Tuesday, November 12, 2013

ျပည္သူ႔အေပၚမွာ သစၥာရွိပါ မီဒီယာ

မီဒီယာဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ဆိုသည့္ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ကိုအလြဲသံုးမႈ မျဖစ္ ရေအာင္၊မယိုင္လဲရေအာင္ ေထာက္ျပေပးသည့္
ေဒါက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မီဒီယာ၏ အေရး ပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ စတုတၳမ႑ိဳင္ ဟု ပင္ ေခၚဆိုၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ မီဒီယာေခၚ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ လြန္စြာအေရး ပါသည္။  စတုတၳမ႑ိဳင္သည္သာလွ်င္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို သိသာထင္ရွားစြာပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
"ငါမေကာင္းလွ်င္ငါ့အေၾကာင္းေရး"
"ငါ့မိဖုရားမေကာင္းလွ်င္ ငါ့မိဖုရား အေၾကာင္းေရး"
"ငါ့သားသမီး မေကာင္းလွ်င္ ငါ့ သားသမီးအေၾကာင္းေရး" ဆိုသည့္ ေရွးေခတ္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ အဆိုကို ၾကည့္လွ်င္ မီဒီယာဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူကိုပင္ ခ်န္လွပ္ရိုးထံုးစံမရွိ။ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ေပးထားသည္။ မေကာင္းလွ်င္မေကာင္းသလို ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသလိုေဖာ္ထုတ္ေရးသားရမည္ မွာ လံုး၀အမွန္ တရားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမွန္တရားတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးပါရမည္။
ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာသည့္ မီဒီယာက႑သည္ အလံုးစံုမဟုတ္ လွ်င္ေတာင္ထိုက္သင့္သေလ်ာက္ ေရးသားေဖာ္ျပ ခြင့္ လြတ္လပ္မႈရွိေန သည္မွာ မျငင္းသာေပ။ လြတ္လပ္မႈရွိလာသည့္အေလ်ာက္မီဒီယာသည္ ပို၍ တာ၀န္ရွိလာသည္။ အာဏာရွိလာ သည္။ကိုယ့္ တာ၀န္ ကိုယ္ပိုယူလာရသည္။ မီဒီယာက်င့္၀တ္ကို သိကၡာရွိရွိ ေစာင့္ထိန္း၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ပိုမိုတာ၀န္ရွိလာသည္။  တရားေသာဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္မွာ မီဒီယာတို႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာမ်ား စတုတၳမ႑ိဳင္ပီသလာၾကၿပီလား။ တရားေသာဘက္မွာ ရပ္ႏိုင္ပါၿပီသလား။အဆိုပါ
ေမးခြန္းသည္ ယေန႔ မီဒီယာေလာက၏ စမ္းသပ္ခံမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။
မီဒီယာသည္ အစိုးရ ကို သစၥာေစာင့္သိရန္မလို။ အစိုးရကို အေထာက္အကူျပဳရန္သာ ျဖစ္သည္။
အစိုးရမေကာင္းလွ်င္ ေထာက္ျပ၍ ေကာင္းလွ်င္ေဖာ္ျပရမည့္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကား ေပါင္း ကူးေပးသည့္တံတားသဖြယ္သာ ျဖစ္ရမည္။အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အက်ိဴး အတြက္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳသည္မျပဳသည္ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖို႔က မီဒီယာ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။မီဒီယာဟူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို အစဥ္ေရွးရႈေသာ ျပည္သူမ်ား၏ သစၥာကို ေစာင့္သိေသာျပည္သူ႔သစၥာခံမ်ားသာ ျဖစ္သင့္သည္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ပီသရမည္။ တရားမွ် တရမည္။
မီဒီယာသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အစိုးရကို ေ၀ဖန္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကို ေထာက္ျပသည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသားသည္။ မွန္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားသည္ မီဒီယာ အလုပ္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕သည္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ နာမည္ႀကီး ခ်င္မႈ၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းအားတက္လိုမႈ၊  ၾသဇာရွိလိုမႈမ်ား အေပၚေဇာင္းေပးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အခ်က္အလက္ခိုင္လံုတိက်မႈမရွိေသာ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုး တြင္ စာလံုးႀကီး ႀကီးျဖင့္ ေဖာ္ျပ၍ ျပည္သူမ်ားဆီမွ အထင္ႀကီးမႈ၊ ပိုက္ဆံတို႔ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ မႈမ်ားႏွင့္ ရယူလာသည္။ အညွီအေဟာက္ႏွင့္ ေပၚပင္သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပး၍ လူစိတ္၀င္စား
မႈကို ရယူလာသည္။ ထိုမီဒီယာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ သိကၡာရွိေသာ မီဒီယာမ်ား၏ မီဒီယာက်င့္၀တ္ အေပၚ အမ်ားမွယံုမွားသံသယမ်ား ရွိလာေစသည္။ ထိုအခ်က္ကို  သိကၡာရွိေသာ မီဒီယာမ်ားကလည္း လက္ မ ခံၾက။ ထိုမီဒီယာမ်ားသည္ မီဒီယာေလာကကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ားဟု ဆိုသည္။

မီဒီယာတာ၀န္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအညွီအေဟာက္သတင္း၊ ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ ဘက္ကို ပံုေဖာ္ထား သည့္ သတင္း။ မဟုတ္မမွန္တာကို ၀ါဒျဖန္႔လိုသည့္ သက္သက္ျဖင့္ ေရးေသာသတင္းမ်ားကို
ေရးသား ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္။ ထိုသတင္းမ်ားကို ျပည္သူေတြၾကား ျဖန္႔ျခင္းသည္ ျပည္သူအေပၚ
သစၥာေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဆိပ္အေတာက္ေရးသားမႈမ်ားသည္ အက်ိဳးမဟုတ္ဘဲ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ က်ေရာက္ေစမည္ကို မီဒီယာစစ္စစ္မ်ားက ပို၍ သိေပမည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မီဒီယာသည္ ခြဲျခားမရ။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိမႈသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ
ထဲက တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူသည္လည္း တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်သည္။ မီဒီယာသည္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳျဖစ္သည္။ မီဒီယာထဲတြင္ ျပည္သူ႔အသံပါသည္။ ထိုျပည္သူ႔အသံကို အစိုးရ သိေအာင္ဆက္သြယ္ေပးရမည္မွာ မီဒီယာတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီဒီယာဟူ သည္ ျပည္သူ ကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔သစၥာကို  ေစာင့္သိေသာ မ႑ိဳင္တစ္ခုအျဖစ္ သမိုင္းေကာင္းေအာင္ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူကို ခုတံုးလုပ္ကာကိုယ္က်ိဴးရွာ၍ ျပည္သူ႔သစၥာေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား
မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းဆင္ျခင္ရမည္မွာ မီဒီယာေကာင္းတစ္ခု၏ က်င့္၀တ္သာျဖစ္ေၾကာင္း
ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
စတုတၳမ႑ိဳင္ကို အားကိုးယံုၾကည္သူတစ္ဦး

From:OE

No comments:

Post a Comment