Saturday, November 9, 2013

အ၀ါေရာင္မီဒီယာ ဘယ္လိုထိန္းမလဲ

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ က သတိေပးေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မၾကာမီ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္မညီသည့္
ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ခိုက္ မႈမ်ား ေရးသား ထုတ္ေ၀ေနေသာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ကုိ အေရး ယူေပးရန္ သမၼတထံသို႔ တုိင္တန္းသည့္ အိတ္ ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပၚထြက္လာသည္။
က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ သတင္းေရးသား တင္ ဆက္ သည့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရ ခ်ိန္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္ တြင္း မီဒီယာအသိုင္းအအ၀ုိင္းက ယင္းဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ သည္။
ထိုအခ်ိန္၌ပင္ သမၼတထံ လိပ္မူတုိင္တန္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္ေလးေစာင္ခန္႔ကုိ အစုိးရအဖဲြ႕က ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေ၀ဖန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ခုိင္လံုမႈမရိွသည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးအေၾကာင္း အရာ မ်ား ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈကုိ အစုိးရအဖဲြ႕က တုိက္႐ိုက္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကုိ မီဒီယာအသုိင္း အ၀ုိင္းက မလိုလားေပ။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ နစ္နာသည္ဆုိပါက နစ္နာသူကာယကံရွင္က စာနယ္ ဇင္း ေကာင္စီကဲ့သုိ႔ အဖဲြ႕အစည္းထံ တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕မ်ား၏ေျဖရွင္းမႈကုိ မေက်နပ္ပါက တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအရ တရားစဲြဆိုျခင္းမွာ ထံုးစံပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အစိုးရ အဖဲြ႕ထံ အထူးသျဖင့္ သမၼထံ တုိက္႐ိုက္တုိင္ၾကားျခင္းကုိ အံ့ၾသရေၾကာင္း သတင္းစာဆရာ ဦးရဲႏုိင္ မုိး ကေျပာၾကားသည္။
“သမၼတထံ တုိင္တယ္ဆုိတာဟာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ေသး သိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြကုိဆံုးမဖုိ႔၊ အေရးယူဖုိ႔ သမၼတမွာ တာ၀န္လည္း မရိွဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္းမရိွဘူး။ ဒါကတရား႐ံုးရဲ႕ကိစၥျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲႏုိင္မိုး ကေျပာၾကားသည္။
ယခုတုိင္ၾကားခံရသည္ဆုိေသာ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူေတြရိွေနသည္ဆိုျခင္းကုိ မေျပာတတ္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲကာလကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တန္ခုိး အာဏာ ႀကီးထြားလာသည့္ မီဒီယာေလာကထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္အသံုးခ်လုိသူမ်ားရိွစၿမဲျဖစ္သည္။
သတင္းမီဒီယာေလာကထဲသုိ႔ နာမည္ႀကီးခ်င္သူ၊ ပုိက္ဆံလုိခ်င္သူ၊ ၾသဇာအာဏာထူေထာင္ ခ်င္သူ မ်ားက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အသံုးခ်လာၾကမည္သာျဖစ္ၿပီး အစုိးရက ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္ သီးသန္႔ တာ၀န္မရိွေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မိုးကေျပာၾကားသည္။
လက္ရိွဂ်ာနယ္ေစ်းကြက္အတြင္း ယခင္စစ္အစုိးရေဟာင္းအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္ မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ လက္ရိွအစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေရးသားသည္ဆုိေသာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ အေရာင္း သြက္ေနသည္။
ယင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေၾကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕ က ေထာက္ျပေျပာၾကားလာသကဲ့သို႔ စာနယ္ဇင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လည္း ေ၀ ဖန္ေထာက္ျပ လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက သူရိယအလင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆန္ဆန္ အလြန္အကၽြံ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ ထားေသာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရိွဘဲ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာေလာက၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
လာခဲ့သည္။
“မီဒီယာသမားအားလံုး ညီလာခံလုပ္ၿပီး အားလံုးသေဘာတူထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မီဒီယာဥပေဒမ ရိွေသးဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ က်င့္၀တ္ကုိေဘးဖယ္ၿပီး လူထု ဘက္ ကုိ ရပ္တည္ေရးသားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု MJN ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သူရိယေန၀န္း အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေ၀လုိက္သူ ဦးမိုးဟိန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ ျပတ္သြား စြာ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါး အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ဖိႏွိပ္ ခံရသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခင္အစုိးရေဟာင္း၏ က်ဆံုးမႈ၊ အပုပ္နံကုိ သိခ်င္ျမင္ခ်င္သည္ကုိ အျပစ္မဆိုသာေသာ္လည္း စာလံုးျပဴးတူးၿပဲတဲႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အပါအ၀င္ ထင္ရွားသူတုိင္းကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခုိက္ေအာင္ ေရးသားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လူစိတ္၀င္စားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အ၀ါေရာင္စာနယ္ဇင္းအဆင့္ (Yellow Journalism) အဆင့္သာရိွေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မုိးကေျပာၾကားသည္။

“အ၀ါေရာင္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ကုိမွ စဲြလမ္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စတုတၳတန္းစား လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိပဲရမယ္။ စာဖတ္သူတု႔ိ ၂၀၀ (သုိ႔မဟုတ္) ၅၀၀ နဲ႔ ၀ယ္လိုက္တဲ့ စာေစာင္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အနာဂတ္နဲ႔ တုိက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်တယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ ျပဴးတူးၿပဲတဲလုပ္ၿပီးေရာင္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာလည္း ျပည္သူရဲ႕အိတ္ထဲက ပုိက္ဆံကုိ ႏႈိက္ယူ႐ံုတင္မကဘူး။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕အနာဂတ္ကုိပါ ခ်ိဳးေဖာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတာ။ စာဖတ္သူက အလုိမလိုက္သင့္ဘူး”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။
လက္ရိွေစ်းကြက္အတြင္း စာဖတ္သူအမ်ားစု၏ ေတာင္းဆုိမႈမွာ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ၏ ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားပါ၀င္ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ လက္ေပြ႕ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးေတြပါရင္ လူစိတ္၀င္စားတယ္။ စာရြက္ေတြထူၿပီး စာမ်က္ႏွာေတြႀကီးရင္ လည္း ၀ယ္ၾကတာမ်ားတယ္။ ရပ္ကြက္ဥကၠ႒ကုိ ေ၀ဖန္တာတုိ႔၊ ေနာက္ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြ ကုိ ေ၀ေ၀ ဆာဆာနဲ႔ေရးၿပီး သတင္းစံုစံုလင္လင္ပါရင္ ၀ယ္ၾကတာပဲ။ လုိသေလာက္မရလို႔ မိတၱဴေရာင္း တာေတာင္ တစ္ေစာင္က်ပ္ ၁၂၀၀ ေပး၀ယ္ၾကတဲ့ စာတစ္ေစာင္လည္းရိွတယ္”ဟု သတင္းစာပုိ႔ သမား ကုိေက်ာ္နႏၵေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလအတြင္းကလည္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦးအေပၚ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ တရားစဲြရန္ သမၼတ႐ုံးသို႔ စာတင္သည္အထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း ၅ ခုဖြင့္လွစ္ထားသည္ဆုိေသာ ၁၁ ဘီလီယံတြင္ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေငြမ်ားပါ၀င္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚဆုိ သည့္ ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
                                                                                                                                              
ယင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဦးစိုးသိန္းအား ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမပါ၀င္ဘဲ ၾကားသိရသည္ဆုိ သည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဦးစိုးသိန္းက ယင္းသ တင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရလုပ္ႀကံျခင္းျဖစ္ၿပီး မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။
လက္ရိွလူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ အစုိးရေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရးသားပံုႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္ အဆံုးအမစကားႀကီးေျခာက္ခြန္းတြင္ ေဆာင္ရမည့္ အဓိကစကားႏွစ္ခြန္းကုိ ဥပမာေပးေျပာၾကား သည္။
“ကုိယ္ေျပာတဲ့စကား၊ ကိုယ္ေရးတဲ့အေၾကာင္းဟာ ေျပာခံရသူအတြက္ နာလည္းနာခံလုိတယ္။ အမ်ား အတြက္လည္း အက်ိဳးရိွတယ္။ ဟုတ္မွန္တယ္ဆုိရင္လုပ္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ခံရသူအတြက္ အခံရ ခက္ေပမယ့္ ဟုတ္မွန္တယ္။ အက်ိဳးလည္းရိွတယ္ဆုိရင္ေဖာ္ျပပါ။ အက်ိဳးမရိွတာဆုိ မွ်ေ၀ စရာ ကုိမလုိပါဘူး”ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကေျပာၾကားသည္။
လတ္တေလာတြင္ယင္းသို႔ေသာအမ်ိဳးအစားဂ်ာနယ္မ်ားကုိလူႀကိဳက္မ်ားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစားအရာရိွတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးလြင္ ကေျပာၾကားသည္။
“ဒီလုိပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္တဲ့ သတင္းမ်ိဳးေတြက လတ္တေလာ လူႀကိဳက္မ်ားမယ္။ ဖတ္ခ်င္သိခ်င္မယ္။ ဒါကတစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ပဲ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း ဒါကတုိက္႐ိုက္ သက္ေရာက္ မႈ မရိွဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ လူေတြက ဒီလုိဟာမ်ိဳးကုိ သိပ္ၾကာၾကာ စိတ္၀င္စား မွာမဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာက္သြားမွာပါ”ဟု ဦးမ်ိဳးလြင္ကေျပာၾကားသည္။
ယခင္က ျမန္မာမီဒီယာေလာကတြင္ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိသာ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစ၍ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာထုတ္ေ၀လုိသူမွန္သမွ်ကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ ပုဂၢလိကသတင္း စာ၊ ဂ်ာနယ္အပါအ၀င္ ထုတ္ေ၀ခြင့္အမ်ိဳးအစားအစံု ၆၄၈ မ်ိဳး ခြင့္ျပဳထားသည္။
ယခုသမၼတထံ အဓိကတုိင္ၾကားခံရသည့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ေ၀သူမ်ားမွာ ယခင္က စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်မပတ္သက္ဖူးဘဲ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြား (သို႔မဟုတ္) မေက်နပ္ သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ဖုိ႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က စြပ္စဲြေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ယင္းဂ်ာနယ္မ်ားသည္ လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား၀န္ႀကီး မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ေနေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကဆုိသည္။
“အစိုးရအဖဲြ႕က ဒီဂ်ာနယ္ေတြကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေဆာင္ ရြက္ ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဒီဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဆဲနဲ႔ အၿငိမ္းစားအရာရိွႀကီးမ်ားအေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရိွမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။
လက္ရိွဂ်ာနယ္ေစ်းကြက္တြင္ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီသည့္ ပရမ္းပတာေရးသားေဖာ္ျပမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေန သည္ ဆုိေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားထဲတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ မွ ယေန႔အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္ ကုိင္လာေသာ မီဒီယာသမားမ်ားမပါ၀င္ေၾကာင္း The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။
“အခုေရးေနတဲ့ အဲဒီဂ်ာနယ္ေတြဟာလည္း မီဒီယာကုိ တမင္နာမည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ။ သူတုိ႔ခ်င္းခြပ္တဲ့ကိစၥ၊ အာဏာခဲြေ၀မႈကုိမေက်နပ္လို႔၊ ရေနတဲ့အေနအထားကုိ မေရာင့္ရဲလုိ႔၊ ရိွထားတ့ဲ ဒဏ္ရာေတြ၊ အစဥ္အဆက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ ရတဲ့ေနရာက မီဒီယာေထာင္ၿပီး လက္စားေခ် ခ်င္လုိ႔ လုပ္ေနတာ။ ဒါဟာအစိုးရနဲ႔ လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး လုပ္သလားဆုိတာေတာ့ သူတုိ႔ပဲ သိပါ လိမ့္မယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကား သည္။
သို႔ေသာ္မီဒီယာကုိ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဆုိျခင္း မွာမူ ေကာင္း သည့္ အလားအလာမဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကြမ္းယု၊ အင္ဒုိနီးရွားသမၼတေဟာင္း ဆူဟာတုိ စသည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားသည္လည္း၎တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားေရးသားေဖာ္ျပမႈတုိ႔ေၾကာင့္တုိင္းမ္မဂၢဇင္း ကုိ တရားစဲြဆုိမႈမ်ားရိွခဲ့ၾကၿပီး က်င့္၀တ္ပုိင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဘယ္ႏုိင္ငံအစိုးရကမွ ဒုိင္လူႀကီး လုပ္ ၀င္ေရာက္အေရးယူျခင္းမရိွေၾကာင္း မီဒီယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူ ဦးေအာင္ထြန္းဦး ကေျပာသည္။
“က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ မီဒီယာေတြရဲ႕ တုိင္တန္းမႈေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းကုိင္တြယ္ႏုိင္တဲ့၊ မီဒီယာ အားလံုး သေဘာတူတဲ့၊ အားေကာင္းတဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြ ဖဲြ႕စည္းဖုိ႔လုိတယ္”ဟု ၎က အႀကံျပဳ သည္။
မီဒီယာပံုဖ်က္သည္ဟုဆို၍ အစုိးရႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အျပန္အလွန္သံသယ တုိ႔ျဖင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္မည္ဆုိကာ ျပည္သူဆုိေသာစကားလံုးကုိ ထပ္တလဲလဲ သံုးစဲြ ေျပာဆုိ၍ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရပ္တည္မည့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕မွာ ယေန႔မီဒီယာေလာက က်င့္၀တ္ ေစာင့္ထိန္းမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈအသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရိွေနသည္။
“ျပည္သူကုိ အသံုးခ်တာကေတာ့ လံုး၀လက္မခံႏုိင္တဲ့ကိစၥပါ။ က်င့္၀တ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနၿပီး တရား လက္လြတ္ ေရးေနတဲ့ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ဟာ ျပည္သူပုိင္လည္းလုပ္လုိက္ရင္ ဒါဟာ ျပည္သူနဲ႔ မီဒီ ယာ သမားေတြကုိ လွည့္တုိက္လုိက္တာပဲ။ မလုပ္သင့္ဘူး”ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါး ရွင္တစ္ဦး ကေျပာၾကားသည္။
က်င့္၀တ္ကုိခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သတင္းစာ၏လုပ္ရပ္ကုိ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီလိုအဖဲြ႕မ်ိဳး က ေထာက္ျ ပ ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ရပ္မွားယြင္းေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးကသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးျ ခင္းျ ဖင့္ အဆိုပါသတင္းစာရပ္တည္မႈကုိ ေထာက္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မုိးကအႀကံျပဳသည္။

အညီႇအေဟာက္ႏွင့္ ေပၚပင္ႀကိဳက္သတင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးေသာ သတင္းစာႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေရွး႐ႈရပ္တည္ေသာ သတင္းစာတုိ႔မွာ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျပည္သူကပင္ အဆံုး အျဖတ္ ေပး သြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာ ေအေဂ်က႐ိုနင္ ေရးသားၿပီး သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ဘာသာျပန္ဆုိထားသည့္ ဥတၱရအလင္းစာအုပ္တြင္ မီးေမာင္းထုိးျပ ထားသည္။

ယေန႔သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္း ရင္ဆုိင္ေနေသာ က်င့္၀တ္ပုိင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိပါးေရးသားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပႆနာအားလံုးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးမွာ တရားစီရင္ေရး စနစ္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီးထက္ျမက္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္သာ အမွန္တကယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေန ပါက ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားမွာ သမၼတအထိ တုိင္ၾကားရန္မလုိေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မုိးကေျပာၾကားသည္။

“တရားစီရင္ေရး တကယ္ထက္ျမက္ရင္ ဘယ္ေရးရဲမလဲ။ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္က သိန္းနဲ႔ခ်ီေလ်ာ္ ရမွာ”

No comments:

Post a Comment