုံးမ်ားစြာျဖင့္နစ္မြန္း ေစႏိုင္ေသာ မက္လုံးမ်ားၾကားမွာသာယာ
ေနၾကမည့္ ျပည္သူမ်ားဘ၀ရင္ေလးစရာ ပင္ျဖစ္ရေခ်သည္။ ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏စိတ္ ေစတသိတ္အတက္
အက်သည္ ထုိပုဂ္ၢိဳလ္ ကအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာကိုသိ႐ုံမက မည္မွ်သိသည္ကိုတည္မွီလ်က္ရွိရာ အေၾကာင္းေကာင္းေကာငး္မသိေလ ကမၻာ ႀကီးပ်က္စီးရန္နီးေလေလပင္ျဖစ္ရသည္ မဟုတ္ပါလား။

ကၽြန္မတို႔ကမၻာႀကီးတြင္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားျဖစ္ပ်က္ေအာင္လုပ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည္ေနသူမ်ား လည္းရွိသည္။ ဘာေတြျဖစ္လုိ႔ျဖစ္ေနမွန္း မသိသူမ်ားလဲရွိေနပါေသးသည္ဟုသာ ဆုိခ်င္ပါေတာ့သည္။

ေဒါက္တာစိန္စိန္သိန္း

No comments:

Post a Comment