Wednesday, November 13, 2013

ျမန္မာ

(ေဆာင္းပါးရွင္ - ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ))
"ျမန္မာ" လူမ်ဳိးဟူသည္ "ျမန္" ၍ "မာ" ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ "စိတ္ျမန္" ၍ "ေခါင္းမာ" ေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဆတ္ေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ အထင္မွတ္ မခံရေစဘဲ "အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လ်င္ျမန္သြက္လက္ၿပီး"၊ "စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာ" ေသာ လူမ်ဳိးႀကီး (တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး တစုတစည္းတည္းရွိေသာ ႏုိင္ငံသားစိတ္ဓာတ္) စိတ္ဓာတ္သည္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ အေရးႀကီးေပသည္ဟု ထင္ျမင္သည္။ 
စိတ္ျမန္၍ ေခါင္းမာျခင္းထက္ (အလုပ္လုပ္ရာတြင္) လ်င္ျမန္သြက္လက္၍ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာျခင္းသည္ ယေန႔ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေကာင္းစြာေပါင္းကူးေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ယေန႔ ကမၻာႀကီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)မ်ားစြာ (စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လုံျခံဳေရး အစရွိသည့္) ရွိၿပီး၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)သည္ ရံဖန္ရံခါ မထင္မွတ္ဘဲ (သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ထားသည္ ထက္ပိုလြန္၍)ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats) အျဖစ္သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကူးေျပာင္းသြားေလ့ ရွိသည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ကမၻာ့လူဦးေရ ျမင့္မားတိုးပြား လာသည္ႏွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats)ကို အသြင္သဏၭာန္မ်ဳိးစုံ (Various Kinds)ႏွင့္ က႑မ်ဳိးစုံ (Various Sectors)တို႔တြင္ ေတြ႕ျမင္လာရ ေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရး အစရွိသည္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ (ဆက္စပ္)ေနၿပီး၊ က႑တစ္ခု အားေကာင္းေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ အျပန္အလွန္ စုစုစည္းစည္း ရွိေနေစေသာ (ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ ရွိေစေသာ) အမ်ဳိးသားေရး အေျခခံ စိတ္ဓာတ္သည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။ 
ေမြးဖြားခ်ိန္ (Birth) မွ ေသဆုံးခ်ိန္ (Death)ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို လူသားတိုင္း (ႏိုင္ငံသားတိုင္း) ျဖတ္သန္းၾကရသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ ေသလြန္သြားေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ေမြးဖြားလာၾကဦးမည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လံုေလာက္ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကို စနစ္တက် စဥ္းစားတည္ေဆာက္ ၾကရေပလိမ့္မည္။
သို႔မဟုတ္ပါက အျခားေသာ (တစ္ပါးေသာ) ႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရေသာ (အသံုးခ်ခံ) ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနေပ လိမ့္မည္။
မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို (၁) စည္းလံုးညီညြတ္မႈ (Unity) မရွိလွ်င္၊ (၂) တရားမွ်တေသာ ရင္ဆိုင္မႈ (Fair Competition) မရွိလွ်င္၊ (၃) ယင္းအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လံုး မရွိလွ်င္၊ ယင္းႏုိင္ငံသည္ မည္သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား (Development Policies) ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျ္မန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ မိမိႏိုင္ငံ မိမိလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ခင္ၾကေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဖြံ႕ၿဖိဳးမတိုးတက္ (ေနာက္က်က်န္ရစ္) ခဲ့ရသနည္းဟုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁) စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ (၂) တရားမွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတို႔ မရွိခဲ့ (မလံုေလာက္ခဲ့) ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။
ဥပမာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာလာေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုမွာမူ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕က အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေနသည္ဟု ေျပာဆိုျငားလည္း တစ္ေျပးညီ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရာအလုပ္ (ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ား အပါအ၀င္) လုပ္ေနရျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ခံေနရျခင္းႏွင့္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး အင္အားနိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအရ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားထဲတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ႀကိဳေတြးလွ်င္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသား အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္း သြားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အေထြေထြအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္သို႔ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားရ ေပလိမ့္မည္။

No comments:

Post a Comment