Friday, February 26, 2016

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

၁၅-၂-၂၀၁၆ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း
သတင္းစာတြင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္
ထြန္းသက္၏ ''ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ''ဟု ေခါင္းစီးတပ္၍ေရးသား
ထားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ၎ ေဆာင္းပါတြင္ပါရိွေသာ
 ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ-
''အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာဘာသာစကား အသံုး အႏႈန္းေတြကို သတိထားၿပီး အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရေတြကို ဘာသာျပန္တဲ့အခါ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ျမန္မာစာကို သိနားလည္ရံုနဲ႔ မလံု ေလာက္ဘဲ စကားလံုးရဲ႕ အႏွစ္သာရကိုေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ Governance ဆိုတဲ့ စကားလံုး၊ ဒါကို ခပ္လြယ္လြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလို႔ ျမန္မာျပန္လိုက္ရင္ Governance အစား administration ျဖစ္သြားပါတယ္။ Governance ကို စီမံအုပ္ခု်ပ္မႈလို႔ သံုးရင္ပိုၿပီး ဆီေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ corporate ဆိုတဲ့ စကားကို ခပ္လြယ္လြယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလို႔ သံုးၾကတယ္။ အမွန္ေတာ့ corporate ဆိုတာ တရား၀င္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အဖဲြ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္ႏိုင္သလို အရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္းလို႔လည္း စဥ္းစားႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစား လို႔မျဖစ္ပါဘူး''ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ Governance အား ခပ္လြယ္လြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလို႔ ျမန္မာ ျပန္လိုက္ရင္ဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာဘဟန္၏ THE UNIVERSITY ENGLISH BURMESE DICTIONARY တြင္ ထို Governance ဆိုေသာ စကားလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာျပန္ထားသည္မွာ-
Governance - n (Archaic) I အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း-မႈ၊ စိုးမိုး-ျခင္း-မႈ အစိုးရ (Here new settlers were admitted to the freedom of the township and bye-laws framed and headman and tithing man or chosen for its-2) အမူအရာ၊ အမူအက်င့္ဟု ဘာသာျပန္ ထားပါသည္။
ေဒါက္တာဘဟန္ဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္သည္ မည္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ကို မေဖာ္ျပလိုပါ။ သို႔ေသာ္ လည္း လူႀကီးမင္း၏ေဆာင္းပါးတြင္ ပါရိွသည့္ ခပ္လြယ္လြယ္ဘာသာျပန္လွ်င္ဟူေသာ စကားႏွင့္ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရေတြကို ဘာသာျပန္တဲ့အခါ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျမန္မာစာ သိနားလည္ရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘဲ သတိ ထားအသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားမႈမွာ ေဒါက္တာဘဟန္ ျပဳစုထားသည့္က်မ္းႀကီးမွာ ခပ္လြယ္လြယ္ သေဘာမေပါက္ဘဲ ေရးသားထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။
ဥပေဒပညာရပ္တြင္ မိမိသံုးႏႈန္းထားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ မည္သည့္အေထာက္အထား အကိုးအကားျဖင့္ သံုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပရပါသည္။ မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကို ခိုင္မာသည္၊ မွန္သည္ဟူ၍ မဆိုစေကာင္းပါ။

Governance ဆိုေသာ စကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ CONCISE OXFORD DICTIONARY OF POLITICS အား တည္းျဖတ္ သည့္ IAIN MCLEAN ႏွင့္ALISTAIR MC MILIA - THIRD EDITION တြင္ Governance- The process of collective decision making and policy implementation, used distinctly from government to reflect broader concern with norms and processes relating to the delivery of public goods.... အစရိွသျဖင့္ ထိုစကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အလားတူ THE NEWLEXICON WEBSITER'S ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE ၌ -
Governance ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားရာတြင္ control, authority, a matter outside his governance ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Learners dictionary တြင္-
Governance ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ act, fact, manner of governing, sway, control ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူႀကီးမင္းမွ အႏွစ္သာရေပၚလြင္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမွာ ပို၍အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္သည္၊ မွန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္ ေနပါသည္။
တဖန္ လူၾကီးမင္းမွ Governance အား ခပ္လြယ္လြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလို႔ ျပန္လိုက္လွ်င္ Administration ျဖစ္သြားပါတယ္ဟု ေရးသားထားပါသည္။
Adminstration ဟူေသာ စာလံုးမွာ Lattin ဘာသာမွဆင္းသက္လာေသာ စကားရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုစာလံုးအား ေဒါက္တာဘဟန္က ၎၏ Dictionary တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။
Administration စီမံခန္႔ခဲြမႈ-ျခင္း see administrater (2) အစိုးရ (military) ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။
တဖန္ THE POCKET LAW LEXICON (Eighth Edition) တြင္ administrative ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
Administration - The process adjusting, protecting and satisfying (if there be sufficient assets for the purpose) the various claims up on the estate of a decased preson) ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ အက်ဥ္းကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အထက္ပါကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားခ်က္ႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏အႏွစ္သာရေပၚလြင္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳထားသည့္စာလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ တျခားဘက္သို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈ ရိွမရိွသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး၊ အဖဲြ႕၀င္တဦး၏ ေရးသားမႈ တခုတြင္ ဥပေဒ၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို သိရိွလိုပါက Dictionary တြင္ ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္သည္ဟု တင္ျပထား ပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ဥပေဒ၏အနက္အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ ထင္ရွားလိုပါက အေထာက္အထား၊ အကိုး အကားကိုရွာေဖြၿပီးမွ ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ထုတ္သင့္ေပသည္။ When Authority Failed, the Light of Reason Appllied to . . .
လူႀကီးမင္း ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ေဆာင္းပါးတြင္ ''ျမန္မာျပည္မွာရိွတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ဥပေဒဟာ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနတာကို အံ့ၾသစရာေတြ႕ရပါတယ္။ သည္ဥပေဒကို ေခတ္နဲ႔ အညီျဖစ္ေအာင္ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္အတည္ျပဳသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ ပထမကမၻာစစ္မျဖစ္မီ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ ေခတ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အသံုးခ်ေနတာေတာ့ အံ့ၾသမကုန္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲ''ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

လူႀကီးမင္းအား တင္ျပလိုသည္မွာ ၁၉၁၄ ခု ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ (ကိုလိုနီေခတ္) က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ THE BURMA COMPANIES ACT ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ မေျပာင္းမလဲ မသံုးျပဳေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ (၂၉-၃-၁၉၅၅) ရက္က THE MYANMAR COMPANIES (AMENDMENT) ACT 1955 (Act No. XXIII of 1955) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂၉-၉-၁၉၅၉) ရက္က THE MYANMAR COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1959 (Act No. XLV III of 1959) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂၁-၁-၁၉၈၉) ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ ဥပေဒအမွတ္-၂/၈၉ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၅-၃-၁၉၉၁) ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ ဥပေဒအမွတ္-၂/၉၁ ျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ လူၾကီးမင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္သည္ အလြန္ထက္ျမက္ေသာ ပညာရွင္ တဦးျဖစ္ျပီး အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
တခိ်န္တခါတုန္းက ဗုဒၶဘာသာ သာသနာသမိုင္းတြင္ အလြန္ ထက္ျမက္ေသာ 'အသွ်င္အာဒိစၥ၀ံသ'ဆိုေသာ ပညာရွင္ ဆရာေတာ္တပါး ရိွပါသည္။ သူသည္ အလြန္ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္၍ ကိုလိုနီေခတ္ သာသနာ သမိုင္းတြင္ ေနတဆူလတဆူ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကပင္ ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ လာေရာက္ဆက္ကပ္ခံရသူတဦး ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ တခါက အမွတ္တရျဖစ္ဖြယ္စကားတခြန္း ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ 'အသွ်င္ဗုဒၶေဃာသဟာ ငါ့အရင္ေမြးလို႔ေပါ့ကြာ'ဟူေသာ စကားပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုဆရာေတာ္ ရည္ညႊန္းေသာ 'အသွ်င္ ဗုဒၶေဃာသ'ဆိုသူသည္ သီဟိုဠ္ေခတ္ စံေတာ္၀င္သာသနာေတာ္သမိုင္း၌ အေက်ာ္ေဒးယ်ဂနၳ၀င္ ပုဂၢိုလ္ၾကီးတဦးျဖစ္၍ ယေန႔တိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ဦးထိပ္ထားရသည့္၊ အေလးအနက္သင္ၾကားရသည့္ '၀ိသုဒၶိမဂ္'က်မ္းႀကီးကို ခမ္းနားတင့္တယ္စြာေရးသားခဲ့ေသာ သီရိလကၤာဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေအာင္ထြန္းသက္သည္ ပညာထက္ျမက္လြန္း၍ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုတတ္ကြ်မ္း၍ မာန္မာနတက္ၾကြခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ဘုရား အသွ်င္အာဒိစၥ၀ံသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူမႏိႈင္းယွဥ္၀ံ့ပါ။ ေဒါက္တာဘဟန္သည္လည္း အသွ်င္မဟာဗုဒၶေဃာသ သဖြယ္ဟု မႏိႈင္းေကာင္း မယွဥ္ရာ ခိုင္းႏိႈင္း၍မရပါ။ စာေရးသူအေနျဖင့္ 'ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ'ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈမိ၍သာ ယခုကဲ့သို႔အိတ္ဖြင့္ ေပးစာျဖင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးရီစိန္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
(ဤစာမူႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူက အလံုးစံုတာ၀န္ယူပါသည္။)

No comments:

Post a Comment