Friday, November 15, 2013

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဇာတာမေတြ႔ရ"

From: hot news ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကီးအၿပီး သမၼတျဖစ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။
ဤေမးခြန္းသည္ ျပည္သူအမ်ား လုိလုိလား လားသိလုိၾကေသာဆႏၵမ်ား ျဖစ္သည္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဇာတာတြင္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဇာတာပါမပါ၊ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံ ေရးရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ၊ ဤ အခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ၿခံဳငံု သံုးသပ္ၾကည့္ပါက အလြယ္တကူ ပိုင္း ျခားေ၀ ဖန္အေျဖမွန္သိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထူးျခား ဆန္းျပားေသာဇာတာကို ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆုိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လဂ္သည္မဟုတ္မခံ တတ္ေသာ၊ အတုိက္ အခိုက္အလြန္မ်ားေသာ၊ ေလးပစ္ရန္ခ်ိန္ ရြယ္ထားေသာ ပံုပါရွိသည့္ ဓႏုလဂ္ျဖစ္ သည္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီမွာ ရွိေသာေၾကာင့္ လဂ္ဆယ္တန္႔ကိန္းအိမ္ တြင္ ကန္စန္းအျဖစ္ ရပ္တည္သျဖင့္ ကန္ ၾကာေပါက္ေသာ ဇာတာဟုဆုိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓႏုလဂ္မွ (၉) တန္႔သခင္ၿဂိဳဟ္တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ (၁၀) တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ပထနီ အိမ္တြင္း ပူးယွဥ္ေနေသာေၾကာင့္အလြန္ အားေကာင္းေသာ ဗုဒၶတိႆရယုဒ္ရရွိ သည္။ ပထနီ အိမ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ၿဂိဳဟ္အိမ္တြင္ ဤယုဒ္ရရွိသူမ်ား သည္ ႏုိင္ငံတကာအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစား မႈ အထူးခံရေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ ဇာတာေၾကာင့္သာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ျဖစ္ ႐ံုမွ်မက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ခ်ီးျမႇင့္ ေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ရပ္တည္မႈကို ၾကည့္ ပါက အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကသစ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပခံေနေသာ ေသာၾကာႏွင့္ ပူး ယွဥ္ေနသည့္အျပင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ နိပ္ န၀င္းစီးထားျပန္ရာ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏မေကာင္း ေသာ ဆုိးက်ိဳးေပးျခင္းမ်ားကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ခံစားရေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တုိက္ထုတ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးကို လင္ယူသားေမြးလုပ္ခဲ့သျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို မခံစားရဘဲ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာ၏ ထူးျခားခ်က္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္နီး တုိင္းအဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ အနီးကပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န ၀ါရီလတြင္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္ နင္းမ်ားက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၿဂိဳဟ္သြားႏႈန္း မ်ားလည္း ေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ ကံၾကမၼာ ဆိုးမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၊ ေပါက္ကဲြမႈ မ်ားစသည့္ မေကာင္းေသာ ကံၾကမၼာတစ္ ခုခု ႐ုတ္တရက္ မထင္မွတ္ဘဲ ၾကံဳေတြ႕ ရတတ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ကံမေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုတ္တရက္က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း၊ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈျဖစ္ ျခင္း၊ ျပႆနာႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ၾကံဳ ေတြ႕ရတတ္ျခင္းစသည့္ မေကာင္းေသာ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုခု ၾကံဳေတြ႕ရ လိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ဓႏုလဂ္ မ်ား၊ ေမထုန္လဂ္၊ ကန္လဂ္ႏွင့္ ကုမ္လဂ္ မ်ားသည္ ရန္ၿဂိဳဟ္မ်ား ပူးယွဥ္ေနပါက ဤအခ်ိန္ ဤအခါတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္တတ္သျဖင့္ သတိထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘာ သာေရးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္သည္ ရန္ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ သြားႏႈန္းေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ ဘာသာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားမွာ (၄)ဂဏန္း (၈)ဂဏန္းေရာက္သည့္ ေန႔ ရက္မ်ားသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ေန႔ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၂)၊ ရက္၊ (၂၆)ရက္၊ (၃၁)ရက္ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ (၈)ရက္မ်ားသည္ မေကာင္း ေသာဆုိးက်ဳိးမ်ား သိသိသာသာ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ႀကိဳတင္သိရွိ ထားျခင္းျဖင့္ စုေပါင္းကာကြယ္ ေျဖရွင္း ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ၿဂိဳဟ္မ်ားသြားႏႈန္း ေဖာက္ျပန္ပံုကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဘုန္းႀကီးမ်ား တရားပ်က္ကာ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈ ႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက မ်ား အထင္အရွားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပ သည္။ အထူးသျဖင့္NLDပါတီသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ၾကားကာမတၱၾကားဖူးၾကကုန္ေသာ ျပည္ သူလူထုႀကီး ထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိေစျခင္း အက်ဳိးငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲေရးတုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထု ဆႏၵေကာက္ယူပြဲမ်ားကုိပါ ၿမိဳ႕နယ္ အသီး သီးေနရာအႏွံ႔အျပား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေတာ့မည္ဆုိ လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းလာခဲ့ပံုကုိ တေစ့တေစာင္း ျပန္ ေျပာင္းၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္လာမည္ဟု ယူဆ မိပါသည္။ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က အာဏာကုိ ေသြး တစ္ေပါက္မွ မက်ေစဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ေအးခ်မ္း သာယာစြာ လႊဲအပ္ေပးေသာအခါ ႏုိင္ငံ တကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာ ဒီမုိကေရစီပံုသဏၭာန္ သည္ ပိတ္ထား ေသာ ခ်ိပ္ကုိျဖဳတ္ၿပီး ဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တံခါးရြက္မ်ား သည္ကား ေစ့ထား ဆဲျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိ က်င္လည္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီသည္ရင့္ က်က္တည္ၿငိမ္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီစံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတာ၍လည္းေကာင္း ရႏုိင္ေကာင္း ေသာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ေသးပါ။
 
 

No comments:

Post a Comment