Tuesday, November 5, 2013

ထား၀ယ္သားမ်ား ဘာလုပ္ၾကမလဲ


Facebook website စာမ်က္ႏွာတြင္ https://www.facebook.com/sayazaw.zawthura တြင္ဖတ္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္အား အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ သိရွိသမွ် ရွင္းလင္းျခင္း
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ကေျမာကင္းလမ္းရွိ ၀န္ႀကီးမ်ား အိမ္ရာ အၾကား ထား၀ယ္ ေဒသခံမ်ားနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းေန ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ား၏ က်န္းမာေရး အဆင့္ျမင့္စြာ ကုသႏိုင္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳေပး ထားသည့္ ေျမယာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိေသာ နုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေဆးရံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ အနီးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္စဥ္ တစ္ခ ုျဖစ္ပြားခဲ့ ပါတယ္။
သုိ႕အတြက္ ျဖစ္စဥ္အမွန္အားသိရွိေစရန္ႏွင့္ ယင္းေျမရာဇ၀င္/ လယ္သမားမ်ားဘ၀ လံုျခံဳမွု အတြက္ စံုစမ္းသိရွိရသမွ်ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္-
(က)    ျဖစ္စဥ္ပါ ေျမမွာ ၁၉၇၃ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန့(စေနေန႔)၊ ၁၃၃၄ခု၊ တေပါင္းလျပည့္ ေက်ာ္ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ျပန္တမ္း၊ အပိုင္း(၂)၊ အမွတ္(၁၀၇၃)တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ဧရိယာကို ရပ္ကြက္(၁၅)ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ၿမိဳ႕၏ နယ္နိမိတ္ အလားအလာကို အေရွ႕(ေဗ်ာေတာ၀ေခ်ာင္း၊ ေပါက္တိုင္း ေခ်ာင္း)၊ အေနာက္(ထား၀ယ္ျမစ္)၊ ေတာင္ (ဘုေမၼာ္ေတာင္ကြင္း၊ မီးေက်ာင္း တက္ကြင္း၊ ကူးတို႔ အေနာက္ကြင္း)၊ ေျမာက္ (ထား၀ယ္ျမစ္ထန္းေတာ) စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ဤေျမသည္ ၁၉၇၃ ကာလကပင္ ၿမိဳ႕ေျမ အျဖစ္ တည္ ရွိ ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ကိုျပန္ၾကည့္ လွ်င္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ ေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေခတ္ စသည့္ ေခတ္(၃)ေခတ္ (အစိုးရ (၃)ဆက္)ပင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (ယင္းေခတ္မ်ား၏ ေျမယာဥပေဒကို သိရွိ ေလ့လာခဲ့သင့္ေၾကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ပါက ဥပေဒျပင္ပမွ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္မည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ သင့္ေၾကာင္း)
(ခ) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ တုိင္းၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၏ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၃/၉၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္(၃၅)အရ ယင္းေျမမွာ လယ္ယာ ေျမႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒ အရ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္(လန/၃၉) ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ ယင္းေျမဧရိယာ မ်ားေပၚတြင္ ယင္းဥပေဒ အရ မည္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမွ် မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ပါက ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၄၀)အရ ျပစ္ဒဏ ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (အမွန္ဆိုပါမူ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၾကာ က်ဴးေက်ာ္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္ေနၾက သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒသည္ စာရြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း)

(ဂ) သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို မသိ နားမလည္သည့္ သူမ်ားအား အသံုးခ်၍ ဆန္႔က်င္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႔၊ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕မွ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထား၀ယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးမႈ အျပည့္ျဖင့္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း။

(ဃ)    ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားသည္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္စဥ္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း မွတ္တမ္း တြင္ပါ၀င္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္း၊ အထက္ အပိုဒ္(က)ပါ ျပန္တမ္းတြင္ ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း ကို ယင္း လယ္သမား သမဂၢမွ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္း သည္ စာရြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမွာ စာရြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာ ေရးနွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ရံု သာမက ထား၀ယ္ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို မလိုလားသည့္ အသြင္ကို ယူေနျခင္းျဖစ္သည္ကို ၄င္းတို႔၏ ေျပာစကားမ်ား အရ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(ဂ) စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ပိုင္ လမ္းမေဘး ထန္းပင္မ်ားအား (လယ္သမားသမဂၢ၊ ဥကၠဌ) ဆိုသူမွ ၄င္းပိုင္သည္ဟု လိမ္လည္ ေျပာဆိုလ်က္ ပိုက္ဆံမ်ားယူၿပီး လမ္းေဘးတြင္ ဓနိမိုး၊ ၀ါးခင္း တဲငယ္ထိုးေစကာ တစ္ျခား ေဒသမွ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို ေခၚယူလွ်က္ ထန္းရည္ ဆိုင္ဖြင့္ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေစၿပီး ၄င္း၏ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး အတြက္  အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပုတ္ျဖတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း။ ယင္းသို႔ ထန္းရည္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ယစ္မ်ိဳး လုိင္စင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊
(ဃ)    ယင္းလယ္သမား သမဂၢ ဥကၠဌ ဆိုသူသည္ မၾကာမီကာလအတြင္း ကလည္း မသိနား မလည္သည့္ သူမ်ားအား စုစည္းကာ ကမ္းနားလမ္းရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ယာေရွ႕ လမ္းအား ပိတ္ဆို႔ၿပီးကားမ်ား/ ဆိုင္ ကယ္မ်ားအား တားျမစ္ကာ ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းသူမ်ား အား ဆြဲခ်/ ကားေပၚမွ စီးနင္း လာသူမ်ားအား ဆြဲခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ ဥပေဒမဲ့ ရမ္းကားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း။
(င)     သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒနဲ႔ မညီသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို မလုပ္ရန္ အကယ္၍ အုပ္စုဖြဲ႕စီတန္း လွည့္လည္မည္ဆိုပါက ဥပေဒနဲ႔ အညီျပဳလုပ္ရန္ အၾကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း လိုက္နာမႈ မရွိဘဲ ၄င္းတို႔သမဂၢ၏ ေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔ေနာက္တြင္ ဆရာရွိသည္/ အဘရွိသည္ဟု ဆိုကာ ဥပေဒနဲ႔ မညီသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း။
(စ) ယင္းသို႔ ေဒသခံ မ်ားအား စုရံုးၿပီး ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း စြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ား အားနည္း မ်ိဳးစံု သံုးၿပီး ေသြးထိုးသပ္လွိ်ဳ ေနျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဥပေဒမဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ေျမ သတ္မွတ္စဥ္က လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လယ္သမား မိသားစုမ်ားအား စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးမွ ယင္းအေမြဆက္ခံသူမ်ား အားေတြ႕ဆံု၍ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္းတြင္ ေျမေနရာမ်ား အသီးသီးခ် ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း။
(ဆ) ယင္းသို႔ ေျမေနရာခ် ထားေပးခဲ့ျခင္းမွာလည္း ေျမအစားေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ… မိမိေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား အေပၚ စာနာေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပည္သူအက်ိဳး/ ေဒသ အက်ိဳးေရွ႕ရႈလ်က္ ခ်ထား ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။
(ဇ)   ယင္းသို႔ ေျမယာမ်ား ခ်ထားေပးမႈကို ဆူပူလိုသူ တစ္စုမွ ဆန္႔က်င္ခဲ့ကာ ယင္းသို႔ တရားဥပေဒနဲ႔ မညီသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖန္တီးေနလ်က္ ရွိေၾကာင္း။ ဥပေဒအရ ၾကည့္ပါမူ လယ္ယာေျမသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျဖစ္၍ ၁၉၇၃ခုနွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အျခားနည္း အသံုးျပဳ ခြင့္အရ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ အစိုးရပိုင္ေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆူပူသူမ်ားသည္ အႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ က်ဴးေက်ာ္သူ မ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
(စ်)     မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မဆို အမွန္သိရွိလိုပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းရန္ လိုေၾကာင္း၊ မသိ နားမလည္သည့္ သူမ်ားကို မသိသူမ်ားမွ လူတတ္ႀကီး လုပ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕အား ယခုကဲ့သုိ႔ နည္းမ်ိဳးစံု၊ ေနရာမ်ိဳးစံုမွ ေစာ္ကားေနျခင္းမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုးသားစြာ ေနထိုင္သည့္ ထား၀ယ္သားမ်ားအား လူရိုင္းမ်ား အသြင္ျဖစ္ေစရန္နွင့္ ထား၀ယ္ေဒသ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈကို မလိုလားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္/ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕မွ ေသြးထိုး သပ္လ်ွိဳ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊
ထုိေၾကာင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ ၀န္ထမ္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေျမေနရာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပမာေပးရမည္ ဆိုပါက ( ရိုင္းရင္သီးခံပါ) သမီးရည္စား ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို သနားလို႔ (ပါး)ေပးကိုင္တာ.. ေကာင္ေလးက (………)ပါ ရန္ရွာသည့္ သေဘာျဖစ္ေနေၾကာင္း  ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိသည့္ မည္သူမဆို သိရွိႏိုင္ ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ထား၀ယ္သားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မလိုလားဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ မတရားရ လိုမႈမ်ားျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ေနမႈကို ထား၀ယ္သား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မ်က္ႏွာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳဘဲ သီးခံ ခြင့္လြတ္ေနခဲ့ သည္ကို နားမလည္ဘဲ ထား၀ယ္သား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာလုပ္မလဲ သိခ်င္သည္ဟု ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ  ကဲ ထား၀ယ္သားတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲဟု အၾကံျပဳေပးရန္ႏွင့္ Rule of Law ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ေခတ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္သူတစ္စုတို႔၏ လုပ္ရပ္အၾကား အၾကံျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ သိသမွ်ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရ ပါသည္။
ထား၀ယ္သားမ်ား အက်ိဳးလိုလားသူ

No comments:

Post a Comment